FANFARE Ki f Net meisje kinderfiets VERHUISD Coöp. Boerenleenbank te Texel WP woordenboek Bodedienst Cocksdorp Te koop Smederij Kok, T exels BioscoopTheater Telefoon 27 Vakantieruil Bouwterrein dahlia's 25 JAAR BIJ DE LUCHTVAART De heer C. P. Slag, vliegwerktuigkun- dige, Wilhelminalaan, Den Burg, viert he den zijn zilveren jubileum bij de Neder landse luchtvaart. De heer Slag is sinds 1953 werkzaam op Texel, thans in dienst bij de Aero Contractors, welks hoofdbu reau op het vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam gevestigd is ook op Texel een aantal toestellen gestationeerd heeft. BEKENDMAKING De Directeur van gemeentewerken deelt belanghebbenden mede, dat het storten van vuilnis op de vuilnisstort plaats „Rode Zee" aan de Veenschelang- weg met ingang van heden 25 maart 1959 uitsluitend kan geschieden op dinsdag en zaterdagmiddag van 2-5 uur. De overige dagen zal de vuilnisstort plaats voor het publiek gesloten zijn. Texel, 25 maart 1959. Directeur gemeentewerken KOGER SCHOOLJEUGD PLANTTE BOMEN EN HELPT DORP VERFRAAIEN Op initiatief van de Oranjevereniging en in samenwerking met Gemeentewer ken en personeel der Luberti-school, werd gisteren een boomplantdag aan De Koog gehouden. De leerlingen van klasse 4, 5 en 6 heb- ieder onder toezicht van personeel der plantsoenendienst een boom geplant aan de ingang van het dorp, Kamerstraat en Brink. Een plastic plaatje, waarop de naam van het kind staat vermeld dat de boom plantte, werd daarin bevestigd. Hiermede hoopt men te bereiken, dat de jeugd de bomen niet meer vernielen zal doch integendeel, met belangstelling de groei zal volgen en alles zal doen om dit te bevorderen. Het Staatsbosbeheer heeft de boom- plantende scholieren een knipplaat be treffende de bosbouw aangeboden en de jeugd onthaald op een leerzame film strookmiddag, waarbij de bosbouw uiter aard in het middelpunt der belangstelling stond. De Oranjevereniging liet zich van haar kant evenmin onbetuigd: zij trac- teerde de jeugd, die het vertrouwen, dat de oudere generatie in haar stelt, zeker niet zal beschamen. AAN DE H.H. SCHAPENHOUDERS In verband met het onderzoek naar de oorzaak van het optreden van zgn. „rotte lammeren", „waterbuikjes" en normale lammeren, die niet levensvatbaar zijn, verzoekt ondergetekende, indien deze moeilijkheden zich op een bedrijf voor doen, hierover te worden ingelicht. Daar de oorzaak gezocht wordt veranderingen, die aanwezig zijn in de nageboorten van het schaap, dat deze lammeren bracht, wordt verzocht ook deze nageboorten te bewaren voor onder zoek, dus samen met de dode lammeren. Na bericht worden deze dan afgehaald. Telefoon Den Burg 82 of De Koog 230. P. Wensvoort. BONTE AVOND TE DE COCKSDORP Toen mevr. Kikkert-Neuteboom, de spil waar alles om draaide, deze bonte avond opende, was het wijkgebouw der Herv. Gemeente meer dan vol Deze opening geschiedde op rijm, waar bij enkele mede-spelenden stuk voor stuk aan de zaal werden voorgesteld. Hierop volgde het toneelstukje „Maison Bikkel", dat goed werd gespeeld, Om de pantomine „De Amerikaanse scheersalon", door de jongens opgevoerd, werd hartelijk gelachen Na de pauze, met koffie, thee en limo nade, volgde het optreden van Jaap en Kees, die bewezen, dat sommige jongens gelukkig ook nog wel wat anders kunnen dan kattekwaad uithalen, door zich te ontpoppen als bariton en accordeonist Daarna vólgde het stukje „Huwelijk niet uitgesloten". De pantomine „De To ren" werd eveneens goed gespeeld. Het drama, dat zich om en op de toren af speelde, eindigde toch nog met „happy end". Alle leden van de