Cjrocn T'wa in het harL, Non-stop speelde hem parten WOENSDAG 25 MAART 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7338 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdagz Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Een der non-stops had menige motor rijder al parten gespeeld en daarom stel de onze fotograaf zich daar maar eens op. De helling was niet alleen zeer steil, maar had ook veel weg van een was bord, nee van een felle branding en de motoren steigerden af en toe als een paard. Soms kwam een deelnemer te vallen, zoals Gerrit Saijers uit Deventer. De motor sloeg om en Gerrit viel er vlak voor. De motor wentelde om zijn as en de voormalige berijder kreeg een klap DE NATIONALE MOTORTRLAL De zondag in de bossen en duinen van de Westermient gehouden nationale mo- lortrial is een succes geworden. De heer C. Mets en zijn helpers hadden een par cours van twaalf kilometer uitgezet, dat klonk als een klok. De non-stops waren behoorlijk ruim met steile ups en downs. De deelnemers, in totaal 32 man, hebben dan ook ten volle genoten. De eerste van de vier ritten werd als een proefronde beschouwd. Toen het bestuur van de M.A.B.-club „Texel" zich 's morgens naar de haven begaf om de gasten te verwelkomen, viel er enig vocht uit een grauw wolkendek, maar de Bilt beloofde ons in de namiddag opklaringen. Inplaats daarvan werd de mist veel dikker en nu en dan viel de regen bij stromen neer! Een goede sport man zet echter door en er verschenen ook vele rijders aan de start. De jongeren, acht man sterk, hebben 's morgens gereden. Kees Dros Bzn., Eier- land, werd eerste met 14 strafpunten; 2. G. D. van Zonen, Wieringermeer, 63 str. Om 12 uur werden de motoren op het parkeerterrein van ,,Bos en Duin door de heren J. Boekei en J. Kaczor gekeurd. Nadat de controleurs hun laatste instruc ties en een kop soep hadden ontvangen, begaven zij zich naar hun post. Om 1 uur kon starter Gnsnigt de eerste deelnemer laten wegronken. Het weer werd er niet beter op, zodat het aantal toeschouwers beperkt bleef, een strop voor de kas, want door de ver koop van programma's kan een en ander doorgaans juist gefinancierd worden. Na de eerste ronde kwamen de eerste lijsten vlot binnen wat door twee leden keurig verzorgd werd, zodat na het einde de uitslag meteen bekend was. Deze werd in „De Lindeboom-Texel" bekend gemaakt, nadat de voorzitter er zich van overtuigd had, dat er geen pro testen waren. Eerst bracht spreker nog dank aan de uitzetters, controleurs, de Onon-staf, de brandweer en het Rode Kruis-team, dat gelukkig niet behoefde in te grijpen! De heer Majoor van de centrale sport- commissie van de K.N.M.V. dankte het bestuur voor de goede organisatie en de heer Mets en diens assistenten voor de prachtige trial, een van de mooiste, die hier tot dusverre gehouden zijn. Hier de uitslagen: Senioren: 1. H. Vink, Maasland. 15 str.; 2. J. A. van Etten, Amsterdam, 30 str. Junioren: 1. F. van Etten, Amsterdam, 19 str.; 2. C. Groeneweg, Haarlemmer meer, 25 str.; 3. G. J. Mouw, Amsterdam, 26 str.; 4. B. de Graaf, Amsterdam, 34 str.; 5. W. Tijssen, Amsterdam, 34 str.; 6. P. Borst, Amsterdam, 38 str., 7. W. Koop man, Texel, 52 str. Op maandag, tweede paasdag, wordt een puzzelrit gehouden. DE DRUMBAND WEER ACTIEF Op tweede paasdag zal de drumband van de Margaretha Sinclair-groep om vijf uur op het plein van de St. Josefschool starten voor' een rondgang: Beatrixlaan, Jonkerstraat., Kogerstraat, Binnenburg, Groeneplaats, Parkstraat, Weverstraat, Hogerstraat, Gasthuisstraat, Hollewals- weg. Deze band bestaat thans uit 15 trom men, waarvan zeven diepe trommen (een uitbreiding n.l. met drie), 1 grote trom, 9 bazuinen, 3 vlaggen, 1 tamboer-maïtre. van de achterwielvering tegen het hoofd, waardoor hij enkele ogenblikken van de kaart raakte. Meteen schoot hulp toe om de onfortuinlijke sportman te bevrijden. U ziet dat hij, toen deze foto gemaakt werd, nog onder zijn mo tor lag. Vijf minuten later zette Gerrit j zijn voet al weer op de starter, want het j was best afgelopen. Hij spuwde een mondje bloed uit, maar dat komt door dat ik mijn tong niet tijdig naar binnen haalde!" „Gerrit", zo adviseerde zijn vriend, „zet nou voortaan een valhelm op, dan kan je niks gebeuren!" Toen Kees Mets even later van het incident hoorde, besloot hij meteen deze non-stop te verleggen. „Er moeten geen ongelukken van komen" zei hij. OPTREDEN JEUGD ROODE KRUIS Leden van het Jeugd-Roode Kruis, in dit geval leerlingen van de school van meester Boersma, Zuid-Eierland, zullen vanavond, aanvang zeven uur, een toneel stukje opvoeren in huize „Sint Jan", Mo lenstraat, Den Burg. PAVILJOEN HOORNDER STRAND Naar wij vernemen zal het paviljoen „Hoornder strand", exploitant de heer G. Coevert (Maistro di Coeverti) reeds tij dens de paasvakantie 'geopend zijn. Het gebouw, dat met het oog op de winter stormen telkenjare afgebroken wordt, is al weer herrezen. OOSTERENDER REISVERENIGING GAAT TOCHT VAN 530 KILOMETER MAKEN! Op de voorjaarsvergadering van de Oosterender Reisvereniging kon de voorzitter, de heer Jb. Visman, vele leden welkom heten en dat was geen wonder, daar op deze bijeenkomst besloten zou worden welke tocht men op 9 en 10 juni zal maken. Verreweg de meeste leden stemden voor de volgende 530 km. lange tocht: met de eerste boot naar Den Hel der. Bussend naar Utrecht, koffie, bezoek Nijmegen en Heilige Landstichting, Over- loon (oorlogsmuseum, slagveld). Over nachten in Eindhoven. Tilburg (dieren park en edelambachtshuis), Ooisterwijk iRommeldam met Oily B. Bommel c.s.). Koffiemaaltijd in Den Bosch en dan weer huiswaarts. Een interessante tocht dus. Op de vergadering werden door de secr.-penn., de heer Witte, de notulen ge lezen en een overzicht van.de financiële toestand gegeven. Bovendien kon men het schilderij bewonderen, dat aan de Bode en diens echtgenote (het echtpaar Dob) aangeboden werd. TEXELAARS NAAR HUISHOUDBEURS Niet minder dan 76 dames hebben gis teren deelgenomen aan de de bustocht naar de Huishoudbeurs te Amsterdam. ROODE KRUIS KAN LECTUUR GEBRUIKEN In de schoonmaaktijd komt er ook nog al wat lectuur vrij, welke velen kan in teresseren. Wij denken in dit verband aan het Rcode Kruis, dat gaarne (lezens waardige) lectuur verzamelt. Een be richtje aan mevr. Bruin-Over, Schilder end, of aan de heer G. van Beek, Wester- weg, Den Burg, is voldoende. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 21 maart 1959 Gevonden te Den Burg: doublé kettink je met beeltenis Edward VII; rode zak doek; rozenkrans. Verloren te Den Burg: lichtbruine plas tiek portefeuille; vierkleurenpotlood; zil veren armband; paar grijslederen hand schoenen; zwarte grfihmi bromfietsregen- broek; paar zwartlederen motorwant; paar zwartlederen dameshandschoenen; bandenspanningsmeter, rond model in lederen etui; zwartlederen motorwant; grijze kinderhandschoen. Het bureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. OUD-RAADSLID J. J. WESTDORP SR. OP 66-JARIGE LEEFTIJD OVERLEDEN De heer J. J. Westdorp Sr., Den Burg, is in de nacht van zaterdag en zondag, na een lang ziekbed, in ziekenhuis „Park zicht" overleden in de leeftijd van 66 jaar. De heer Westdorp heeft vele jaren deel uitgemaakt van de Texelse gemeenteraad, eerst als lid van SDAP en na de oorlog als lid van de P. v.d. A. Op 16 juni 1939 volgde hij de heer T. Dogger als raadslid op. Op 23 november 1949 nam hij af scheid van de vroedschap, waarin hij zo dikwijls op de bres had gestaan voor de belangen van Texel in het algemeen en voor die van zijn partijgenoten, de ar beiders van Texel, in het bijzonder. Vurig was zijn betoog als hij zijn stand punt onderstreepte en de partij, die hij diende, heeft dan ook altijd het volste vertrouwen in hem gesteld. Zijn ja was en bleef ja. Daarom ook zag men hem gaarne als bestuurslid en in vele gevallen ram hij zijn benoeming dankbaar aan, omdat hij werklustig was. Velen menen, dat hij te veel van zijn krachten heeft ge vergd en dat was vooral het geval in zijn functie van ambtenaar bij de Sociale dienst, waartoe hij per 1 januari 1950 be noemd werd. De geweldige uitbreiding van deze dienst en de reorganisatie ervan hebben te veel van hem geëist, vergeten wij niet, dat de heer Westdorp fysiek niet sterk was en al vele jaren met een ern stige maagkwaal sukkelde. Op 16 juni 1939 werd de heer Westdorp voor de eerste maal gekozen als lid van de gemeenteraad. De volgende dag schreef de Texelaar: „De heer Westdorp werd op 22 december 1892 te St. Anna- land, Zeeland, geboren. Hij behoorde tot een arbeidersgezin. Zijn ouders waren streng orthodox. Maart 1924 vestigde hij zich als landarbeider op Texel, waar hij zich aanvankelijk niet met politiek be moeide, al kon hij zich in menig opzicht met toestanden op maatschappelijk ge bied niet verenigen. In 1927 werd hij lid van de SDAP; in .l933 werd hem een bestuursfunctie toe vertrouwd. De heer Westdorp is voorzit ter van de Federatie Texel der Moderne Landarbeidersbond, zes afdelingen, secre taris van de Afdeling De Cocksdorp-Eier- land van de Moderne Landarbeidersbond, secretaris Federatie Texel der SDAP, voorzitter afdeling De Cocksdorp der SDAP. Verder voert hij de administratie van het B-comité voor Steunverlening aan werklozen, waarin hij sinds oktober 1934 namens de Modern georganiseerden zitting heeft". Bij zijn afscheid van de raad op 23 december 1949 merkte de voorzitter mr. G. D. Rehorst o.a. op: „De heer Westdorp komt per 1 jan. in gemeentedienst en daarom moet hij zijn zetel als raadslid afstaan. De adviezen van de heer West dorp waren steeds weldoordacht en zake lijk". De burgemeester dankte hem voor wat hij in het belang van de gemeente heeft verricht. De heer Westdorp antwoordde toen o.a.: „Aan U, mijnheer de voorzitter en de wethouders is het te danken, dat er in de jaren na de oorlog zeer veel tot stand is gekomen. Wij kunnen gerust spreken van een vooruitstrevende politiek in het be lang van Texel en het algemeen". De heer Westdorp had in 1931/1932 een groot aandeel in de oprichting van de Moderne Landarbeidersbond, waarvan hij later dus bestuurslid is geworden. Op 18 maart 1950 werd hij benoemd tot ere voorzitter van de afdeling Eierland-De Cocksdorp van de Ned. Landarbeiders bond. Voorts was hij enige jaren corres pondent van het Bureau voor