Lentezon Fotografeer Douwe Egberts RENTE 3'|4 PCT. w thee, moeder f 475,00 BAKKER Coöperatieve Boerenleenbank Jaarlijkse Algemene Vergadering Fa De Graaf Schoort Langeveld De Rooij N.V. Voor al Uw FOTO-ARTIKELEN LANGEVELD DE ROOIJ N.V. ZONDER PRIJSVERHOGING M. A. J. VONK Jaarvergadering P.T.V. „Texel" 3 redenen om te profiteren van dit BURG vooriaarsvoordeel! WRIJFWAS 'ftpuram! BU5HALTJ Nu bovendien tijdelijk 8ct. GOEDKOPER De allerbeste MICRO- ACTIEVE wrijfwas te Texel der leden op dinsdag 17 maart 1959 nm 8 uur in hotel De Zwaan te Den Burg. O.a. verxiezing van een bestuurslid, een lid van de raad van toezicht en een plaatsvervangend bestuurslid Diepvrieskast General Electric USA. made Inhoud 305, 335, 405 en 5fiO Itr. Ook alle andere fabrikaten zijn door ons leverbaar Het enige koeltechnisch bedrijf boven Alkmaar Alle materiaal bij Telefoon II Den Burg DEURWAARDER PRINS zal op dinsdag 17 maarl a.s des morgens 10 uur ten verzoeke van de heer Joh Kikkert op hoeve Westergeest publiek en a contant verkopen 3 gelde koeien, 2 kalfkoeien, (wit be drijf en abortusvrij), voorls 3-jarig zwart merriepaard veulenboek, 76 lamschapen en ram, boerderij inven taris w.o. driewielde kar met tank en gierpomp dresseerkar met luxe tuig, 2-span luxe paardentuig, gecombineerde Nichelson, hooischop, slijpsteen schelfzeil, 2 garelen, voerbakken, kribben, ruiters balies, karn Miele, boterbak, keulse potten, benzine motor Lister 5 pk, schrikdraad, weideapparaat. juk, schapen- en melkemmers, badkuip, bakoven butagas klamp hooi, stuit mesl, drijfas met poelies en drijf riemen, nieuw, zeugenkooi, palen en hetgeen verder zal worden aangeboden. Ja, het jonge gezin mag anders over de wereld denken, dan de oudere generatie. Maar de thee, die moeder zet is ook de thee, die de dochter schenkt... Pickwick Thee van Douwe Egberts. Dezefijne Engelse melange munt uit door een rijkdom aan geur en smaak, en een royale alschenk. de fijne Engelse Melange! Notaris J. R. van Wijland zal op woensdag 18 maart a s des v m. 10,30 uur ten verzoeke van de heer K v. d Sterre, Schilder- weg S 20-21, wit bedrijf, aldaar publiek verkopen: 2 koeien, 1 bijna voldragen koe, 26 lamschapen, 1 schaap met 2 lammetjes, 7 enterlingen, 1 ram, voorts voerbakken, lammerenbakken, I platte wagen, I bak wagen met hekken, hooischop, 2 schrikdraadappa raten, palen, ruiters, watertank 800 ltr. enz. enz SPAAR BIJ DE NUTSSPAARBANK De bank die de MEESTE RENTE geeft DAGELIJKS BEREKEND. Wij varen onder de veilige vlag van de Neder landse Spaarbarkbond. Beschermvrouwe: HM. de Koningin. Inlichtingen Kogerstraat 34, Tel. 215 Dagelijks geopend. Dn bekende N.S.U. bromfiets nu met verzwaarde wielen en banden IEen product uit 's werelds grootste motorrijwielfabriek Economisch Veilig Betrouwbaar en goedkoop Kom zonder enige verplichting eens kijken bij Kogerstraat Tel, 78 Hogerstraat Tel. 273 Zo, meneer! En hoe lang had U wel gedacht dat U hier zon kunnen blijven staan? Oh, agent alleen even naar 't postkantoor om te sparen. HET POSTKANTOOR Uw"SPAARBANK ...U tmet Na het vertrek van het gezelschap Tetman de Vries is het toneel van „De Lindeboom-Texel" niet onbevolkt ge bleven: maandag b.v. zaten er op die plaats talrijke landbouwers aan een tafeltje als middelpunt van een zakelijk gesprek over koetjeskalfjes en wat dies meer zij. Om wat in die sfeer te blijven plaatste men er woensdagavond een ko- loniehok voor de opfok van hennen. En dat ging dan uit