jonge vrouwenver eniging vormden met de eigengemaakte muziekinstrumenten van huishoudelijke voorwerpen zowaar een uitstekend „Huis vrouwenorkest". tevens het hoogtepunt van deze avond, die besloten werd met een tableau. Hierbij vormden de leden van de meisjesclub een wijzerplaat. Op ieder uur werd een toepasselijk lied of muziekstukje ten gehore gebracht, of klonk op de bekende uren de stem van de omroeper van de radio-nieuwsdienst. Hierom werd meermalen hartelijk ge lachen, wat ook niet te verwonderen is, als men bedenkt wat er gezegd werd. De oren van sommige Cocksdorpers zullen wel gesuisd hebben! Door de verloting gingen sommigen nog met een aardig prijsje huiswaarts. Overigens had men het op deze bonte avond zo bont gemaakt, dat het batig saldo ruim ƒ270,— bruto bedroeg! Op de volgende nummers zijn nog prijzen verkrijgbaar bij firma Kikkert lila 97, 31. 413, 498; groen 38, 181, 352; oranje 638, 647, 639. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Goede Vrijdag HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam 19.30 uur Ds. Van Reijendam Bediening Heilig Avondmaal De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan 19.30 uur Ds. Soesan, H. Avondmaal Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger Voorbereidingsdienst 20.00 uur Ds. Wolfensberger Heilig Avondmaal De Koog 19.30 uur Ds. Waardenburg Heilig Avondmaal De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Heilig Avondmaal Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma H. Avondmaal Oudeschild 19.30 uur Ds. Klijnsma H. Avondmaal GEREFORMEERDE KERK Den Burg 20.00 uur Ds. De Lange Oosterend 20.00 uur Ds. Scholten DOOPSGEZINDE GEMEENTE KRIJGT TEXEL WEER EEN AFDELING VAN DE NEDERLANDSE JEUGDBOND VOOR NATUURSTUDIE? Men schrijft ons: Wij (Distrikt V van de N.J.N.) hebben het plan, 'n afdeling Texel op te richten. Hiertoe houden we een propagandaten- toonstelling in de Rijks H.B.S. te Den Burg. Deze tentoonstelling duurt van zater dag 28 maart tot en met maandag 30 maart en is gratis voor iedereen toegan kelijk. Het doel van de N.J.N, is het vrebrei- den van de natuurbeschermingsgedachte en het bevorderen van de natuurstudie onder de jeugd. Dit woord natuurstudie dient niet te zwaar te worden opgevat: wij zijn geen muffe binnenzitters, maar gaan de natuur in, gewapend met verre kijkers, schepnetten, vlindernetten, bota niseertrommels of loupes en kijken naar plantjes, vogels, het leven in het zoete en zoute water, kortom: naar alles, wat enigszins met de natuur in verband staat. De gezelligheid wordt echter ook niet vergeten: in onze kampen wordt gevolks danst en gezongen bij de klanken van gitaar en blokfluiten. Omdat we een JEUGDbond zijn, heb ben wij een leeftijdsgrens: allen, die tussen de 12 en 23 jaar zijn, kunnen lid worden van onze vereniging, jongens en meisjes, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging. (In onze kampen, weekends en congressen wordt altijd voor en na het eten een ogenblik stilte gehouden; ook is er gelegenheid naar de kerk te gaan). Wij houden excursies, paas-, pinkster en zomerkampen, congressen en week ends, lezingen, wij geven een landelijk 2-maandelijks orgaan uit: „Amoeba", ter wijl elk distrikt een maandelijks dis- triktsorgana uitgeeft (Het blad van dis trikt V heet „De Marei"). Iedere jongere, die interesse heeft voor onze vereniging, kan een dag meemaken :n ons Paaskamp, dat wij dit jaar op Texel houden. GYMNASTEN VAN OOSTEREND EN DE COCKSDORP BEPROEFDEN ELKAARS KUNNEN Zaterdag hebben turnteams uit De Cocksdorp en Oosterend hun kunnen ge toond in het