Cjroen 'ZwartsJexels in het harL, Texels raad behandelde begroting opnieuw Setter-Set Zoölogisch station - meer ruimte zoekend - wordt overgeplaatst van Den Helder naar het Horntje TANDPASTA Huid genezing HAMEA ZATERDAG 28 FEBRUARI 1938 TEXELSE 73* JAARGANG No. 7Ï31 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank. Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De „nota van opmerkingen", opgesteld door Gedeputeerde Staten naar aanlei ding van de hun ter goedkeuring toegezonden begroting van de gemeente Texel, heeft de gemeenteraad dinsdagmiddag uiteraard veel hoofdbrekens gekost. Men is er lang niet uitgekomen, wanneer wij door de bril van G.S. kijken, want die wen sen de begroting zodanig gewijzigd, dat „een reëel evenwicht wordt verkregen tussen de inkomsten en de uitgaven". Na uitvoerige discussies en diverse stem mingen bleef het begrotingstekort namelijk nog in de luwte van de twee ton lig gen, enfin, ongeveer één van de drie ton die er te kort waren, is van de kaart geschoven. Een bittere pil en „men zag dan ook de vreemdste slikbewegingen maken" zoals een grootmeester in de journalistiek dat eens omschreven heeft Wat die stemmingen aan gaat: er is gestemd over het al dan niet handhaven van de post van rond 80.000,voor de bouw van een nieuwe school te Midden- Eierland. Aanvankelijk was dié begroot op 100.000,— De heer J. Daalder (ARP) zei dat hij niet overtuigd was van de noodzakelijkheid deze school te hand haven, gezien het rapport over de toe komstige werkgelegenheid in de land bouw op Texel. Het aantal werkkrachten in de agrarische sector zal n.l belangrijk teruglopen. „Wij moeten oog hebben voor de toekomstige ontwikkeling in die sector en geen gevoelselement de overhand ge- v^en. Dat hebben we, om een voorbeeld te noemen, destijds ook niet gedaan bij de beslissing Oudeschild of het Horntje. Die beslissing vond ik voor Oudeschild zelf ook heel erg. De heer Wassenaar (P.v.d.A.): Toen wij de begroting in zee stuurden waren wij er ons toch van bewust, dat wat er op stond er absoluut op móest staan. Aan een zeer groot tekort viel niet te ontkomen, door dat een gemeente als Texel niet met het landsgemiddelde, door de overheid toege kend, toe kan. Wij staan voor allerlei extra lasten. Wij kunnen een extra uit kering nu eenmaal niet ontberen, willen wij met het verzorgingspeil mee kunnen komen. B. en W. hebben thans een lijstje opgemaakt van de posten, die misschien toch nog afgevoerd zouden kunnen wor den. Ik vind, dat wij dan ook beslist niet verder kunnen gaan. Gezien de situatie waarin de provincie verkeert, ben ik be reid mijn goedkeuring aan de voorstellen te geven. De heer Daalder zegt, zo ver volgde spreker, dat deze school wel zou kunnen verdwijnen. Indien hij die mening uit economisch oogpunt lanceert, zou hij wel gelijk kunnen hebben, maar de school is het hart van die kleine gemeenschap. Als wij die zouden weghalen zou het met ae gemeenschap van Midden-Eierland ge daan zijn. Zodoende zouden wij de ont volking van Midden-Eierland juist in de hand werken. De heer Daalder: In het belang van het onderwijs moeten wij streven naar centralisatie. Wij ontvolken het platte land heus niet door het weghalen van een school, dit gebeurt door het niet meer aanwezig zijn van emplooi. De heer Wassenaar: Wanneer U arbei ders wilt aantrekken in een gebied waar geen school staat, zal U dat minder goed gelukken als in een streek, die wél een school rijk is. De heer Daalder: Als dc mogelijkheid er was zou ik daar niet tegen zijn, maar U weet zelf ook wel, dat er in die polder al verschillende woningen leeg staan. De voorzitter, burgemeester C. de Ko ning, merkte op, dat over deze post des tijds al is gestemd. „Ik zie geen bezwaar om daar thans opnieuw over te laten stemmen. Gelet op het succes van de nieuwe