Cjroen '/tmrL-Jexel sin het I Voorlichtingswoning wordt heden door voorzitter plaatselijke commissie geopend G. K.. C. van Tienhoven kocht „kanon" om beren te schieteu die lieten verstek gaan, maar expeditie werd tóch een eclatant succes „Beatrixsclloo^, organiseerde alleraardigste tentoonstelling WOENSDAG 25 FEBRUARI 1850 73e JAARGANG No. 7330 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Dit is de nieuwe boerderij van de familie G. van GroningenPrins Hendrik polderwelks woning het eervolle predikaat „Voorlichtingswoning" mag dra gen. Zoals wij reeds eerder meldden heeft een aantal instanties zich tot taak ge steld het platteland voor te lichten inzake het beter wonen. In ons land zijn ge durende de laatste jaren enkele van deze woningen gebouwd en belangstellen den kunnen daar op bepaalde middagen een kijkje gaan nemen: iedere veertien dagen zou de woning hiervoor gedurende een middag geopend zijn. Men kan dan deelnemen aan een excursie o.l.v. een voorlichtingslerares, i.e. mej. R. Pouwer, verbonden aan de landbouwhuishoudschool alhier. Toen de boerderij gefotografeerd werd was het erf nog niet verhard, maar dit zou naderhand nog gebetonneerd worden. Vanmiddag zal deze voorlichtingswoning officiéél worden geopend en wel door de heer C. H. Roeper, voorzitter van de plaatselijke commissie tot uitvoe ring der ruilverkaveling „Texel", waaronder ook de P.H. Polder ressorteert. In verband met deze officiële opening zal men eerst bijeenkomen in Hotel „De Lindeboom-Texel" en wel om twee uur. Gewapend met een fototoestel, dat voorzien was van een 800 mm-telelens, zo groot en zwaar, dat het apparaat ook buiten de vakkring tot ,,het kanon" ge doopt werd, trok de heer G. K. C. van Tienhoven destijds naar Spanje met het doel daar een, alleszins vreedzame, beren jacht te gaan ondernemen. Hij nam dus geen geweer mee, uitsluitend lichtgevoe lig materiaal. De heer Van Tienhoven is een der vooraanstaande figuren in de vereniging tot bescherming van vogels en die tot behoud van natuurmonumenten, welke wij eigenlijk nooit los van elkaar kunnen denken. Dus" geen dieren uit de weg ruimen, maar wèl proberen hen te bespieden. Daarvoor was dan die enorme verrekijker nodig. Om daar enigszins mee vertrouwd te geraken wat de werking ervan aangaat, dat-ie zwaar op de schou ders lag, kon ogenblikkelijk worden vast gesteld! besloot de heer Van Tienhoven eerst eens een paar reportages in eigen land te maken. Hij stak o.a. het Mars diep over. Op Texel werden vooral de vogels van de Schorren in het vizier genomen. Waren ze met het blote oog nauwelijks zicht baar, dank zij de telelens was je zelfs in staat de verenstructuur te bekijken. Zeld zame opnamen, vooral omdat de vogels zich niet bespied waanden. Dus vogels, zoals zij zich in de niet door mensen ver ontruste omgeving gedragen. Wat is die wereld toch machtig interessant! Wat kunnen die vogels zich uitstekend redden! Hoe snel komen ze op "de wieken, maar loch niet te snel voor de tegenwoordige camera's, wier (spleet-)sluiters het beeld in éénduizendste deel van een seconde vastleggen. Zo trekken de heer Van Tienhoven c.s. jaar in, jaar uit in de vogelrijke gebieden rond en iedere excursie levert weer nieuwe ontdekkingen op, waar je ook op dit terrein feitelijk nooit uitgestudeerd raakt. Vereeuwigd werden eidereenden, steenlopertjes, bergeenden, kanoetstrand- lopers, lepelaars, kluten. Door een des kundige als de heer Van Tienhoven werd