TEM-TRANSFORMATORGEBOUWTJE De gemeente zal van de heer H. van der Werf Dzn., Everstekoog, 25 m2 grond kopen voor de bouw van een transfor matorhuisje in Everstekoog en wel in verband met de uitbreiding van het net Koopsom ƒ1,per vierkante meter! LEZING OVER SPANJE TE DE WAAL A.s. vrijdagavond, 27 februari, zal de heer J. C. Bruin, Den Burg, in het Waal der Dorpshuis „De Wielewaal" een lezing over Spanje houden. Daarbij zal tevens een kleurenfilm vertoond worden, door de heer Bruin zelf opgenomen tijdens zijn laatste vakantiereis. Het belooft een mooie avond te worden.- Het is derhalve aan te bevelen om 8 uur aanwezig te zijn! Ook de schooljeugd (5de en 6de klas) is weer van harte welkom. De toegangsprijs bedraagt wederom 50 cent. VERLOTING BEATRIX-SCHOOL Op de volgende nummers zijn prijzen gevallen: 106, 141, 144, 149, 151, 169, 175, 212, 244, 270, 289, 295, 301, 303, 322, 336, 339, 341, 343, 344, 348, 349 353, 365, 366, 393, 397, 399, 425, 431, 443, 450, 466, 475, 477, 493, 530, 532, 533, 537, 539, 545, 549, 575, 585, 586, 596, 599, 603, 615, 619, 643, 645, 647, 692, 710, 712, 715, 721, 723, 742, 745, 757, 762, 764, 766, 774, 784, 826, 836, 841, 866, 874, 881, 886, 889, 910, 938, 939, 1004, 1006, 1015, 1024, 1935, 1036, 1051, 1054, 1073, 1077, 1088, 1092, 1094, 1095, 1100, 1137, 1152, 1163, 1168, 1199, 1201, 1232, 1233, 1237, 1238. 1245, 1252, 1256, 1258, 1281, 1303, 1306, 1311. D.E.K. VERGADERT HEDEN Het fanfarekorps „D.E.K." van Den Hoorn houdt vanavond haar jaarverga dering in „Loodsmanswelvaren". Het be stuur rekent ook op flinke belangstelling van de zijde der donateurs. „DE DAG BEGINT VANAVOND" Oosterend Onder deze titel brengt de Toneelgroep Kleuterschool vrijdag en zaterdag een toneelspel in drie bedrijven en proloog. Dit toneelspel, „naar het he dendaagse leven", is een bezoek ten volle waard. De Toneelgroep rekent beide avonden op een gevulde zaal, vooral omdat het voor onze Oosterender kleuterschool is. (Zie ook de adv.) SHELL-FILMAVOND TE OOSTEREND De Shell-filmcentrale bood Ontwikke ling Oosterend een interessant program ma, waarvoor zeer grote belangstelling bestond. Gedraaid werden „De opsporing van aardolie", „Het zwarte zand": de betumen, welke in de asfaltlaag op dijken worden aangewend, „De weg door de wolken", dus de luchtvaart, die ook al van olie afhankelijk is en „Strijd zonder einde": de verdelging van ongedierte, dat mens en oog belaagt. De voorzitter, de heer Jb. Visman, was verheugd over de aanwezigheid van een deputatie van de Oudeschilder ontwik kelingsclub, want nauw contact kan beide vereniging van nut zijn. Op 6 maart komt Henri van Leeuwen weer en op 14 april draait Van Houten de films „Bruin Goud" en „Dwars door de Sahara". GYMNASTIEK VER. DEN HOORN Vrijdagavond om 8 uur wordt in „De Waldhoorn" eeh vergadering belegd, voor de heroprichting van de gymnastiekafd. van Den Hoorn. Het is de bedoeling deze afdeling, die toentertijd gestaakt werd wegens verbouwing van het dorpshuis, weer nieuw leven in te blazen. Er zal gesproken worden over aan schaffing attributen voor de oefeningen, dag en uur voor de oefenavonden, contri butie en bestuursverkiezing. We hopen, dat alle oud-leden, maar ook nieuwe leden present zullen zijn. Er zijn ook verschillende stemmen opge gaan voor een afd. voor getrouwde dames. Een ieder is hartelijk welkom. AMATEURSAVOND TE OOSTEREND De te Oosterend gehouden amateurs avond ten bate van de kleuterschool is in ieder opzicht een groot succes geworden: de overvolle zaal werd een sterk afwis selend programma geboden