Oosterender gymlokaal. Het is bekend, dat het gebouw nu niet be paald aan de hoogste eisen voldoet, maar bij deze wedstrijden werd mede door de warme kachel en de activiteit der levens lustige dames en meisjes een bijzondere sfeer ontwikkeld en de stemming liet niets te wensen over. De voorzitter, de heer W. Witte, richtte een speciaal woord van welkom tot de gasten, de heren jury leden (Van Veen en Schoorl) en de heer Vos, die de punten administreerde. De teams bestonden uit groepjes van acht. Het programma was als volgt: vrije oefening, lange mat, ringen, ongelijke brug, evenwichtsbalk, paardspringen. De Oosterender meisjes namen al dadelijk twee punten voorsprong en bij ieder vol gend onderdeel wisten zij verder uit te lopen. De dames waren echter aan elkaar gewaagd en zodoende ontstond als het ware een nek-aan-nek race. De Cocks dorp wist bij de laatste oefeningen een aoorslaand puntenverschil te behalen, De Oosterender meisjes kwamen op 513,6 punten, die van De Cocksdorp op 498,6. De dames van De Cocksdorp be haalden 499,3 punten tegen 492 door Oosterend. De verschillen wars dus resp. 15 en 7,3 punten. Er waren medailles met inscriptie uit geloofd voor degenen, die zich persoonlijk het hoogst plaatsten Yvonne Roest werd nr. 1 bij de meisjes met 91,2 punten, 2de wex'd Ria van Tongelen, De Cocks dorp, met 89,4 punten. Ernstige rivalen waren er feitelijk niet. Ria van der Beek, die nr. 1 werd bij de oames met 89,3 punten zag het zich door oe eigen gelederen daarentegen wat moei- ijker gemaakt. Bij Oosterend was die spanning nog heviger en twee dames gin gen daar zelfs met een 2de prijs schoot en wel mevr R. Koorn en Riet van der Vis Jnd., ieder 87,4 punten De teams-lauwertakken werden in ontvangst genomen door de dames Zui- dema en Rentenaar. Ook op deze jaarlijks weerkerende sportuitwisseling kunnen beide dorpen met voldoening terugzien KLAVERJASCLUB IN DE GRAAF Morgenavond, 8 uur, komt de klaver- jasclub Den Burg in Hotel De Graaf bijeen. VOETBALLER BRAK ARM De heer Henk Grootjen brak tijdens de wedstrijd tegen Schagen een arm. TWEE PERCELEN GESLOOPT Wegens gevaar voor instorting zijn gisteren de percelen Stenenplaats nr. 2 en 4 gedeeltelijk gesloopt. TEXELAARTJES Te k. 500 cc. Matchless, jr. 1954, leren jas, valhelm maat 53 en damesmotorwan- ten. P. Eelman, Beatrixlaan 76 Te k. bietensnijder. U Bousma, Strooppot Naaiwerk gevr., ook verstel en oud-nieuw maken. Adr. te bevr. bur. Tex. Crt. Te k. ganzenbroedeieren 25 ct. p. st. C. Garritsen, Vianen Te k. klampje hooi. Cor Veeger, Westermient Gevr. net meisje voor 3 of 4 ochtenden per week. G. Bas-Ploeger, Witte Engel Te koop kinderbox met bodem en kinderstoel Beide niet fraai, maar ook niet duur: f 12,50 samen. Parkstr. 10, Den Burg Wegens overcompl. te k. prima 2-pers. driedelig bedstel v. 35,veren schud- bed m. nw. tijk 25,en huiskamerorgel m. 13 reg. 75,Weverstraat 52 Ge vonden jongenfiets, zonder lamp, nieuwe jasbeschermer en kettingkast. P. Zijm, Den Hoorn 13, tel. 223 Aangeb. witte trouwjapon, m. 44-46. Adres bevr. bur. Tex. Crt. Woningruil gevraagd. Aan- ,geb. mooie woning in Edam; gevr. kleine woning in Den Burg. Te bevr. Beatrix! 84, Den Burg Te k. motor DKW 125 cc. i.g.st., tevens leren herenjas lang, 2 valhelmen en motorscherm. 