van de Coöp. P.T.V. „Texel" W.A., die daar die avond haar jaarlijkse ledenvergadering zou houden. Het demonstratie-hok had uiteraard veel bekijk. Het zou zo'n zestigtal hen nen onderdak kunnen bieden. Als ze acht weken oud zijn stappen ze er bin nen en als ze vier en een halve maand zijn kunnen ze naar elders getranspor teerd worden. Hopelijk met de beoogde winst! Ze blijven uiteraard niet al die maanden in dat hokalleen 's nachts, overdag gaan ze de wijde weide in. Deze hokken zijn gemakkelijk verplaats baar en je spaart er dus je grasmat mee. Op deze avond werd echter niet in de eerste plaats over de opfok van hennen of over het rendement van de kippen- houdenj in het algemeen gesproken: het was een vergadering van de veiling, zo dat het gesprek voornamelijk om de prijs van de eieren draaide! De voorzitter, de heer J. Keijser Dzn vond het jammer, dat slechts 29 van de 607 leden present vvaren, wellicht zijn ook verscheidene leden door griep voorlopig uitgeschakeld. 1958 was volgens de voorzitter een bevre digend jaar geweest voor de pluimvee houderij. Ook de vereniging zelf draait naar wens, „Ze is een zegen voor de pluimveehouder, want waar zouden we zitten als we aan de vrije handel waren overgeleverd?" zo vroeg spreker zich af, „met de (vrije) wolhandelaar kun je natuurlijk weer wél heel goed in zee gaan", zo voegde hij er (naarstig) aan toe. U ziet het, op deze jaarlijkse bijeen komst is altijd ruimte voor een minder ernstig woord en waarom ook niet: stug ge rekenaars-zonder-meer, mensen, die niet (meer) kunnen lachen worden vroeg oud! De heer J. Stammes las de notulen, waaraan hij bijzonder veel aandacht had besteed en daarna werd het door de di recteur. de heer P. Sluisman, samenge stelde jaarverslag voorgelezen. Hieraan ontlenen wij: Aangevoerd werden: 4.971.438 kippeëieren 622.184,81 4.587 eendeëieren 400,39 313 ganseëieren 50,22 7 kalkoeneieren 1,05 4.976.345 622.636,47 Ingehouden voor 2de soort kippeëieren 2.782,54 Netto uitgekeerd aan de pluimveehouders 619.853,93 Hoogste aanvoer in de week eindigende op 4 oktober en wel 127.649 stuks; laagste c-anvoer in de week eindigende op 5 juli en wel 71.790 stuks. Over 1957 werden 5.469 218 eieren aangevoerd. Ze brachten 677.374,91 op. Over 1958 werden dus 492.873 eieren minder aangevoerd en de opbrengst bleef 57.820.98 bij die over 1957 ten achter. De gemiddelde prijs per 100 eieren bedroeg 12,5152. In 1957 12,42447. Een verschil dus van slechts 9 ct. per 100 stuks. Het voer was gemiddeld 1,15 per 100 kg. duurder. Uitkering boven de weeknotering der VECE Wekelijks betalen wij aan de pluim veehouders het bedrag der kiloprijs van de VECE. Dit wordt elke zaterdagmorgen telefonisch doorgegeven. Het verdient aanbeveling deze weeknotering der Vece nader te verklaren. 60°/o van de totale productie van Nederland moet worden uitgevoerd. Van wat wekelijks door de verenigde eiercoöperaties naar het bui tenland en in het binnenland wordt ver kocht, wordt de opbrengst bij elkander geteld. Daarna worden de kosten er van afgetrokken. Wat er dan overblijft wordt vergeleken met de afgeleverde hoeveel heden. Op grond van deze hoeveelheid bepaalt men de kg.