kleuterscholen hebben wij voor gesteld een soortgelijk type bouw voor Midden-Eierland te kiezen". De heer De dat zijn pas nylons Grave (KVP) achtte het niet juist om nogmaals over deze aangelegenheid te stemmen, maar dat vond mevr. G. Vrij- dag-Keijser (VVD) maar onzin: de brief van G.S. geeft daar toch wel aanleiding toe. Overigens: Ik zal wel anders stem men dan de heer Daalder! Voorzitter: Door nu terug te krabbelen wordt- de zaak onbestuurbaar. Met goed fatsoen kan de raad nu weer geen andere beslissing gaan nemen, U weet, dat deze post reeds allerlei activiteiten veroor zaakt heeft. De heer Daalder: Wij hebben dit opnieuw in discussie genomen. De heer Wassenaar: Door nu toch maar af te voeren zouden wij in Haarlem een raar figuur slaan. Voorzitter: Het rapport over de werkgelegenheid in de landbouw werpt in dit opzicht geen enkel nieuw licht op deze zaak. De raad heeft steeds doelbewust gekozen en daarmede de ur gentie van deze post onderstreept. Hierna wordt gestemd. Voor hand having van de post zijn de heren: C. J. van der Kooi (WD), S. Keijser (WD), mevr. Koning-Bruin, en de heren C. H. Roeper, Alb. Dros, K. Beumkes, W. Was senaar, J. Westdorp (allen P. v.d. A.) en de heren N. van Schoonhoven, P. Smidt, F. L. de Grave en Th R. Hin (allen KVP). Tegen stemmen de heer Daalder (ARP) en de heer S. van der Vis (CHU). Mevr. G. Vrijdag-Keijser (WD) stemt blanco. (Neemt in feite dus niet aan de stemming deel). Van stemmen komt stemmen: de heer Keijser had n.l. voorgesteld ook te stem men over het al dan niet handhaven van de posten recreatieleider en die inzake het godsdienstonderwijs op de scholen. Ter inleiding van zijn betoog dat er inderdaad drastisch bezuinigd móet wor den las hij een bericht voor uit het Algemeen Handelsblad. Daarin wordt er op gewezen, dat de schulden van ge meenten en provincies belangrijk zijn toegenomen „en als er geen druk van hogerhand (G.S. krijgen hun instructies uit Den Haag) bestond zouden wij de zelfde kant op gaan als Frankrijk. B. en W. zitten intussen met de moeilijkheid waarop er bezuinigd moet worden. Onze fractie heeft verschillende posten beke ken en met diverse punten inzake de voorgestelde bezuiniging kunnen wij ons verenigen. Niet echter, die inzake de be noeming van een recreatieleider, hetgeen op 6.000,is begroot. Ook de post voor het godsdienstonderwijs wilden wij ge schrapt zien, want op iedere school is reeds voldoende ruimte voor dit onder wijs". Voorzitter: Ik zou het afvoeren van die posten betreuren en het niet handhaven van de post recreatieleider zou het ca chet geven van niet belangrijk zijn. Als wij deze functionaris nog zouden moeten aanstellen op het moment, dat overal de noodzaak tot aanstelling van een derge lijke figuur wordt ingezien, zouden wij wel eens te laat kunnen zijn. Inzake de post godsdienstonderwijs zijn B.en W. nog niet tot een afgerond geheel gekomen. Hierna werd gestemd. Eerst over de post recreatieleider. Voor stemden de zes leden van de P. v.d. A., de vier leden van de K.V.P. en de heer S. v.d. Vis (CHU), tegen de drie leden van de V.V.D. en de heer J. Daalder (ARP). Bij de stemming over de post godsdienstonderwijs bleek de WD als tegenstemmende partij alleen te staan. Zoals men heeft kunnen opmerken werd de zitting door alle raadsleden bij gewoond, ook door de heer J. Westdorp, die 's morgens uit het ziekenhuis te Den Helder naar het eiland was teruggekeerd. Bijzonder actief dus! De dames Van Weert en Baijs werden met algemene stemmen benoemd tot on derwijzeres in vaste dienst aan resp. de school te De Cocksdorp en Oudeschild. Aan de woningbouwvereniging Texel werden vier complexen woningwetwonin gen overgedragen, de begroting van Het Witte Kruis werd goedgekeurd. De heer Daalder vroeg inlichtingen naar aanleiding van de aankoop van