Ex-minister Hofstra Wie stemt U De conservatieven of de progressieve P.v.d.A. A. Borstlap, Anti-Revolutionaire Partij „Staatkunde zonder open bijbel is hoogmoedig' ,,'t Avontuur met de valse munters De heer H. J. Hofstra, ex-minister van financiën, nr. 1 van lijst 1 bij de a.s. ver kiezingen voor een nieuw te vormen tweede kamer, heeft vrijdagavond op uit nodiging van de Federatie Texel van de Partij van de Arbeid het woord gevoerd op een openbare verkiezingsvergadering in „De Oranjeboom" Zoals gemeld be stond er voor deze bijeenkomst flinke be langstelling, maar er is niet gedebatteerd en er waren slechts twee (schriftelijke) vragen, die de heer Hofstra dus uitvoerig kon beantwoorden. Een der vragen ging over de P.S.P. De heer Hofstra verklaar de, dat ook de anti-militairisten de rijen van de P. v.d. A. moeten kiezen, zij zijn even welkom als de anderen, want wij hebben begrip en respect vcor hen. Het probleem van be- of ontwapening is al tijd door de socialisten met bijzondere aandacht bestudeerd en „ook ik heb des tijds met het bekende gebroken geweer tje gelopen". Spreker zette daarop uit een, waarom de P. v.d. A. het land niet gaarne onverdedigd ziet' een cultuur van zeker twintig eeuwen oud zou in één slag vernietigd worden en als de Russen, zo zei hij, hier binnenvallen omdat zij toch geen tegenweer behoeven te duchten, zou den wij verder dan ooit van ons socialis tisch ideaal verwijderd zijn, dan zou al het werk, zo moeizaam opgebouwd, voor niets gedaan zijn, daar dan de macht van de meedogenloze dictatuur zou heersen, een dictatuur, die nog erger zou zijn als in nazi-Duitsland. Dit belangrijke betoog was overigens niet het onderwerp van de rede, welke de heer Hofstra voor een zeer aandachtig gehoor hield. Die rede was n.l. getiteld „Wat staat er bij de komende verkiezin gen op het spel?" De bijeenkomst werd geopend door de heer J. K. P. Zwan, die mededeelde, dat de heer Hofstra voor het eerst op Texel was en van deze bijzondere gelegenheid profiterend merkte de heer Zwan glim lachend op „Ex-excellentie, als U straks weer minister van financiën zoudt wor den, wilt U dan eens bijzondere aandacht besteden aan de belangen van de Wad deneilanden?" De ex-minister glimlachte, zoals hij al meermalen had geglimd, ja breed-uit had gelachen om de originele wijze waarop de heer Zwan zijn ope ningsspeech hield! De heer Hofstra, het woord verkrijgend, zei, dat de progressieve politiek, die ge durende 13 jaren door de regering is gevoerd, een zegen voor ons land is ge weest. Men heeft behoorlijk in de beurs moeten tasten, maar men heeft daar dan ook ontzaglijk veel voor terugontvangen. De zegen blijkt uit het bloeiend bedrijfs leven, de verbeterde verkeersmiddelen, de produktiestijging, stijging van de werkgelegenheid, sanering van de over heidsfinanciën. „Trouw" schreef terecht Het kabinet-Drees liet bepaald geen failliete inboedel achter". De gevoerde politiek was mede gericht op onze positie in de wereld, wij moeten sterk staan in het samenspel van de ver schillende volkeren en dat staan wij ook, gezien onze deviezenpot. Het gebouw van de sociale verzekerin gen is aanmerkelijk uitgebreid en het is niet toevallig, dat daar de namen van Drees en Suurhoff aan verbonden zijn. 13 jaar namen wij aan de regering deel en dat was mogelijk omdat er vrij alge meen een drang tot vernieuwing be speurbaar was. Dr. Beel van de KVP sprak zelfs van een nieuw bestand. Stok man van de KVP: De KVP moet een pro gressieve KVP v/orden. In de A.R. bleken vele jongeren op een ander standpunt te staan dan de oude garde. Thans regeren de drie confessionele partijen, die nochtans beweren dat ze niet helemaal rechts zijn! De VVD bleef er buiten, daar die meent groot te kunnen worden door altijd maar aan de kant te blijven staan, in de oppositie. De VVD ontwikkelt zich in een soort ontbindend element in de samenleving, niet bereid verantwoordelijkheid te dragen. De