9- roen /wa in het harL. 11 HOE TEXEL STEMDE OP 12 MAART 1959 Onreinheden in Uw bloed veroorzaken die Rheumatische Pijnen. PUROL in huis! Setter-Set s? s 3" Spit, Spierpijn u ZATERDAG 14 MAART 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No 7335 COURANT Uitgave N.7. v.h, Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en laterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 12 maart 1959 Geboren: Catharina Maria, dv. Simon G. de Porto en Maria Kieft, Sietske Roe- lofje, dv. Gerard Bakker en Roelofje N. de Boer; Willem, zv. Anne Hooijenga en Tannetje J. Ekkebus; Elisabeth Maria, dv. Gerrit Kiljan en Theodora Smit. Ondertrouwd: Cornelis A. de Grave en Josephina M. Smit. Getrouwd: Lambertus Heerschap en Elisabeth A. W. Verstegen; Cornelis Huisman en Klazina Lieuwen; Henricus N. J. van Puijenbroek en Johanna E. Klein; Willem van Veen en Wieb de Vries. Overleden: Cornelis Pieter Boersen, oud 55 jaar, echtgen. v. Cornelia Kuip. INGEKOMEN PERSONEN Durk Scholtanus (en gezin) van N. Nie- dorp, Prov. weg 148a naar E 21; Sikke Boersma, van Leeuwarden, J. Boschstr. 2 naar De Koog, Vogelmient 23; Franciscus J. J. A. en Sylvia H. P. C. M. Goes, van Velsen, Wustelaan 96 naar De Koog, Boodtlaan 28; Cornelis J. Koning, van Weesp, Breedstraat 12 naar 0 96; Harm P. Houwing (en gezin) van Apeldoorn, Edelweislaan 16 naar De Koog, Kamer- straat 5; Martinus Huisman (en gezin) van Bergambacht, Hogedijk 154 naar B 15; Maartje K. Witte, van Zaandam, Ros molenstraat 112 naar C 34a; Johan Rein- ciers, van Castricum, Geelvinckstraat 92, naar Den Burg, Binnenburg 15. VERTROKKEN PERSONEN Jelle van der Wal (en gezin) van E 44 raar Kollum, Zevenhuisterweg 3; Neeltje J. Witte, van Molenstraat 47, Den Burg, naar Amsterdam, O. Nassaulaan 47; Pie- ternella T. Bakker, van Brink 14, De Koog naar Bloemendaal, 2de Leyweg 1; Anna M. Timmer, van Wilhelminalaan 45, Den Burg naar Hoorn, Koepoortsweg 35; Hedwig J. de Wilde, van H 96 naar Delft, Rietveld 84; Pieter M. Witte van W 65 naar Grootebroek, P. J. de Jongstr. 53; Klasina P. Stoepker, van Emmalaan 1, Den Burg, naar Rotterdam, Kralingse- weg 217; Cornelis P. Voorthuijzen (en gezin) van C 68 naar Wieringermeer, Slootdorp, Brink 18. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 14 maart Den Burg, „Oranjeboom", 8 uur Adspi- rantenuitvoering gymnastiekver. „Texel" Oosterend, Gebouw voor Chr. Belangen, Toneeluitvoering „De dag begint van- aaag" t.b.v. de kleuterschool. Zuid-Eierland, „Kapel", Bonte avond Ned. Herv. jeugdwerk. Dinsdag 17 maart Den Burg, „Oranjeboom", filmkring Den Burg, „De Zwaan", Jaarvergadering Coöp. Boerenleenbank Texel. Den Burg, „De Graaf", ledenvergadering „Humanitas", afd. Texel. Woensdag 18 maart Den Burg, „De Zwaan", r.-k. vrouwen bond afd. Gilde. Den Burg, „De Graaf", Ledenvergadering A.N.A.B. Fed. Texel. Den Burg, Dorpshuis, 7.30 uur, propagan- da-avond Ned. Jeugd Herberg Centrale. Donderdag 19 maart Den Burg, „De Zwaan", r.k. ontwikke lingsclub. Den Burg, „Oranjeboom", Cabaretavond A.O.K. „De Mok". -Oudeschild, „Eigen Gebouw", Vivo-de- monstratie-avond. Vrijdag 20 maart Den Burg, „De Lindeboom-Texel", op treden van Edgar Tjoe Ny over „Suri name" voor Volksonderwijs afd. Texel. Zaterdag 21 maart Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring „De Rozenkrans" door Rederijkers kamer U.D.I. Daarom zal zo'n bloedzuiverende ïfruscbenkuur U goed doen. 'n Heerlijke gewaarwording, dat bevrij dende gevoel dat over U komt, naarmate de aansporende werking van Kruschen's zes minerale zouten zich op lever, nieren en ingewanden doet gelden en zo Uw bloed sneller gaat stromen. Stramheid en pijn vallen als 't ware van U af en ge voelt Uzelf allengs weer helen.aal de oude. Vraag Kruschen bij Uw apotheker of drogist. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 17 maart op om 6.52 uur en gaat onder om 18.46 uur. Maan: 17 mrt. E.K.; 24 mrt. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 mrt. 11.02 en 23.17; 15 mrt. 11.29 en 23.46; 16 mrt. 11.59 en 17 mrt. 0.14 en 12.31; 18 mrt. 0.54 en 13.13; 19 mrt. 1.57 en 14.27; 20 mrt. 3.26 en 15.58; 21 mrt. 4.56 en 17.26. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. SABOTAGE BIJ BOUW VAN BUNKER Tijdens het slopen van de bunker bij paal 17 kwam men tot de ontdekking, dat bij de bouw van deze bunker sabo tage is gepleegd. Toen men de betonnen aamwand verwijderde schoven verschil lende lagen los zand, gemengd met grint, omlaag. De bouwers hadden nu en dan verzuimd de benodigde cement toe te voegenOf dit gedaan is om de bezet ter te duperen of omde niet ge bruikte zakjes cement ten eigen bate aan te wenden is uiteraard moeilijk meer na te gaan. Zeker is, dat in die dagen (om streeks 1943) heel wat vrachten hun be stemming.nooit hebben bereikt. OUD-OOSTERENDER BOEKT SUCCESSEN ALS BESTRIJDER VAN DE CRIMINALITEIT Onze vroegere eilandgenoot, de heer S. Wagemaker, voorheen postcommandant te Oosterend, thans opperwachtmeester te Weesp, heeft met succes deelgenomen aan het opsporingswerk inzake de roof overval op een 68-jarige winkelierster in Amsterdam-Oost. Het was n.l. zijn hond Sis, die een der rovers zonder aarzelen aanwees als de man, die de koorden waarmee het slachtoffer was gebonden, had aangeraakt. Hierbij paste de politie de bekende sorteerproef toe. De vrouw werd door de politie dood op bed aan getroffen. Een der schurken had haar te gen de grond geslagen en waarschijnlijk 15 die klap dodelijk geweest. Reeds eerder heeft de hond van de heer Wagemaker zijn waarde bewezen en wel bij de opsporing van twee jonge mannen, die de zoon van een slager uit Harderwijk met drie revolverschoten zwaar verwondden. Bij brand- en snijwonden, Pijnlijke klo\en, Ruwe handen, Schrale huid. HANDELSREGISTER In „Handelsregister" lezen wij onder wijzigingen: Kleinhandelaren: Wed. D. Witte Dzn., Texel, Den Burg, Gravenstraat 24. Kruideniersbedrijf enz. Uittr. eig. Mw. A. W. Witte-Kind. Bedr. w.v. door Mw. G. Boonaerts-Witte c. eig. n. VOOR AAN TE LEGGEN STRANDHOOFDEN In de haven van Oudeschild arriveerde dezer dagen weer een grote hoeveelheid materiaal bestemd voor de aanleg van strandhoofden. Over enkele maanden zou met de aanleg van het eerste strand- hoofd worden begonnen. Deze „pieren" krijgen een lengte van meer dan honderd meter. Ten zuiden van paal 17 zullen waar schijnlijk enige tientallen strandhoofden worden aangelegd. Met dat werk gaan uiteraard verscheidene jaren heen en de kans bestaat dan ook dat geplande hoof den naderhand niet behoeven te worden gemaakt door het gunstiger gedrag van de natuurlijke kustverdediging. dat zijn pas nylons ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 18 maart consultatiebureau Woensdag 18 maart a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. RECLAME VOOR HET TEXELSE SCHAAP Het Centraal Bureau voor de Schapen fokkerij, het overkoepelingsorgaan van de Nederlandse Schapenstamboeken maakt elk jaar op enkele buitenlandse tentoon stellingen reclame voor het Texelse schaap. De Expo te Brussel is er één van geweest, door miljoenen mensen zijn de schapen van het Texelse ras aanschouwd en was de belangstellende in de gelegen heid een vergelijking te trekken met de schapenrassen die in eigen land gehouden worden. Het is een kwestie van tijd, om te kun nen beoordelen of deze demonstratie, voor. ons land, een ruimere afzet zal op leveren. In eigen land bestond