-prijs. Van deze kiloprijs wordt een bedrag van 6 cent per kg. afgetrokken. Deze 6 ct. moet dienen als kostenvergoeding voor het afhalen van de eieren. Met nadruk wil ik U er echter op wijzen, dat deze 6 ct. per kg. voor Texel beslist onvol doende is. Wij hebben een groot aantal leveranciers, die een veel te gering kwan tum eieren afleveren voor een lonende exploitatie van onze ophaaldienst. In vo rige jaarverslagen heb ik daar ook al op gewezen. Nu hebben we reeds enige jaren naast verzamelaarsloon van de E.V. Alk maar ook een bedrag aan winstuitkering mogen ontvangen. Ook in 1958 hebben we deze uitkering weer gehad. Naast de winstuitkering van Alkmaar ontvingen we ook nog een klein bedrag aan winst uitkering van de Vece. Dit bedrag was echter zeer gering. De winstuitkering van Alkmaar komt voor het merendeel voort door afzet van eieren in het bin nenland. Zo was het ons ook wederom mogelijk om plaatselijk een belangrijke hoeveelheid eieren om te zetten. Aan deze plaatselijke afzet kon ook in het af gelopen jaar wat extra worden verdiend. De verkoopsprijzen die in rekening worden gebracht zijn in overeenstemming met hetgeen elders aan de Detaillisten wordt berekend. Komt ons de prijs wat stijf voor dan wordt deze nog dikwijls verlaagd met 25 ct. per honderd eieren. In enkele gevallen ook wel 50 ct. per 100 stuks. Plaatselijk gebruikt men hier voor de verkoop de eieren van klasse 2 en 3. De andere soorten belieft men niet. Ook al zijn deze soms tegen zeer aantrekke lijke prijzen verkrijgbaar. Voor de niet gangbare gewichten moet echter ook af zetgebied worden gezocht. Het komt dan ook vooral in de zomermaanden nog al eens voor dat deze minder gangbare soorten met verlies moeten worden ge ruimd. Het moet voor de pluimveehou ders toch wel duidelijk zijn dat deze stroppen aan minder gangbare soorten in de kiloprijs worden verwerkt. Wat er in de weken van het hoogseizoen der va- I kantie nog naar Alkmaar wordt gezonden is een hoeveelheid minder gangbare soor ten. Dit zijn zware en lichte eieren. Met al de hierboven genoemde omstandig heden wordt door onze kippenhouders lang geen voldoende rekening gehouden. Men oordeelt over de uitbetaalde prijs en is van de verschillende omstandighe den geenszins op de hoogte. Laat men toch bedenken dat werkelijk alles wordt gedaan om de grootst mogelijke uitkering le verzekeren. We dienen echter ook re kening te houden met een financieel ver antwoord beheer. In voorgaande jaren hebben we de winstuitkering verwerkt in hogere weekuitkeringen boven de Veceprijs. In het achter ons liggende jaar deden wij gedurende 46 weken de week- uitkering der Vece Zes weken lag onze uitbetaling boven de weeknotering der Vece. Trots deze verhoogde uitkering ge durende 6 weken boven de Veceprijs de den wij aan de ledenleveranciers nog een nabetaling van 5V2 ct. per kg of 33 ct. per honderd eieren. Ruim 15 mille aan uitkeringen Met deze extra uitkeringen ging ech ter een bedrag van 15.650,99 gemoeid. Dit is ruim 300,per week. Zou U menen dat men van particuliere zijde dit bedrag ook aan de pluimveehouders zou hebben uitgekeerd? De door ons uitge keerde prijzen liggen in verhouding tot alle omstandigheden waarmede we op 'n eiland rekening hebben te houden zeker niet ongunstig. Voor het afhalen der eieren werden 17.844 bezoeken afgelegd, voor het pluim vee 593. Aan het gebouw werden 696 par tijtjes eieren afgeleverd Over 1957 wer den 19.653 huisbezoeken gedaan; oorzaak meer eieren. Aan detaillisten en bakkers werden 56.121 meer eieren verkocht. In het hoog seizoen is De Koog een belangrijke af nemer. De hoogste aflevering lag in de week eindigende 9 augustus met 30.615 stuks aan de detaillisten. De aanvoer van pluimvee, konijnen enz