1 goed boek Boekhandel Parkstraat Volksonderwijs Ontwikkelen en afdrukken ledenvergadering V.W. en Opeis 'uu/en! U behoeft niet Daalder en Zoon Aanbesteding Hout Hout A. v. d. Vis Zn DE DAGERAAD NOG IN AMSTERDAM De Dageraad ligt momenteel nog in Amsterdam. Gisteren kon nog niet met zekerheid worden gezegd wanneer de boot naar Texel terugkeert. Dit zal waar schijnlijk in de loop van de volgende week gebeuren. TWEE BIJEENKOMSTEN IN DEN HOORN Dinsdagavond konden de bewoners van Den Hoorn een keuze doen uit twee programma's: in het Loodsmanswelvaren werd een filmavond gehouden door Het Koningin Wilhelminafonds ter bestrij ding van de kanker en in de Waldhoorn *rad Jan Nelissen op met zijn poppen theater. Hierdoor werd de belangstelling verdeeld over beide zalen, wat de op komst uiteraard aanmerkelijk beïn vloedde. Voortaan tijdig overleg plegen door middel van de stichting Cultureel Werk Texel! BEKENDMAKING De directeur van gemeentewerken maakt belanghebbenden erop attent, dat het ophalen van huisvuil met ingang van maandag 16 maart 1959 voortaan op de hieronder aangegeven dagen zal plaats vinden: Maandag: De Waal, Eierland, De Cocksdorp, Den Hoorn, Westerweg, Ou- deschild, Schansweg en Schilderweg. Dinsdag: De Koog en Gerritsland. Woensdag: Den Burg ten zuiden van de lijn Witte Kruislaan-Jonkerstraat. Donderdag: Oosterend, Oost en noord westelijk gedeelte van Den Burg. Texel, 12 maart 1959. Directeur gemeentewerken. TEXELAARS TER STILLE OMGANG Ongeveer zestig r.-k. gelovigen van ons eiland zullen deelnemen aan de ..Stille Omgang" te Amsterdam. Het ge zelschap vertrekt hedenavond om half tien met de Dokter Wagemaker naar Den Helder, waar twee TESO-bussen hen naar de hoofdstad zullen vervoeren. Zon dagochtend keren de Texelaars om zes uur uit Den Helder naar het eiland terug. COÖP. AARDAPPELBEWAARPLAATS In Hotel „De Zwaan" zijn dinsdag avond de leden van de nieuwe Coöp. Texelse aardappelbewaarplaats weer bij een geweest. De ledenlijst werd door 22 personen getekend, terwijl het totaal aantal aangeslotenen reeds tot 25 perso nen is gestegen. Zij hebben aandelen ge plaatst voor de bouw van totaal 50 poter boxen. Het ligt in de bedoeling het ge bouw nabij Den Burg te stichten. Als leden van het bestuur werden ge kozen de heren P. J. Witte, ,,'s Hertogen bosch", G. Kuip, Hollewal, Den Burg, H. J. van der Geest, P.H. Polder, P. M. Mantje, „Rembrandt" en G. Bakker, Het Noorden. Tot leden van de Raad van Toezicht werden gekozen de heren Th. R. Hin, Dijkmanshuizen, N. Eelman, „Nieuw Le ven" en H. Leber, „Hunsingo". Hieruit blijkt, dat verscheidene initiatiefnemers ook een functie in een dezer organen hebben. De vergadering stond dinsdag onder leiding van de heer Th. R. Hin, voorzitter van de commissie van voorbe reiding. TEXELAAR WERD NEGENTIG JAAR De hee J. Roeper Czn., Waalderstraat, Den Bu? heeft gisteren zijn negentigste verjaar g gevierd. De leden van de Be jaarde ciëteit verrasten de krasse baas met taart: de jubilaris is namelijk h ste lid en misschien ook wel een t uwste leden, want hij verzuimt er! ij feliciteren de heer Roeper met het .eiken van deze bijzondere mijlpaal en wensen hem nog vele goede jaren toe. DE HERVORMDE KERKERAADSDAG TE DEN HOORN TROK 80 BELANGSTELLENDEN De door het Breed Moderamen van de Classis Alkmaar der Hervormde Kerk in ,,De Waldhoorn" gehouden kerkeraads- dag trok niet minder dan 80 belangstel lenden. Alle kerk^raadsleden en alle leid sters en leiders waren uitgenodigd. O.a. merkten wij ds. Plug uit Egmond a d Hoef op. Ds. M. Groenenberg, thans te Amsterdam, sprak over „Wat het blij vende is in de beweging van de gemeen te-opbouw". Er werd met grote belang stelling aan de hierna volgende discussies deelgenomen. De ochtendmeeting werd besloten met een gemeenschappelijke maaltijd. De hoofdschotel bestond uit erwtensoep, waarmede de culinaire afde ling de dames van de Zusterkring alle eer had ingelegd! 