I SHELL PK mm VOORJAARS-STOFFEN RENTE 3'|4 PCT. FLESSING ZELF SCHILDEREN Coöp. Boerenleenbank acht bouw beurs- lokaal noodzakelijk, maar eerst zal nieuwe bank worden gesticht 3 redenen om te profiteren van dit BURG voorjaarsvoordeel WRIJFWAS U koopt zeer voordelig P.S. Win een 14-daagse droom vakantie naar de Rivièra - voor 2personen! Uw Wala/Walette zaak weet er alles van! Wala passen is pasvorm kiezen! J. C. RAB M.A.B.C. „Texel" Hedenavond 8,30 uur filmavond r-/.- mm C. L. DUIJZER, KOOP NU overhemd HHuilMiHl - - -* Speciale paas-aanbieding Toiletbeursjes en toilettasjes Drogisterij Van der Siikke Gratis kleuradvies bij DIRK WITTE ARMSTRONG NYLONS De aankoop van het voormalige hotel „De Lindeboom" door de Coöp. Boeren leenbank „Texel" hield uiteraard ten nauwste verband met het gebrek aan ruimte. Door toeneming van de werk zaamheden dit wordt vooral tot uit drukking gebracht in het aantal boekings- posten, dat met plm. 14.000 steeg tot bijna 159.000 moest het aantal medewerken den steeds meer worden uitgebreid. Thans zijn reeds dertien personen bij deze bank in dienst. Het „ruimtevraagstuk" zal in de zeer nabije toekomst worden opgelost door middel van nieuwbouw aan de Groeneplaats. Texel's marktcen trum. „De Lindeboom" werd met inbe grip van een daar achter liggend pand, thans in gebruik bij de heer Leij dekkers, op 23 december j.l. door de Coöp. Boeren leenbank aangekocht van de heer E. Vlessing, Den Burg. Per 1 januari 1958 stond het huidige kantoor op de balans voor de som van 9.273,36. Koopsom plus daaraan ver bonden kosten pand Groeneplaats 11 („De Lindeboom" en daarachter gelegen pand) 95.782,50. Totaal aan gebouwen j 105.055,86. Afschrijving 1958 ƒ12.000, Saldo per 31 december dus 93.055,86. Deze gegevens ontlenen wij aan het door de kassier, de heer Th. M. Graaf uit gebrachte jaarverslag tijdens de dinsdag avond gehouden ledenvergadering in ho tel „De Zwaan". (Zie ook ons vorig nummer). „De besprekingen met een architect zijn in een begin-stadium, zodat wij U nog geen bijzonderheden kunnen mede delen omtrent de nieuwbouw. In ieder geval zal in alle opzichten een zeer ruime huisvesting worden verkregen, terwijl ook de stand niet minder gunstig is dan de tegenwoordige. Het bestaande ge bouw aan de Vismarkt zal als Polderhuis een doelmatige bestemming blijven be houden" De kassier merkt in zijn verslag voorts op, dat ondanks de stijging van het aan tal boekingsposten het aantal posten en de omzet aan de kas vrijwel gelijk ge bleven zijn, hetgeen op zichzelf gunstig genoemd mag worden, daar hieruit ge concludeerd kan worden, dat het aantal betalingen door middel- van overschrij vingen gestaag toeneemt, terwijl beta ling met contanten steeds minder wordt toegepast. De totale omzet was ruim 5,5 miljoen gulden hoger dan gedurende het voor gaande boekjaar. Van de geopende mogelijkheid tot blanco credietverlening werd door een dertigtal leden gebruik gemaakt met een totaal bedrag van 50.000, Er werd voor ruim 1.000.000,aan nieuwe credieten en leningen verstrekt, doch aan de andere kant werd voor bijna 1 miljoen gulden afgelost, zodat per saldo het meer uitstaande bedrag plm. 150.000,groot was met een totaal uit staand bedrag van rond 4,5 miljoen gld. Op de toegezegde credieten was ruim 880.000,niet opgenomen, welk be drag dan ook doorlopend beschikbaar dient te blijven. „Om deze uitzettingen mogelijk te maken hebben wij de spaar bank nodig, die ons het afgelopen jaar niet in de steek heeft gelaten". Op 