(jroen ^warL-Jexels in het Huwelijk in Texelse sportwereld WOENSDAC 11 MAART 1948 TEXELSE 73# JAARGANG No. 73. 7335 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Poitbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm HENRI VAN LEEUWEN ZWIERF DOOR PARIJS Henri van Leeuwen, succesvol schrij ver en boeiend causeur, heeft vrijdag avond weer in Oosterend gesproken. De heer Visman, voorzitter van Ontwikke ling Oosterend, kon de spreker wederom voor een tot de laatste plaats bezette zaal welkom heten. Het was wederom muisstil in de zaal toen deze talentvolle .verteller ons naar Parijs bracht. Boeiend, spannend, teke nend op een wijze, dat de figuren levend naar voren treden. Men vergat tijd en taak en ook nu vond iedereen, dat deze kostelijke avond weer veel te vlug was omgevlogen. Eerst trok Van Leeuwen met ons als toerist naar de Lichtstad. Wat valt daar veel te bekijken en te beleven, maar de afstand tot Parijs wordt nog veel korter wanneer men er als zwerver, als clochard, kon ronddolen en niets kon Van Leeuwen weerhouden zich die rol aan te meten. De zwerver zonder vaste woonplaats, zonder onderdak zelfs. Slapend onder de bruggen, werkend in de Hallen, als zan gers langs de terrassen van de vele kolos sale pleinen dezer wereldstad. Clochard, maar dat ben je zo maar niet: ook mag er uiterlijk niets aan mankeren en omdat Van Leeuwen uiteraard nog de bescha ving zelve was, nam hij voor de eerste weken maar een grimeur in de arm. Hoe hij de „proef of de som" nam werd op wel zeer humoristische wijze verteld. Spreker zette duidelijk uiteen hoe moeilijk het is om de zwervers zo ver te krijgen, dat zij bereid zijn een tipje van de sluier op te lichten, nee, zij laten zich ei niet gauw over uit, waardoor zij in 'n dergelijke toestand zijn geraakt. Van Leeuwen wist het vertrouwen te winnen van een voormalige Belg. De man had hem zijn dramatische leven geschetst: een zigeunerin had hem in een zodanige po sitie gebracht, dat hij haar in wanhoop had omgebracht. Hij werd gegrepen en eerst twintig jaar later zag hij de ge vangenisdeuren weer voor zich opengaan. Hij zag toen geen andere weg meer dan die van het zwerversbestaan. De tragiek van het leven. Maar op deze avond ontbrak de vrolijke noot uiteraard niet: Van Leeuwen vertelt dan over zijn kennismaking met twee dames een tweeling, die zich over de arme, oude zwerver ontfermen. Dat ging eerst wel goed en aardig, vooral de maaltijd was copieus, maar hij raakte in de knel, toen ze hem opeens in de gelegenheid stelden zich eens behoorlijk te reinigen: in het bad wilde de aangeplakte snor weg vluchten, terwijl Van Leeuwen ook zo gauw niet wist, waar hij zijn keurig on dergoed moest verbergen. Maar het zijn niet allemaal mannen, die door Parijs ronddolen: je ontmoet er ook talloze zwervende vrouwen. Vaak oud, ziek, schurftig, verslaafd aan de drank of verdovende middelen. Hij schetst ons het leven van een vrouw, die eerst als ballerina de grootste triomfen vierde, maar tenslotte als een hulpeloos wrak in de goot belandt. Ook ontwaart men er veel excessen onder de jeugd, onder de prille jeugd zelfs. Geschokt luistert men naar de wederwaardigheden van clochard Van Leeuwen als hij vertelt van de taferelen die hij op dat vlak heeft meegemaakt. Maar ze raken niet allemaal voorgoed verloren, die daklozen, die door het leven ondersteboven gelopen mensen kinderen. Neem b.v. het levensverhaal van Myra uit de Hallen. Ook dat leven dreigde ten