Lovitran is! Hoogtezon Infraphil Biosol HET GOUDSCHIP Ultraphil Electrohuis BAKKER Voor de oudere dames heerlijke gemakkelijke schoenen MANTJE'S SCHOENHANDEL Taxi nodig Tob niet met één sleutel C. P. MOÖJEN, ,n Cadeautje Taxi Garage Reij liever Lovitran Lovitran Setter-Set CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 25 februari consultatiebureau Woensdag 25 februari a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. INGEKOMEN PERSONEN Cornelis Witte, van Luxemburg naar Oosterend, Kerkplein 3; Grietje de Jong, van Dockum, WSlddijk 20 naar Den Burg, Weverstraat 95; Willem Ruiter (en gezin) van Arnhem, W. Barendszstr. 30 naar H 49; Jeltje M. v.d. Vliet, van iFraneker, Prof. Wassenbergstr. 66, naar De Koog, Boodtlaan 36; Anna H. v.d. Voorn (ev. Langeveld) van Nederhorst den Berg, Voorstraat 18 naar K 24. VERTROKKEN PERSONEN Adriaan G. Dekker van De Koog, Vo- gelmient 33 naar Delft, Vijver Noord 15; Willem Moor, van Den Burg, Wilhelmina- laan 86 naar Hilversum, Witte Kruislaan 12; Catharina M. A. Reij (ev. Slaats) van Den Burg, Weststraat 10, naar Helmond, Warandalaan 4; Jan Groenewoud (en gezin) van H 21 naar St. Maarten, Rijpje 194; Cornelis W. Hin, van S 39 naar Hoorn, Merenstraat 78; Alida A. G. Ide- ma (ev. Schoenmaker) van Schoonoord singel 41, Den Burg, naar Arnhem, Bak kerstraat 75; Jacoba H. Luters, van De Cocksdorp 46c naar Den Helder, W. Beu- kelszstraat 24; Maria A. Dijkshoorn, van C 37 naar Leiden, Rijnsburgerweg 86. TEXELS SCHAPENSTAMBOEK VERGADERDE IN ALKMAAR Het jaar 1958 is voor de schapenhou ders niet zo gunstig geweest. De prijzen voor de lammeren waren in het voorjaar laag, ook het schapevlees, vooral het vette, bracht lage prijzen op. Bovendien kon de wolprijs niet meekomen. Toch heeft de export in het eerste half jaar 1953 die in de zelfde tijd van 1957 overtroffen. In september en oktober was er meer handel in lamsvlees vooral met Frankrijk. De weiders hebben daardoor met hun lammeren wel een goede uit komst gehad. Dit zei de voorzitter van het Texels Schapenstamboek, de heer A. Koopmans, woensdag te Alkmaar bij de opening van de jaarvergadering van dit stamboek. Voor de export van stamboekschapen was wel animo uit Spanje en Polen. Daar heen gingen respectievelijk 161 en 181 stuks. België bleef met acht stuks wel heel laag. De secretaris herdacht in zijn jaarver slag onder meer de op bijna 80-jarige leeftijd overleden Jac. Lap Kzn. uit Den Hoorn. Er werden in 1958 meer ooien en minder rammen ingeschreven dan in 1957. Er stonden aan het eind van het jaar 8819 ooien en 588 rammen onder controle. Hier komen de niet-gere- gistreerde eenjarige ooien nog bij. Ten opzichte van de wol werd meege deeld, dat 3936 vachten van geregistreer de ooien zijn gekeurd. Het gemiddelde gewicht was 5.1 kg. De kwaliteit van de wol was hoger, het gewicht van de een jarige was iets minder. De geboorte van lammeren per ooi was gemiddeld 1,87, in leven gehouden werden gemiddeld 1,66 per ooi. Het sterf tecijfer is nog te hoog. De export van vlees was in 1958 totaal 5 miljoen kg. Het aantal geëxporteerde slachtlammeren bedroeg 5542. Bij een proef bleek, dat de lammeren op land, dat niet met stikstof was bemest, met het omweidesysteem de beste groei- resultaten opleverden. Het 50-jarig bestaan van het stamboek wordt op 20 augustus herdacht met een receptie. De tentoonstelling te Purmerend zal dit jaar worden gehouden op 18 september. De landbouwtentoonstelling te Alkmaar is op 23 september. De