Arbeids recht. Voorzitter en later ere-voorzitter van sportvereniging S.V.C. De teraardebestelling van zijn stoffelijk overschot zal plaats vinden op woensdag 25 maart, heden, n.m. twee uur op de algemene begraafplaats te Den Burg. DE NEDERLANDSE SUCCESFILM „FANFARE" OP TEXEL De Nederlandse succesfilm „Fanfare", welke wekenlang in het Amsterdamse bioscoop-theater „Tuschinkski" heeft ge draaid, zal komend weekend op Texel worden vertoond. (Zie adv.) Het laat geen twijfel of deze komische rolprent zal ook hier grote belangstelling ten deel vallen. Een compliment aan de actieve directie dus van Texel's Bioscoop Theater! Het verhaal? Nee, dat gaan wij U niet uit de doeken doen! De vermakelijke si tuaties, die in het landelijke Lagerwiede dat Giethoorn is plaat$ vinden, zijn soms om te glimlachen en soms om te schateren. Het is opmerkelijk zoals Bert Haanstra zonder enige ervaring in de omgang met acteurs zijn mensen gecast en geregis seerd heeft. De „toneeltoon" en de „hoor- speltoon" zijn nu eindelijk bij deze film volkomen verdwenen. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 25 maart, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. AAN VERWONDINGEN OVERLEDEN De heer M. Bakker is zaterdag in het St. Lidwinaziekenhuis te Den Helder overleden aan de gevolgen van het onge luk met paard en wagen, dat hem vrij dagochtend was overkomen. Bakker reed met paard en driewielde kar uit een zandweg in Spang, waar hij woonde, de fundering van een in aanleg zijnde weg cp. Het paard schrok zo hevig van het lawaai, dat het op hol sloeg. De heer Bakker viel van de hevig slingerende kar en kwam onder een der wielen terecht. Ernstig gewond werd hij naar Den Helder vervoerd. Het slachtoffer was 31 jaar en onge huwd. BIJ HET HEENGAAN VAN DE HEER J. WESTDORP, ERE VOORZITTER SVC Zondagmorgen bereikte ons de droeve tijding, dat zaterdagavond was overleden onze ere-voorzitter, de heer J. Westdorp. Wij moeten onverwachts afscheid nemen van onze beste Sportvriend, hetgeen een zwaar verlies betekent. De heer Westdorp heeft in de moeilijke jaren SVC geleid als een goed voorzitter dit betaamt. Altijd werkte hij mee in de voorste gelederen en zijn raad en daad waren altijd treffend. Vele malen hebben wij een beroep op de heer Westdorp ge daan en nimmer te vergeefs. Ook al in de tijd, dat hij in Den Burg woonachtig was, bleef de geest voor SVC bewaard. Dit alles is vroegtijdig afgebroken en wij zullen hem node moeten missen. Moge hij de rust genieten die deze harde werker toekomt. Dat hij ruste in vrede. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 23 maart 1959: 4 koeien ƒ800 - ƒ1000; 4 pinken 500; 6 fokkalveren 100 - 125; 14 biggen 55 - ƒ65; 50 nuchtere kalveren 40 - ƒ70; 8 schapen ƒ125 - ƒ135. DE KOOG TOONDE BELANGSTELLING VOOR FILM JEUGDRAAD De Koog. Zaterdag verzorgde de Herv. Jeugdraad een filmavond in de Kleine Vermaning". De film „Verloren grenzen", was een boeiend verhaal over het rassenprobleem. Ongeveer een zestigtal mensen maakte van de gelegenheid gebruik om deze zeer goede film te zien. Het was een heel goede avond. De Jeugdraad hoopt meerdere van deze avonden te geven. JEUGDAVOND PROTESTANTSE JONGERENORGANISATIES Men verzoekt ons nog even te herinne ren aan de hedenavond te houden jeugd- avond in „Eben Haëzer", aanvang 8 uur precies. HANDVAARDIGHEID Zaterdagmiddag vond in de Lnadbouw- school de eindles van de cursus in hand vaardigheid