en de deel nemers kwamen over het algemeen uit stekend voor de dag. Er zat vaart in en dat moest ook wel, want het programma bevatte tal van nummers. Jong en oud werkte er enthousiast aan mee. Er is wat afgelachen! De heer Joh. Roeper Johzn. trad als conferencier op en het is bekend, dat hij daar bijzonder veel slag van heeft. Acht meisjes zongen twee liedjes, die geheel van toepassing waren op de school. Mej. G. van der Vis begeleidde hen op haar accordeon; ook verzorgde zij de muzikale omlijsting bij de zang van de dames Krotje, Bakker en Van der Slikke en het quo Willy en Yvonne. Ook de gymver eniging was actief, alsmede een deputatie van VIOS. Rein Vlaming ontpopte zich als een trompetist van allure en de zaal onthield haar spontane reactie dan ook niet. Dat gold ook voor Leen Kuiper, die Bartje weer keer op keer de stoute mond moest snoeren! Leuk gespeeld werd ook de schets „Pas getrouwd". Leen en Jo verzorgden het buurpraatje, waarbij het (aller-)laatste nieuws van het lijfblad der Texelaars uiteraard tot in de fijnste nuances uitge rafeld werd. „Duo Broek" door de zusjes Beijert en v.d. Slikke was blijkbaar erg vermoeiend, want ze hapten naar adem als visjes op het droge, volledig herstel volgde, toen vader Beijert de leiding nam! Nelly Dijker en Tineke Rentenaar strooiden frisse accordeonklanken door de zaal. Carla en Yvonne Roest oogstten veel succes met de hoela-hoep-song. Ook de drie kleine, nou kléin!, kleutertjes vielen zeer in de smaak (maar niet van het bib berende hekje! Aparte vermelding verdient ook de solo door de mondharmonica-virtuoos Jb. Jansen. Tijdens de pauze gingen de lootjes vlot van de hand. Al met al dus een zeer ge slaagde avond, ook uit financiëel oogpunt gezien, want de kas kon weer behoorlijk aangevuld worden! GEMEENTEBEGROTING 1959 De elfde wijziging van de gemeente begroting 1959 is gisteren als volgt ter goedkeuring aan de raad voorgelegd: aanleg en verbetering van dorpsstraten 15.500,Dit betreft de verbetering van de Binnenburg. Dit werk is inmid dels opgedragen aan de firma Goedkoop De Vries, Den Burg-Oudeschild, die ook de aansluitende Vismarkt en Groene- plaats opnieuw bestraat hebben. Eveneens is deze firma opgedragen dé verbetering van de Achterweg en Singel te Oudeschild. Het gaat daar om de aan leg van een trottoir, dat rond de beide scholen en het plantsoen komt te liggen. Kosten 9.000, Verder ontwikkeling bouwplan Ooster end 9.000,plus 50.000,als nieuw crediet). Dit betreft de doortrekking van de Julianastraat aldaar naar de Hoek- straat en bestrating kleuterschool. Tenslotte is er 4.500,nodig voor de ontwikkeling van bouwplan Den Burg, waar de Keesomlaan zal worden doorge trokken tot aan de Molenstraat. Twee thans nog in de weg staande woningen reeds onbewoond zullen ruim baan moeten maken voor de nieuwe verbin ding naar de Driehuizerweg, dus over 't tegenwoordige terrein van de heer W. Keesom. De dienst gemeentewerken 1959 wordt, zo is het voorstel, als volgt gewijzigd: De Landrover-auto komt te vervallen (was 9.000,en daarvoor in de plaats een Volkswagenbusje van 4.500,De aankoop van de wals van 19 000,en die van een zaagmachine voor 1.900, gaan voorlopig ook niet door. AANRIJDING OP POSTWEG Maandagmiddag probeerde de vracht autochauffeur J. C. E., Den Burg, zijn voertuig tussen een aan de Postweg ge parkeerde bestelauto van bakker Plaats man, De Waal, en een trekker, bestuurd door de heer J. de Ridder van „Duin oord", door te sturen. Dit gelukte niet helemaal, want de bestelauto werd ge raakt en voor enige