heer E. Govers ried de aanwezigen aan, ervoor te zorgen, dat de export van schapevlees naar Frankrijk, dat ten ge volge van de bepalingen van de Euro- markt goede perspectieven biedt, zo re gelmatig mogelijk kan geschieden. Er mag door de overige vijf landen een mil joen kg. schapevlees meer in Frankrijk worden ingevoerd. Tot nieuwe bestuursleden zijn gekozen de heren C. Stoepker te Texel en Jb. Donker, Schellinkhout. De dierenarts P. Wensvoort van Texel heeft een lezing gehouden over schapen- ziekten en hun bestrijding. STAAT KREEG GOEDE PRUS VOOR HET HOUT Het Staatsbosbeheer hield donderdag middag in hotel „De Toekomst" te De Koog een publieke verkoping van 116 percelen hout. De zaal bevatte een zestig tal gegadigden, nagenoeg allen landbou wers-veehouders, zodat het te voorzien was, dat de vraag het aanbod zou over treffen. Het hout bracht hierdoor zeker anderhalf maal de prijs op, die het bij minder grote belangstelling zou hebben opgebracht. Zo ging de eerste koop brandhout voor een tientje weg, maar de volgende bracht.... twintig gulden op! Dikwijls werd er in koor geroepen „Mijn". Er werd een keer ingezet voor 75,en nauwelijks had afslager W, Visser zijn tong geroerd of er werd al „mijn" geroepen. Zodoende verliep deze verkoping in de recordtijd van 50 min. „De prijzen liggen weliswaar hoger dan vorig jaar, maar de kwaliteit van het hout is daaraan evenredig", aldus houtvester Ir. Sepers, die wij om enkele inlichtingen vroegen. Het geveilde naald hout, gelegen bij De Koog, is in 1924 ge plant, het loofhout van het Botgras in 1935. Tot acht jaar geleden hield de Staat drie verkopingen per seizoen, dit liep terug tot twee en sinds vorig jaar wordt maar één publieke verkoping gehouden. Het lichtere hout raakt langzamerhand op: het zestig jaar oude bos wordt steeds zwaarder. Voor de boeren is het een ge lukkige omstandigheid, dat zij door de ruilverkavelingswerkzaamheden thans minder hout nodig hebben, want de ruil- verkavelaars zorgen thans immers zelf voor de heiningen e.d. en het benodigde materiaal daarvoor wordt elders aange kocht (geïmpregneerd hout). Het Texelse bos omvat 500 ha, waarvan 95 pet. uit naaldhout bestaat. De opper vlakte loofhout neemt gestaag toe, mede ten dienste van de recreatie, waar loof hout meer luwte verschaft S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: Schagen-Zwaagdijk; BKC-Vios; Texel-JVC; VZV-Limmen; LSW-Meervogels; Helder-Zouaven. Texel 2 nog steeds vrij. Jun. Texel-JVC. Adsp.: Texel-De Koog. Het ziet er naar uit dat nu wel alles door kan gaan. Als we nu maar bereid en in staat zullen zijn om tot de beste prestaties te komen? Het zal nodig zijn. Daarom, voor allen geldt, en nu met zo'n lange rustperiode in het bijzonder, alles er op en houdt de punten thuis. SPORTNIEUWS S.V.C. Het programma is een week verscho ven. Hedenmiddag gaan de adsp. naar Tex, Boys op bezoek, aanvang 3 uur. Vertrek garage Barends 2 uur. Het eerste ontvangt morgen WGW om half twee. Denken we vanavond om de vergadering, heren, aanvang 8 uur. „VOOR VRIENDEN VAN TEXEL" V.V.V. Texel is het jaar vooral goed begonnen in het kader van de propagan da. Wij doelen daarbij op de nieuwe kop van het orgaan „Voor Vrienden van Texel". De tekening is gemaakt door de bekende reclame-ontwerper-adviseur W. van der Schilden, Amsterdam, die daar mede een uitstekend idee in lijnen heeft omgezet. De schets omvat heel Texel: van schip tot schaap. Een stukje Noordzee, een reepje strand, een