alles op een voor elkeen bevattelijke wijze toegelicht. Eenzaam in een polderslootje voortroeiende eenden èn wolken van vo gels op de Schorren bij de Eendracht. Grote contrasten, óók ten opzichte van de opnamen op de Veluwe, waar herten, reeën, vossen, wilde zwijnen en konijnen door de camera gevolgd werden. Opna men op afstanden van honderden meters. De techniek kent geen grenzen meer! Ontoegankelijk gebied Na de pauze naar Spanje, waar dan de (mislukte) berenjacht zou worden gehou den. Ergens in een totaal ontoegankelijke streek, waar de ene rotswand zich nog loodrechter (wat zeggen we?) ten hemel hief dan de andere en waar men langs denkbeeldige wegen moest gaan, zouden twee beren gesignaleerd zijn. Het koren stond te bloeien, maar het werd een com plete misoogst, tenminste.... wat die beren aangaat. We hebben ze echter niet gemist, want de natuur is daar onbe schrijfelijk mooi en daarom heeft de heer Van Tienhoven er de ene serie dia's na de andere aan gewijd. Machtige berg landschappen, idyllisch gelegen dorpjes, waar de middeleeuwse sfeer is blijven hangen, waar men nog dorst met de vlegel of zo maar door het graan tegen een houten schot te slaan. Waar de vreemdeling nog een kijkspel is, dus kijkspel wederzijds! Wie zal niet het ver langen hebben voelen opkomen daar eens vakantie te gaan houden?! Geen beren dus, maar wel allerlei vogels, waarvan de .asgieren met hun vlucht van 2,75 meter wel de indrukwekkendste waren. Buitengewoon mooi ook zijn daar de bloemen en de insecten. Vele malen ver groot werden ze op het witte doek ge projecteerd. De mensen daar behoren tot de primitiefste volkeren ter wereld en de taxi, die daar zowaar wist door te drin gen, beschouwden ze dan ook als iets bovenwereldlijks. Toch was de schei kundige formule van die taxi, volgens de heer Van Tienhoven de volgende: 1/3 oud roest, 1/3 oud prikkeldraad en 1/3 velpon. Maar ze kwamen er toch! Dus mede dank zij die oude Spaanse taxi toch een ge slaagde vakantie. Een wonder was de ontdekking, dat het enige dorpshotel van elektrisch licht was voorzien: dit werd opgewekt door een waterval, die door een oude dronkaard bediend werd. Had deze de hoogte, dan moest men het uiteraard met een petroleumlampje doen. Elek trisch licht! Vanwaar die „luxe"? Het bleek, dat de stroom nodig was voor het bedienen van de zender, die de Spaanse politie beheerde. Franco is gaarne voort durend van het wel en wee zijner onder danen op de hoogte. Beeld van de totali taire staat. In ieder geval: Spanje is een gastvrij land en daarom heeft de heer Van Tien hoven nog wat lichtgevoelig materiaal achter de hand gehouden, want je kunt r.iet weten: misschien steekt op zekere dag de een of andere brutale beer zijn kop nog eens om de hoek van de Sierra Nevada! Het Nut bloeit De grote zaal van „De Lindeboom- Texel" was tot de laatste plaats bezet, een bewijs, dat de Texelaars zich niet op sluiten in de veiligheid van het „eigen" er is gelukkig open oog voor hetgeen lond ons eiland gebeurt en te zien valt. Vandaar dan ook het succes van „Het Nut", dat telkens weer lezingen organi seert, welke onze blik kunnen verruimen en ons in contact brengen met gebieden en personen, die ons iets en soms heel veel te zeggen hebben. Geen wonder, dat het aantal leden alsmaar groeit en ze nu al 369 lidmaatschapskaarten moeten uit schrijven, want zaterdagavond traden nog weer twaalf nieuwe leden toe. Financiële bezwaren kunnen daar niet aan verbon