er een goede vraag naar beste fokdieren. Voor het binnenland zijn 317 en voor het buiten land 561 afstammingsbewijzen via onze kas verrekend. De export was kleiner dan in 1957, uit Noordholland naar Frankrijk b.v. 161, Polen 181, België 8, naar het laatste land moeten er meer geëxporteerd kunnen worden. Jammer dat door de grens het onkos- tencijfer zo hoog wordt. De verzending van de Poolse collectie heeft vele moeilijkheden opgeleverd, zo als mest, bloed en sperma onderzoek. Op gepaste wijze wordt door ons re clame gemaakt voor bezoek aan de fok- dagen, terwijl de inzending zelf reeds 'n reclame vormt voor het ras. Stembureaus LIJST 1 P. v.d. A. UJST 2 K.V.P. LIJST 3 Ant. Rev. P. LIJST 4 V.V.D. LIJST 5 Chr.-Hist. U. LIJST 6 Com. Bruggroej UJST 7 St. Geref. P. LIJST 8 C.P.N. LIJST 10 Ger. Pol. Verb. fk a 2 fik u ca fik o u p .- 4) 2 i d O 1. Den Burg Burgwal 270 273 194 186 57 57 227 208 55 57 1 1 5 11 1 2 20 6 14 2. Den Burg o.l. school 243 217 290 244 58 33 146 86 39 56 1 3 2 2 15 3 5 15 8 20 3. Den Burg Landbouwschool 233 240 241 287 37 53 98 132 49 51 1 3 7 8 6 O 18 6 13 4. De Cocksdorp 223 226 78 81 17 16 58 61 35 34 6 5 2 5 3 2 5. Eierland 136 127 52 54 36 42 50 42 30 34 3 1 3 9 3 2 6. Den Hoorn 131 128 157 156 33 29 64 49 63 75 1 1 1 3 6 6 1 7. De Koog 184 194 76 78 24 28 158 117 50 59 3 2 2 8 3 5 6 4 8. Oosterend 226 213 85 79 241 240 83 76 79 91 3 3 4 6 2 2 12 5 9 9. Oudeschild 400 371 80 84 15 14 91 95 28 25 4 8 1 3 2 6 10. De Waal 56 57 79 72 13 14 58 54 22 19 5 4 5 Totaal 1959 Totaal 1958 2102 2046 1332 1321 531 526 1033 920 450 501 9 8 13 33 75 18 13 97 40 75 Percentages 1959 Percentages 1958 37,4 37,7 23,7 24,2 9.5 9.6 18,4 16,8 8,0 9,2 0,2 0,1 0,3 0,6 1,4 0,3 0,2 1,7 0,7 NU VIER ZEEHONDEN IN TEXELS MUSEUM De directie van ons Texel's Museum verpleegt op het ogenblik niet minder dan vier zeehonden, want vrijdagmiddag is het trio aangevuld met een vierde exemplaar, een bijzonder dier, althans een ander soort rob, want deze behoort tot de categorie grijze zeehonden, die langs de Schotse kust, de Oostzeekust en in de noordelijke Noordzee thuis horen en drie meter lang kunnen worden. Vrijdag troffen enige Nieuwediepers het dier op de Helderse zeedijk aan. Klein en nogal vermoeid was ie, maar toch nog parmantig genoeg om enige nieuws gierige honden van het gladde lijf te houden! Er werden mensen van het zoö logisch station bijgehaald en die adviseer den overbrenging naar het Texel's Mu seum, gedachtig de opmerkelijke succes sen die het echtpaar De Haan-Langeveld heeft weten te boeken bij de opfok van inlandse zeehonden. „Onze" zeehonden voeden zich met platvis, maar de grijze zeehonden jagen op ronde vis. Deskundigen veronderstelden al met een, dat deze grijze zeehond iets onder de leden moest hebben en bij nader on derzoek ontdekte de heer De Haan dan ook de kwaal: een lelijke zweer aan de onderkaak, waardoor het dier niet meer in staat was zijn prooi te bemachtigen. De heer H. de Boer, dierenarts alhier, heeft hem enige dagen achtereen een peniciline-injecie toegediend en dank zij dit medicament zal de nieuwste aanwinst het stellig wel redden, tot voldoening in de eerste plaats van zijn verzorgers, die hem een apart bassin hebben aangeboden. Het was hun uit vroegere ervaringen met een soortgenoot bekend, dat grijze zee honden de Nederlandse zeehond niet kunnen uitstaan en om handgemeen te voorkomen werd besloten de grijze zee hond af te zonderen. Intussen maakt deze het naar omstandigheden redelijk wel: hij zwemt met bravour achter de puit aaltjes aan, die hem van tijd tot tijd wor den toegeworpen. Hij moet ongeveer een half jaar oud zijn, want de grijze zee honden werpen hun jongen