's Middags zorgden zij tevens voor de koffie of thee. Ds. Bekius sprak over „De dienst van onze gemeente aan onze zomergasten" In de badplaatsen langs onze kust is een enquête gehouden inzake diverse proble men. Gewezen werd op de mogelijkheden om iets te organiseren met het doel de sfeer scheppen, waarin de gasten zich thuis voelen. Hét vraagstuk is echter waar men om die tijd van het jaar de leiders voor dit werk kan vinden! S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4de kl. A KNVB: BKC-Tcxel, Zwaagdijk- VZV; Vios-LSW, JVC-Helder, Limmen- Zouaven, Schagen-Meervogels. Afd. N.H.: Kaagvogels 2-Texel 2; jun. Texel-ZAP b; adsp.: Tex. Boys a-Texel a Zondag dus alle elftallen in de strijd. Als Texel zich wil inzetten om te pro beren de leiders zo dicht mogelijk te be naderen en je weet nooit hoe het met voetbal lopen zal dan zullen we ons nu speciaal op dit doel moeten werpen. In snelheid en doorzetten zit onze kans tegen BKC, dat „uit" altijd een lastige tegenstander geweest is. We zullen door tastender moeten zijn dan tegen Zwaag- dijk! Zou Texel 2 na haar lange wachten een overwinning weten te behalen? Van W.- Waard won ze met 21. Onze junioren mogen ook eens een keertje meedoen. Adsp.uit naar Tex. Boys zal een span nende partij kunnen worden. Aanpakken en snel spelen. PROPAGANDA-AVOND NEDERLANDSE JEUGDHERBERG CENTRALE A.s. woensdagavond n.m. 7.30 uur zal in het dorpshuis te Den Burg een propa- ganda-avond worden gehouden door de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. De avond is behalve voor de aange sloten trekkers ook gratis toegankelijk voor de leerlingen van de hoogste twee klassen van de h.b.s., de u.l.o., de land bouw- en de landbouwhuishoudschool en voorts ook voor de oudere jeugd, die in teresse heeft voor het jeugdherbergwerk. Het programma voor deze avond is als volgt: 1. Opening door een lid van het plaatse lijk bestuur. 2. „Jeugdherbergen, haar ontstaan, doel en gebruik", een praatje door de propa gandist van de N.J.H.C. 3. Vertoning van de jeugdherberg-ge luidsfilm „Uit en thuis". Pauze. 4. „Trektocht door Amerika", een praatje met veel mooie plaatjes door Piet Tiele- man, een trekker, die in 1958 op verzoek van de Amerikaanse Jeugdherberg Cen trale 6 weken naar Amerika ging. 5. Vraag en antwoord, waarin alle mo gelijke vragen maar ook opmerkingen over het j.h.-werk kunnen worden ge daan en die de gespreksleider zal trach ten te beantwoorden. 6 Tekenfilm. 7. Slotwoord. GOEDE OPKOMST EN GESLAAGDE OUDERAVOND NU TSKLEUTERSCHOOL Naast het bijbrengen van een zekere mate van kennis is het Buitengewoon Lager Onderwijs meer dan het gewone onderwijs gericht op de OPVOEDING. Dit om te voorkomen, dat deze op be paalde wijze gehandicapte kinderen an dere aanwezige eigenschappen niet of in mindere mate zouden ontwikkelen. Dit was een deel van de inleiding, welke de beer W. Gyliamse, Hoofd van de „Bea- trixschool" in Den Burg op uitnodiging van het bestuur der Nutskleuterschool op vrijdag 6 maart j.l. voor de. aandachtig luisterende ouders heeft gehouden. Ondanks het feit, dat ook andere plaatselijke activiteiten en met name de reciteerwedstrijd de keuze niet vereen voudigde, kon de voorzitter van het schoolbestuur in zijn openingswoord een 70-tal ouders welkom heten. Voordien hadden de ouders weer met belangstel ling kennis genomen van het werk dat door de kleuters wordt gemaakt. Voor velerlei zaken vroeg het bestuur de aandacht der ouders, o.a. met name voor een in het najaar te houden bazar. Ook de opzet van het floraliawerk zal dit jaar anders plaats vinden dan verleden jaar. Het onderhoud van de schooltuin kwam ter sprake, terwijl tot slot werd medegedeeld, dat op Koninginnedag (30 april a.s.) des morgens op de school feest wordt gevierd. Medegedeeld kon worden, dat de kleuters van de school in het bezit zullen worden gesteld van een aardige blijvende herinnering aan dit jubileum jaar. Vervolgens werd een door de heer en mevr. Haak gemaakte bandopname ten gehore gebracht, waarbij vooral de zang- lust der kleutertjes goed tot uitdrukking kwam. De heer Gyliamse gaf de aanwezigen in een helder betoog een overzicht van de wijze waarop de leerlingen van de b.l.o.