9 rocn /wa in het harL, ZENUWRUST Om de titel biljartkampioen van Texel Het Masker bracht Kromme Lindert Setter-Set Dt ene krijgt Brandend Maagzuur bij wijze van toetje Zijn vrienden van „St. Jau droegen Jui Timmer naar laatste rustplaats ZATERDAG 7 MAART 1959 73e JAARGANG No. 733. 735 TEXELSE«COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Enkele uren voordat de nieuwe biljartkampioen van Texel bekend kon worden gemaakt, namen we bijgaande foto: rechts H. Grootjen, die 2de zou worden, midden J. Dekker, die de 3de plaats bezette en zijn titel dus moest afstaan aan E. Breeuwer, links. Op dat moment .,zat er nog alles in". De heer Grootjen be hoefde maar een gelijk spel te bewerkstelligen om de titel te veroveren. Beiden hij kwam uit tegen de heer E. Breeuwer gaven elkaar heel weinig toe en pas in de laatste fase van de strijd wist Breeuwer zijn rivaal te passeren. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 12 maart 1959 Geboren: Jacob Pieter, zv. IJsbrand Kikkert en Willemina G. Duinker; Chris tina Klasina Jeannette, dv. Jan Keijser en Cornelia A. Eelman; Sil, zv. Jacobus I. Boon en Trijntje A. J. v.d. Berg; Ger- ben, zv. Jan Zuidema en Jeltje Wiersma; Jan Jacob Bernard, zv. Bernard P. Rab en Geertje Stoffer. Overleden: Julianus Nicolaas Timmer, oud 48 jaar. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 7 maart Den Burg, „Texel", Familie-avond mid denstandsvereniging Texel. De Koog, „De Toekomst", Het Masker speelt „De martelgang van kromme Lin- dert" voor de sportver. De Koog. Maandag 9 maart Den Burg, „De Graaf", Postzegelbeurs. De Cocksdorp, „De Hoop", Toneel- en muziekavond t b.v. de bejaarden. Dinsdag 10 maart Den Hoorn, „De Waldhoorn", voorstelling aoor het poppentheater van Jan Nelissen. Den Hoorn, „De Waldhoorn" 10 uur v.m. Kerkeraadsdag Ned. Herv. gemeenten. Woensdag 11 maart Den Burg, „De Zwaan", lezing A. Hin. Den Burg, „Texel", ledenvergadering Coöp. P.T.V. Texel. Donderdag 12 maart Den Burg, „Oranjeboom", feestavond marktkooplieden. Den Burg, Landbouwschool, bijeenkomst oudleerlingen landbouwschool. Vrijdag 13 maart Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, op voering toneelstuk „De dag begint van daag" t.b.v. de kleuterschool. Zaterdag 14 maart Den Burg, „Oranjeboom", adspiranten- uitvoering gymnastiekvereniging Texel. Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, op voering toneelstuk „De dag begint van daag" t.b.v. de kleuterschool. DINSDAG POPPENTHEATER IN DEN HOORN Het Hoornder Dorpshuisbestuur heeft het poppentheater van Jan Nelissen uit genodigd tot een optreden in „De Wald hoorn" op dinsdagavond 10 maart a.s. Voor film en televisie heeft dit theater vele successen geboekt en het verdient dan ook een volle zaal. Op het program ma staan het boek Esther, tekst Evert Werkman, een dramatisch spel in vier taferelen, dat 45 minuten in beslag neemt en daarna een spel van humoristische «ard „Geertelijn en Boudewijn", dat an derhalf uur duurt. Aangeslotenen men kan zich nog opgeven bij een der be stuursleden genieten een reductie van 50 ct.; voor niet-aangeslotenen bedraagt de toegangsprijs 1,25. Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig. DIE ADVERTENTIE SLOEG IN! De afdeling der V.V.V. te Den Hoorn plaatste onlangs een advertentie in een Duits Zondagsblad. Resultaat 117 aanvra gen om een folder van Den Hoorn en omgeving! Of Texel ook geliefd is! FILMAVOND VOOR BEJAARDEN De bejaarden van de sociëteit van Den Burg kunnen woensdagavond, aanvang 8 uur, in het dorpshuis genieten van een iilmprogramma, dat zal worden verzorgd door de heer J. C. Bruin, alhier. DS. GROENENBERG SPREEKT TE DEN HOORN In aanvulling op ons bericht over de dinsdag te Den Hoorn te houden Her vormde kerkeraadsdag kan nog worden medegedeeld, dat 's morgens door ds. M. Groenenberg, die destijds te Oosterend gewoond heeft, een causerie zal worden gehouden over de kerkopbouw. OPROEPINGEN TER VERKIEZING De burgemeester van Texel maakfbe- kend, dat alle oproepingen voor de op 12 maart a.s. te houden verkiezingen zijn