gang van zaken bewijst, hoe zeer wij op den duur uit elkaar zijn gelopen. De VVD noemt ons b.v. de partij van het staats socialisme, wat dat is weet ik niet. Wij willen slechts een zekere gebondenheid om onze vrijheid te kunnen handhaven Maar ja, alom worden valse getuigenis sen afgelegd, op zeer ruime schaal. Ik zal U er eens enkele voorlezen Moeten wij deze stroom van laster en bedrog over ons heen laten gaan, of moeten wij een en ander ontzenuwen? Neen, dat hoeft niet, omdat de waarheid het zal winnen. Wij zullen onze propa ganda op een zuivere wijze voeren met oorbare middelen. Hoe het na de verkiezingen moet gaan? Uw voorzitter zei, dat we dan weer met z'n allen om de tafel gaan zitten. Zeker, wij hebben getoond wél verantwoorde lijkheid te duiven dragen, maar wij pas sen voor het handjeplak spelen zonder meer. Wij kunnen alleen verantwoorde lijkheid dragen als er een verantwoord prograrn uit de bus komt. En als tweede voorwaarde wensen wij een waarborg, dat het kabinetsprogram, dat wij met el kander overeenkomen, ook uitgevoerd wordt en de anderen zich niet, zoals ge beurd is, zich aan de verantwoordelijk heid gaan onttrekken. Anders blijft er niets anders over een oppositie te voeren en wel zodanig, dat deze in 's lands be lang is. Dr. Drees heeft gezegd, dat wij zullen vechten voor de waarde van het socialisme en dit trachten te verwezen lijken. De kracht van de partij bestaat uit het aantal leden, maar ook en vooral uit de overtuigingskracht, die van de leden zelf uitgaat. Daarom ben ik niet bang voor de toekomst: de leden stromen toe in een tempo zoals wij dat nog nooit beleefd hebben, er is alom enthousiasme omdat onze leden weten waar het om gaat. De oorzaak van de kabinetscrisis? Niet de belastingdebatten; die vormden slechts de aanleiding daartoe. Oorzaak was het feit, dat de anderen zich toch maar lie ver niet aan de gemaakte afspraken hiel den. Maar hoe kan men dan regeren? Een man een man,een woord een woord Op een gegeven moment heb ik gezegd „Als ons gezicht jullie niet bevalt, stuur ons dan naar huis!" Toen is het een poosje stil geweest, maar in de loop van 1958 laaide de strijd opnieuw op. Vlak na de verkiezingen voor de gemeenteraden waarbij wij er trouwens nooit zo best afkomen zei Van Doorn van de KVP, dat hij bereid was zonder de socialisten te regeren. Van A.R.-zijde werd betoogd, dat gestreefd moest worden naar ombui ging van de gevolgde koers, dus streven naar een politiek waaraan de socialisten niet kunnen medewerken. Dit werd be toogd, terwijl prof. Zijlstra nog met ons in de regering zat. Wat is dan zijn func tie? Wat bedoelt de A.R. dan toch met ,.een krachtige regering"? Sprekende over het landbouwbeleid, zei de heer Hofstra, dat de P. v.d. A. een rechtvaardige verhouding stad-platteland nastreeft. Daarom de garantieprijzen, opdat boer en arbeider redelijk beloond kunnen worden. Het landbouwbeleid is de overwinning van onze oude plan-ge dachte, waar wij destijds zo uitbundig om uitgelachen zijn. De gemeenschappelijke Europese markt is niet zonder invloed op onze landbouw (en industrie), maar met „neen" zeggen zoals de WD en de A.R. komt men er niet: de problemen moeten bestudeerd worden wil men de bestaansmogelijkheden voor de landbouw kunnen garanderen. Hierna werd de financieringspolitiek in het algemeen uiteengezet. De noodzake lijke verbeteringen vragen de benodigde geldmiddelen. Zo ook die van ons wo ningprobleem. De K.V P. heeft als een harer verkiezingsleuzen „Meer wonin gen!" Ja, welke partij is daar niét voor? Beter is „Hoe meer woningen?" Wij heb ben de richting aangegeven: woningen bouwen, die men kan betalen. Daartoe lieten wij het rentepet. verlagen, wat de huurder 1,50 per week bespaart! De V.V.D. en de A.R. eisen èn belastingver laging èn geld om iets te kunnen onder nemen. Raadselachtig dus. Op de gemeenschappelijke markt kun nen wij alleen meekomen met economisch weerbare bedrijven. Wij