gronde te gaan, maar er komt een won derbaarlijke kentering en zij evolueert tot een mens, waar men respect voor koesteren mag. En zo beschreef hij ons allerlei types. Hun materiële en hun geestelijke ge steldheid. Mensen, die een grote strijd voeren, mensen ook die te slecht zijn om voor de duivel te dansen. Enzo heeft de spreker ook vrijdagavond zijn onderwerp weer van alle kanten weten te belichten, met als resultaat, dat zijn auditorium diep cnder de indruk geraakte. De voorzitter vertolkte namens de aan wezigen de hartelijke dank voor het ge bodene en sprak de hoop uit, dat de heer Van Leeuwen volgend seizoen wederom een avond zal willen vrij maken voor Oosterend. Dus tot ziens! Tenslotte herinnerde de voorzitter nog aan de laatste avond van dit seizoen, welke gehouden wordt op 14 april. NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN Den Burg: no. 12 Jac. Drijver Czn., Elemert 16; no. 511 Mevr. A. D. K. Kik- kert-Nannenberg, Schilderend 131. De Koog: no. 359 A. J. Hillen Bloem bollenkweker, K. 25; no. 303 H. Zoetelief, W 60, De Waal. TEXELSE MARKT koeien 725950; 1 paard 600; 25 nuch tere kalveren 4060; 4 rammen 90130; lammeren 4070; 25 biggen en schram men 6080; 2 kuikalveren 140160. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 7 maart 1959 Gevonden te Den Burg: geel met wit wollen kinderwantje; gummilaars; hart vormige broche; paar wildlederen hand schoenen; jongenspet (donkerblauw met grijs, J. O. ingeborduurd); blauw-witte want; 2 paar wanten in elkaar (blauw met grijs en grijs met bruin); zwarte motorwant; pak stro met strohajk; groene want met witte strepen; rose-bruine want Gevonden te De Cocksdorp: een paar klompen; handbeschermer. Verloren te Den Burg: paar leverkleu rige kinderschoenen en paar nylon; kin dersokken; rozenkrans; rood plastic springtouw; R.K. katechismusboek, 3de leerjaar; grijze ruigwollen damesmuts, Het bureau der rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. DE FAMILIE-AVOND VAN DE ALGEMENE TEXELSE MIDDENSTANDSVERENIGING Voor de zaterdagavond in „De Linde- boom-Texel" gehouden familie-avond, ge organiseerd door de Algemene Texelse Middenstandsvereniging, bestond zeer grote belangstelling. Dit was te voorzien, want de leden voelen zich hecht verbon den en bovendien pleegt de patroon ook zijn personeel uit te nodigen. Weinigen van de 150 leden zullen ontbroken heb ben! De voorzitter, de heer C. J. van der Kooi, vond het verheugend, dat ook het personeel present was. „We hebben el kaar dagelijks nodig en waar deze stel ling als uitgangspunt van onze verhou ding wordt genomen zal dit de harmoni sche samenwerking zeker ten goede ko men". De voorzitter deelde vervolgens enkele bijzonderheden mede over de Midden standsdag op 21 april. Een soort districts- óag voor de kop van Noordholland. Niet dat dan alle leden van de plaatselijke middenstandsverenigingen naar het eiland zullen komen: waar zou men hen moeten onderbrengen? Uitgenodigd zijn ae besturen en al met al kan ook dan op een omvangrijk gezelschap worden ge rekend. Ook zal de Bondsvoorzitter, de heer P. G. van der Weele aanwezig zijn. Voorts zullen aan deze dag deelnemen de secre taris, de directeur van het Bureau voor Middenstandsaangelegenheden, mr. Portheine en mr. Kluyver, hoofd van de Buitendienst om enkele figuren te noemen. De Texelse leden zullen die dag in de gelegenheid worden gesteld met de top figuren uit de Middenstandsorganisatie contact te leggen. Tussen 11 