duinrichel, een groepje bomen, een dorpje. De V.V.V. Texel zelf zegt ervan: „De nieuwe kop wil vooral het karakter van Texel als ideaal vakantieoord tot uitdrukking bren gen en heeft naar onze mening meer pro pagandistische effect dan de vorige kop". Overigens is dat cliché niet vernietigd, maar als kop van de bijlage gebezigd: de uitbreiding van het blad houdt, zo wordt opgemerkt, gelijke tred met de vernieu wingen en uitbreidingen die zich, als ge volg van het zich dynamisch ontwikke lende vreemdelingenverkeer, op tal van andere gebieden op Texel voltrekken: in de logiessector zowel als ten aanzien van wegen en fietspaden en van andere voor zieningen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 25 februari op om 7.37 uur en gaat onder om 18.11 uur. Maan: 23 febr. V.M.; 2 maart L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 21 febr. 6.41 en 19.11; 22 febr. 7.51 en 20.09; 23 febr. 8.50 en 21.04; 24 febr. 9.40 en 21.50; 25 febr. 10.22 en 22.31; 26 febr. 10.57 en 23.06; 27 febr. 11.30 en 23.37; 28 febr. 11.57 en BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 tot en met 19 februari 1959 Geboren: Leonardus Ronaldus, zv. Leo- nardus W. Junier en Marietje P. v.d. Slikke; Cornelis, zv. Biem Trap en Grietje Ellen; Theodorus Hendricus, zv. Theo- dorus H. Franchimon en Elisabeth Dijker; Maarten, zv. Cornelis Koorn en Nelly Kikkert; Grietje, dv. Johan v:d. Brink en Pietje Poortinga; Ingrid Theresia, zv. Gerardus J. Veeger en Theodora G. Witte; Rudolf Jacobus, zv. Cornelis M. Bakker en Maria A. E. Boom. Ondertrouwd: Dirk Janssen en Johanna C. van Esch; Cornelis Huisman en Kla- zina Lieuwen. OOSTEREND DIENT VEILIG VERKEER Wij kunnen met een geruster hart dan ooit door de straten van Oosterend wan delen, want ook daar zijn ze verkeers- minded geworden. Dank zij de jongste cursus, die tot resultaat had, dat alle zes tig candidaten met vlag en wimpel slaag den. Enige cursisten konden de vuurproef niet doorstaan, doordat zij wegens ziekte verstek moesten laten gaan, maar zij kunnen woensdagavond te De Cocksdorp aan het examen deelnemen. Ook de Texelaar, die destijds door de rechter „veroordeeld" werd tot het volgen van een verkeerscursus kon het begeerde pre dikaat ter hand gesteld worden. HEDEN JAARVERGADERING S.V.C. Blijkens de adv. in dit nummer houdt SVC hedenavond haar jaarvergadering in Hotel „De Hoop". Het Bestuur rekent er op, dat allen, die belang stellen in de sportvereniging deze vergadering bezoe ken. Maar ook wordt gerekend op hen, die nog al eens kritiek hebben op de gang van zaken, dan kunnen we gezamenlijk alle kwesties behandelen. Er is een belangrijke bestuursverkie zing, die voor de verdere gang van zaken van betekenis zou kunnen zijn. De ver gadering is toegankelijk voor leden, do nateurs en belangstellenden. Tot vanavond. Voorzitter. TEXELSE BOYS-NIEUWS Het programma van zondag j.l. is we gens afgelasting in zijn geheel opgescho ven naar zondag a.s. en is dus als volgt: SVW 1-Tex. Boys 1, aanvang 2 uur; Tex. Boys 2-Oudesluis 2, aanvang 1.30 uur; Watervogels 4-Tex. Boys 3. aanvang 2 u. op het B-terrein. Boys 1 en 3 vertrekken om 10.00 uur vanaf Postkantoor. Adsp. a speelt vandaag om 4 uur thuis tegen Cocksdorp a; Boys b om 4 uur uit legen Texel a. Terreindienst: Jac. Kager en T. Reij. S.V.O.