den zijn, want per echtpaar betaalt men 4,25 per seizoen van vier avonden, als enkeling 2,25. „Ik geloof, dat wij een der goedkoopste „ontwikkelingsvereni gingen" van de wereld zijn", zo veronder stelde een der bestuursleden. Het bestuur was uiteraard benieuwd, hoe groot zaterdagavond de opkomst zou zijn, omdat er tegelijkertijd een bioscoop film en een televisieprogramma liepen De leden kozen de avond, die hun vereni ging hen bood. Een goed teken! GEMEENTE VERKOOPT GROND Een viertal personen is voornemens aan de Prof. Keesomlaan te Den Burg een woning te bouwen. De gemeenteraad werd gistermiddag het volgende voorstel gedaan: te verkopen aan de heer P. van Hoorn, Wieringerwerf, Hippolytushoef 462 m2 bouwterrein voor de som van 3450,aan de heer C. Eelman, Witte Kruislaan 15, Den Burg, 286 m2 grond voor 2.260,aan de heer A. C. Pool Vogelmient 23, De Koog, 273 m2 voor 2.240,en aan de heer B. Vlaming, Peperstraat 73, Oosterend, 392 m2 grond voor 3.354,—. ONDERHANDS VERKOCHT Naar wij vernemen heeft mevr. Boer- sen-Van Maldegem, Oosterend, haar be drijf „Pomona", Waalenburg, onderhands verkocht aan de heer P. van Tatenhoven, bloembollenkweker-pensionhouder te De Koog. VELG RING VERWONDDE CHAUFFEUR De heer J. Jannes, Den Burg, werd maandagmiddag omstreeks half twee vrij ernstig gewond door een wegspringende velgring. Dit gebeurde toen hij een band van een zware vrachtauto op de gewenste spanning wilde brengen door middel van een elektrisch aangedreven luchtpomp. Jannes werd door de velgring aan een dijbeen en aan een schouder geraakt en wel zo ernstig, dat dokter Schalkwijk medische hulp moest verlenen. ZILVEREN JUBILEUM De heer K. Timmer, hoeve „Padang", polder Eierland, hoopt zaterdag 28 fe bruari a.s. zijn zilveren jubileum te vie ren in dienst van het selectiebedrijf C. J. cie Lugt C.V. 25 jaar bij dezelfde patroon is het ver melden waard, maar nog groter is de bij zonderheid, dat thans niet minder dan acht personen bij deze onderneming hun zilveren dienst jubileum hebben gevierd. Het gezegde „Waar het goed is, komt men terug" (welke slagzin onze Texelse hote liers en pensionhouders nogal frequentief bezigen) is ook hier ongetwijfeld van toepassing. Wij feliciteren dus èn jubila ris èn patroon met deze goede verstand houding. GEMEENTERAAD TEXEL De agenda voor de gistermiddag gehou den raadsvergadering werd met de vol gende punten uitgebreid: 19. Stemming over de aankoop door de N.V, Texelse Elektriciteitsmaatschappij van een stukje grond voor de bouw van een transformator. 20. Verkoop van bouwterrein te Den Burg aan de heren P. van Hoorn, C. Eel man, A. C. Pool en B. Vlaming. 21. Verlening van een hypothecair cre- diet aan de heer A. C. Pool te De Koog. 22. Goedkeuring van de begroting van 't Algemeen Weeshuis voor 1959. 23. Aangaan van een geldlening van 49.500,met de N.V. Bank voor Ne derlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 24. Verlening van een garantie met be trekking tot de tijdige betaling van rente en aflossing van een geldlening ter finan ciering van de bouw van een jeugdher berg door de „Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale" te Amsterdam. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 25 februari Den Burg, Landbouwschool, dhr. M. Man- tje spreekt voor oudleerl. Landbouw- en Landbouwhuishoudschool. Donderdag 26 februari Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Plattelandsvrouwen, dhr. A. Knol spreekt over „Uw tuin, uw trots". Den Burg „Casino", leerl. HBS voeren op 't stuk „Min en Magie" van Ph. Schroder Den Burg, „Texel", 10.30 uur v.m. Bij eenkomst Ver. v. bedrijfsvoorlichting. Spreker Ir. H. Verschuyl. Oudeschild, „Eigen Gebouw", Vrouwen dag Partij van de Arbeid. Eierland, Vliegveld, lezing over bestrij dingsmiddelen in de landbouw. Vrijdag 27 februari Den Burg „Casino", leerl. HBS voeren op 't stuk „Min en Magie" van Ph. Schroder Den Burg, „Texel", lezing Ir. Donker voor LTB en CAV. Zaterdag 28 februari Den Burg, „Oranjeboom", Het Masker voert op „De martelgang van Kromme Lindert". DE V.P.R.O. KOMT MET EEN NEDERLANDSE „MUSICAL" NAAR TEXEL Op woensdag 4 maart brengt het V.P.R.O.-ensemble onder leiding van Benny Vreden in „De Oranjeboom" de eerste Nederlandse „musical" die men bescheidenheidshalve muzikale komedie noemt voor het voetlicht. In Amerika en Engeland maakt de musical grote opgang. Het valt dus niet te verwonderen, dat deze vorm van amu sement, die men een muzikaal blijspel zou kunnen noemen, waarbij wordt ge zongen, gespeeld en gedanst ook hier zijn intrede doet. Onder de titel „Waterproef" schreef Benny Vreden een korte musical, welke zich afspeelt in een jachthaven van een denkbeeldig Nederlands plaatsje, waar de zeilers worden opgeschrikt door het bericht dat de plassen gedempt zullen worden, om zodoende bouwgrond te win nen. Dat geeft wat je noemt deining op de plas, maar met jeugdig enthousiasme weten de zeilers de raad te bewegen, de plassen niet te verkopen. De V.P.R.O. stelde hiervoor een geheel nieuw ensemble samen van veelzijdige mensen. Voor de pauze kan men eerst met alle medewerkers afzonderlijk kennismaken in een cabaret-programma onder de titel „Liedjesman, kom es an". Tijdens de tweede ou deravond van de op 25 september 1957 geopende „Beatrixschool", hoek Beatrixlaan-Molenstraat, Den Burg, hebben de ouders een tentoonstelling kunnen bezichtigen van allerlei werkstukjes, waarbij verschillende soorten materiaal werden gebruikt zoals hout, kar ton, pitriet, raffia, klei, touw en niet te vergeten verf. Een woord van lof is zeker verdiend, want de tentoongestelde resul taten vertolkten de grote werklust en accuratesse waarmede de jongelui zich van hun taak heb ben gekweten. Telkens weer werden wij door onszelf betrapt op de verdenking, dat de leiding in die werkstukjes wel de grootste hand ge had moet hebben, maar even vaak konden de leerkrachten ons, met de hand op het hart, ver zekeren, dat de jeugd tot de gangbare norm geheel zelfstandig is opgetreden. Allemaal dan een pluim verdiend, maar waér die te plaatsen, want er was al met de beschikbare ruimte gewoekerd, zoals uit bijgaande foto's blijkt. Er waren pitrieten manden, dienschalen, maar nee, laten we niet aan een opsomming be ginnen! Het was een warenhuis, maar s. 1 ilMÜ- De door de jeugd van de „Beatrixschool"Den Burg, vervaardigde artikelen waren op lange tafels uitgestald. Hier een der stands. toch was er niets te koop: de mooiste stukken konden immers worden gewon nen door degenen, die een lootje hadden gekocht en die waren gauw aan de man gebracht! Ook deze stand spreekt voor zichzelf: een miniatuur dorpje, een soort Maduro- dam, compleet met kerk, schuren en woningen. Oude margarinedozen e.d. vormden hier het belangrijkste „bouwmateriaal" TEXEL KRIJGT NIEUWE JEUGDHERBERG De Stichting Ned. Jeugdherberg Cen trale, Amsterdam, is voornemens de reeds geruime tijd geleden tot de grond