zijn daarom be reid 150 miljoen per jaar daarvoor uit te trekken onder voorbehoud van een wettelijke bepaling, dat de eigenaar zijn grond niet meteen na de ruilverkaveling weer in stukjes kan splitsen. Voorts prijs toeslagen van 600 miljoen per jaar. Wij zijn niet bereid de belastingbetaler de laatste cent uit zijn zak te halen door de p achtprijsbeheersing los te laten met alle gevolgen van dien. De maatregelen, die wij voorstaan ver gen een lange looptijd van de ingevoerde belastingtarieven. Twistpunt werd dan ook de termijn daarvan. Oorzaak: de conservatieven wensen niet over de brug te komen. Hoe kunnen zij ook anders: de KVP heeft Weiter die zij kort geleden nog de remmer in vaste dienst noemden in de kring opgenomen. Toen was hij n.l. „niet geschikt voor de progressieve KVP-trein!" De conservatieven staan z.g. handhaving van de gevoerde politiek voor, maar de groteren wensen minder bij te dragen. Gevolg dus, dat de zwak kere schouders meer te dragen krijgen. Hier dus het criterium: wenst men een conservatief of een progressief beleid? Confessioneel kan men geen bepaalde koers volgen, want liggen de A.R. en de KVP niet kerkelijk met elkaar overhoop! Oud van de VVD is remonstrant en ik ben remonstrant: kerkelijk dus geen ver schil. Welter is katholiek, maar Middel kamp is het ook; Bruins Slot is gerefor meerd, met de socialisten wil hij niet samenwerken, terwijl Zijlstra, ook gere formeerd, dat wel kan en wij hebben het dan ook herhaaldelijk heel behoorlijk met hem kunnen vinden. Hij is om zo te zeggen „redelijk conservatief". Deze par tijen durven, evenals de C.H.U. nooit te kiezen, omdat zij op principiële punten nooit één zijn. Daardoor stemmen die afgevaardigden telkens weer verschillend. Maar toch moeten wij samenwerken, omdat wij voor elkander verantwoorde lijk zijn. Ook en vooral ten opzichte van onze jeugd, onze toekomst. Dus gelijke kansen voor iedereen. Of.... is dat soms onchristelijk? Is dat niet veel chris telijker dan het eigen belang van de conservatieven? Elkanders belangen die nen, is een van de beginselen van de door ons voorgestane doorbraak, die dood. is verklaard, maar in wezen nog altijd springlevend is. Romme kwalifi ceert de werkgever als conservatief, de werknemer als progressief. Ons program ma biedt evenwel plaats voor beiden. Sprekende over de koopkracht zei de heer Hofstra: het gaat de middenstand slecht als de klant niet kan kopen en daarom ook is onze werkgelegenheids- politiek van belang. Alleen daarom reeds is het raadzaam op de P. v.d. A. te stem men. Als er een rechts kabinet komt, be tekent dat een conservatieve regering, cmdat de progressieve elementen in die partijen sterk in de minderheid zijn. De P. v.d. A. is de enige waarborg voor voortzetting van een progressieve poli tiek. Oud beweert nog altijd, dat de in de 30er jaren gevoerde politiek goed ge weest is. De wereldcrisis en de half mil joen werklozen konden zij niet voorko men, maar zij hadden wél iets kunnen doen, doch er werd niets gedaan. Hun geest is sinds de 30er jaren niet veran derd. Ik hoop dan ook, dat ook de be volking van Texel begrijpt waar het om gaat!" JUBILARIS J. HUISMAN ZAG TELEFOONNET GROEIEN VAN 52 TOT 1118 ABONNEES Tegenwoordig zeggen we „Hé, die heeft ook televisie!", maar over een paar jaar bezit practisch iedereen zo'n appa raat. Zo gaat dat met alles. Tegenwoordig zijn 1118 percelen op Texel van een tele foonaansluiting voorzien op een totaal van ruim 2700 percelen. Bijna de helft is dus (dag en nacht) telefonisch bereik baar. We zeggen dan ook niet meer „Hé, die heeft ook telefoon", wij zeggen zo zoetjes aan „Hé, die heeft géén telefoon!" Toen de heer J. Huisman, De Zes nr. 4, Den Burg, 31 jaar geleden in dienst trad bij de Texelse telefoondienst hij heeft heel wat lijntjes gespannen in samenwer king met wijlen de heer Klaas Slot toen behoorde je meteen tot de notabelen van het dorp als je je woning telefonisch