-NIEUWS Oosterend 1 krijgt, na een voetballoos ijdperk, dit weekend bezoek van DWOW 2, aanvang 1.30 uur. Het tweede gaat op bezoek bij WGW 2, vertrek van Oosterend 10 uur, boot half elf. Komen wij allemaal? De adsp. gaan naar ZDH a. Maandag 23 febr. hebben wij een leden vergadering in de o.l. school; donateurs ook hartelijk welkom. Het gaat over ons nieuwe sportterrein. De gemeente begint zeer waarschijnlijk volgende week al met ons speelveld op te knappen. Het ligt in de bedoeling, dat wij volgende week zaterdag al beginnen met het overbrengen van de kleedkamer, WC en doelen. Het bestuur rekent op deze vergadering op alle leden, zodat we dit kunnen be spreken. S.V. DE KOOG Zoals de weerstoestand zich laat aan zien, kunnen we a.s. weekend weer op voetbal rekenen, hoewel het programma klein is. Alleen De Koog 2 komt in het veld en wel tegen Helder b thuis. De wedstrijd begint als vanouds om half twee. TYacht de punten thuis te houden, jongens. Jullie hebben ze hard nodig. Gaarne vestigen wij de aandacht nog even op het volgende feit. Onze totobe heerder is ten zeerste verwonderd, dat het aantal toto-deelnemers terugloopt. Komt dit misschien door het feit, dat de formulieren niet meer opgehaald worden? De adressen voor inlevering zijn toch volledig bekend. Ook wijzen wij onze leden en donateurs nog op de sportuitvoering, die gehouden zal worden op 7 maart a s. en die ver zorgd wordt door „Het Masker". 54,— Ook geschikt voor schoonheidsbehandeling. Bewaar uw zomerse teint ook in de winter voor genezen van griep, verkoudheid, spierpijnen, verstuikingen, steenpuisten Vraagt advies aan Uw huisarts. met schakelaar en klok 98,— 27 50 37.50 158- hebben wij met ingebouwde steun. Zowel voor gevoelige als brede knobbelvoeten. Veterschoenen in mooie zwart calfs of zacht chroom. Instaps in suede zwart en modekleuren, calfs en zacht chroom leder. Koop nu een paar van die gemakkelijke schoenen Maak het lopen tot een genot. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit De kenner kiest kwaliteit van Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Laat reservesleutels maken van de laatste welke in Uw bezit is. Met onze moderne sleutel- machine kunnen wij U helpen. Zonodig klaar terwijl u wacht. Bakker's Ijzerhandel Alle Verzekeringen kunt U sluiten bij Den Burg, Telef. 278. Vraagt vrijblijvend offerte Ook voor financiering Hypotheken voor groot of klein Dan moet U immers bij J. P. STAM zijn I Voor een betere PERMANENT slaagt U zeker in Oosterend 1 Kapper Bakker, Tel. 203 Den Burg, Texel Telefoon 333 b.g.g. telefoon 101 Misschien neemt hij, en u ook, Lovitran toch liever in op de „gewone" manier: als levertraan op een lepel. Er zijn echter nog 2 andere manieren om Lovitran in te nemen, de allerbeste Noone levertraan, die er is: in druppel- vorm of als parels. Zo kunt u kiezen uit 3 manieren. Maar hoe u het ook doet, néém Lovitran. Voor weerstand, kracht en ener gie, voor uw kinderen en voor u zelf! levertraan druppels 1 eetlepel per dag is voldoende voor uw weerstand f 1.40 p. fles 400 cc. Gemakkelijk in te nemen op een lepeltje suiker of een schijfje sinaasappel, f1.65 per flacon Een concentraat, bereid uit de geselecteerde verse levers van heilbot en andere edelbotsoor- ten, gemakkelijk In te nemen met melk, water of thee. Reuk loos I f 1.85 per 50 parels Alle 3 manieren zijn goed als het maar met „natuurlijke" vitaminen «N.V. HANDELSVER. A. TEN DOESSCHATE ZWOLLE Uitsluitend verkrijgbaar bij apothekers en drogisten FEUILLETON door Annie G. Spoorhoven 15. Het zit flink vast aan de haak. Met 'n ruk is het los. Stijf houdt hij het om klemd. „Een goudstaafje.roept Nelis uit. „Dat is