- school leren, spelen en werken. Het is niet zo, aldus spreker, dat een ouder of de ouders van een kind zich zonder meer tot mij kunnen wenden met verzoek het kind als leerling van de Beatrixschool in te schrijven. In de eerste plaats moeten èn het hoofd van de lagere school èn'of de schoolarts en de spreker van mening zijn, dat het kind op de school voor gewoon lager onderwijs zal mislukken. Na een te houden test wordt eerst dan een beslis sing genomen en bestaat er twijfel, dan krijgt de leerling ALLE kansen, welke het gewoon lager onderwijs biedt. Waar de toelatingsleeftijd voor de Beatrix school is gesteld op 7 jaar staat het dus vast, dat de éérste klasse der lagere school is doorlopen, maar het komt ook voor dat eerst in het tweede of derde schooljaar de wenselijkheid van over gang naar de b.l.o.-schoo! tot uitdrukking komt. Het onderwijs op de b.l.o.-school is meer gericht op het individuele onder wijs, niet in die zin, dat *aan elke leer- ling(e) afzonderlijk onderwijs wordt ge geven, maar b.v. in groepjes van ten hoogste 4 of 5 leerlingen, die b.v wat be treft het vak rekenen een gelijke hoogte van ontwikkeling hebben bereikt. Schiet een der leerlingen in een bepaalde groep wat zijn kennis betreft uit, dan is de overgang naar een ander groepje moge lijk. Een en ander wordt ook bevorderd door de bepaling, dat de klassen ten hoogste 18 leerlingen mogen omvatten. Het onderwijs aan de b.l.o.-school is scherp gericht op de minimale vaardig heden, welke nodig zijn om toch in de maatschappij te slagen. Rekenen (optel len, aftrekken en vermenigvuldigen), schrijven (het opstellen van een brief), lezen (een boek of een opdracht) en daar naast in belangrijke mate handvaardig heid voor de jongens en huishoudelijke bezigheden voor de meisjes vormen wel de hoofdschotel van deze bijzondere vorm van onderwijs. Ook wordt, en zeker niet in de laatste plaats, bijzondere aandacht besteed aan de karaktervorming van de leerlingen. Na de inleiding werden een viertal filmpjes vertoond, waarbij o.a. van op namen in een school voor dove kinderen; kinderen met spraakgebreken en een school voor moeilijk opvoedbare kinde ren. In het bijzonder viel het op met welk een eindeloos geduld de leerkrachten aan deze scholen zich van hun taak moeten kwijten. Een aan het slot van deze geslaagde avond tot de heer Gyliamse gericht woord van hartelijke dank namens de aanwezigen was zeker op zijn plaats. HOE TEXEL STEMDE De Texelaars hebben zich waardig over de drempels der stemlokalen begeven, nergens zijn opstootjes voorgekomen. Dat gebeurt hier nooit: de eilandbewoners weten zich te beheersen. Overigens be staat voor de verkiezingsuitslag ook on der de Texelaars grote belangstelling en velen hebben urenlang aan hun radio toestel gekluisterd gezeten. Bovendien kwamen velen even kijken naar het bord, dat voor het bureau van de Texelse Courant was plaatst. Om half negen kwam de laatste uitslag binnen. De P. v.d. A. bleek op Texel meer stemmen te hebben verworven dan enige andere partij. De P. v.d. A. boerde overi gens 0,3 pet. van het totaal achteruit, maar de Pac. Soc. Partij steeg van 0,7 tot 1,7 pet. Zij, die het zeggen mogen, vermoeden dat velen, die zich dichter tot de PSP aangetrokken gevoelen, voorheen de P. v.d. A. hun vertrouwen gaven. Zo zou dus (als wij de stemmen van deze beide partijen samenvoegen) nog 0,7 pet. vooruitgang zijn geboekt. De KVP volgde eveneens zonder kleer scheuren: zij bleef