verzonden. Degenen, die geen oproeping hebben ontvangen en van mening zijn, wel stem gerechtigd te zijn, wordt geadviseerd na- öere inlichtingen in te winnen ter ge meente-secretarie, afd. algemene zaken. PATROON EN MEDEWERKER GESTRAFT De Helderse kantonrechter heeft een Texelse baas en zijn knecht veroordeeld wegens het bezigen van rollend materiaal, dat met aan de voorschriften voldeed. Zij waren n.l. op de openbare weg ver schenen met een aanhangwagen, welks reminrichting en koppeling niet meer feilloos functioneerden. Bij het vast stellen van de strafmaat hield de milde rechter rekening met het te waarderen feit, dat met de wagen niet hard was gereden. De overtreding werd als volgt gehonoreerd: de knecht moet 40,be talen of zich voor de duur van acht dagen op 's rijks kosten in een het hele jaar door functionerend rijkspension laten vertroe telen, terwijl zijn baas 50,mag dok ken of gedurende tien dagen zijn nalatig heid in genoemd etablissement mag overdenken. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 11 maart consultatiebureau Woensdag 11 maart a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de voigende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. DONDERDAG CABARETAVOND AMFIBISCH OEFENKAMP DE MOK De eerstvolgende cabaretavond op het Amfibisch Oefenkamp De Mok zal wor den gehouden op donderdag 19 maart. Deze avond zal worden verzorgd door Eddie Schuier en zijn ensemble. Gebracht wordt de revue „Het weeshuisje". Het feest begint om acht uur en zal met een dansje worden besloten. TEXELAAR PROJECTEERDE FILMS IN UTRECHT In Kockengen, provincie Utrecht, heeft de heer J. Boon Klzn., Den Hoorn, een dezer dagen een filmavond verzorgd voor de bejaardensociëteit aldaar. De zaal was tot de laatste plaats bezet. Het contact werd gelegd door onze vroegere eiland- genoot de heer J. Schuurman, postcom- mandant aldaar. TWEE NIEUWE TEXELSE KOTTERS Wij lezen in de Harlinger Courant: De scheepswerf en machinefabriek „Welgelegen" te Harlingen heeft van 'n Texelse rederij opdracht ontvangen voor de bouw van 2 stuks stalen motor-vis- kotters voor de Noordzeevisserij. De lengte van de schepen zal 24.50, de breedte 6 en de holte 3 meter bedragen. De schepen zullen worden uitgerust met 4 cyl. 250 pk. industrie dieselmotoren. Ze zullen geheel bedrijfsklaar worden op geleverd. MET DEFECTE AUTO ER VANDOOR GEGAAN Toen de garagehouder A. Kievit, Ko- gerstraat, Den Burg, zondagochtend om streeks vier uur een auto in zijn garage wilde rijden, hoorde hij enig lawaai op het terrein achter de garage, waar een autostalling is geïmproviseerd. De heer Kievit ging eens poolshoogte nemen en zag een hem onbekend persoon op de vlucht slaan. Het bleek, dat de indringer geprobeerd had een auto te starten, maar hij had niet vlot weg kunnen ko men, doordat achter het voertuig een aan- hangwagentje was gekoppeld. Dinsdagochtend berichtte de heer Kie vit de politie, dat iemand nu werkelijk kans had gezien er met een auto vandoor te gaan. Ook deze auto had op het open terrein aan de Vogelzang gestaan. Het verbaasde de heer Kievit overigens zeer, dat men deze auto had gekozen, want het voertuig was in reparatie: het rechter achterwiel stond min of meer los aan de &s, terwijl de rem defect was. Heel toevallig ontdekte de eigenaar nog dezelfde ochtend de vermiste auto in de berm van de Westerweg: de dader(s) had daar blijkbaar willen keren, maar door het weigeren van de rem was de auto in een diepe greppel beland. Het vehikel stond bij de Smitsweg, dus op een paar km van Den Burg. De politie heeft deze duistere zaak in onderzoek genomen. KATHOLIEKE JONGEREN BIJEEN Het komende weekend zullen katholie ke jongeren van ons eiland elkaar in Casino ontmoeten. Het weekend zal za terdagavond worden geopend met een lezing door de heer J. Glissenaar. Met woord en beeld zal hij zijn reis door Libye, Tunesië en Egypte opnieuw bele ven en de aanwezigen laten meegenieten. Zondagmorgen zal er om negen uur een H, Mis zijn voor de deelnemers, waarna gezamenlijk ontbeten wordt. Om ongeveer elf uur houdt de heer D. Hessing een lezing over Afrika, het we relddeel, waar zich talloze problemen voordoen en waarbij ook onze jongeren op ons eiland geïnteresseerd zijn. Min of meer toevallig staat dus het weekend wel in het teken van Afrika. Dit bewijst misschien onbewust, hoe onze jongeren zich direct verbonden weten met het actuele wereldgebeuren, open staan voor de problemen, en actief hun steun willen geven om de problemen en moeilijkheden tot een gezonde oplossing te brengen (we denken in dit verband o.a. aan de actie wereld-wijd en aan de Afrika-alarm-actie). ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 12 maart op om 7.04 uur en gaat onder om 18.37 uur. Maan: 9 maart N.M.; 17 maart E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 7 mrt. 6.49 en 19.31; 8 mrt. 7.45 en 20.23; 9 mrt. 8.31 en 21.01; 10 mrt. 9.08 en 21.32; 11 mrt. 9.40 en 21.59; 12 mrt. 10.06 en 22.25, 13 mrt. 10.34 en 22.53; 14 mrt. 11.02 en 23.17. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: Schagen-BKC; Texel- Zwaagdijk; LSVV-JVC; Helder-Limmen; De Zouaven-Meervogels. Afd. N.H.: Wieringerwaard 2-Texel 2. De junioren moeten nog één zondag wachten. Adsp.: Texel-ZDH. Texel 1 zal het niet te licht mogen op nemen, want Zwaagdijk is in de opmars, dat bewees haar succes tegen BKC j.l. Texel 2 zal uit haar 3 nog te spelen wedstrijden 6 punten dienen te veroveren. De opgave is niet eenvoudig, maar pro heren en volhouden. Van "de adspiranten kunnen we de 3de achtereenvolgende overwinning ver wachten. Maar dan ook aanpakken. De stand in de vierde klasse A is: Meervogels '31 14 10 3 1 23 34—14 Helder 13 8 3 2 19 40—23 LSVV 15 9 1 5 19 38—27 Texel 14 6 5 3 17 34—22 BKC 14 7 2 5 16 38—25 De Zouaven 13 6 1 6 13 37—33 Schagen 14 5 3 6 13 26—31 VIOS 15 5 2 8 10 25—35 Zwaagdijk 14 4 2 8 10 25—35 VZV 13 2 5 6 9 19—27 JVC 14 3 3 8 9 23—39 Limmen 15 3 2 10 8 2342 Dit waren de zeven spelers van Het Masker", die zaterdag j.l. te Den Burg De Martelgang van Kromme Lindert" ten tonele voerden en dit indrukwekkende toneelstuk hedenavond in De Koog zullen opvoeren. Voorste rij, van links naar rechts: de heer J. Schotanus als Kromme Lindert, mevr. Van der Struys, mevr. E. Heerschap-Verstegen; achterste rij: de heren H. C. Prins, B. Heerschap, G. Witvliet en P. Haaker. dat zijn pas nylons LAND VAN BELOFTEN De verkiezing is aanstaande, Als U het soms nog niet wist, Dagelijks wordt ons geheugen Dienaangaande opgefrist. Radio en televisie Schreeuwen het veelsoortig uit: Stem op Jelle, Henk of Evert, K enUw taak, kies hom of kuit. Ja we leven deze weken Als een blijde kinderschaar Weer in 't landje van beloften, Leuzen hier en leuzen daar. 't Is alleen de vraag maar, vrienden, Als het stemmen is gedaan, Of ze ons dan weer heel rustig In ons hempie laten staan, Of het een óüd kabinet wordt Of een kabinet van Oud, En of men zich in Den Haag ook Trouw aan de beloften houdt. Hoe het zij, we houden ons weer Allemaal op rood gericht, Omdat er in het stemvertrekje Toch geen ander potlood ligt Nog vier nachtjes slapen, luitjes, En de grote dag is daar. Nog vier dagen van beloften En we zijn weer de sigaar. Huib de Rijmelaar. ae ander zijn lijden begint al na de eerste hap. Maar ni beide gevallen is 't schrijnend vuur te blussen op het mo ment dat de eerste steekvlam zich doet voelen. Een of twee Rennies nemen, het vuur is gedoofd en- ge kunt pijnloos genieten van Uw kostelijke maal. Steek steevast een paar Rennies bij U. Ze zijn stuk voor stuk verpakt, smaak vol en hygiënisch en ge kunt ze nemen zonder dat iemand er weet van heeft. Daarbij zijn ze nog lekker óók. Donderdagochtend is het stoffelijk overschot van Juul Timmer op de r.