honderden guldens beschadigd. (Een voorspatbcrd werd in gedrukt, een spiegel verbrijzeld en het koetswerk aan een zijde over de hele linie beschadigd). Bakker Plaatsman zelf bevond zich tijdens de botsing bij de wo ning van een klant en heeft van de aan rijding dan ook niets gezien, zelfs de chauffeur van de vrachtauto heeft, zo als hij tegenover de politie verklaard heeft, niets ontdekt en dat moet ook wel het geval geweest zijn, dunkt ons, waar de trekkerchauffeur van deze botsing ge tuige was De politie heeft de vrachtauto nader hand weten op te sporen. KON. TEXELS FANFARE VERGADERDE Het Koninklijk Texels Fanfarekorps heeft vrijdagavond in hotel „De Zwaan" zijn algemene ledenvergadering gehou den. De voorzitter, de heer P. J. Koorn, gaf een resumé van de activiteiten e.d. in het afgelopen jaar. Na de notulen werd het jaarverslag uitgebracht. „Door ae wisseling van directeur valt het jaar eigenlijk in tweeën. Deze wisseling werd veroorzaakt doordat op de slotrepetitie voor het openluchtconcert op 5 juli ver schil van mening ontstond over het al dan niet op staande voet uit de vereni ging zetten van twee leden, die om be paalde privé-redenen niet de verzekering wilden geven dit concert te zullen mee spelen. De directeur, de heer A. J. Vonk, wilde deze leden meteen bedanken, het bestuur en de leden stonden niet onver deeld achter dit voorstel. Hierdoor was de heer Vonk dermate teleurgesteld, dat hij het repetitielokaal verliet. Hij was naderhand niet meer te bewegen terug te komen, ook, zoals hij zei, wegens andere bezwaren. De heer Vonk gaf, zo vervolgt cus het jaarverslag met waardering, jarenlang geheel belangeloos talloze uren en veel van zijn beste krachten voor de leiding van het korps. Hiervoor werd hem naderhand een geschenk overhan digd". Voorts wordt de benoeming van de beer C. Rijf, Den Helder, tot directeur gememoreerd Ook wordt met voldoening melding gemaakt van het succes, dat het korps op het concours in de ere-afdeling oogstte: een eerste prijs! Ondanks de stagnatie in de zomer door het ontbreken van een directeur is de animo bij de leden de laatste tijd groot en het repetitiebezoek daaraan evenredig. Het jeugdkorps oefent trouw onder lei ding van de heren P. J. Koorn en H. Zijm. Jammergenoeg konden geen nieuwe jeugdleden worden aangetrokken wegens bet ontbreken van geld voor de aankoop van instrumenten. Gelukkig heeft het be stuur van de leden toestemrping gekregen om te trachten van de gemeente Texel 'n renteloos voorschot te krijgen van 5.000,af te lossen in 20 jaar, om daarmede nieuwe instrumenten aan te schaffen. „Wanneer er voortdurend zo flink ge oefend wordt als nu, kunnen wij het concours met vertrouwen tegemoet zien", tot zover secretaris ,Fr. Zegel. De penningmeester, de heer A Broek man, kon een klein batig saldo melden. Het werkplan 30 april rondgang; 4 mei medewerking aan de herdenkingssamenkomst; 7 mei concours te Andijk. Er zal niet aan de marswedstrijd worden deelgenomen, maar de drumband gaat naar een speciaal drumbandconcours; waar en wanneer dit gehouden wordt is nog niet bekend. 29 juni concert met de Burger zangvereni gingen. Op 11 juli een rondgang door de drumband met daarna een jeugdconcert in het park te Den Burg; op 8 en 31 augustus lampionoptocht te Den Burg en natuurlijk ook weer lampionoptochten te De Koog en Oudeschild; 15 augustus parkconcert. Ook zal de aanbieding van aonateurskaarten muzikaal worden on derstreept. Dan zullen ook de nieuwe wijken worden bezocht. Er komen weer twee winteruitvoerin- gen, de eerste weer zonder bal na. Ook weer vroeg in de maand januari, want dat is goed bevallen. De contributie werd verhoogd van 25 ONDER DE POMP D'r komme ok an Cocksdurp al puur mense kieke! Naar een seumerhusie? Ja, maar vooral dokter-op-zicht. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 20 februari 1959: A.: Jas. Vinke-J. Hooijberg 02 Jac. van Heerwaarden- C. van Heerwaarden 02 S. van Heer waarden Jzn. S. Ros 02 B.: Jo Schoo-A. v.d. Slikke 20 J. J. de Beurs-C. v.d. Werf 02 C.: A. de Haan-C. Vinke 11 Winst voor zwart in A. deze week. C. Meedendorp is reeds uitgespeeld en be haalde 27 punten. Met nog 6 part. te spe len zal het voor C. Dijker niet moeilijk zijn de 2 punten achterstand in te lopen, terwijl het ook nog goed mogelijk is, dat S. van Heerwaarden weer als tweede eindigt. Daarvoor zal hij meer dan 9 pnt. moeten winnen uit nog 7 part. In B. staat Jo Schoo nog steeds op de bovenste sport en profiteerde dit keer van ten blunder van A. v.d. Slikke, die met een stuk minder toch doorbrak naar dam en vervolgens uitverkoop hield. OM HET BILJARTKAMPIOENSCHAP De stand bij de biljartkampioenschap pen van Texel was na maandagavond: (resp. gespeeld, gewonnen, verloren, pun ten, beurten, hoogste serie, gemiddelde): H. Grootjen 4 4 800 103 37 7,77 E. Breeuwer 4 4 800 108 51 7,41 P. de Graaf 4 4 800 114 56 7,08 J Dekker 4 4 800 129 31 6,20 H. Timmerman 5 1 4 632 154 23 4,10 P. de Haan 4 4 596 110 63 5,42 J. Brouwer 4 4 465 97 27 4,79 P. Zegers 5 5 465 175 18 2,66 Z.D.H.-NIEUWS Het eerste elftal bracht zondag een bezoek aan de leider Dirkshorn. In een sportieve wedstrijd werd met 30 de laatste kans op het kampioenschap ver speeld. Een verdiende overwinning voor D., dat de betere ploeg was op het zeer drassige veld. Maar de stemming in ons elftal bleef goed en ZDH toonde zich een sportieve verliezer en dat is op zichzelf al een overwinning. We hadden twee invallers. Het tweede weerde zich uitstekend te gen een goed Zeemacht-elftal. Na twee maal voor gestaan te hebben, moesten Lolle en zijn mannen de marinemensen met een 2—4 zege laten vertrekken. Ook hier een verdiende overwinning door 'n technisch betere tegenstander. De adsp. verloren thuis, na eerst met 10 voor gestaan te hebben van de pit tige Oosterend-adsp. Het programma voor komend weekend luidt: ZDH 1-Oudesluis 2, aanvang half twee; WGW 4-ZDH 2. Tex. Boys a-ZDH a, zaterdag, aanvang 4 uur. „D.E.L." VERZEKERDE 330 PAARDEN Dat het paard langzaam maar onver biddelijk door de techniek wordt terug gedrongen bleek uit de mededeling, ge daan tijdens de vergadering van de On derlinge Paardenverzekering „Draagt El kanders Lasten", welke in „De Hoop" gehouden werd onder voorzitterschap van de heer P. Dros Bzn. In boekjaar 1958 werden 330 paarden opgenomen (verzekerde waarde ƒ296.675) tegen 360 paarden in 1957. De gemiddelde verzekerde waarde bedroeg 907,Er werden ook minder veulens opgenomen. Er werden zes paarden overgenomen, drie daarvan werden door de C.V.A. naar elders verkocht, de andere drie kwamen in de noodslachtplaats terecht; één paard werd afgekeurd. Deze zes paarden waren voor 5.250,verzekerd. Uitbetaald 4.160,Ze brachten op 2009,32, ver lies dus 2.150,68. Daarom werd besloten de premie voor 1958 vast te stellen op 1 pet. Vorig jaar werd besloten de beste dieren tot maximaal 1.250,te verze keren. De taxateurs noemden dit, gezien ae marktwaarde, een zeer juiste maat regel. D.E.L. heeft weer normaal gefunctio neerd en daar was stellig ook wel de ge ringe opkomst (15 man) aan te danken: is er geen bijzonders aan de hand, dan