toe gesloopte jeugdherberg „Panorama" te herbouwen. Hiertoe is een bedrag nodig van 160.000,(De kosten der inven taris zijn daarbij inbegrepen). De ge meenteraad werd gisteren voorgesteld de gemeente Texel garant te stellen voor 'n tijdige betaling van de rente van 4,/<0/o en af te lossen in 20 jaar. De Stichting Opbouwfonds Jeugdherbergen in Neder land heeft zich daartoe overigens reeds in eerste instantie garant verklaard. De nieuwe jeugdherberg zal plaats bie den aan niet minder dan 120 trekkers. Het is de bedoeling, dat het gebouw in juli in gebruik zal worden genomen en dat is wel zeer gewenst ook, daar per 2 juli 82 gasten zijn geboekt. Zoals velen bekend zal zijn, is vorig seizoen reeds een vleugel van 't geheel in gebruik genomen. Die vleugel werd gebouwd door de firma v.h. J. Koorn Mzn., Den Burg. De nieuwe jeugdherberg zal kwa stijl sterk van de voormalige verschillen: het wordt een hoefijzervormig gebouw, dat door een rijwielstalling zal worden ge sloten. TOT HOOFD DER SCHOOL BENOEMD De heer Alb. Vlas, onderwijzer te Bo venkerk, gemeente Nieuwer-Amstel, is per 1 april benoemd tot hoofd der o.l. school te Dedemsvaart, een 5-mansschool. De heer J. Sligman, Meppel, is voor tijdelijk benoemd tot hoofd der o.l. school te Midden-Eierland. DRIE BOUWFONDSWONINGEN Met inschakeling van het bekende bouwfonds zullen op Texel drie woningen worden gebouwd en wel één voor reke ning van de heren gebr. Hopman, „De Nederlanden", De Koog, één voor de heer H. G. Witte, De Zes, Den Burg, en een woning voor een andere eigenaar, wiens naam bij de verstrekking van dit offi ciële bericht nog niet genoemd kon wor den, daar de onderhandelingen nog gaande zijn. DE NIEUWE FILMS Komend weekend vertoont Texel's Bioscoop Theater: „De Charge aan de Rode Rivier" en „Vrouwengevangenis". Inhoudsbeschrijving volgt. DR. VAN DER ZWAAG OVER „ISRAËL" In haar kwaliteit als arts bij de Doops gezinde hulporganisatie heeft dr. Van der Zwaag, een nicht van ds Van der Zwaag, gedurende drie volle jaren in Jor danië gewerkt. Op uitnodiging van de Doopsgezinde zuslerkring heeft zij vrij dagavond in de Doopsgezinde kerk te Den Burg het een en ander over haar werk verteld, alsmede over het Midden- Oosten. Zij bezocht allerlei interessante gebieden en uiteraard met name de hei lige plaatsen. Het leerzame woord werd door een keur van dia's aangevuld. DE LANDBOUW IN RUSLAND Over bovengenoemd onderwerp hoopt de heer Ir. H. Verschuijl te spreken op de algemene vergadering van de Bedrijfs vereniging, die op donderdag 26 februari (morgen) des voormiddags half elf wordt gehouden in Hotel „Texel". Over de landbouw in Rusland hoort men telkens weer wonderlijke geruchten. Naast berichten, die de indruk wekken, dat het met de landbouw in dit land ach ter het ijzeren gordijn nog niet veel ge daan is, komt men ook mededelingen tegen, die je onder de indruk brengen van de grote vorderingen, die de Russen op bepaald gebied hebben bereikt. Ir. H. Verschuijl, die zelf een bezoek aan Rusland heeft gebracht, hoopt ons hierover iets te vertellen. Hij zal zijn in leiding illustreren door het projecteren van verschillende dia's. Wij rekenen daarom op een zeer geanimeerde verga- oering. Zoals bekend is, zijn op deze ver gadering alle belangstellende landbou wers en veehouders met hun zoons en personeel welkom. In de middagpauze worden erwtensoep en broodjes aange boden. C. v. Gr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1