21 ok tober werd de zes miljoen gulden aan spaargeld bereikt, terwijl dit saldo in clusief de rente per 31 december reeds met bijna een half miljoen gulden was overschreden Het bedrag aan bijgeschre ven en uitbetaalde rente lag bij de 188.000,—. De totale reserve bedroeg per 31 de cember 1958 ƒ459.674,40. Er traden 37 nieuwe leden toe en 37 leden werden afgeschreven, waarvan 33 door overlijden en 4 door vestiging el ders. Totaal aantal leden per 31 december 1288. Besloten werd het winstsaldo af te schrijven op de post gebouwen. Tijdens de rondvraag werd door de heer P. Dros Bzn. gewezen op de z.i. on gezonde financiële verhouding bij de contractmesterij van varkens. De cre- dietverstrekkende voerleveranciers strij ken de helft van de winst op. Spreker vroeg zich af of hier geen taak ligt voor de boerenleenbank. De voorzitter, de heer C. H. Roeper, antwoordde, dat dergelijke verhoudingen juist aanleiding zijn ge weest tot de stichting van de coöperatieve boerenleenbanken, die de boer onder al leszins bevredigende voorwaarden het benodigde bedrijfscrediet kunnen ver schaffen. Stellig zo meende de voor zitter ligt ook hier een mogelijkheid voor de boerenleenbank en spreker ver heugde zich er dan ook over, dat de heer Dros een en ander ter sprake had willen brengen. De heer Dros zou het nuttig vin den als met inschakeling van bank en standsorganisaties eens een voorlichtings avond inzake de verstrekking van be drijfscrediet aan de landbouw werd ge organiseerd, daar menigeen nog niet op de hoogte is van de mogelijkheden op dit gebied. (Het blanko crediet wordt tot nog toe alleen verstrekt aan leden uit de agrarische sector, waaruit blijkt, dat het boerenbelang nog altijd prevaleert). De heer C. Koorn Mzn. stelde de vraag of het juist is, dat de boerenleenbank in de naaste toekomst een beurslokaal zal stichten achter het pand aan de Groene plaats. De voorzitter, zei dat in die rich ting nog geen definitieve plannen be staan. Hij meende, dat men de landbouw door de stichting van een beursgebouw inderdaad een dienst zou bewijzen, omdat de thans beschikbare ruimte (Lindeboom en Oranjeboom) te gering is. „Momenteel is de stichting van een beursgebouw nog niet te verwezenlijken", zei hij. „Eerst zullen wij een nieuw kantoor bouwen en het is niet onmogelijk, dat wij ook nog eens een beursgebouw stichten". In antwoord op een vraag van de heer Jurr. Beumkes zei de voorzitter, dat de bouwstijl van het nieuwe kantoor in overeenstemming zal zijn met het karak ter van het dorpsplein; geen hoogbouw dus. De kantoorruimten etc komen op de begane grond. „Wat dat betreft lopen de gedachten van gemeentebestuur en bank parallel". De heer Beumkes: „Uitbreiding van lokaliteiten, waar men zijn zaken kan doen is anders dringend noodzakelijk, men loopt vandaag de dag al vast en wat zal het van de zomer worden als een deel van de ruimte voor de badgasten moet worden gereserveerd?" Even na elven volgde sluiting van de geanimeerde vergadering, welke ook in dit 55ste boekjaar weinig belangstellen den trok. De voorzitter meende, dat men de belangstelling voor deze jaarvergade ring wellicht zou kunnen activeren door een spreker uit te nodigen, maar gezien de nogal lange agenda, die altijd veel tijd in beslag neemt, zou men dan in tijd nood komen te verkeren. Tenslotte werd nog medegedeeld, dat belangstellenden het blad „Ons Contact" op aanvraag gratis toegezonden krijgen. S.V. DE KOOG Het eerste zorgde zondag j.l. voor een verrassing