kan het vertrouwen in het bestuur im mers ongeschokt blijven! Twee deelnemers traden uit wegens be ëindiging van hun bedrijf en er kwamen zeven nieuwe leden bij. Het deelnemers kapitaal was per 31 december 5.994,50. De heren Jac. Keijser Dzn., P. Beers en W. Keijser Wzn. hadden de rekening ctc in orde bevonden. De administrateur werd dank gebracht voor het accuraat gevoerde beheer. Bestuur. Aftredend waren A. Garritsen en S. van Egmond. In hun plaats kwamen J. G. van Maldegem, Eierland, en A. de Visser, PJI. Polder. In plaats van Joh. de Graaf Mzn. (bedrijf beëindigd) werd ge kozen P. de Graaf Mzn., De Cocksdorp. De afgetreden bestuursleden werden bedankt voor hetgeen zij in het belang van D.E.L. hadden verricht. Na de rondvraag volgde sluiting. cl. op 50 ct. Drie jaar geleden stond die nog op. .10 ct! De aanstelling van een nieuwe directeur houdt hiermede ten nauwste verband. De donateurskaarten zullen weer 1,50 worden aangeboden. Het korps telt thans 850 donateurs. Bestuur. De heren A. A. Broekman en Fr. Zegel werden als bestuurslid her kozen. Er waren 14 stemgerechtigde le den aanwezig en 8 adspiranten. Hierna werd besloten de heer P. Zijm, die 45 jaar lang lid van het korps is ge weest, het ere-lidmaatschap van het korps aan te bieden. Jammergenoeg kon de heer Zijm hiervan niet meteen op de hoogte worden gesteld, daar hij in een :iekenhuis te Den Helder veerblijft. Van harte spoedige beterschap toegewenst. Overigens zullen wij de heer Zijm niet meer in de rijen van het fanfare terug vinden, want hij heeft onlangs de vereni ging verlaten. Dee heer Zijm heeft vele jaren deel uit gemaakt van het bestuur, o.a. als pen ningmeester, hij was dan ook een van de steunpilaren. Wij feliciteren hem met deze eervolle onderscheiding. S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: 4e kl. A. KNVB: Schagen-Zwaagdijk 2—2; BKC-Vios 3—2; Texel-JVC 5—0; Helder-Zouaven 41; LSVV-Meervogels 1—2. Texel was sterker dan JVC. Wel bood JVC heftig tegenstand en ze hebben tot 10 minuten voor de rust de stand blank weten te houden, hoewel haar doel tal rijke keren in ernstig gevaar is geweest. Toch waren een paar tegenaanvallen niet zonder gevaar maar Bob, Harry, Bertus en ook Dick gaven weinig kans. In de halflinie werkte Ab op volle toeren en ook Dick v.d. Slikke deed dikwijls goed werk. In de voorhoede, waarin Piet de plaats van Cees Boot bezette, werd te dikwijls de bal te lang vastgehouden, waardoor Max, die weer uiterst scherp stond opgsteld, buitenspel kwam te staan. Hans op de linksbuitenplaats speelde dikwijls prima, was snel en bracht goed voor het doel. Piet stond nog wel eens te dicht bij hem, waardoor de verdedigers een kleiner terrein kregen te beheersen. Max was weer snel en door tastend, zat links en rechts. Ruud hield de bal dikwijls te lang vast, vooral meer verdelen, vooral afwisselen en niet te vaak over de rechtervleugel! Beide vleu gels actief van rechtsbinnen met lange passen naar de linksbuiten en links naai de rechtervleugel moet kansvoller zijn. De leiding nam nogal eens vreemde beslissingen. Direct van de aftrap nam T. het spel in handen, en met snelle aanvallen werd het J.