en 12 uur v.m. zal een deputatie van de midden standers door ons gemeentebestuur ten ïaadhuize worden ontvangen. Na de ge zamenlijke maaltijd volgt 's middags een vergadering waarop de voorzitter een in leiding zal houden. Avonds volgt in „De Oranjeboom" een forumavond. Dit forum zal worden samengesteld uit twee vertegenwoordig sters van de consumentengroep en uit vier vertegenwoordigsters van de mid denstandsbranches. Mr. Portheine zal als voorzitter fungeren. Het bestuur van de Middenstandsver eniging zal zich in verbinding stellen met de diverse verenigingen van huisvrouwen, want men hoopt vooral de aandacht van die categorie te kunnen trekken. Uiter- ard zijn ook de leden hartelijk welkom. De seizoenen Hierna werd het woord gegeven aan het gezelschap Tetman de Vries, dat „De seizoenen van het jaar" voor het voet licht zou brengen. Hiertoe was in de eet- en conversatiezaal van „De Lindeboom- Texel" een toneelruimte met doek en al geïmproviseerd. Tetman de Vries is, zo liet hij blijken, overigens wel een beter een echter toneel gewoon: hebben ze trouwens „De vier jaargetijden" al niet voor de 989ste maal opgevoerd! Enfin, ze zouden dan maar roeien met het voorhanden zijnde materiaal. Tetman ONDANKS EEN VROEGE PAAS HEBBEN VERSCHILLENDE HOTELS EN PENSIONS AL PLAATS MOGEN RESERVEREN Ofschoon de Paas dit jaar aan de vroe ge kant valt zijn verscheidene personen, I binnen- en buitenlanders, voornemens de Paasdagen op Texel door te brengen. Dit blijkt uit de plaatsen die in verschillende hotels en pensions reeds gereserveerd zijn. Van de zijde der VW „Texel" deel de men ons mede, dat een redelijk aantal I gasten verwacht mag worden. I „Een redelijk aantal" men waagt zich van deze zijde uiteraard liever nog niet aan voorspellingen, omdat de grootte van de toeristen„stroom" in dit geval in i belangrijke mate afhankelijk is van het weer gedurende de week voor Pasen. Lokt het weer dan uit tot trekken, dan besluit veelal een flinke categorie toeris ten „toch nog" op pad gaan. Zij koes teren geen vrees geen onderdak te zullen vinden, omdat men om deze tijd van het jaar veelal niet behoeft te reserveren, daar slechts een klein deel van de accom modaties in gebruik pleegt te zi.in. Het Kinderkamp „De Bremakker" gaat de Paasvakantie met een dertigtal gasten vieren. „GEVAARLIJK PROJECTIEL" ONTDEKT? Altijd meteen de politie waarschuwen! „Dat moesten ze nou allemaal doen!" aldus de wnd. groepscommandant der rijkspolitie, de heer Stomp, toen een eilandgenoot de rijkspolitie de vondst van een onbetrouwbaar uitziend projec tiel meldde. De vinder liet het projectiel het projectiel, nam het dus niet mee en probeerde er geen sleutel op. Hij zorgde er voor, dat deskundigen onverwijld in geschakeld konden worden. Het voorwerp was 25 cm. lang. De politie heeft het onder haar hoede geno men en zal het door deskundigen laten identificeren. Het kan een niet zo erg gevaarlijke rookbom zijn, maar het kan ook een. voorwerp zijn, dat bij een poging tot demonteren uit elkaar spat met alle gevolgen van dien. Door het gehele land overal waar geschoten is en vooral waar Mars zijn grimmig gelaat heeft ge toond kan men op gevaarlijke voor werpen stuiten. Laten liggen is het ad vies èn meteen de politie ervan op de hoogte brengen. Padvinders zouden daar wel dagwerk van willen hebben, want het inschakelen van een bevoegde instan tie kan als een verstandige daad worden beschouwd! CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Vandaag