's av. na 7 uur. Adres Vogelmient 19, De Koog n iq G£MEENTE Ook voor schapenverlossingen over ge- Den Burg 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek heel Texel te ontbieden. P. Mosk, Ooster- AI end_ teli 215 Te k een kippenhok> een Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Dood vee Bel op J. Zwan, De Koog, telefoon 312 Hebt u boeken of tijdschrif ten in te binden? Breng ze naar de Sociale Werkplaats Burgwal 20 (v/h. Nieuwstr.) Den Burg. Prima werk en zeer lage prijzen Ontvangt u Luxemburg zwak? Laat door ons een goede aantenne aanleggen en u ont vangt alle zenders met gemak. M en A. J. Vonk Weg met die losse snoertjes langs de wand. Laat door ons enkele stopcontekten aan leggen en u weert kortslui tingen brand M. en A. J. Vonk Te k. jonge konijnen K, van Heerwaarden, Langebosch De Koog Om teleurstel ling te voorkomen kunt u nu reeds Apél loten bestellen Stenenplaats 1 Met dank aan God er grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje Gerarda Jeannette (GERDA) J H C. Duinker-Dros C. Duinker Molenstraat 52, Den Burg Texel, 21 maart 1959 Tijdelijk adresWeverstr 38, Den Burg Met blijdschap geven wij u kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Willie W. Eelman-Westerlaken G Eelman Goziena Oost O 100, Texel 23 maart 1959 Enige kennisgeving voor Texel Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje Willem N Rikkenberg-Swart G Rikkenberg en kinderen De Waal 76, Texel 20 maart 1959 De 23e maart werden wij verrijkt door de ge boorte van Simon Pieter Rudoli zoon en broertje van G. du Porto-Dros K. du Porto Marlies t Hooge, De Waal, Texel Op vrijdag 27 maart a.s hopen onze lieve ouders J. Dekker M. C. Dekker-Vink hun 45 jarige echtvereni ging te vieren Dat zij nog vele jaren voor elkander gespaard mogen blijven is de wens van hun dank bare kinderen en klein kinderen. Weverstr. 37, Den Burg Gelegenheid tot feliciteren op zaterdagmiddag 28 mrt van halfvijf tot halfzes. Heden overleed in het Gemeenteziekenhuis te Den Helder, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader, de heer J. Westdorp in leven administrateur Sociale Dienst Gemeen te Texel, in de leeftijd van 66 jr Namens de familie P. Westdorp- v. d. Welle Ada van Hollandstr. 11 Den Burg, Texel 21 maart 1959 De teraardebestelling zal plaats vinden woens dag 25 maart op de Algemene Begraaf plaats te Den Burg, des namiddags 2 uur Verloofd Hannie Blok en Hans Koolhaas Rotterdam ~n Texel maart 1959 Het gemeentebestuur en het bestuur van de Sociale Dienst in de gemeente Texel geven met groot leedwezen kennis van het over lijden van hun plichts getrouwe medewerker, de heer Jacob Westdorp oud-Taadslid van de gemeente Texel, thans administrateur van de Sociale Dienst. Door zijn onver moeid werken en zijn hoge mate van plichts opvatting heeft hij de gemeenschap zeer aan zich verplicht. Texel, 23 maart 1959. Het gemeentebestuur van Texel. Het bestuur van de Sociale Dienst. Met leedwezen geven wij kennis dat na een droevig ongeval is over leden onze beste vriend Martinus J. Bakker Zijn hulpvaardigheid zal bij ons steeds in dank bare herinnering blijven. Familie Verberne Spang, 21 maart 1959 Voor alle blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuis komst, zeg ik ook namens mijn man, allen hartelijk dank. A. Plaatsman, Schilderend 7, Den Burg Zo de Heere wil hopen onze lieve ouders L. van Kooten en J. van Kooten-Bas vrijdag 27 maart hun 40- jarig huwelijksfeest te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun kinderen en kleinkinderen. Lijnbaan 27, Den Burg. Het personeel der ge meente Texel geeft met leedwezen kennis van het overlijden van zijn zeer gewaardeerde col lega-medewerker, de heer Jacob Westdorp administrateur van de Sociale Dienst. Het gemeente- personeel Texel, 23 maart 1959 3e klas huishoudschool biedt zich aan voor zater dags en vakantie. Adres Tex. Crt. Wie nam uit de steeg de