liet aansluiten. In die dagen bedroeg het aantal abonnees namelijk nog slechts en kele tientallen. Deze enorme ontwikkeling is vrijdag j.l. nog weer eens de revue gepasseerd en wel ter gelegenheid van het zilveren ju bileum van genoemde heer Huisman bij de PTT. Ja, als chef-vakman heeft de heer Huisman er 25 jaar op zitten. Eigen lijk zijn het er 31, maar de eerste zes jaar was hij nog werkzaam in los dienst verband en die slaan ze zeker geruisloos over! De jubilaris kreeg vrijdag heel wat handen te schudden en hoorde heel veel vriendelijke woorden tot zich richten. Bij woorden bleef het overigens niet, want de adjunct-directeur van het telefoon district, ir. H. Mulders, decoreerde de ju bilaris met het insigne voor 25 jaar trouwe dienst en bood hem vervolgens 'n enveloppe met inhoud aan. Zijn collega's accentueerden het festijn nog weer met de aanbieding van een fraaie schemer lamp en mevrouw Huisman-Boon werd met bloemen gehuldigd. Hierna bleven ze nog een poosje in een gezellige sfeer bijeen. „Ja, ja, een heel andere tijd, als toen je begon, Jan!" werd er gezegd. En dat was inderdaad een he melsbreed verschil. Zeker, ook toen hield de PTT van hemelsbreed geprojecteerde lijnen, maar die draden liepen aanvanke- hik allemaal over palen en bij winterdag bleek de vorst (ijzel!) telkens weer veel sterker te zijn dan zo'n telefoondraad. Het gebeurde, dat je eigenlijk niet met een wist, welke kant je het eerst zou uitrukken! En hóe rukten ze uit: veelal met een lange ladder die jij en je collega gelijktijdig op de schouder slingerde, op je fietsje stapte en zo gelijk mogelijk van start ging ter wille van het vereiste even wicht. Je moest feitelijk over een soort tarzanische kracht en uithoudingsvermo gen beschikken, want de dienst riep je (fietsend) naar de verste uithoeken en als het materiaal eens te zwaar was, nou dan nam je maar een handkar. In' die dagen stond de PTT blijkbaar ook al nergens meer voor, maar ze ging met haar tijd mee: komt nu de nood aan de man dan rukken ze met een moderne lad der- en gereedschapswagen uit. Ja, Huisman behoort nog tot de oude garde, die uiteraard graag over het (har de) verleden praat, maar de zegeningen van de moderne tijd met meer plezier te baat neemt dan wie ook! Het werk op U moet echt kiezen Dit plaatste de heer A. Borstlap boven zijn verkiezingsrede voor de A.R. Partij j.l. vrijdag te Oosterend. De voorzitter, ae heer Joh. Daalder, kon een groot aan tal personen welkom heten. De heer Borstlap begon met te zeggen, dat wij een tijd hebben gehad van de „brede basis", waarin de P. v.d. A. en de K.V.P. samenwerkten. Hoewel men soms zou zeggen, dat deze grote partijen in het verleden tamelijk scherp tegenover elkaar stonden, was het wonderlijke dat zij toch in een kabinet konden samen werken. Sinds vorig jaar behoort dit ech ter tot het verleden. De werkelijke aap kwam uit de mouw. De verhoudingen spitsten zich toe en zeer duidelijk heeft de P. v.d. A. gezocht naar een moment dat zij uit de regering kon treden. Wij willen U echter deze avond niet bezig houden met de tegenstellingen zoals die liggen tussen andere partijen, wij willen U laten zien en overtuigen van datgene, dat wij als Christelijke politiek wense lijk achten. Het is heel goedkoop om tegen andere partijen in te gaan, maar laat ons eerst gaan bezien wat wij zelf wensen en willen. Datgene wat wij tot stand mogen brengen op de basis van Gods woord, want dit laatste mag en moet alleen ons richtsnoer zijn bij het vaststellen bij ons program. De spreker nam daarom het program van actie voor zich en meende aan de hand daarvan de vergadering dui delijk te moeten maken, wat voor rege ringsbeleid de A.R.P. op het oog heeft. Christelijke politiek kan men alleen maar voeren wanneer men een Chr. po litieke partij vormt. Men kan als Chris ten wel deelnemen aan een politieke partij, welke geen rekening houdt met de normen van het evangelie, maar de mening