consultatiebureau Woensdag 11 maart a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. FILMNIEU WS HET MONSTER VAN DE ZEEBODEM Door waterstofbom-proeven op de oce- aan is een op grote diepte levende, enorme inktvis radio-actief en lichtge vend geworden. Hij kan daardoor zijn prooi niet meer ongemerkt naderen en honger drijft hem naar de oppervlakte. Met zijn gigantische vangarmen vernie tigt het ondier gehele zeeschepen, doet aanvallen op havens, kraakt spoorwagons als luciferdoosjes, rukt torens omlaag, scheurt grote bruggen van hun funda- c.s. hadden toch wel recht op die kritiek, i menten. Duikbootkapitein Pete Mathews zo goed als de recensent zijn mening vrij weer mag geven. Wel, wij hebben ons niet bek-af geklapt toen het doek voor de laatste maal dichtgeschoven werd, want het stuk is ons nogal tegengevallen. De i zang was uitstekend, ons compliment 1 voor de zuiverheid van toon en voor de met zorg gekozen melodietjes, maar van de toneelscènes had men zeker meer dan tweederden kunnen bekorten. Het stuk werd door Tetman in 1944 geschreven, in de tijd, dat wij allemaal reikhalzend naar het tijdstip waarop wij weer eens vrij, lang en breed konden praten, ons hart konden uitstorten. Toen Holland weer vrij was holden we van de ene fuif naar de andere en het maakte niet uit hoe lang zo'n avond duurde, ja wèl: hoe langer hoe mooier, want na een bezettingstijd, die eindeloos lang had toe geschenen, konden wij weer eens luis teren naar dingen, die ons beter lagen dan de produkten van de Kultuurkamer, van een propaganda-instituut, dat ons de betekenis van de bloed- en bodemtheorie cnder de pet wilde drukken. Maar sinds 1944 hebben we al weer zo véél gefuifd en allengs hebben wij weer de kunst van de selectie weten toe te passen. Tetman de Vries is wat dat be treft nog 15 jaar ten achter gebleven. Ieder tafereel eiste veel te veel woorden en deze verspilde energie remde de vaart die te allen tijde vereist wordt. Wij kregen de indruk, dat velen dit wel met ons eens waren. De feestavond werd besloten met een dansje. De muziek werd verzorgd door de Notenkrakers. De adspiranten van de gymnastiek vereniging „Texel" hebben hun leidster, mej. Elly Verstegen, vrijdagmiddag een alleraardigste attentie bezorgd door een erehaag en een erepoort te vormen. De knotsen en hoepels gingen in de hoogte toen hei bruidspaar naar het raadhuis schreed. De stralende zon gaf nog een extra accent aan dit vrolijke tafereeltje. Wat een enorme belangstelling, ook van de zijde van het publiek. Geen wonder, als je zo populair bent: de bruid is te vens Ud van de toneelgroep „Het Mas ker" dat ook met een deputatie verte genwoordig d was en de bruidegom, Bertus Heerschap, is eveneens aan dit toneelgezelschap verknocht. Bovendien kennen velen hem als keeper van Texel 1, dat het vooral in deze tweede compe titiehelft zo goed doet en ambities voor het kampioenschap schijnt te hebben! en de biologen Leslie Joyce en John Carter leiden van het begin af het onder zoek en helpen tegenmaatregelen uit voeren. Terwijl het bedreigde San Fran cisco wordt geëvacueerd, doet Mathew's duikboot een torpedo-aanval, die echter op het weke lichaam van het ondier af stuit. Pas bij harpoenaanvallen, die Mathews en Carter persoonlijk in duiker pak met gevaar voor hun leven uitvoe ren, wordt tenslotte de kwetsbare plek van het monster gevonden en de mens heid haalt verlicht adem. „DE GRAAF VAN LUXEMBURG" Deze graaf