Cjroen ^wartsjexels in het harL, Madura* voor brand geteisterd W&w m U dooft de Zanrbrand onraiddell Ijk. HAM EA ZATERDAG 21 MAART 1959 TEXELSEWCOURAI 73e JAARGANG No. 7337 Uitqcrve N. V v.h. Lanqeveid de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burq - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdaqs Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Dit bleet er over van de moderneruime landbouwschuur van hoeve „Ma dura", die vier jaar geleden gebouw werd. Op de voorgrond hoofdbrand meester P. G. Spigt. veÖS Woensdagmiddag is een der twee grote iandbouwschuren van hoeve „Madura", eigendom van mevr. H. Michels van Ver- ouynen-Jochems, Wassenaar, bedrijfsboer de heer J. van Maldegem, tot de grond toe afgebrand. Het vuur is ontstaan door dat een knaapje van drie jaar met luci fers heeft gespeeld. In de laatste veertig jaar is deze boer derij niet minder dan vijf maal door brand geteisterd. Op 3 november 1920 gingen huis en schuur, toen onder één kap staande, in vlammen op. Elf koeien en drie paarden kwamen in de vuurzee cm. De boerderij werd toen bewoond door de familie D. Eelman. In de nacht van 27 op 28 augustus 1933 werd „Madura" wederom door brand geteisterd. De plaats werd toen bewoond door de fami lie M. Witte. Tijdens de Russenoorlog namen Duitse artilleristen de hoeve onder vuur, omdat zij veronderstelden, dat een aantal Geor- giërs zich in de boerderij verschanst hadden Een der schuren stond weldra in lichterlaaie. Op 21 augustus 1957 dus anderhalf jaar geleden werd de brandweer wederom gealarmeerd voor een felle brand op „Madura". Toen brandde eveneens een grote schuur (480 vierkante meter) tot de grond toe af. Geen houden meer aan De brand is omstreeks half drie uit gebroken. De heer A. de Ridder reed op dat tijdstip over de Postweg. „Ik had haast en toen ik nogal veel rook uit het pannendak zag opstijgen, meende ik al lereerst dat die rook door een tractor veroorzaakt werd, maar toen ik met de vrachtauto langs de boerderij reed ont dekte ik een vuurgloed achter de ramen. Ik stopte en rende het erf op, waar Ger- rit Eelman.. knecht op „Madura" al riep „Brand, de hele schuur staat in brand!" Nee, ik heb de brandweer niet gewaar schuwd: we dachten immers in de eerste plaats aan het vee. We begonnen de koeien, 23 stuks en de drie kalveren, naar buiten te drijven en intussen kregen we assistentie van de andere knechten, die helemaal onder het duin werkten en van Jan van Maldegem zelf die op zeker een kwartier van de boerderij samen met een knecht kunstmest aan het strooien was. Alle koeien wisten we er uit te halen. Ja, het schijnt, dat er twee varkens ver brand zijn, die stonden in een ander deel van het gebouw". Toen de brandweer van De Cocksdorp onder leiding van brandmeester Joh. Zoe telief arriveerde en ze was toch vlug ter plaatse was zo te zien, dat de schuur niet meer te redden viel, want de vlammen sloegen reeds over de gehele breedte het hoge dak uit. „Toch hebben we ejm meteen drie stralen tegelijk op gezet, want we meenden de stal te kun nen behouden en dat is ons dan ook ge lukt", aldus de brandmeester. Ook werd de hogedrukspuit (de nevelspuit), die te Den Burg gestationeerd is, ingeschakeld, de andere spuit van Den Burg behoefde geen dienst te doen. De enorme vuurzee werd