-k be graafplaats te Den Burg ter aarde be steld. Zijn toneelvrienden van „Sint Jan" droegen de baar. Onder de velen, die Juul naar zijn laatste rustplaats verge zelden merkten wij kapelaan H. Stam op, die enige jaren de regie van „St. Jan" heeft gevoerd. Er was één krans en hiermede werd op treffende wijze posthume hulde be tuigd aan Juul, die zich van de oprich ting in 1945 af met hart en ziel voor „St. Jan" heeft ingezet. Hij was onbetwist een der beste krach ten in onze Texelse toneelwereld. Wie zal hem moeten vervangen? Zijn heen gaan betekent een groot verlies voor „St. Jan", dat immers de moeilijkste rollen aan Juul kon toevertrouwen. Hij creëerde de hem toegedachte figuren op eminente wijze en vaak was het zo, dat het gehele stuk door zijn acteertalent gedragen werd. Ook was hem reeds een rol toe bedeeld in het nieuwste stuk, dat dit voorjaar ten tonele zal worden gevoerd en wel in „Pygmalion" Pygmalion was de kleinzoon van Age- nor, de koning van Cyprus, die verliefd TER OVERDENKING In deze weken staan er overal langs de wegen borden. Van vele daarvan kijken hoofden U aan. Aangeprezen hoofden: „kom achter mij aan, dan wordt het beter". Maar ook hier geldt, zoveel hoofden zoveel zinnen. Daarom moeten wij kiezen. Het éne hoofd of het andere hoofd. Het éne systeem of het andere. De éne men selijke logica of de andere menselijke logica. Er zit een gevaar in, in al die menselijke aanprijzingen, want het ver wordt zo gauw tot menselijke aanmati gingen. Aan de andere kant zit er iets onontkoombaars in. Er moet nu eenmaal op de een of andere wijze geordend wor den; er moet nu eenmaal een begrenzing zijn rond de te grote menselijke vrijheid. Anders wordt alles tot chaos of alles en allen worden: mens en wolf. Maar laten wij wel bedenken, dat bij alle daartoe vereiste ernst, de gehele opzet van 12 maart a.s. toch in diepste wezen alleen maar een spel is, dat wij met elkaar spelen. Een spel waar allen aan meedoen. Met winnaars en verliezers. Een spel met spelregels. Een spel ook met een scheidsrechter. Want wij, allen, spelen dit spel op het speelveld der aarde. D.w.z. wij spelen op de bodem van Gods barmhartigheid, die ons een aarde gaf om te bewonen en bewoonbaar te maken. Binnen deze ruim te der schepping is ons de ruimte gege ven der schepselen. Wij hebben noch te beschikken over de ruimte noch over de schepselen. Wij mogen alleen maar als schepselen met elkaar spelen in de ruimte, ons door God gegeven. Wel we tende, dat wij na het spel allen verenigd dienen te worden aan de maaltijd der liefde. Juist nu in deze weken in de Kerk op aarde het lijden van God op aarde wordt overdacht, kunnen de hoofden langs de weg zo gemakkelijk gaan lijken op de hoofden langs de Via Dolorosa, Kaiaphas, Annas, Pontius, Pilatus, Herodes. Toe juichingen; verworpenheid!! Laten wij derhalve, in alle barmhartig heid en mildheid, op 12 maart a.s. al of niet gaan stemmen. Maar wat wij ook stemmen, laat het zijn met een glimlach in ons hart. Een glim lach over ons zelf, over de ernst waar mede wij dit spel spelen. H. v. B. werd op een ivoren beeldje dat hijzelf had vervaardigd. En zoals dat beeld zón der geest zijnde deel uitmaakte van de stof der aarde, stof, die altijd weer tot de aarde moet terugkeren, zo was ook de rol, die Juul in „St. Jan" kreeg toebe deeld: een nog onbezield ding. Juul legde er zijn gehele ziel in en daardoor werd het tot een springlevend iets. Juul zal zijn krachten niet meer aan „Pygmalion" en de vele andere stukken, die „St. Jan" nog hoopt op te voeren, kunnen geven. Tientallen malen hebben honderden enthousiaste bewonderaars ge- applaudiseerd. Dat alles is nu verleden tijd geworden; Juul laat een lege plaats achter, en hóe daarin te voorzien? Maar met laat hij een lege plaats achter in de harten van de velen, die hem gekend hebben en met wie banden van hechte vriendschap wer den gelegd die velen zullen zijn nage dachtenis altijd in hoge ere houden. „St. Jan" blijft bestaan, natuurlijk, want het i:: alsof een stem de leden alweer ingeeft: „Vrienden, doek óp, ik heb bij jullie de mooiste uren van mijn leven gehad, doek op, hoor, en acteren zoals ik dat zo lang met jullie heb mogen doen!" Dit is naar onze vaste overtuiging de wil van Juul. God hebbe zijn ziel, God geve „St. Jan" de kracht en de vreugde cm het mooie werk voort te zetten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1