-doel benaderd, waar de achter hoede alle gelegenheid kreeg te tonen wat zij waard was. Ze werkten hard, grepen onversaagd in. Max krijgt al spoe dig een goede kans van Henk, maar schiet over. Uit een corner mist Henk. Tal van aanvallen stranden op buitenspel. Uit 'n doorbraak van J. ontstaat een corner op ons doel. Deze wordt onvoldoende weg gewerkt, maar het harde schot werd door Bertus gehouden. Uit een goede voorzet van Henk kopt een J-back corner. Dan wordt de bal goed door Hans opgebracht en met een goed schot besloten. Ab lost ook een goed schot, maar de keeper laat zich niet van de wijs brengen. Als Henk is door gebroken, loopt de keeper uit en valt naar de bal. Henk schiet onder hem door; de bal gaat precies naast. Een schot van Ruud ondergaat hetzelfde lot. Dan een aanval van JVC over links. Bertus is al uitgelopen, maar het mooie schot gaat precies naast; volgens ons was de keeper al uit positie. Dan gaan Hans en Piet goed combinerend langs de lijn, maar bij de prachtige voorzet was nie mand present. Dan over rechts ook een voorzet waaruit Max ons fraai op 10 brengt. Er is dan al 40 min. gespeeld. Bertus moet nog een mooi schot corner werken en dan is het rust. Ook de tweede helft is voor Texel. Wel weet J. de eerste corner te forceren, wel ke wordt afgeslagen maar dan krijgt Indien bij advertentie opdrachten niet duidelijk vermeld staat aan wie de reke ning moet worden ge zonden, kan plaatsing niet doorgaan Dit geldt vooral voor verenigingen en voor degenen die gelegen heidsadvertenties opge ven, waarin alleen een adres, maar geen naam wordt genoemd. Dir Texelse Courant TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Te koop 2 kleine lammetjes G. J. Veeger, Westermient B 143 Prima accordeon te koop, prijs f 50.— Ada v Hollandstr. 20, Den Burg Gevr. meisje v. halve dagen of 3 of 4 dagen p. week. N. Dros-Weijdt, Harkebuurt O 19 - Te k enig z,g a.n tuin gereedschap en een pr. gum milaarzen als nieuw. J. Rijk, Binnenburg 13, tel. 260 Aangeb. Hoover klop, veeg, zuig klein model '50 f 30,— Warmoesstr. 52 Te koop graskalf. Jac. Zegeis, Zd. Eierland E 74 Turmic Unie breimach. Zwitsers precisie apparaat met voorzetapp en draadgeleider. Vraagt vrijblij vend demonstr. bij mevr. IJ. Idema. Schoonoordsingel 41, tel. 393 Te koop gevr. een kapokbed. Adres te bevr bur. van dit blad Te k. trouwjapon mt 40—42. Adres te bevr. bur. van dit blad Met grote vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze zoon Jan Piet Dirk M. Bruntink—Bakker J Bruntink Jacoba De Rijp, Rechtestraat 115 16 februari 1959 Ruud de bal in vrije positie toegespeeld, z'n hard schot springt af van de doelman. Uit een algemene aanval onder grote druk op het J.-doel wordt de bal inge schoten en wel vlak bij de paal, waar de bal via de keeper in het doel rolt. De scheidsrechter beslist geen doelpunt. Maar weer komt Texel terug en Henk weet in een scrimage no. 2 in te schieten. Het begint te lopen. Ruud schiet vanaf de zijlijn en de bal verdwijnt over de keeper in het doel. Hans krijgt een moei lijke kans maar het lukt niet. Ruud geeft door naar Max, die fraai voor no. 4 zorgt, waarna Max opnieuw een prima doelpunt scoort: 50. Henk krijgt een kans, maar schiet over. Teveel blijft de bal op rechts rollen, waardoor de verdedigers steeds vveer kunnen ingrijpen. Telkens stond de linkervleugel vrij, daar moet dan gepro fiteerd worden. A.s. zondag uit naar Zouaven. Texel 2 en junioren vrij. Adsp. Texel- De Koog. 92-JARIGE TEXELAAR OVERLEDEN Maandag 23 februari j.l. is op 92-jarige leeftijd te Oudeschild overleden de heer W. Dijker. De heer Dijker was één der oudste Texelaars. Hij ruste in vrede. S.V.O.-NIEUWS Het gelukte de Oosterend adsp. een 41 overwinning in Den Hoorn te beha len op ZDH a. De doelpunten kwamen dit keer van Wim Eelman, Wim Bakker en Piet Brouwer. Ga zo door, jongens! Oosterend 1 speelde zondag thuis te gen DWOW 2; ook een overwinning. Voor rust speelde O. een prima partij. D. nam de leiding uit een ineens ingeschoten corner. O. liet dit niet op zich zitten en het was Drikus, die ons met 2 pracht doelpunten de leiding gaf. Uit een mooie voorzet kopte Gerrit no. 3 in het D.