eni ge percelen grond te Oosterend van de heer S. W. Koning. De heer Roeper kon hem mededelen, dat de heer Koning we gens het verkopen van de thuisweide schadeloos gesteld wordt. Van de heer Koning zal 10 000,worden geleend, betrekking hebbende op deze transactie. Het voorstel tot verhoging van diverse belastingen (reinigingsrechten etc.) gaf aanleiding tot diverse opmerkingen en suggesties. De heer Van der Vis herin nerde er aan, dat destijds bij de invoering van een straatverlichtingsbelasting be loofd is, dat de belastingdruk niet ver hoogd zou worden, maar nu wordt voor gesteld diverse belastingen te verhogen. Is de situatie naar Uw mening gewijzigd? Voorzitter: Niet in die zin, wij doen dit \oorstel slechts node. Overigens zijn de voorgestelde tarieven te vergelijken met die in andere gemeenten. Op een of an dere wijze moet Texel zijn inkomsten ver hogen, maar wij zitten in het algemene beeld al hoog genoeg naar onze smaak. Verder kunnen wij dan ook echt niet gaan. Ook de heer P. Smit maakte ernstige bezwaren tegen het standpunt van G.S. „We zitten aan de top", meende hij. De heer Wassenaar vond, dat men het dekkingspercentage toch niet als uit gangspunt moet nemen. Op Texel zitten we al tegen het plafond. Ik begrijp, dat B. en W. dit voorstellen om enigszins aan de wensen van G.S. te voldoen. Noodge dwongen zal onze fractie hiermede ac toord gaan, maar wij willen dan ook ab soluut niet verder gaan Wat de privaattonnen betreft, wij moe ten trachten daarvan af te komen. Uit hygiënisch oogpunt bezien is dit toch van het allergrootste belang. Sommigen zijn aaar echter nog op aangewezen wegens het ontbreken van riolering. Maar is het niet mogelijk, hen, die wel op een riole ring kunnen aansluiten, te verplichten 'n watercloset te laten bouwen? Voorzitter leest het betreffende pre advies voor, waarin duidelijk staat, dat B. en W. deze belastingverhoging als een „tot hiertoe en niet verder" beschouwen. De ontwikkeling is gelukkig zo, dat deze tonnen in een redelijk tempo verdwijnen en stimuleren doen wij graag, zoals ook met de waterleiding is geschied. Wethouder Hin: Die tonnenbedoening moet zo vlug mogelijk van de baan, daar zijn wij het allen over eens. Mevr. Koning-Bruin beweerde dat er in de kommen der dorpen zelfs nog mensen zijn, die geen gemeentelijke vuil nisemmer gebruiken, doch het huisvuil maar ergens klakkeloos neergooien. Voor zitter: Het is helaas niet zo eenvoudig hen te pakken te krijgen! In antwoord op een vraag van de heer Dros zei de voorzitter, dat de voorgestelde belastingverhogingen tot tarieven leiden, die vergeleken met die in andere gemeen ten niet ongunstig liggen. De heer Daalder: Ik ben het in grote lijnen eens met de heren Van der Vis en Wassenaar. Bij de invoering van die straatverlichtingsbelasting is destijds gezegd, dat, willen wij uit het gemeente fonds iets gaan trekken, dan dienen wij ook onze eigen belastingen tot het maxi mum op te voeren. Toen is dat maximum bereikt, zou ik zeggen en nu gaan wij daar nog weer bovenuit. Wij voelen des te zwaarder onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de uitgaven. Er is hier gesproken over het ophalen van huisvuil etc. Misschien zult U zich herinneren, dat ik destijds gevraagd heb meer straten dan die van Den Burg alleen van gemeente wege schoon te houden. Ik heb toen bij wijze van scherts de vraag gesteld of ze aan Den Burg soms meer belasting beta len dan op de andere dorpen. Ik kreeg toen ten antwoord, dat er aan een plan gewerkt werd. Nou, dat was dan zeker een soort vijf-jaren-plan. Rechtvaardig vind ik de gang van zaken in ieder geval niet. In het pre-advies wordt gezegd, dat een uniforme regeling moet worden na gestreefd. Wel, laat dat dan ook gelden voor het verzorgen van de straten en pleinen. Nu wordt het straatvuil