door Cocksdorp 1 in eigen huis te kloppen, 43, ondanks enkele inval lers. De adspiranten hadden zaterdags gelij'k gespeeld tegen Cocksdorp a, 11. Het tweede werd wegens het slechte weer afgelast. Het programma voor dit weekend luidt: De Koog a-Texel a, 4 uur. De Koog 2-Helder 5, 1.30 uur. Voor het tweede dus de thuiswedstrijd tegen het ongeslagen Helder 5 Verkoop je huid zo duur mo gelijk, jongens. De welpen van Texel ko men ook mee met de adsp. voor een wed strijd tegen de Koger welpen U.D.I. VOOR VOLLE ZAAL De rederijkerskamer UDI zal heden avond „De Rozenkrans" opvoeren. Don derdag werd de laatste kaart verkocht. GYMLOKAAL GESLOTEN Wegens uitvoering van schilderwerk /al het gymlokaal in plan-Zuid van 28 maart tot 4 april gesloten zijn. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 25 maart consultatiebureau Woensdag 25 maart a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur, Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. S.V. TEXEL Max van der Kerkhof, de succesvolle midvoor van Texel 1, zal morgen tegen Schagen niet opgesteld kunnen worden, daar hij in de wedstrijd tegen BKC een lichte hersenschudding heeft opgelopen. We wensen hem een spoedig herstel toe. Programma voor zondag: 4e kl KNVB: Texel-Schagen; VZV-BKC, LSVV-Zwaag- dijk, Helder-Vios; De Zouaven-JVC, Meervogels-Limmen. Texel 2 en junioren hebben weer rust. De competitieleider maakt het wel wat al te bar, in weken achtereen komen deze elftallen niet in het comp.-programma voor, dit bevordert het komen tot een geëigende spelopvatting niet. Adsp.: Hedenmiddag De Koog-Texel. Ook de welpen spelen tegen De Koog. De afd. Handbal gaat met 3 ploegen naar DWOW. We zijn benieuwd naar de ïesultaten. Texel 1 moet er geheel op gaan spelen om een eventuele misstap van de kop- jopers te benutten, dat wil dus zeggen, aanpakken alsof het de best geplaatste tegenstander is. Ook bij wedstrijden te gen Schagen bestaat een zekere rivaliteit. Bovendien zal elke tegenstander het zich een eer rekenen om Texel te verslaan. Dus Texel opgepast, speel je beste spel en in flink tempo tot de laatste minuut! 2de paasdag geen komp.-voetbal voor onze jongens Het Welpentoernooi van Alkm Boys" wordt 14 juni gehouden. Het schoolvoetbalterrein is door ons gehuurd voor woensdags na 17 uur, vrij dags na 18 uur, zaterdagmiddag en zon dagmiddag. Kaarten Nederland-Schotland (op woensdag 27 mei te Amsterdam) voor 10 april aanvragen bij de secretaris. Handbal. 2e paasdag gaan een senioren en junioren-zevental met de 1ste boot en laatste terug naar het „Niloc-toernooi" te Amsterdam. Kosten incl, boot 5,50. Op geven en reiskosten voldoen bij W. Kie- wiet, W. v. Zeijlen of G. ten Cate. FILMNIEUWS: „MAIGRET ZET EEN VAL" Er bestaan in de literatuur bepaalde fictieve figuren, die een zo algemene be kendheid hebben gekregen, dat ze als het ware realiteit zijn geworden. Velen ge loven dat deze personen werkelijk leven of geleefd hebben. Als voorbeeld noemen we de figuur van Sherlock Holmes. Des tijds geloofden velen zo vast aan zijn bestaan, dat er mensen waren die zich bij de politie vervoegden met het verzoek hun zaak speciaal in zijn handen te stellen. Eenzelfde plaats heeft in de Franse literatuur de speurder Maigret. De boe ken waarin hij ten tonele gevoerd wordt, munten uit door de buitengewoon knappe opbouw van intrige, waardoor de span ningen tot op het laatste ogenblik be waard blijven. Daarnaast worden we steeds weer getroffen door de schildering van de sfeer