mede veroor zaakt door de grote partijen hooi en stro, volgens een der knechten afkomstig van zo'n twintig bunder land. Woest lekten de vlammen om allerlei landbouwwerk tuigen. De banden van een auto brandden uiteraard als fakkels. Allengs bleven van ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 27 maart op om 6.29 uur en gaat onder om 19.03 uur. Maan: 24 mrt. V.M.; 31 mrt. L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 21 mrt. 4.56 en 17.26; 22 mrt. 6.20 en 18.46; 23 mrt. 7.34 en 19.53; 24 mrt. 8.33 en 20.50; 25 mrt. 9.22 en 21 36; 26 mrt. 10.00 en 22.14; 27 mrt 10.34 en 22.50; 28 mrt. 11.06 en 23.21. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. een hooipers, een aardappelsorteerma chine en een graansproeimachine nog slechts de verwrongen karkassen over. Commandant J. Veldstra gaf omstreeks half vier opdracht de nog overeind staande muren omver te trekken. Dit was een nogal gemakkelijke opgave. De hoge voor- en achtermuur stortte met donde rend geweld tegen de grond. Vier jaar geleden was de schuur gebouwd. De schade wordt geraamd op 85 000. Daarmede is men zeker niet aan de ruime kant, want de schuur alleen al kostte 60.000,De boerderij is verzekerd. JEUGDHERBERG KAN DIT JAAR GEEN TREKKERS ONTVANGEN De firma J. Koorn Mzn., Den Burg, gaat een dezer dagen beginnen met de bouw van de nieuwe jeugdherberg. In feite is reeds een deel van het nieuwe gebouw gereed en wel een der vleugels, waarin slaapboxen zijn ondergebracht. Aanvankelijk koesterde men de hoop, dat „Panorama" omstreeks juli heropend zou kunnen worden, maar men is thans v/el tot de conclusie gekomen, dat zulks een al te optimistische visie was en thans heeft men dan ook het besluit moeten ne men a.s. seizoen nog geen trekkers onder dak te verschaffen. Tot wel zeer grote spijt van de jeugdherbergouders uiter aard. Vorig jaar hadden zij namelijk nog kans gezien om vele trekkers onder te brengen. In totaal werden toen toch nog 6200 overnachtingen geboekt! De ge noemde nieuwe vleugel was in 1958 van vloer tot plafond bezet en een houten keet was als nood-dagverblijf en keuken in gebruik. Bovendien was een in de na bijheid gelegen boerderij als dépendance ingericht! Ook de reeds voltooide vleugel kan dit seizoen geen dienst doen doordat er nog allerlei voorzieningen in het kader van de afbouw getroffen moeten worden. Deze vleugel toch zal een onderdeel vormen van het nieuwe gebouw. De" ca paciteit van de nieuwe jeugdherberg zal rond 10.000 overnachtingen bedragen. TWEE PALMPASEN-OPTOCHTEN Ook dit jaar zal de jeugd van Oude schild weer deelnemen aan een Palm pasenoptocht, waarbij weer allerlei attri buten door het dorp zullen worden ge dragen. Naar we vernemen zal dit jaar voor het eerst ook te Den Burg een dergelijke stoet gevormd worden en wel door de buurtvereniging Schoonoordsingel-Witte Kruislaan-Kogerstraat. Om 12 uur zal men op weg gaan en o.a. een bezoek brengen aan de rusthuizen „Gollards- stichting" en Huize „Irene". BAZAR NED. HERV. GEMEENTE OUDESCHILD De Ned. Herv. Gemeente te Oudeschild heeft dringend behoefte aan een nieuw (electrisch) orgel. Om de nodige gelden voor dit dure instrument bij elkaar te krijgen zal op 9, 10 en 11 april in de Hervormde pasto rie een bazar worden gehouden. De kin deren kunnen 's middags