door velen maar zelf bij eengehaald, maar om het kwijt te raken dienen ze een extra vuilnisemmer aan te schaffen: dus extra lasten. Voorzitter: Een en ander zit 'm door gaans in de grootte der dorpen. Zeker, voor Oosterend zou dit van gemeentewege georganiseerd kunnen worden, maar voor een kleiner dorp als De Cocksdorp zou dat weer moeilijker gaan. U vindt zulks ook in groter verband: wat in grote ste den als Alkmaar of Hilversum bereikt kan worden, is weer niet doenlijk voor Den Burg. De heer Smit merkte op, dat het schoonhouden van straten van gemeente wege wat Den Burg betreft dan toch nog alleen maar in het hart van het dorp gebeurt: de buitenwijken weet men nog niet te vinden! De heer Westdorp: Toch zou een en ander best op ieder dorp kunnen gebeu ren als de huisvrouwen maar wisten op welk tijdstip de auto verscheen. Wethouder Hin wees op praktische be zwaren: de huisvrouwen vegen de straat zaterdags. Mevr. Koning-Bruin: De mo derne huisvrouw regelt haar werk naar de omstandigheden. Voozitter: Moet hiervoor een tweede ayio ingeschakeld worden, dan zult U nog schrikken van de kosten. Mevr. Vrijdag kon zich moeilijk inden ken, dat men voor dat beetje straatvuil een extra emmer nodig heeft. Voorz.: Als de billijkheid zulks gebiedt, dient deze kwestie onderzocht te worden. De raad ging hierna akkoord met de voorgestelde wijzigingen, onder voorbe houd, dat zij de thans voorgestelde belas tingen werkelijk als het maximum be schouwt. Geen bokkesprongen gemaakt Ter inleiding van de algemene beschou wingen inzake de gemeente-begroting merkte de voorzitter op, dat B. en W. in hun schrijven afdoende hebben aange toond, dat de gemeente Texel zeker geen bokkesprongen heeft gemaakt, maar dat onder andere bij de riolering een achter stand is ontslaan, die nog lang niet is ingehaald. De heer Smit meende, dat de verbete ring van de Waalderweg absoluut onvol- ooende zal zijn, want drie wegvernau- wingen blijven bestaan en dit zal tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Waarom men die kleine weggedeelten, die samen mis schien een goeie kilometer lang zijn, niet mede bij het nieuwe project heeft ge trokken is hem een raadsel. Spreker stel de dan ook voor om de Waalderweg op de volle breedte aan te leggen. De heer Dros deelde deze mening. Wethouder Roeper merkte op, dat B. en W. de Kogerweg dermate gevaarlijk ach ten. dat die in ieder geval op de begro ting is gehandhaafd. Slechts node hebben wij overigens voorgesteld de werkzaam heden aan de Waalderweg en Oosteren- derweg tot later datum uit te stellen. Al leen uit bittere noodzaak". Wethouder Hin was het met de heer Smit eens, dat de bermen van de Waal derweg ook zeer slecht zijn. Mevr. Vrij dag: Uit oogpunt van verkeersveiligheid acht ik aanleg van trottoirs langs drukke wegen even belangrijk en daar zijn maar kleine bedragen mee gemoeid, in vergelij king met de aanlegkosten van fietspaden en parkeerterreinen dan. Voorz.: De fietspaden vind ik met het cog op het steeds drukker wordende toe ristenverkeer anders toch wel zeer nood zakelijk. De voorzitter heeft intussen de dienst van gemeentewerken even laten uitreke nen wat de door de heer Smit voorge stelde verbeteringen aan de Waalderweg zouden moeten kosten. Dit liep nogal in de papieren en daarom stelde hij voor een en ander voor later te bewaren. „Maar laten wij dan vooral goed laten uitkomen, dat wij ons voor de ontstane situatie niet verantwoordelijk kunnen achten", zo be toogde de heer Smit. De betrokken in stanties moeten dan maar zélf de conse- Binnen afzienbare tijd zal het zoölogisch station van de Nederlandse dierkun dige vereniging van Den Helder naar Texel worden overgeplaatst. Hiertoe is in polder Het Horntje drie bunder land aangekocht van de heer S. van Leeuwen. Dit instituut (voor zuiver