in de verschillende Franse milieus. Een van deze romans van Georges Si- mennon kunnen we komende dagen als iilm gaan zien. Een film die de toe schouwers een onderzoek toont, zoals men nog nimmer tevoren zag. Een vrouwen moordenaar terroriseert Parijs en Maigret gaat op zoek naar deze „maniak van Montmartre". Het is een film geworden, die de toeschouwers in angstige beklem ming houdt. Een grote DUBBELE BUS en boordevol De allerbeste MICRO- ACTIEVE wrijfwas Nu bovendien tijdelijk 8 et GOEDKOPER a s maandag op de markt Restanten overhemden no iron 7,95 Lange meisjes pantalons vanaf 4,50 Restant lange herenonderbroeken en hemden vanaf 3,95 Heren overalls krimpvrij 10,90 Ongebleekte slopen worden hagelwit 0,98 Restant wollen garens 1,25 Let opl! Onze naam staat op de kraam!! SJ. NOTA tO.75 Elcganco ook voor hot lots zwaardore figuur. Deze beha Romans' jttcl't de buste een speciale steun. Krimp vrij Sanfor poplin. Met lage rug. Cup D 10.75 (Metopgeknipte rug en zijslui- ting, cup D 12.75) Klei prijsstijging per cup. 14.SO Wala corsot, steungevend en slankmakond. Prettige pas vorm! Import cursetsatijn met gepatenteerd Elastinova-clastick en buigzaam, goed corrigerend Floxfront. Zijsluiting. In wit of zalm 1-1.50 (Zelfde model met binnenband 19.90). 150 JAREN de zaak van Texel SPAAR BIJ DE NUTSSPAARBANK De bank die de MEESTE RENTE geett DAGELIJKS BEREKEND. Wij varen onder de veilige vlag van de Neder landse Spaarbankbond. Beschermvrouwe: HM. de Koningin Inlichtingen Kogerstraat 34, Tel. 215 Dagelijks geopend. Belt u ons even. Of stuur 'n kaartje. Wij zorgen dan voor tijdige levering van brandstol olie De beste brandstof voor uw oiiehaard! in brandstoffen en bouwmaterialen N.V. Kantoorstraat 10—12, Den Burg, Texel Telf. 42 Alle Verzekeringen kunt U sluiten bij C. P. MOOJEN, Den Burg, Telef. 278 Vraagt vrijblijvend offerte Ook voor financiering Hypotheken in hotel Texel o.a. van betr rit en trial op Texel. Bezoekt morgen allen de NAT. TRIAL. De beste Ned. rijders komen aan de start' Start vanaf 1 uur bij „Bos en Duin" X L Nu een kalf, straks een dier, waarvan u veel liters en goede afstam melingen verwacht. Naast uw goede zorgen verdient uw fokmateriaal een uitstekend voer in de opfoktijd. U ziet de resultaten van „Record" opfokmelk op de foto Deze goed uitgebalanceerde fokmelk alsmede „Record" kalvermest- melk verkrijgbaar bij Vertegenwoordiger N V. G. J. Krol en Co. Texel, tel 314 De Koog uw nieuwe, ideale DENO-nylfrance, gemaakt van „ademende", ondoorzichtige nylon- poplin, is stukken sterker, volmaakt no-iron en gemakkelijk te wassen. In effen-wit en grijs en wit ton sur-ton Heden ontvingnn wij een zeer mooie collectie in de aantrekkelijke prijzen van 1,65 1,95 2,25 2,65 Met de beroemde EXPRESS glansverven heeft u steeds succes en de grootste voldoening van uw werk. Wij hebben steeds een zeer grote sortering van de modernste kleuren in voorraad. Natuurlijk hebben wij ook muurverf, grondverf, lijnolie, siccatief, verfverdunner, stopverf en plamuur en gereedschappen voor u. Gravenstraat 2 Telefoon 224, Zuiver wollen Aabe ruitjes in de nieuwe lichte linten 80 cm breed 4,95 130 cm breed 3,50 Struktuurweefsels 130 cm breed 7,90 6,95 Wollen tweeds 140 cm 17 50 13 75 12,90 Wij brengen een collectie zomerstoffen als nooit te voren. Enorm. Bareleg naadloos ragfijn per paar 3,50 Tex Time 30 denier, slenderhiel anti-ladder in hiel en boord per paar 3,50 Warmoesstraat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4