wint het hart van de schone revue-zangeres Angèle, maar dat moet tot moeilijkheden leiden, omdat de niet zo erg jeugdige vorst Basil een oogje op haar heeft laten vallen. De jonge graaf platzak door zijn lichtzinnig leven beraamt plannen om zijn veel machtiger rivaal de loef af te steken. Wij zullen niet verraden hoe het afloopt, maar kunnen U wel mededelen, dat Amor een voortreffelijk partner is! Nederlands nieuws O.a.: Amersfoort steekt zich in histo rische kledij; Nederlands-Belgische mo torcross in Gemert; Stremming in de vaart op de Westerschelde; Z.K.H Prins Bernhard reist door Brazilië. Wereldnieuws O.a.: De mijnwerkersstaking in België; Fidel Castro als premier van Cuba be ëdigd; Macmillan in Moskou. TER OVERDENKING Kiest U heden, wien gij dienen zult. Joz. 24 15 Als U deze regels onder de ogen krijgt, dan zijn we nog een dag van de stemming op 12 maart verwijderd. Kiest U heden wien gij dienen zult. Wat heeft dat nu te maken met een ver kiezing van leden voor de tweede kamer, zult U vragen. De meesten zouden het misschien wat profaan vinden, maar vindt U het geen prachtige verkiezings leus: Kiest u heden wie gij dienen zult? Of. ja, zegt U het maar eerlijk, zou den de consequenties te zwaar worden? Misschien kent U de geschiedenis van Jozua uit de Bijbel allemaal wel. In dit korte stukje kan er niet uitvoerig over gesproken worden. Iets willen wij er IJ toch van vertellen. Israël had in de dagen van Jozua de Here verlaten, en was de t-fgoden gaan dienen. Dat was heel erg. Zij hadden zoveel gunsten genoten, maar ze niet gewaardeerd, en als het ware van zich afgeworpen. Erg, als men goed voor iemand is, en ze vertrappen je bovendien. Eén van de weinige getrouwen in die dagen was Jozua. Hij kon het niet langer aanzien. Op een goede dag roept hij alle stammen van Israël ter vergadering bij een. Jozua was toen al oud Hij was de honderd al gepasseerd. Maar toch nog vitaal genoeg om een vergadering bijeen te roepen en te leiden. Waar hij deze vi taliteit vandaan haalde? Hij streed in de kracht Gods. Hij moest het volk des Verbonds wijzen op het verlaten van de Here. En Jozua heeft er op die vergade ring geen doekjes om gewonden. Hij heeft ei behoorlijk de waarheid gezegd. U moet er Jozua 23 maar eens op na lezen. Zij hadden God op 't hoogst misdaan, maar God had Zelf voor hen gestreden. Hij had niet gedaan naar hun zonden. En nu ging Jozua hen een hart onder de riem steken. Niet zachtzinnig. Weest zeer sterk, en vertrouw op den Here. Doe alle afgoden weg, en ga Hem alleen dienen. De Here heeft Zijn reddende Hand nog altijd naar u uitgestoken, Hij is nog altijd des ontfermens bewogen, dien Hem nu! Want zo gij Hem van ganser harte zoekt, Hij zal voor u strijden en al uw vijanden van voor uw aangezicht wegdoen. Dat is Gods belofte. En die zijn ja en amen! Daar moeten zij op vertrouwen! Wij niet minder. Zo niet, de Here zal alle goede dingen die over u gekomen zijn, wegne men, en Hij zal over u laten komen alle kwade dingen, en Hij zal u verdelgen. Kiest u heden wie gij dienen zult. Hoe? Door eenvoudig te buigen voor het Woord Gods. Eenvoud betekent, zonder I vertoon, zonder praal. En in die eenvou- digheid gaat u kiezen. Voor God!! Omdat Hij het alleen is die de ganse aarde re geert. De Here houdt er geen lijstnummer I op na. Die kijkt niet naar lijstnummer 1 3, 5 of 8 of 10. Die kijkt alleen naar wie Hem dient. En wie dat doet, die is Gods I lijstnummer. Behoeft u dan niet te