wetenschappelijk zee-onderzoek dat te IJmuiden is spe ciaal bestemd voor visserij-onderzoek) wordt gevestigd in de onmiddellijke nabij heid van de ponthaven, die in 1962 gereed zou moeten zijn. Reeds geruime tijd geleden werd be sloten het aan het zoölogisch station ver bonden wetenschappelijk personeel be langrijk uit te breiden, doch voor uitbrei ding van het complex dat in 1889 naast het gebouw voor het loodswezen werd gesticht ontbrak de benodigde ruimte. Op Texel was voldoende grond ver krijgbaar, zowel voor een groter gebouw als voor de veel terrein vergende aquaria etc. Bovendien heeft men hier in de on middellijke nabijheid zeewater met een hoog zoutgehalte. (Na de aanleg van de nieuwe marinehaven te Den Helder werd het benodigde zeewater door de marine aangevoerd). Op Texel zal het zeewater via een pijp leiding over de dijk worden opgepompt. Reeds op 100 meter uit de kust is de zee daar 25 meter diep en hoe groter de diepte, hoe hoger het zoutgehalte. Het schip van het zoölogisch station zal in de ponthaven ligplaats kunnen vinden. Het wordt uiteraard als een handicap be schouwd, dat men de vissersschepen niet meer vlak voor de deur heeft. Om dit enigermate te kunnen ondervangen is be sloten een visser in dienst te nemen. Deze functie zal worden uitgeoefend door de heer H. Beumkes Kzn., Het Horntje. Hierdoor kan tevens de kommenvisserij aan het Horntje in stand worden ge houden (De heer Beumkes zou deze nl. dit jaar voor het laatst uitoefenen, daar deze vorm van visserij niet meer lonend is). De staf wetenschappelijk personeel, die DE BÉSTE in niet duur. Tub* 95-70-46 et D.E.K. HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN NIEUWE INSTRUMENTEN Op de jaarvergadering van D.E.K. is de dringende behoefte aan nieuwe instru menten onderwerp van uitvoerige be sprekingen geweest. Daar de vereniging slecht bij kas zit zal men proberen rente loze voorschotten te verkrijgen. De voorzitter, de heer G. Kiljan, werd met algemene stemmen herkozen. Zoals bekend hoopt D.E.K. op 7 mei deel te nemen aan het concours te Andijk. Uit het jaarverslag bleek, dat D.E.K. weer zeer actief geweest is en gezien de werkplannen belooft ook 1959 weer een druk jaar te worden voor Den Hoorn's succesvolle fanfarekorps. „KROMME LINDERT" VOOR UITVERKOCHTE ZAAL De belangstelling voor de hedenavond in „De Oranjeboom" door de toneelgroep „Het Masker" te verzorgen opvoering van het toneelspel „Kromme Lindert" is zo groot, dat reeds enige dagen voor de opvoering alle kaarten afgenomen waren. Huidzuiverheid - Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol poeder kwenties aanvaarden. Voorzitter: Dat la ten wij toch al voldoende uitkomen en als het te gek blijkt te zijn, zullen wij die posten suppletoir beramen. Het echtpaar De Jong werd eervol ont slag verleend als vader en moeder van het Algemeen Weeshuis. Rondvraag Tijdens de rondvraag werd voor de zoveelste maal kritiek uitgeoefend op de T.E.M.: de ene buurt zou in een zee van licht baden, terwijl men elders wegens de heersende duisternis niet kan zien waar men loopt. „Tien pet. van alle op Texel brandende lantaarns staan in bun galowdorp „De Vogelmient" te De Koog", zei de heer Smit. De voorzitter lichtte toe, dat toch heus volgens een weldoordacht systeem wordt gewerkt. De heer Beumkes had het verwonderd, dat geen woord is gezegd over de veelal moeilijke oriëntering tijdens mist, „daar er verschillende chauffeurs in ons midden zijn". Spreker had alle .lof voor de acti viteit inzake het aanbrengen van witte strepen op de wegen, maar nog lang niet alle wegen zijn daarmee „uitgerust". De voorzitter merkte op, dat diverse wegen bij andere instanties in beheer zijn. Met het oog op de a.s. verkiezingen stelt de heer Daalder het plaatsen van aanplakborden voor, opdat het eiland niet door