van deze Christen heeft verder geen invloed op het partijbeleid. Men mag aan als Christen uitspreken, wat men op het hart heeft, (bev. tegen voetbal-toto, sport op zondag etc.) en deze mening wordt ook wel gerespecteerd, maar ver der komt men niet. Neen zeggen de poli tieke partijen, welke de bijbel niet als richtsnoer aannemen, „staatkunde met 'n open bijbel is hoogmoedig". Ik zeg U, draai deze zaak om en zeg: „staatkunde zonder een open bijbel is hoogmoedig". Dit is de waan van een verdwaald mens. Nu is het dubbel nodig staatkunde te voeren, met een open bijbel. Op dit verschil nu moet U kiezen. Het ziet er naar uit, gezien de houding van de P v.d. A.t dat er misschien een rechts kabinet komt. Het is de taak van de C.H. en van ons om een politiek te voeren met medewerking van de KVP els grootste partij in ons land, welke heilzaam voor ons volk werkt. Een krachtige gezagshandhaving is zeer beslist nodig. Wij allen kennen een verlangen naar vrijheid, dat neemt echter niet weg dat wij ondanks onze drang naar vrijheid een goed gezag onontbeer lijk nodig hebben. De spreker stelde hier het drukke verkeer als voorbeeld. Zou het verkeer niet gedirigeerd worden door de verkeerspolitie, dan zou dit on herroepelijk uitlopen op een fiasco. Im mers gezag is pas de ruimte waarin vrij heid mogelijk is. Op lijst drie stemmen wil ook zeggen, dat wij recht hebben op een goede de fensie. Want wat is er precies aan de hand in de wereld. Het Oosten, Rusland, zichzelf blijft echter dezelfde accuratesse jdsen. Nu, ook wat dat aangaat heeft de PTT destijds een goede kracht in dienst ge nomen, hetgeen door de adjunct-directeur dan ook nog eens gaarne is onderstreept. We wensen de heer Huisman nog vele prettige en produktieve dienstjaren toe. „VADER JOB" IN OOSTEREND In de kerkekamer van de Hervormde gemeente te Oosterend heeft de toneel groep van Zuid-Eierland het stuk „Vader Job" met groot succes opgevoerd. De kerkekamer die bijzonder groot van omvang is was geheel gevuld en het publiek heeft zeer genoten van het goede spel. TEXELSE MARKT Aangevoerd op maandag 16 februari 1959: 2 koeien 800950; 2 vette kalveren 400425; 15 nuchtere kalveren 4070; 18 schapen 120135; 6 overhouders 7585; 34 biggen 5070; v4 rammen 125—130. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Vandaag consultatiebureau Heden, woensdag 25 februari worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur Azië etc. maakt zich gereed om de we reldmacht in handen te krijgen, en het Westen moet nauwlettend toezien om aan de machtsgreep van het communisme te ontkomen. Zouden wij een organisatie als de NAVO niet hebben gehad, dan waren ons land en vele andere landen reeds lang onder de voet gelopen. Het heeft dus wel degelijk zin, dat wij vliegdek schepen als de Karei Doorman, zware kruisers etc. in verband met onze NAVO- plichten aanhouden. Een van de strijdpunten tussen de poli tieke partijen is wel Nieuw Guinea. We hebben allen kunnen lezen, dat Soekarno terug gaat naar de dictatuur,. Wie heeft dan nog het lef om een land als Nieuw Guinea af te staan en weg te geven aan de dictatuur. Dit zou plichtsverzaking zijn. Het zou met name voor de „zending" wel zeer noodlottige gevolgen hebben. En het zou ons aangerekend worden als een smaad. Spreker ging verder met te zeggen dat net wel eigenaardig gevonden moet wor den, dat practisch overal waar samen werking plaats vindt (Europese integra tie etc.) de socialisten in de oppositie zijn. „De samenwerking tussen de ver schillende landen is in handen van de Socialisten beslist niet veilig. Ook in de Europese colleges een Chr. politiek. Ook hier geen staatkunde zonder de bijbel. Woningnood, welnu als er een pro bleem is dat onder ons volkt leeft dan is het wel de woningnood. De handhaving van een hoog peil in de woningbouw blijft zeer noodzakelijk alsmede om de \rijheid in deze sector weer te herstel len. Nu komen we eigenlijk bij het stok paardje