in het mid den van de herfst. Vermoedelijk is dit dier afkomstig van de tweeduizend die ren tellende kolonie bij de Farne-eilan- den (Schotland). Ze worden ook wel kegelrobben genoemd. Vóór 1930 was die kolonie zeker niet groter dan een hon derdtal dieren, maar nadat men hen tot de beschermde dieren had verheven is hun aantal sterk toegenomen. Dit is de derde grijze zeehond, die langs onze kust gesignaleerd is. Op 17 januari j.l. meldde de rijkspolitie aan het Texel's Museum, dat in het kanaal bij het gemaal van De Cocksdorp een vreemd soortige zeehond vertoefde. Het dier was over de dijk geklauterd. De heer De Haan had al spoedig door dat dit een bijzon dere zeehond was en inderdaad: het was de grijze zeehond. Het achterlijf was be groeid met wit haar, hun geboortekleed, dat ze kortere tijd dragen dan „onze" zeehonden, die hun geboortekleed enige jaren in ere houden. De grijze zeehond wordt niet in het water geboren, maar op de rotsen en daar blijft hij gedurende de gehele zoog- tijd. Allengs mag hij aan het water gaan wennen: eerst in ondiepe zwinnetjes en naderhand in de echte zee, waar hij ten slotte zijn voedsel zal moeten vinden. Enfin, die grijze zeehond zwom naar hartelust rond in het kanaal. De heer De Haan wilde zekerheid hebben omtrent de soort en te dien einde moest hij het gebit van zeer nabij kunnen bekijken. De kiezen hebben nl. de vorm van hoektan den, echte priemen om de rondvis beter te kunnen vasthouden. Bovendien gelijkt de snuit veel op die van de herdershond. De voorbereidingen tot de vangst wer den getroffen en de volgende dag zou men op pad gaan, maarinmiddels had de grijze zeehond de snuit zuid waarts gericht en was hij het zeven kilo meter lange kanaal van polder Eierland doorgezwommen. Op de grens van polder Waalenburg werd hij door twee knapen entdekt. Het kostte hun niet veel moeite het dier te vangen. Onderweg had de zeehond zich te goed gedaan aan hem tegemoet komende voorntjes. Toch was hij heel erg vermagerd en na vier dagen in een bassin bij het museum te hebben vertoefd gaf hij de moed op Een teleurstelling voor de directie van het museum, want men had ook met deze soort wel eens enige ervaring willen op doen. Thans heeft het museum wederom de beschikking over een vertegenwoordiger van deze bijzondere soort. De heer De Haan geeft hem een goede kans van sla gen in het bassin. Het dier had reeds een aeel van zijn reserve de vetlaag 1 angesproken, daar dat is niet onrust barend: in het Museum zijn wel dieren opgefokt, die nauwelijks meer een vin konden verroeren! Grijze zeehonden kunnen zich niet al leen goed verweren, ze zijn ook geboren klimmers. Daarbij huppelen ze niet zoals de gewone zeehond of de zeeleeuw, maar ze verplaatsen hun poten één voor één. Omdat-ie minder lieflijke geluiden uit stoot dan de andere zeehonden van het museum hebben ze hem meteen Grompy gedoopt. De overige zeehonden (Phoca, die in juli vier wordt, Pinny, die dan 1 jaar wordt en Robby, die eveneens 1 juli zijn eerste verjaardag viert) kwamen resp. van Vlieland, Terschelling en Huisduinen. Dat ze allemaal op Texel belandden, bewijst de goede klank die dit asyl geniet! 0 BRIDGEN A.: 1. Dam-Dros 2 Mantje-Veenema 3. Backer-Raven 4. mevr. Kooijman-Wessels 5. Bakker-Brücher 6. mevr. Wonder-Stolk 7. Bos-Gieze 8. Bakker-Kuiper B.: 1. Echtpaar Jouwersma 2. Kellner-van Lente 3V2. Echtpaar v.d. Heerik 3Vi. mevr. Keijser-van Ee 5. mej. Hattuma-Kok 6Vs. Gebr. Van Sambeek 6Vt. Bruin-Blom 8. Roeper-v.d. Werf Met nog twee wedstrijden te spelen is de stand, volgens gemiddeld percentage, als volgt: 1. Mantje-Veenema 2. mevr. Kooijman-Wessels 3. Bakker-Brücher 4. Echtpaar Jouwerma 5. Dam-Dros 6. Backer-Raven 7 Bruin-Blom 8. Kellner-van Lente 9. mevr. Wonder-Stolk 10. gebr. van Sambeek 11. Echtpaar v.d. Heerik 12. Bos-Gieze 33. Dames ten Hool-Keijser 14. Roeper-v.d. Werf 15. mej. Hattuma-Kok 16. Echtpaar Wieten 67,26°/o 62,50% 52.98% 50.60% 48.81% 44.05% 40.48% 33.33% 58.33% 55.36% 51.79% 51.79% 50.