plaats, die door de Plaatse lijke Sociale Commissie van het Land bouwschap te Texel was georganiseerd. Anderhalf uur klonk het lied van de arbeid in het handvaardigheidslokaal. Daarna kwam men in de leslokalen in schoolverband bij elkaar. Na een welkomstwoord door de heer Laan werden de getuigschriften aan 20 cursisten uigereikt door de heer Markus sen, leraar aan de middelbare landbouw school te Schagen, die de inspekteur van het landbouwonderwijs vertegenwoordig de. Met zeer veel vrucht verwierven Piet Hopman te Ongeren en Gerrit Jan Witte te Eierland, met veel vrucht Johan Bak ker, „Scholleboe", Jan Brak, „De Bun ders", Jacques Dijt, „Westergeest", Jacob Dros, „Propagatie", Cornelis Hin, „Witte Engel", Jacob Schrama, Wilhelminalaan, Berend van der Velde, „Hoorn en Burg", Jaap Voorthuizen, Hollandseweg en Kees Witte, ,,'s Hertogenbosch", met vrucht Arie Brans, Oost, Jacob Dijker, Ooster end, Evert Eelman, Oosterend, Johan Smale, Het Noorden, Kees Timmer, ,,Pa- dang", Johan Vinke, Hoofdweg, Han Witte, „Bloemwijk", Bertus Witte, Ko gerstraat, en Martien Witte, Oosterend. De heer R. W. Stoepker bracht dank aan allen, die hadden meegewerkt aan het tot stand komen van de cursus. Namens de cursisten bracht de heer Johan Bak ker de dank over aan de heer R. Koen te Den Burg, die deze cursus op zo uitne mende wijze had geleid. Hij bood de cur susleider het boek „Texel" aan en een geschenk voor diens verloofde. De directeur van het arbeidsbureau te Texel, de heer K. Stoepker, constateerde met vureugde, dat deze cursus zo goed ge slaagd was. Hij memoreerde, dat het de heer G. C. Sloof te Alkmaar was geweest, die de grote stoot tot deze cursus had ge geven. Enigszins onder de indruk dankte de cursusleider, de heer R Koen, voor de aangeboden geschenken. Hij had deze cursus met veel genoegen gegeven en hierbij zelf vele dingen geleerd, omdat hij met mensen uit de praktijk was omge gaan. De heer Laan sprak de wens uit, dat deze cursus door meerdere gevolgd zal worden. Het ligt in de bedoeling op maandag 13 april a.s. in hotel „Texel" een kleine tentoonsteling te organiseren van de voornaamste werkstukken van deze cur- U.D.I, MET „DE ROZENKRANS" .Geeft U op als lid van U.D.I." Die uit nodiging lazen wij op het programma blad, dat de Rederijkerskamer zaterdag avond uitreikte aan de vele bezoekers, die „De Oranjeboom" tot de laatste club be zetten. Ja, het werd een uitverkochte zaal (waarvoor de voorzitter, de heer A. Th. de Wilt in zijn slotwoord hartelijk de ge trouwen bedankt heeft). Maar die uitnodiging? Wij hebben er niet alles van begrepen, omdat de opvoe ring gebracht werd door leden, die stuk voor stuk hun taak op lofwaardige en dik wijls sublieme wijze vervuld hebben. Goed, er traden negen leden in op en wel licht beschikt UDI graag over een uitge breidere staf teneinde alle onvoorzien bare moeilijkheden (griep, vertrek naar elders e.d.) het hoofd te kunnen bieden, maar zoals het daar nu optrad was er voor ons geen opwekking de gelederen te komen versterken nodig geweest. Opgevoerd werd „De Rozenkrans", een toneelspel in vier bedrijven door A. Bis- son naar de wereldberoemde roman van Florence L. Barcley, door vele der toe schouwers gelezen. Men kent het verhaal dus: Jane heeft liefde opgevat voor de kunstschilder Gerald, maar als hij haar ten huwelijk vraagt meent ze hem te moe ten teleurstellen, omdat zij al zo dikwijls het echec van een kunstenaarshuwelijk