van de Min. van economische zaken, prof. dr. J. Zijlstra Dat geldt niet overal dat de vrijheid hersteld kan wor den, maar zodra mogelijk, moet het evenwicht hersteld worden. Verder moet er komen een huurverhoging, waartegen over staat een loonsverhoging. In ons partijprogram staat: een rechtvaardige verdeling van de lasten. De economische politiek' de kern hier van is de vrije ontwikkeling van het economisch leven, dit in tegenstelling met de socialisten, welke een vèrdoorgevoerde overheidsbemoeiing bepleiten. Er moet 'n werkgelegenheidspolitiek gevoerd worden en met name voor de industrialisatie, welke perspectieven voor ons land biedt. Dit verkrijgen we alleen als wij de kern van deze problemen terug geven aan het bedrijfsleven, dus aan de ondernemers en cle werknemers. Wij denken aan de sa menwerking tussen werkgevers en werk nemers, zoals deze plaats gevonden heeft in de Stichting van de Arbeid en nu via het hoogste gezagsorgaan van het be drijfsleven de S.E.R. Zo langzamerhand schakelen we over naar de sociale poli tiek. Als een van de dringende noodzaken noemde spreker de Weduwen- en Wezen wet, zoals deze nu reeds in de kamer is ingediend Verder invaliditeitswet enz. Vrijere loonvorming, afschaffing gemeen teclassificatie enz. Een sociaal beleid voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. De socialisten willen dit alles aan de overheid geven en dan zal de staat wel voor ons zorgen. De V.V.D. zegt: „Ruim baan voor de ondernemers, wij zullen zelf baas zijn in eigen huis, geen overleg met de werknemers". Ook deze houding zullen wij bestrijden. En er zijn voorbeel den te over dat dit ook is gelukt. Het middenstandsbeleid moet streven naar een vrijere ontplooiing. Chr. mid- denstandsonderwijs, winkelplanning, stadsuitbreiding enz. De kracht van een vrij volk ligt niet in Den Haag, maar in zijn eigen vorm geving, in het nationale leven, en de overheid komt te hulp daar waar dat nodig is. Tenslotte noemde spreker de inkrim ping van het overheidsapparaat. Wij zien bijv. vooral bij het maatschappelijk be leid, dat dit ministerie zich uitbreidt in een tempo, dat veel te hoog ligt, zo niet verantwoord is. Ten aanzien van binnenlandse zaken meende spreker, dat het zeer gewenst zou zijn, indien het ministerie van Onder wijs eens in handen zou komen van de A.R.P. of de Chr.-Historische Unie. Dit vooral in verband met het hoger onder wijs. Kortom, de spreker heeft in korte trekken uiteengezet, wat Chr. politiek betekent in een land als het onze, dat zo sterk aan de reformatie is gebonden. Na de pauze werden vele vragen ge steld en men kon uit alles opmaken dat de interesse groot was. De A.R.P. kan terug zien op een goed geslaagde avond, waaruit velen weer iets geleerd zullen hebben. Aan het slot wekte de voorzitter allen op om mede te werken aan een goede verkiezingsuitslag op 12 maart a.s. en sprak de hoop uit dat God dit werk zou zegenen. De heer A. Borstlap eindigde met gebed. UIT HET SPEURZIEKE LEVEN VAN SHERLOCK SPEURZIN 11. De volgende morgen. Getoeter en en nu ik weer het heertje ben, zal ik een paar grote stofwolken en.... een een of andere geheime persconferentie!" radar-uitvindingen. Misschien voor lawaai. Sherry schrok er wakker van. maar weer eens gaan kijken wat er aan flinke expeditiewagen stoof naar buiten! „Ik zie het al in de kranten staan: „kunstmanen". Enfin, de deuren staan „Wat zullen we nu vveer hebben. Vlug de hand is". „Wat is dat nou", riep de verwonder- Sherlock Speurzin bezoekt de Atoompers- nu open! Geen mens te zien". En Sher- rnyn das en mijn hoed en mijn tanden- Uit de kasteelpoort kwam een rumoe- de Sherry uit: „Een persauto?" conferentie. Natuurlijk, dat is het: een iy wipte het kasteel binnen, borstel.. Mijn toilet is nogal vlug klaar rig geluid, de poort ging open.... toen As-je-me-nou! Dat is natuurlijk de geheim laboratorium voor atoom- en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4