met het eveneens te verwaarlozen pet. van 0,5 op één na de sterkste partij op Texel. De A.R.P. hand haafde zich eveneens en kreeg 0,1 van het aantal stemmen minder. De WD maakte ook nu weer een flinke sprong opwaarts en boekte liefst 1,6 pet. aan stemmen méér. Zij behaalde de grootste winst en volgde daarmede de landelijke lijn. Er zijn dit jaar 158 stem men meer uitgebracht dan in 1958, ter wijl de WD 113 stemmen meer ver overde! De CHU liep wat terug, 1,2 pet. van het totaal (51 stemmen minder). De comm. Bruggroep kwam op 0,2 (nieuwe partij), de C.P.N. zag haar aanhang op Texel met meer dan de helft afgenomen en verloor 0,8 pet. van het totaal; tellen wij het pet. van de Bruggroep daar ech ter bij op, dan is het verlies 0,6 pet. van het totaal. De St. Geref. Partij liep terug met 0,2 pet. van het totaal. Het Geref. Pol. Ver bond maakte een winst van 0,6 pet. GEVLUCHTE HONGAAR HOOPTE OP TEXEL ZIJN BROER TE VINDEN Een 25-jarige Hongaar wist twee we ken geleden te ontsnappen uit een con centratiekamp in Joego-Slavië, waarin hij drie jaar lang dwangarbeid had ver richt. Hij vluchtte de Oostenrijkse grens over en vernam daar van een Zwitserse relatie, dat zijn broer op Texel woonde. Dit zou dan de heer Nagy, woonachtig te De Koog moeten zijn. De vluchteling wist zonder papieren naar Texel te reizen. Om het benodigde ïeisgeld te verkrijgen had hij diverse be zittingen en zelfs een deel van zijn kle ding moeten verkopen! De Hongaar moest echter teleurgesteld worden, want de heer Nagy kende hem niet en was overi gens geen familielid. In afwachting van de eventuele verlening van politiek asiel is de vluchteling naar Alkmaar gebracht. „SURINAME" VOOR „VOLKSONDERWIJS" Vrijdag 20 maart a.s. 's avonds 8 uur zal in hotel „Texel" een propaganda- avond van Volksonderwijs worden ge houden. De heer Edgar Tjoe Ny zal spre ken over „Suriname". Zijn lezing zal door een film over Suriname worden gevolgd. Voorts zal de heer Tjoe Ny, ons een indruk geven van het culturele leven in Suriname door zelf enkele guitaar- soli en enkele Surinaamse volksliedjes ten gehore te brengen. Gezien het succes, dat de heer Tjoe Ny cnlangs in Eierland had, zijn de ver wachtingen omtrent zijn optreden hoog gespannen. De toegang is ook voor niet-leden gratis. TIENTALLEN TREKVOGELS VLOGEN ZICH DOOD TEGEN TELEVISIE- MASTEN EN ANDERE OBSTAKELS Donderdagmorgen vonden voorbij gangers vele dode vogels in de Koger Dorpsstraat en op de Brink. Het waren vooral spreeuwen en lijsterachtige, waar onder merels en koperwieken. Velen bloedden uit hun bekje. Men was al bang voor een massa-vergiftiging. De heer G. de Haan, directeur van het Texels Museum nam enige exemplaren mee in de hoop de oorzaak van dit ver schijnsel te kunnen vaststellen. Dezelfde avond nog kon hij mededelen, dat het hier geen vergiftiging betrof, doch dat deze dieren op hun trektocht vanuit Engeland, waar zij overwinterden, hier tegen opstakels zoals televisiemas- ten, antennedraden enz. opvliegen De heer De Haan schreef een en ander toe aan het feit, dat de vogels door de dorps verlichting verblind moeten zijn geraakt. In het duister vliegen zij n.l. niet gauw tegen een obstakel op. Door scherp licht worden de vogels verblind. Donderdagavond streken zo'n vierdui zend („maar het kunnen er ook best ze venduizend geweest zijn") spreeuwen neer tegen de wand van de vuurtoren en omgeving. Voorts schatte men het aan tal koperwieken en kieviten op duizend exemplaren, terwijl ook enige honderden roodborstjes waargenomen werden. De vogels arriveerden daar donderdagavond even na acht uur en gingen omstreeks zeven uur in de ochtend weer op de wieken. Het is deze dagen door het gun stige weer zeer druk in de trek. De vo gels willen dit benutten en hebben grote haast. Door de stevige oostenwind vlie gen ze zeer laag en met zeer grote snel heid. Komen er dan obstakels, zoals bo vengenoemd, in hun baan, dan vliegen zij er tegenaan, met al de noodlottige ge volgen van dien. SPORTNIEUWS S.V.C. Hedenmiddag spelen de adsp. thuis te gen De Koog, aanvang 4 uur. Het eerste speelt morgen thuis tegen De Koog 1, aanvang 2 uur. Scheidsrechter is de heer J. S. Eijklaar. Holland-België. Tot zondag kunt U zich nog opgeven voor een kaart. Z.D.H.