vast wel 1000 gulden waardHij schrikt van zijn eigen stem. De woorden klinken ook zo luid over het water. Even ziet hij om, als een dief, die met zijn schat er van door gaat, om te zien of niemand hem heeft ontdekt. Maar ner gens is iets te zien. Hij alleen dobbert nu op die grote watervlakte. Hij alleen weet waar de rijkdommen te vinden zijn. Nelis houdt het gele staafje vlak boven de lamp. Het glinstert in het licht. Dan bergt hij het voorzichtig weg in de doek, waar hij de lantaarn mee had af gedekt. En nunu moet hij weer ver der zoeken. Méér goud uit de diepte op delven. Hij zal de storm zijn prooi weer ontrukken. En wéér stoot hij en steeds weer haalt hij dan de haak naar boven. Maar geen glinsterend goud komt meer boven water. Éénmaal scheelde het niet veel. Weer zat er een stuk aan de haak vast, maar het stootte ergens tegen aan en het verdween weer in de diepte. Wat was dat jammer geweest. Het zweet gutst Nelis van het harde werken, van het voorhoofd. Zo werkt Nelis door, tot vroeg in de morgen. Dan géét het niet langer. Het begint licht te worden. Als hij eens gezien werd en iedereen hier ging zoeken naar dat kostbare goud... Nu is het tijd om weg te gaan, maar morgennacht zal hij er weer heen gaan met nog betere gereedschappen. Nelis blaast de lantaarn uit en bergt hem zorgvuldig op. De doek met het goud verbergt hij onder zijn dikke jas. Dan gaat hij op de haven aan. Het licht van de vuurtoren straalt hem vriendelijk tegemoet. Nog steeds is de zee rustig en vrolijk kabbelen de golfjes naar het strand. Nelis drukt het goud stijf tegen zich aan. Nelis lachthij zal rijk worden, de rijkste man van heel het eilandDan stuurt hij het schip de haven binnen en meert het op de open plek, waar zijn scheepje altijd ligt. Nie mand is nog te zien. Niemand zal weten, dat hij vannacht de zee op is geweest. Wat zouden ze er anders van denken. Dan stapt hij vrolijk, zijn schat stijf tegen zich aangedrukt, naar zijn huisje. „Hé, Nelis, wat ben jij vroeg vanmor gen. Waar ben je geweest?" Het is Mankje, die juist het licht van de vuur toren uit wilde gaan doen. „Oh.... Uh.... ik heb nog een paar netten vannacht uitgezet. Ik dacht, het is ^ulk fijn weeren ja mandoor die storm is het de laatste tijd niet veel geweest. Ik dachtweet je watik moest de schade maar eens inhalen. Dan loopt Nelis gehaast door; hij wil liever geen gesprek met Mankje aan knopen. Mankje ziet hem nog even na, schudt zijn hoofd en mompelt: „Toch een vreem de vent, die Nelis!" Nelis loopt door en komt spoedig bij 2ijn huisje. Behoedzaam opent hij de deur. Niemand hoeft te merken, dat hij nü pas thuis komt. Dan doet hij de deur voorzichtig op slot. Even kijkt hij nog of de luiken wel goed gesloten zijn. Dan legt hij vuur aan en pas dan haalt hij zijn schat te voorschijn. Zacht streelt hij het met zijn dikke, ruwe hand, alsof hij bang is, dat hij het stuk zou kunnen druk ken. In zij verweerd gezicht komt een vriendelijke trek en zijn ogen blijven ge richt op het goud, dat glinstert in zijn handen. Nelis geeuwt.... nu merkt hij toch, dat hij vannacht geen oog dicht gedaan heeft. Dan gaat hij naar achter, naar het geitenstalletje. Zijn geit blaat vriendelijk en wanneer Nelis in de stal komt wrijft bij met zijn kop even langs Nelis' broek. Nelis duwt hem opzij. Geen vriendelijk woord heeft hij voor het dier over. Slechts één ding denkt hij: „waar kan ik mijn goud het beste verbergen?" Met een schop graaft hij een gat in de hoek van het