hun geluk op de diverse attracties beproeven, de oude ren kunnen 's avonds als de jeugd naar bed is, hun geld kwijt. Er zijn diverse attracties. Ook de schiettent ontbreekt niet Wie over de 3 dagen het hoogste aantal punten heeft, wint een nieuwe buks. Boven is gelegenheid voor het nuttigen van een kopje koffie, thee of limonade. Een en ander zal vermoedelijk opge luisterd worden door muziek. De Bazarcommissie hoopt dat er veel bezoekers komen, ook van buiten Oude schild. JEUGDAVOND PROTESTANTSE JONGERENORGANISATIES Het succes van de „Kerstinstuif" is voor de doopsgezinde, gereformeerde en hervormde jongerenorganisaties van Den Burg aanleiding geweest om op woensdag 25 maart wederom gezamenlijk 'n jeugd- avond te houden. Deze zal nu in het te ken van het komende Paasfeest staan De hoofdschotel van het programma wordt gevormd door de opvoering van het lekespel „Judas". De overige pro grammapunten zijn eveneens zeer aan trekkelijk. Doel is de mogelijkheid te scheppen elkaar als jongeren met verschillende levensovertuigingen nader te leren ken nen in een prettige, ongedwongen sfeer. De organisatoren hopen dan ook, dat weer veel jongeren van alle gezindten naar Eben Haëzer zullen komen. Zie adv. KIEVITSEIEREN OP TEXEL Donderdagmiddag heeft Maarten Roe per Jaczn., „De Fenne", Duinweg, nabij Den Burg, op een perceel land van hun boerderij een nest met drie kievitseieren gevonden. Maarten stopte ze onder z'n pet en fietste er ijlings mee naar de firma Plaatsman-Cornelisse, Kogerweg, Den Burg, handelaar in kievitseieren. De firma betaalde voor het „eerste" ei een rijksdaalder en voor de andere twee eieren ieder een gulden, zodat Maarten 4,50 rijker werd. De firma Plaatsman- Cornelisse heeft het „eertse" eitje nog dezelfde dag aan burgemeester De Ko ning aangeboden. Vroeg is de kievit op ons eiland dit jaar niet begonnen. Er is wel eens een eerste eitje geraapt voor half maart! Overigens waren „wij" nu slechts een week na het eerste ei,dat in Nederland werd gevonden en in dat licht gezien is onze kievit vroeg, want op Texel doet het nieuwe leven zijn intree nu eenmaal al tijd enige tijd later dan aan de vastewal. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZESENDERTIG SOLLICITANTEN Niet minder dan 36 personen hebben gesolliciteerd naar de functie van con cierge aan de ulo. Den Burg. Vijf van de gegadigden wonen aan de vastewal. De functionaris wordt belast met administra tieve- en andere werkzaamheden, als mede met het schoonhouden van het ge bouw en het onderhoud van de tuin. Het ligt voor de hand, dat voor het niet onaantrekkelijk salaris van 380,per maand wel gegadigden te vinden zijn' LANDBOUWSCHOOL WORDT VERGROOT B. en W. hebben woensdagmiddag ten ïaadhuize de uitbreiding van de land bouwschool met twee leslokalen aanbe steed De laagste inschrijver was de heer H. Veenema voor 48.649,voorts wa ren ingekomen de biljetten van fa. Drij ver 51.450,D. Trap 52.025,en fa. Elom, Oudeschild, 51.935,De begro ting was 56.000,De vergrote school zal centraal verwarmd worden. RODE KRUIS VERZORGDE AVOND IN HUIZE „IRENE" De bewoners van Huize „Irene" heb ben dinsdagavond een extra verzetje ge noten, aangeboden door Het Rode Kruis, nat een bonte avond georganiseerd had. De band „De Pioniers" speelde dat het een lieve lust