—% 46.43% 46.43% 39.88% 57.05% 55.29% 55.06% 53.82% 53.02% 52.94% 52.51% 51.66% 51.44% 49.57% 48.24% 46.61% 45.28% 44.44% 43.46% 39.65% Volgende drive woensdag 18 maart, TER OVERDENKING Het zal menigeen zijn opgevallen, dat Christus in de bijbel herhaaldelijk verge leken wordt met een lam. Deze beeld spraak klinkt je voor de eerste keer vreemd in de oren. En het wordt nog vreemder als je bemerkt, dat Hij ook met een leeuw wordt aangeduid. Deze beide dieren horen nu niet bepaaid in dezelfde omgeving thuis. De leeuw ligt ons in zo verre nader, dat we hem ook in ons rijks wapen aantreffen. Hij symboliseert dan de hele natie, en zo moet ook de titel Leeuw van Juda in de bijbel worden op gevat: Christus vertegenwoordigt dan het geheel der bijbelse religie in z'n onover winnelijke kracht. Maar met de titel Lam van od hebben we meer moeite. Wat zit d* eigenlijk achter? U moet van mij als tl 'og maar even aanvaarden, dat achte ke bij belse namen altijd veel meei '?n je op het eerste gezicht zou verm v. Ta- men zijn geheimen! En ik heb e, nat de gemeente dat ook wel bese. de mis het Agnus Dei weerklinkt, i in de eredienst gezongen wordt: „L. tus, heilig Godslam, die der wereld zoi den draagt, ontferm U onzer". Toch is het wellicht goed in de lijdenstijd, waar in deze titel zo speciaal naar voren komt, twee dingen er over te zeggen. Ten eerste drukt de bijbel in deze titel Christus' onschuld uit. Hij is puur ge bleven, ongerept, rein van hart, zuiver in heel z'n leven. Wij hebben voor de echte heiligheid veel te weinig gevoel om deze waarheid helemaal te kunnen peilen. We schieten te dien aanzien eenvoudig te kort in congenialiteit. Maar we kunnen de goddelijke tegenwoordigheid in Hem wel belijden. We kunnen wel zeggen: in Hem is de ommegang met God en met de mensen onbedorven gebleven. En dat doet de christelijke kerk als ze Hem in haar liederen het Lam van God noemt. Daarin belijdt ze in klassieke taal zijn onna speurlijke en onpeilbare onschuld. Als ziende het onzienlijke. Ten tweede zit in deze titel de offer gedachte. Dat is wel het meest centrale. Zoals het offerlam in oude tijden op het altaar gebracht werd en de mensen in het daarop volgende offermaal de gemeen schap herstelden met hun God, zo geeft Jezus Christus zijn onschuldige leven als een offer, zodat ieder die uit Hem leeft ook in zijn gemeenschap met God gaat delen. Christus offert zichzelf op. Hij geeft zichzelf. Hij legt zijn leven af. Maar hij doet dat niet zo maar, want Hij doet cat voor ons, in andermans plaats, om de mensen in zijn onschuld te betrekken, om hen weer in een goede verhouding tot God te brengen. Zo staat zijn dood in het teken van de plaatsvervanging. Heel zijn leven offerde Hij op om de mensen weer een goed geweten te geven, om hun ge voel van vereenzaming weg te nemen, om hen van de angst voor de dood te be vrijden, en om de macht van het kwaad le breken. Daar staan we vooral in de lijdenstijd eerbiedig en dankbaar bij stil. Want door het geloof gaat de mens in dit offer delen. Hij wordt in deze heilige om megang met God betrokken. Christus is zijn eigen offerlam geworden en hij wordt door de Heilige Geest tot de maaltijd met Hem geroepen. „Zie het Lam van God, dat de zonden der wereld draagt!" G. H. W. en reumatische pijnen wrflft U eveneens weg met wiyit, u eveuccua weg lucw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1