schuurtje, pakt dan het goud weer zorgvuldig in de dikke doek en legt zijn schat in de kuil. Nelis gooit de aarde er weer boven op en dan nog wat mest.... Wie zal het daér zoeken? Déór is het veilig. Met zijn domme kop staat de geit er bij te kijken, wat daar toch eigenlijk wel gebeurt. Zonder zelfs het arme dier eten te geven gaat Nelis naar bed. De natte on derkleren kleven hem nog aan het lichaam. Het deert hem niet. Al spoedig valt hij in slaap. Maar het is geen rustige slaap. Het zweet staat op zijn gezicht. Zijn handen zoeken en grijpen om hem heen. Daar heeft hij een stuk deken beetMet zijn vingers knijpt hij er in en tussen zijn tanden sist hij: „Blijf je er afgeef hier!" Het geeft nietsO, kijk.... die lelijke geit graaft met zijn poten in de aarde en met zijn bek haalt hij de doek met het goud er uit. En dan. o, vreselijk. eet hij de doek op en zet hij de tanden in het kostbare goud. Bij grote brokken te gelijk slokt hij het opWeer sist Ne lis, terwijl hij de deken tussen zijn vin gers haast fijn knijpt. „Laat je los. toe. spuw uitMaar rustig eet de geit verderDaar gaat de laatste broken het prachtige, kostbare goud is weg Dan slaat Nelis verschrikt zijn ogen op. Ineens zit hij recht op in zijn bed. Ang stig ziet hij om zich heen. Nog steeds heeft hij de deken in zijn ijzeren greep omklemd en. in het kleine schuurtje blaat klagend de geit, omdat Nelis ver geten heeft het dier eten te geven HOOFDSTUK 8. Bij de geldschieter Enkele weken zijn verstreken en het is nog vroeg in de morgen. De sterren staan nog aan de hemel te pinkelen en de maan werpt haar zwak schijnsel over het eiland. Mankje heeft het licht van de vuurtoren nog niet uitgedaan, het ver licht tot ver in de omtrek de zee. De mensen slapen nog rustig van de inspanning van de vorige dag en verza melen weer nieuwe kracht voor de ko mende. Slechts in één huisje is het niet helemaal rustig. Eigenlijk is het daar de hele nacht niet stil geweest. Onrustig loopt Nelis heen en weer. Dan gaat hij voorzichtig naar het geitenschuurtje. De geit ligt nog rustig, even heft hij sloom zijn trage kop op en kijkt met zijn dro merige ogen naar Nelis. En wanneer hij over het hekje stapt en vlak langs de geit loopt, snuift hij ineens, om te ruiken of het „goed volk" is. Dan gaat zijn kop weer naar beneden en slaapt hij weer in. Wat doet zijn baas toch eigenlijk hier bij hem in de stal, op zo'n vroege morgen? Nelis stoot de geit ruw op zij. „Vooruit sik, hier moet ik wezen!" Langzaam staat de geit op en zoekt een ander plaatsje, waar Nelis hem onge stoord laat liggen. Dan neemt Nelis de schop en graaft.graaft diep, totdat hij aan een zak komt, waarin zijn schatten verborgen liggen. Nog eens kijkt hij om zich heen. Och, wie zou hem nu hier kunnen bespieden? Niemand immers! en toch.wanneer de geit plotseling hard snuift, laat Nelis verschrikt de zak uit zijn handen schieten en enkele grote gou den munten rollen in de mest van de stal. Geheimzinnig verlicht het kleine tuit- lampje, dat naast hem staat het geiten stalletje en naast de lamp schitteren een paar ronde goudstukken. Nelis raapt ze haastig op en laat ze weer in de zak glijden. Even houdt hij de zak bij het lampje en het is één en al geschitter. Zijn gezicht glanst en een glimlach speelt om zijn gelaat. Ja, de zak is nu flink gevuld. Wat had hij de laatste drie dagen van de vorige week een geluk gehad. (Wordt vervolgd). dat zijn pas nylons

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4