was, een drietal gymnasten voerde leuke vrije oefeningen uit, acro batische toeren bijna!, er was een duo en trio, dat leuke liedjes zong, er trad een miniatuur-sneltekenaar naar voren. Kort om, de toeschouwers hebben zich alle maal erg geamuseerd. Bovendien werden allen rijkelijk onthaald, zodat het Rode Kruis een goede beutt gemaakt heeft! En daarmee ook de pijn. Simpelweg een of twee Rennies... Rennies - het beproefde middel, gewoon laten smelten op de tong, en alle leed is geleden, omdat al dat overtolloge maag zuur onmiddellijk wordt geneutraliseerd. Vraag Uw omgeving naar de wondere werking van Rennies - de meest gebruik te maagtablet in 62 landen over de hele wereld. Negen van de tien zuurbrand- lijders kennen Rennies - tien van de tien gebruikers dwepen ermee, zweren erbij - willen niet zonder. Om de wonder vlugge baat, om de lekkere smaak en omdat Rennies zo onopgemerkt te slik ken zijn - zonder water of wat ook. MUTATIES BIJ DE V.V.V. TEXEL Mej. J. Witte, die niet minder dan ne gen jaren als informatrice haar beste krachten aan de V.V.V. Texel heeft ge wijd en talloze accommodatie zoekende gasten op toegewijde wijze heeft gediend, is op haar verzoek eervol ontslag ver leend. De V.V.V. ziet haar slechts node gaan „want Janny was werkelijk niet te vervangen!" De kantoorwerkzaamheden te Den Burg worden thans verricht door de dames R. Keijzer en S. Witte en de heer J. Dekker. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 tot en met 19 maart 1959 Geboren: Anna Theodora, dv. Bernar- dus B. Hoogenbosch en Theodora Bakker; Cornelia, dv. Martinus Huisman en Pie- tertje van der Hee; Everardus Wilhelmus Jacobus, zv. Cornelis Roeper en Elisabeth M. H. van Leersum; Margaretha Johanna, dv. Cornelis J Witte en Janna Wassenaar Getrouwd. Jacob van der Sluijs en Anna Carolina Elisabeth Daalder. Overleden: Adrianus Mosk, oud 74 jaar, echtgen van Theodora C. Rikkenberg. BOOMPLANTDAG TE DE KOOG Naar wij vernemen zullen de leerlingen uit de hoogste drie klassen der „Luberti- school" te De Koog maandag 23 maart a.s. actief zijn bij de aanplant van nieuwe bomen. Op deze boomplantdag, waarvan het initiatief is uitgegaan van de Oranje vereniging, zullen een vijftigtal iepen en populieren worden geplant en wel aan de Brink, aan de intree van het dorp en aan de Kamerstraat. PROPAGANDA-AVOND JEUGDHERBERG CENTRALE Voor de woensdag in het Dorpshuis tc Den Burg gehouden propaganda-avond door de Nederlandse Jeugdherberg Cen- irale bestond flinke belangstelling. Het was echter opvallend, dat het gehoor bij na uitsluitend uit jongedames bestond; de mannelijke trekkers lieten om onbegrij pelijke redenen verstek gaan en zij heb ben dan toch wel veel gemist, want het programma was interessant en leerzaam. Een propagandist zette in een vlotte speech de doelstelling van de jeugdher berg en de vele mogelijkheden, ook in internationaal verband, uiteen. Hier een paar cijfers: Texel telt 50 ingeschreven trekkers, maar jaarlijks maken uiter aard veel meer Texelse jongeren van de jeugdherbergen gebruik! Totaal aantal overnachtingen per jaar in ons land 500.000, Nederland telt 75.000 ingeschre ven trekkers. 