stemmen? O ze- I ker! Kiest heden wie gij dienen zult. Dan kiest u alleen in gehoorzaamheid. Want cok stemmen is een geloofs zaak! Een daad van gehoorzaamheid, die God oplegt! Maar u bent zelf verantwoorde lijk! Wie Hem dient in kinderlijke ge- j hoorzaamheid, buigt voor het Woord Gods, in het kerkelijke, in het politieke en in het sociale leven. Geen eigen leuzen voorop, geen spel van geven en nemen, niet koeien met gouden horens beloven, maar nederig dienen in afhankelijk van Hem, die Uw ganse leven moét beheersen. Kiest u heden (vandaag) wie gij dienen zult. Wanneer wij dit doen, dan hebben wij maar één verkiezingsleus: maar aan gaande mij en mijn huis, wij zullen de Here dienen! Het volk van Nederland, mocht als Israël in de dagen van weleer, zeggen, ja zweren, het zij verre van ons, dat wij de Here verlaten zouden, om andere go den te dienen. Welke goden zult u vra gen? Och, het antwoord er op behoeft ook voor u niet onbekend te zijn. Hoeveel afgoden kennen wij in onze tijd niet? De één stelt positie en eer voorop, een ander verwacht het van sociale instellingen, en een derde geeft de voorkeur boven alles aan de vrijheid. Maar de Bijbel zegt: zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al het andere zal u toegeworpen worden, krijgt u op de koop toe. Eerst! O ja, als men tien men sen spreekt, zijn er negen die met de grootste stelligheid beweren, dat zij best in iets geloven. Foei, je moest ze eens ergens van verdenken! Neen, ze geloven gerust wel in een „hoger wezen". Zullen wij dan maar beginnen met de kardinale vraag: „Beheerst dat geloof uw leven?" Of hangt het er maar een beetje bij? Is het niet uw één en al? Daar neemt God geen genoegen mee! De Here heeft een verschrikkelijke haat aan halfheid. Of alles, of niets! Zo stelde Jozua het in 's Heren naam, aan Israël, maar ook aan ons. Doe alle afgoden weg, en dien Hem alleen. Kiest u heden, en alle dagen, ook a.s. donderdag, wie gij dienen zult! De Here, de mammon, uw eigen ik, het eigen belang, ofGods belang! In elk geval kiest!!! B. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 11 niaart Den Burg, „De Zwaan", lezing A. Hin. Den Burg, „Texel", ledenvergadering Coöp. P.T.V. Texel. Donderdag 12 maart Den Burg, „Oranjeboom", feestavond marktkooplieden. Den Burg, Landbouwschool, bijeenkomst oudleerlingen landbouwschool. Vrijdag 13 maart Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, op voering toneelstuk „De dag begint van daag" t.b.v. de kleuterschool. Zaterdag 14 maart Den Burg, „Oranjeboom", adspiranten- uitvoering gymnastiekvereniging Texel. Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, op voering toneelstuk „De dag begint van daag" t.b.v. de kleuterschool. TWEE UITVOERINGEN VOOR DE OOSTERENDER KLEUTERSCHOOL Deze week zullen in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend twee uitvoe ringen worden gegeven van „De dag be gint vanavond". Donderdag vindt de eer ste opvoering ervan plaats en zaterdag de tweede. De destijds voor vrijdag ge kochte kaarten geven toegang voor de uitvoering van donderdag. Zoals gemeld moesten de uitvoeringen door familie omstandigheden worden uitgesteld, maar het bestuur hoopt, dat dit het bezoek niet ongunstig zal beïnvloeden. Het stuk is in zeker opzicht toepasselijk op de verkiezingen. Na dit stuk gezien te hebben zal de bezoeker de verkiezings uitslag uit een geheel ander oogpunt be zien! Zie ook adv.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1