heeft meegemaakt. De kunstschilder trekt zich haar weigering zeer aan. Terug op zijn landgoed hij is welgesteld over komt hem een ernstig ongeluk, waardoor hij zijn gezichtsvermogen verliest. Jane heeft intussen een wereldreis gemaakt en verneemt pas later dat Gerald blind ge worden is. Zij wil hem opzoeken, zijn vrouw worden, want dag en nacht heeft ze van hem gedroomd, maar ze is be vreesd, dat hij haar niet meer zal accep teren. Hij is dat ook inderdaad niet van plan, omdat hij denkt, dat slechts mede lijden haar drijfveer zou zijn indien zij coit weer in zijn leven terug zou keren. Zij neemt nu een list te baat: zij geeft zich uit voor verpleegster-secretaresse en zo ontstaat de hechte band, waarnaar bei den zo vurig verlangden. Dit dus zeer in het kort de inhoud van boek en toneel spel.. De heer Th. Witte heeft in deze keurig verzorgde voorstelling, waarvan de regie in handen lag van de heer A. Poel, op nieuw zijn grote kwaliteiten kunnen to nen. Eerst als de charmeur, die glim lachend en verleidend door de wereld kon gaan, daarna als de vreselijk gehandi capte man, die het licht uit zijn ogen verloor. Zijn tegenspeelster, mej. E. Remmers, was deze avond eveneens uitstekend op dreef en gaf ons een bewonderenswaar dige uitbeelding van Jane. Hoe sterk ooörleefde zij de zo zeer verschillende situaties. Welk een eer tevens deze crea tie op zulk een wijze te kunnen brengen! De heer Pansier voldeed zeer als de arts dr. Brand, de heer De Wilt zette een niet ongezellige hertog op de planken, mevr. I. Koorn-Ruis was echt de aan de oppervlakte levende hertogin, die tevens het egoïsme zelve was Mej. Hanny Brü- cher deed het leuk als Pauline, terwijl cok mej. M Kreumer de „echte" ver pleegster goed karakteriseerde. De heer Zeldenrust typeerde de figuur van dr. Mackenzie op vakkundige wijze en ten slotte was daar nog de heer A. Geus als de bereidwillige huisknecht. De toneelaankleding zelf was eveneens goed verzorgd, maar de grimeur moet voortaan wat échtere pruiken meenemen, met name.maar nee, we zullen géén namen noemen, omdat de toeschouwer zelf gezien heeft wat er precies aan ha perde! Besloten werd met een zeer geanimeerd „UDI"-bal, waarbij de heer A. v.d. Meu- len weer zijn talent als balleider demon streren kon. STAATSBOSBEHEER BOUWDE 120 WONINGEN Bij het lezen van dit opschrift zal menigeen verbaasd opkijken. Toch be zondigen wij ons niet aan overdrijving, maar uiteraard zal de verbaasde lezer aan huizen denken, bestemd voor bewo ning door mensen. Dit laatste is dan niet juist, want het Staatsbosbeheer heeft wo ningen gemaakt voor vogels, niet voor alle soorten vogels, voor willekeu rige vogels zelfs niet, maar speciaal voor gevederde vrienden, die de staat een handje helpen bij de verdelging van schadelijke insecten. Daartoe geniet zij de hulp van koolmeesjes, pimpelmeesjes enz. Afgelopen winter zijn er 120 nestkast jes gemaakt en deze zijn inmiddels over al in de bossen opgehangen. De heer Adam Kalf heeft zijn vrije tijd wel heel goed besteed n.l. door twintig van derge lijke nestkastjes te maken. Moge de jeugd deze kastje in bescher ming nemen! AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 25 maart Defc Burg, „Casino", Rijsttafeldemonstra tie door mej. Mary Nrüchel-Beiten voor Plattelandsvrouwen. Donderdag 26 maart Den Burg, Dorpshuis, Bijeenkomst foto club „De Kiekendief".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1