50 jaar geleden werd in Duitsland de eerste jeugdherberg ge sticht en in 1929 werd de eerste Neder landse geopend. Thans telt ons land 55 jeugdherbergen (voor de oorlog waren er zelfs 70, maar tijdens de oorlog werden bijna alle ge bouwen vernield). Over de gehele wereld vinden wij 3200 jeugdherbergen. Een trekker, Piet Tieleman, heeft vorig jaar door Amerika mogen zwerven als gast van de J.H.C. aldaar. Uit zijn plaat jes en praatje bleek, dat ze, stellig tot veler verbazing, daar in Amerika die Centrale wel heel on-Amerikaans opgezet hebben. Vele gebouwen verkeren n.l. in minder dan primitieve staat. Maar Ame rikanen fietsen en wandelen met: ieder een rijdt daar in een „car" en de jeugd herbergen zijn in het bijzonder gesticht voor trekkers, zoals wij die kennen. In teressant was de film „Uit en Thuis", ter wijl ook een reclame-film van de ANVV met belangstelling gevolg werd. Het was erg jammer, dat het Dorpshuis met met geluiddempende muren is uit gerust, want de oefenende „Stem" heb ben wij eveneens van begin tot eind moe ten volgen en dat was storend, want men kan wél tegelijk zingen, maar niet èn naar een spreker luisteren èn naar oefe nende koorleden. „HUMANITAS" VERGADERDE Op de jaarvergadering, welke de afde ling Texel van „Humanitas" dinsdag in Hotel „De Graaf" heeft gehouden moest de voorzitter, de heer W. Wassenaar, tot zijn spijt mededelen, dat de afdeling, de vele oproepen daartoe ten spijt, nog steeds geen gezinsverzorgster heeft kun nen benoemen, maar evenals de kinder- zorg, de bejaardenzorg en het algemeen maatschappelijk werk blijft ook dat facet de volle aandacht genieten. Bestuur. De voorzitter werd herkozen evenals het bestuurslid, de heer A. Backer. POLIO-INENTINGEN Op 23, 24 en 25 maart a.s., telkens van 13.30 - 17 00 uur, zullen in het wijkge- bouw van het Witte Kruis te Den Burg wederom inentingen tegen poliomyelitis plaats vinden. Kinderen, geboren in 1945, 1946, 1947, 1948 of 1949 zullen dan de eerste injectie ontvangen. Teneinde een vlotte gang van zaken te bevorderen en mede.in het belang van het onderwijs zullen de kinderen zoveel mogelijk in schoolverband worden opge roepen. In verband hiermede is het navolgende schema opgesteld: Maandag, 23 maart 1959: 13.30 uur: klasse 3 en 4 J. P. Thijsse- school Den Burg; 14 00 uur: o.l. scholen De Cocksdorp, Midden-Eierland en Zuid-Eierland; 14.45 uur: o.l. school Den Hoorn; 15.15 uur: technische school Den Helder; 15.30 uur: landbouwschool en H.B.S 16.00 uur: U.L.O. Dinsdag, 24 maart 1959: 13.30 uur: klasse 1 t.m. 5 school voor C.V.O. Den Burg; 14.00 uur: o.l. school en school met de Bijbel Oosterend, 15.00 uur: o.l. school De Waal; 15.15 uur: Beatrixschool Den Burg; ;5.45 uur: klasse 5 en 6 St. Jozefschool Den Burg. OUD-TEXELAAR WEEK OP HET EILAND Freek van der Star arriveerde dezer dagen weer eens op het eiland, waar hij 29 jaar geleden het levenslicht zag (in polder Eierland). 1 Ruim zeven jaar geleden vertrok de familie Van der Star-Halsema naar Nieuw-Zeeland, waar op het Noorder eiland een mooi bedrijf (runderen) ge- I sticht werd. Freek vond, dat er, gezien de uitstekende bedrijfsresultaten, best eens een vakantiereisje naar Texel van af kon en zo stapte hij vijf weken geleden aan boord van een schip, dat hem in vier we ken via het Panamakanaal naar Europa bracht. Hij vertelde ons, dat vader Van 1 der Star thans in de buurt van Auckland een bunder of vijf land