-NIEUWS Kreileroord-ZDH 25; ZDH 2-Helder 6 90; Texel adsp.-ZDH adsp. 20. Zondag a.s.: ZDH 2-Watervogeis 4, aanvang 1.30 uur. FEESTAVOND TEN BATE VAN BEJAARDEN Op de maandagavond te De Cocksdorp gehouden feestavond ten bate van het comité voor bejaarden van Eierland en De Cocksdorp mocht de voorzitter van het comité vele belangstellenden welkom heten; de zaal van hotel ,De Hoop" was praktisch geheel gevuld. Het programma werd grotendeels verzorgd door de heer Visser en zijn jeugdige muzikanten. Groot was de verscheidenheid aan mandolines, piano, blokfluiten en niet te vergeten de accordeons, die ook deze avond ver in de meerderheid waren. De verschillende nummers werden op bijzonder vlotte wijze aangekondigd door de heer A. Keizer. Tussen de bedrijven door kon men ge nieten van het komische stukje „De wekker". Na de pauze werd door leden van het zangkoor uit De Koog het toneelstukje „De aardappelen" opgevoerd. Op geestige wijze werd hierin naar voren gebracht, welk een belangrijke rol de aardappel in ons leven speelt. Met dit leuke stukje, boordevol dwaze verwikkelingen, 'heeft men het publiek bijzonder geamuseerd FEESTAVOND MARKTKOOPLIEDEN De feestavond, welke de „Marktkoop lieden" donderdagavond in „De Oranje boom" organiseerden, trok zeker 250 man. Een bont programma, waaraan mede werkten een goochelaar-telepaat, een band, een conférencier, een zangeres en een guitarist. Een leuk, zeer afwisselend programma dus, dat over het algemeen zeer gewaar deerd werd en met een dansje werd be sloten. In de pauze werd een verloting gehouden, waarbij leuke prijzen konden worden gewonnen. S.V. DE KOOG Uitslagen van j.l. zaterdag en zondag: Tex. Boys b-De Koog a 03; De Koog 1-St. Boys 1 28; Watervogels 4-De Koog 2 71. A.s. weekend: Cocksdorp a-De Koog a, heden 4 uur Cocksdorp 1-De Koog 1, 2.30 uur; De Koog 2-Oosterend 2, 2.30 u. Voor het eerste dus de derby tegen Cocksdorp. Hierbij willen wij onze vrienden van ,.'t Masker" nog eens zeer hartelijk dan ken voor de prettige en onvergetelijke avond, die zij onze leden, donateurs en genodigden bezorgd hebben. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam 19.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Extra collecte kerkeraadskas Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger Collecte emigratiefonds De Koog 19.00 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst Maandagavond gemeente-avond in de Doopsgezinde pastorie te De Waal, aan vang 8 uur. Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 10 uur Eerw. heer Veldhuis GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. van Bilderbeek Doopdienst De Koog 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek H. Avondmaal Oudeschild 19.30 uur Ds. T. Blanksma- v.d. Zwaag Voor een TEXELAARTJES Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Veltbuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie, Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking cn opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg, Tel.85 P. C. Kaan, Ruywgeg 101 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend' ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k. grote part. board, sloop hout en diversen.Tegen con currerende prijzen Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel' 1369 - Te koop puike, lekkere aard appelen P. Beers, Molenstr. 