allerlei leuzen maandenlang ontsierd blijft. Mevr. Vrijdag vond dat het plakken naar eigen inzicht toch wel fascinerend is, „al heb je de kans, dat ze lijm en kwast in beslag nemen, maar. dat is al weer vele jaartjes geleden" voeg de ze er haastig aan toe. Hierna volgde sluiting. thans zeven personen omvat, zal geleide lijk aan worden uitgebreid tot twaalf man. Ook het technisch personeel zal worden uitgebreid. Momenteel is een staf van 25 personen aan dit instituut ver bonden. Zuiver wetenschappelijke instituten hebben allen een taak in de opleiding van studenten: jaarlijks volgen 25-80 jongere studenten (2de en 3de jaars studenten) gedurende een periode die wisselt van vier dagen tot twee weken een cursus aan het zoölogisch station, terwijl ook en kele oudere studenten (de 4de, 5de en 6dë jaars) onderzoekingen aan dit instituut verrichten als onderdeel van hun studie voor het doctoraal examen. Op het ter- ïein van het station zal een internaat voor de studenten worden gesticht. Het instituut omvat twee afdelingen: één voor biologisch onderzoek van zee dieren en één (chemisch dus) voor het onderzoek van zeewater. Voor het tere Baby-huidje BABYDERM-POEDER BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 20 tot en met 26 februari 1959 Geboren: Johannes Maria Theodorus, zv. Fredenk J. Halsema en Catharina J. Maas; Maria Johanna, dv. Cornelis M. Bakker en Hilleberta M. A. Kroon; Da niël, zv. Willem J. van Sijp en Elisabeth J. Verhage; Jacob, zv. Barend Verdoorn en Ba uk je Faber. Ondertrouwd: Willem van Veen en Wieb de Vries; Jacob van der Sluijs en Anna C. E. Daalder. Getrouwd: Johannes Blanksma en Trijntje van der Zwaag Overleden: Willem Dijker, oud 92 jaar, weduwnaar van Gerbregdina Kerken; Anthonus J. Swaerts, oud 40 jaar; Biem Vlaming, oud 88 jaar, weduwnaar van Pietje Timmer; Wilhelmus van 't Noord- ende, oud 69 jaar, echtg. van Helena M. Louwman. INGEKOMEN PERSONEN Johanna M. Witte, van 's-Gravenhage, Mesdagstraat 57 naar W 21; Catharina T. B. Vogelzang (ev. Bijlsma) van Nieuwer- Amstel, Amsteldijk N 39 naar De Waal 69; Abeltje Bos, van Ooststellingwerf, Oldeberkoop 282 naar Den Burg, Witte Kruislaan 32 (wed. Bovenhof). VERTROKKEN PERSONEN Willem Kalk, van Warmoesstraat 43 naar Emmen, Nrd. Bargerstr. 35. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Geneest ruwheid en schraalheid TORENTJE OP KLEINE VERMANING De „Kleine Vermaning" te De Koog zal binnenkort verrijkt worden met een klokketorentje. Dit zal het vriendelijke gebouwtje zeer zeker meer het aanzien geven van een kerkje. Het is een geschenk, dat ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan der Doops gezinde Zusterkring aangeboden werd door de Federatie van Doopsgezinde Zus- terkringen Texel, de Kerkeraad der Doopsgez. Gemeente en enkele particu lieren. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 28 februari Den Burg, „Oranjeboom", Het Masker voert op „De martelgang van Kromme Lindert". Den Burg, „Casino", 2 en 8 uur, filmpro gramma over „Lourdes" en „Afrika ont waakt". Oosterend, Geb. v. Chr. Belangen, Opvoe ring toneelstuk „De dag begint vandaag" t.b.v. de kleuterschool. Maandag 2 maart De Cocksdorp, „Hooijberg", de h®®r E. Vermeer spreekt voor P. v.d. A. Woensdag 4 maart Den Burg, „Oranjeboom", VPRO-avond m.m.v. het gezelschap Benny Vreeden. Donderdag 5 maart Den Burg, „De Zwaan", r.-k. ontwikke lingsclub. Vrijdag 6 maart Den Burg, „Texel", 7.30 uur Reciteerwed- strijd voor scholieren, georganiseerd door 't Boekhuis. Oosterend, o.l. school, Ontwikkelingsclub Spreker Henri van Leeuwen. Zaterdag 7 maart Den Burg, „Texel", Familie-avond mid denstandsvereniging Texel. De Koog, „De Toekomst", Het Masker speelt „De martelgang van kromme Lin dert" voor de sportver. De Koog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1