gekocht heeft met het doel er zo'n drieduizend witte ieghorns op te houden. De eieren bren gen daar zomers een kwartje per stuk op, 's winters dertig cent en het voer is daar iets goedkoper dan op Texel. De gun stige exploitatie is dus bij voorbaat ver zekerd! „Nee" zei Freek, toen wij wat in die richting vroegen, „ik blijf hier heus niet, geen van ons gezin wil trouwens weer voor goed naar Texel terug. Ze hebben het er allemaal best naar de zin, trouwens er zijn er al weer een paar van getrouwd, ja de tijd vliegt in Nieuw- Zeeland even snel als hier!" „En wan neer ga je weer terug?" O, dat weet ik nog niet", zei Freek, die vloeiend Engels spreekt, maar ook nog een behoorlijk stukje onvervalst dialect weet te preve- Geneest ruwheid en schraalheid INGEKOMEN PERSONEN Albert Hovenkamp (en gezin) van Utrecht, W. de Zwijgerstraat 31 bis, naar Den Burg, Beatrixlaan 74; Jan Groen (en gezin) van Heemstede, Lankhorstlaan 8, naar C 114; Iieino Bulthuis, van Amster dam a b. Pollux, naar Den Burg, Wilhel- minalaan 106; Anna Winkel, van Wierin- germeer, Wierweg 20, naar K 57; Hendrik Bos (en gezin) van Steenwijk, Steenwij- kerdiep 95, naar Den Burg, Kogerstr. 11; Ilenderikus de Jong, van Leeuwarden, A. Stellingwerkstraat 91, naar Den Burg, Schilderend 20. VERTROKKEN PERSONEN Johanna E. Klein (ev. Van Puijenbroek) van Den Burg, Schoonoordsingel 10, naar Amsterdam, Amstel 128; Willem van Veen, van Oudeschild 21 en Wieb de Vries (ev. Van Veen) van Schoonoord singel 12, Den Burg, beiden naar Den Helder, van Hogendorpstraat 57; Aaltje Trap, van O 3, naar Woerden, Singel. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 21 maart De Koog, Doopsgez. kerk, filmprogramma Herv. jeugdraad. Den Burg, „Oranjeboom", Toneeluitvoe ring „De Rozenkrans" door Rederijkers kamer U.D.I. Zondag 22 maart Den Burg, „Bos en Duin", 1 uur Start oefentrial Westermient MAB-club. Dinsdag 24 maart Den Burg, H B S., 7,30 uur, gramofoon- platen-concert Matthaus-Passion. Woensdag 25 maart Den Burg, „Casino", Rijsttafeldemonstra tie door mej. Mary Nrüchel-Beiten voor Plattelandsvrouwen. Woensdag, 25 maart 1959: 13 30 uur: klasse 6 school voor C.V.O. Den Burg; 13.45 uur: o.l. school Oudeschild; 14.15 uur: o.l. school De Koog; 14.45 uur: klasse 1 t.m 4 St. Jozefschool Den Burg; 15.30 uur klasse 5 en 6 J. P. Thijsse- school Den Burg, 16.30 uur: Landbouwhuishoudschool. De T.E.S.O. zal wederom een aantal extra bussen laten lopen, en wel: 23 maart: Van De Cocksdorp 13.30 uur; van Midden-Eierland 1.3.40 uur; van Zuid-Eierland 13.50 uur; van Den Hoorn 14.30 uur. 24 maart: Van Oosterend 13.30 uur; van De Waal 14.45 uur. 25 maart: Van Oudeschild 13.30 uur; van De Koog 14.00 uur. De bussen vertrekken vanaf de scholen. Aan de ouders wordt verzocht, hun kinderen de oproeping, een bedrag van ƒ1,alsmede de eventuele buskosten mee te geven. Tenslotte wordt nog medegedeeld, dat aan de kinderen, geboren in 1952, 1953, 1954, 1956 of 1957, indertijd een oproe ping is gezonden voor de 3e injectie be gin februari 1959. Door een aantal kin eeren is aan deze oproeping geen gevolg gegeven. Deze kunnen de 3e injectie thans eveneens op 23, 24 en 25 maart a.s. ontvangen. De oproeping, alsmede een bedrag van 1,dient te worden mee gebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1