30, Den Burg Dood vee Bel op J. Zwan, De Koog, telefoon 312 Te k leren dames- en herenjas J. G. van Maldegem, Jacht- lust, Eierland Te k aan- geb. dressoir f40, z.g.a.n. butagasstraalkachel f20, uit- trektafel f 15. Te bevr. Park straat 38, Den Burg Tek. vette konijnen Jaap Knol, De Koog 42 Te k. 2 paar schoenen mt 46 Adres bur. bur. Tex. Crt. Te k. 3000 kg voerbieten F. Barhorst, Genitsland Te k. houten 1-pers. ledikant met spiraal en bed en wastafel tezamen f25. Adres bur. Tex. Crt. Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Anna Theodora Wij noemen haar Anneke D.Hoogenboseh-Bakker B. Hoogenbosch Martha, Dickie, Carla Westermient B 142, Texel 11 maart 1959 Met dank aan God en vreugde geven wij U ken nis van de geboorte van ons zoontje en broertje Joannes JOHAN H. Bas G Bas-Ploeger Jacomientje, Gonnie, Elsje Hoornderweg B 107, Den Burg, Texel, 11 maart 1959 Tijdelijk adresLidwina- ziekenhuis, Den Helder Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van Martijn C. W. TjOELKER- van der Kleij J. TIOELKER MENNO, KLAAS Boogerd 12, Den Burg Texel, 1! maart 1959 Met grote blijdschap en dank aan God geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Elly die bij het H. doopsel de namen ontving Elisabeth Maria Th Kiljan-Smit G. Kiljan Bert en Ronny Den Hoorn 26, Texel 12 maart 1959 Mei grote blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van ons dochtertje en zusje Pauline W. Westborp M. Westdorp-Zoer Denny, Marjan 2 maart 1959 Nechako Centre Box 646 Kitimat B C Canada Algemene kenisgeving Hierbij delen wij U mede dat in het rusthuis Eburg te Bergum (Fr) isover- zr. Guurtje Keyser Pd. in de leeftijd van 89 jaar De begrafenis vindt plaats vanuit de Doops gezinde kerk te Den Burg op zaterdag 14 maart te 14 uur 11 maart 1959 De kerkeraad der Doopsgezinde gemeente Heden is geheel onver wachts van ons heen gegaan mijn lieve man, vader, behuwd- en grootvader Cornelis Pieter Boersen echtgenoot van Cornelia Kuip in de leeftijd van 55 jaar C Boersen Kuip en kinderen Texel, 11 maart '.959 't Noorden De uitvaart zal plaats vinden zaterdag 14 maart V471. 9 uur te Den Burg waarna de begrafenis aldaar Wie stapte dinsdagavond bij vergissing op mijn fiets? Rijwiel dat in Schoolsteegje stond, kan worden afge haald. Weverstraat 5! Afdeling Texel houdt op vrijdag 20 maart a.s., n m 8 uur in hotel De Lindeboom-Texel een Surinaamse avond dank zij de medewerking van de „Sticusa". Op het programma staan o.m film, inleiding, over het land, guitaar- soli en volksliederen. Entree voor leden en be langstellenden gratis Foto Langeveld en De Rooij Den Burg Parkstraat Doopsgezinde Gemeente op 16 maart te 20.00 uur in de Vermaning, Den Burg Zie schrijven van 7 maart in „Lampen Brandend" TE KOOP Gebruikte „Agraria" Kunst meststrooier, werkbreedte 2'/2 meter, piima staat van onderhoud, uitgevoerd met trekkerboom en lemoen Coöp Aankoop Vereniging Texel G A. te huur, speciale winter- tarieven. Tevens gebruikte wagens te koop „De Jutter" Spoorstraat Telef. 2628, Den Helder. VERLOVINGSRINGEN? klassiek-modern LEVENSLANGE GARANTIE Bakker, Groeneplaats Coöp. Boerenleenbank Gevraagd, een jongste- en aankomende bediende. TE KOOP schelpen voor paden perken en kippengrit Bestellingen bij de Bodedienst Westdorp Cockdorp Telefoon 263 verder te lopen en hele maal niet van elders te kopen. Wij geven 12 pond Jonathan 99 et 16 sinaasappels zoet en sappig voor 99 ct Alleen zaterdag in de winkel Oosterend Ondergetekende, architec tenbureau N S. Schermer is voornemens (behoudens goedkeuring Aut.) opdon derdag 26 maart a s. na mens zijn opdrachtgever, Openbaar aan te be steden, het bouwen van een boerderij na bij Oosterend. Bestek met 3 tekeningen a f 25,— per stel (rest f 15,—) ten kantore van de architect, N Schermer Wilhelminalaan 7, Den Burg Weer ontvangen een pracht partij hout tegen de be kende lage prijzen Handel in hout en board Wilhelminalaan 17 Den Burg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2