vertegenwoordigde een bedrag van f 40.692,67. Hiervan werd 1,5 pet. pro visie ingehouden. De uitbetaalde prijzen waren zeer goed. Het bouwvallig geworden kistenpak- huis werd voor 8.127,32 nieuw opge trokken. Het aantal leden is gestegen tot 607. Als resultaat van een aanschrijving tra den n.l verscheidene nieuwe leden toe. De balans en verlies- en winstrekening gaven geen aanleiding tot krakeel: weer spiegelden ze niet de bevredigende gang van zaken? De heren S. Bakker, G. Koorn en J. Kuip hadden als leden van de Commissie van Beheer de boeken en bescheiden ge controleerd en alles weer in stipte orde bevonden. Voor de 32ste maal was alles weer tot in de puntjes verzorgd. Bestuur. De heer C. Bakker Dzn. werd met 27 van de 29 stemmen herkozen; er was één stem blanco en één stem werd ongeldig verklaard, daar de naamgeving nogal afweek van het patroon, dat men op de Burgerlijke Stand als het enige zuivere beschouwt. De heer J. Stammes zag zich met 27 stemmen herkozen, 1 biljet bleek blanco en 1 stem ging naar de heer E. van der Ban, onze hernieuwde Texelaar, die de pensioengerechtigde ieeftijd heeft bereikt en zich o.m onledig hoopt te houden met pluimveehouderij op kleinere schaal. De heer Van den Ban werd, ofschoon pas één week lid, meteen maar met 19 van de 29 stemmen benoemd tot lid van de Commissie van Beheer. De heer C. Dros verwierf 7 stemmen, de heer Schoorl 3. De voorzitter dankte de af tredende heer S. Bakker voor zijn werk in deze commissie. Bij de rondvraag werd door een der leden medegedeeld, dat de P.T.V. „Texel" gedurende het laatste jaar 1,7 ct. méér per kg. had uitbetaald dan de alhier ope- 1 erende particuliere handel. De pluim veehouder in kwestie had daar nauw keurig bock van gehouden. Hij had dit gedaan omdat er zo nu en dan nog wel eens afbrekende kritiek op het beleid van de vereniging wordt uitgeoefend. Overigens werd er niet alleen over de eierprijzen gesproken. Iemand merkte op, aat men veeleer alle aandacht aan het ïendement moest schenken. „Een fortuin lijke opfok als de grondslag voor een redelijke netto-winst", aldus formuleerde hij zijn academisch betoog. „Het rende ment ligt bij de boer, niet bij de veiling", zo meende hij. Hij genoot de bijval der vergadering, evenals het lid, dat een overtuigd voorstander bleek te zijn van een doeltreffende reclame. „Met melk meer mans", is de slagzin die de zuivel- wereld voert, maar wordt het niet tijd, dat wij ook meer propaganda maken voor de betekenis van het ei? Het was al na elven toen de voorzitter deze geanimeerde vergadering sloot. TEX. BOYS-NIEUWS Boys 1 speelt zondag thuis tegen KSV 1, aanvang 1,30 uur. Neem deze tegen stander niet te licht op; bedenk dat we de punten nog heel goed kunnen gebrui ken. Het 2de gaat naar Kreileroord 1. Om 10 uur van het Postkantoor. Vanmiddag om 3.00 uur speelt Boysa thuis tegen Texel a. Een zeer zware op gaaf, doch laat dit een faire wedstrijd worden. Boys b speelt om 4.15 uur thuis tegen Oosterend a. Volhouden, Boys, tot het einde. Toto. De voetbaltoto loopt vrij aardig, doch dit kan nog veel beter. Daarom, Boys, maak hiervoor zoveel mogelijk re- klame, opdat mej. L. van Sambeek don derdags assistentie nodig heeft voor het inschrijven van de formulieren. Hiermede steunen wij onze vereniging. Binnenkort voorradig Een grote DUBBELE BUS en boordevol Diepvrieskist I.W.0. Zweeds fabrikaat Inhoud 224, 365 en 565 ltr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4