-doel. Cees schoot een lange rush no. 4 in de touwen. Oosterend bleef sterker, maar slaagde er niet in meer doelpunten te verkrijgen. Het tweede raakte met 10 man naar Den Helder en verloor met 10 van WGW 2, een goede prestatie. Bert was zo vriendelijk om zonder afbericht weg te blijven! Wel sportief tegenover je me despelers. Oosterend 1 speelt volgende week uit tegen Watervogels! Boot 10.30 uur. .Voor Oosterend 2 en adsp. zijn nog geen wedstrijden vastgesteld. Kijken jul lie eind deze week even in het kastje! Zaterdagmiddag komen we allen om 2,30 uur op het veld om de kleedkamer te verhuizen. IN VOLGEND NUMMER Enkele verslagen van vergaderingen en sportwedstrijden, moeten, wegens gebrek aan plaatsruimte, blijven overstaan tot volgend nummer. Kees Huisman en Klazien Lieuwen hebben het genoegen U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de voltrek king zal plaats vinden op dinsdag 10 maart 1959 om 14,30 uur ten gemeente huize te Den Burg, Texel. Kerkelijke inzegening door de weleerw heer ds. W M van Reijendam, in de Ned Herv kerk te Den Burg om 15 uur. Jan Dirksoord 12, Den Burg, Texel Verlengde Boomstraat 5 West-Terschelling Gelegenheid tot feliciteren in hotel Lakeman te Den Burg van 17—18,30 uur. Gelegenheid tot feliciteren op Terschelling zondag 1 maart van 16— 17 uur. Toek adres Weverstraat 39, Den Burg, Texel Gerrit te Linde en Tiny Bremer hebben de eer U kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk waarvan de voltrekking D V zal plaats hebben op dinsdag 3 maart a s om 2 uur ten gemeente huize te Dinxperlo. Kerkelijke bevestiging in de Geref kerk te Dinx perlo om 2,30 uur door de weleerw heer ds. M Norg Dinxperlo, febr 1959 Boesveldsedijk 7 Terborgseweg 8 Toekomstig adres: Kwikkelstraat 161, Dinxperlo Heden overleed zacht en kalm onze geliefde zorgzame vader Willem Dijker wedn van Gerbregdina Kerken in de ouderdom van 92 jaar. Zijn diepbedroefde kinderen Cornelis Dijker Tetje Dijker Oudeschild 23 febr. '59 De begrafenis zal plaats hebben op donderdag 26 febr, a.s. nm 3 uur op de Oudeschilder be graafplaats Plotseling is van ons heengegaan, onze lieve zoon en broeder, zwa ger en oom Antoon Swaerts in de ouderdom van 40 jaar Namens de familie A. J. Swaerts Texel, 23 februari 1959 Condolatie adres K. Zuidewind, S 33 Oudeschild De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 26 febr. a.s. urn 1,30 uur op de Herv begraaf plaats te De Waal „Op het Godslam rust mijn ziele". Heden nam de Here tot Zich mijn geliefde man, onze lieve vader, zoon, schoonzoon, broe der, behuwdbroeder en oom Frederik de Jonge echtg. v. H. G. de Jonge van Hardeveld in de leeftijd van 35 iaar Uit aller naam H. G de Jonge- van Hardeveld Breskens, 22 febr 1959 Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Hiermede betuigen wij onze dank voor uw blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. I G Smit G. P Smit- Timmer Texel, Molenbuurt W 41 Te koop wegens verhuizing donderdag 26 februari van 2—6 uur diverse huishoudel. goederen waarbij 1 electr. fornuis met pannen, I compleet slaapkamerameublement, 1 dressoir. 1 theemeubel, ta fels, stoelen, enz. Te zien en te bevragen Hoekstraat 6. Oosterend GEVRAAGD jongste bediende mnl. leeftijd !5 a 16 jaar. Rott Bank N V. Kantoor Den Burg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2