blauwgrijze (spormodel) van Lida van Wijk mee?, merk Gruno „Matador". Graag terug naar Parkstraat 10 modern onderhoud# Bakker's Ijzerhandel Tel. 67 van Rechterstraat 115 De Rijp naar Twuiverweg 1 St Pancras J. Bruntink Door aankoop van een grote partij zeemleer kunnen wij u dat zeer voor delig aanbie den prima kwa iiteit reeds v af 1.40 Ons kantoor is op Goede Vrijdag en zaterdag 28 maart gesloten Deze week GEEN zittingen te Den Hoorn, De Cocksdorp, De Koog en Ooslerend Het 2-delige hoort in uw boekenkast Per deel f 24,50 bij Langeveld De Rooy nv Vandaag wordt er niet gereden Heden overleed nog plotseling, na een ge duldig gedragen lijden, onze lieve man, vader en grootvader Dirk Vlas in de leeftijd van 69 jr H. Vlas-Kooiman K Vlas W. Vlas A Vlas-Tuinder en kleinkinderen Oudeschild 214, Texel 21 maart 1959 De begrafenis heeft plaatsgehad dinsdag 24 maart n m 2 uur op de Oudeschilder begraaf plaats. De Sportvereniging Cocksdorp geeft met diep leedwezen kennis van het overlijden van de heer J. Westdorp In leven ere-voor- zitter van S.V. Cocks dorp. Moge hij rusten in vrede. De Cocksdorp, Texel, 23 maart 1959. Het bestuur van de fe deratie Texel van de Partij van de Arbeid geeft met leedwezen kennis van het overlij den van partijgenoot Jacob Westdorp oud-raadslid en -wethouder Zijn niet aflatende stnid voor sociale rechtvaar digheid moge velen tot voorbeeld strekken. Texel, 23 maart 1959 I gebruikte paardenwen telploeg, 1 voetploeg, I iweescharige stoppelploeg, I drieveld zigzag, I vier veld zaadeg, 1 tweebalks sleepbord, 1 slijpsteen, I aardappelsorteerder met zeven en elektromotor, I driewielerkar, 1 Cormick maaimachine met fijne balk Eierland Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag 8 uur Zondag- en maandagmiddag 4 uur brengen wij een vrolijke klanu in de Nederlandse speelfilm van Bert Haanstra Tevens Haanstra's bekroonde documentaire „GLAS". In de hoofdrollen Hans Kaart, Bemhard Droog, Ineke Brinkman, Andrea Domburg Albert Mol, |an Mol Jr (uit Giethoorn) e v a. TOEGANG ALLE LEEFTIJDEN. AttentieDe prijzen voor deze film zijn ais volgl vastgesteld: Balcon 1,80 en 1,60 ie rang 1,40 en 2e rang 1,10. Kaartverkoop op de dagen van de voorstellingen van 12—1 uur aan de kassa. G22S Erres Jumbo stofzuiger Door zuigkracht ongeëven aard Prijs f 142 50 BAKKER'S IJZERHANDEL Aangeboden te Hilversum eerste 2 of 3 weken augustus heel huis, 5 bedden, goede stand, ga rage. Gevraagd: woongele genheid bij de zee, 4 bed den. Brieven: De Vries, Gijsbr. v. Amstelstr. 352, Hilver sum, tel. 02950-6208. Heilig Avondmaal Den Hoorn 19.30 uur Ds, T Blanksma- v.d. Zwaag, H. Avondmaal partijtje tegels en een bank. R. Haarsma E 20. Met diep leedwezen geven kij U kennis van het overlijden van on ze hooggeachte admi nistrateur, de heer J. Westdorp Zijn voorbeeldige ijver en zijn lust tot mens zijn, zij ons tot voor beeld, waarin wij hem het meeste kunnen eren, zo wij in deze geest zouden leven. D. Broer J. Broer- Aalbersberg Zr. J. C. Snijder M. Backer J. Stevens Met diepe droefheid ge ven wij u Kennis dat na een noodlottig ongeval op 21 maart in het St Lidwina ziekenhuis te Den Helder voorzien te zijn van de genade middelen der H. Kerk is oveileden onze lieve zoon, broer, zwager en oom Martinus Johannes Bakker in de leeftijd van 31 jr Namens de familie M Bakker-Veeger en kinderen Texel, Spang W 28 De plechtige gezongen Requiem Mis heeft plaats gehad op dinsdag 24 maart v.m. 10 uur in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper waarna de begrafenis op het R K. Kerkhof alhier TE KOOP aan de Wilhelminalaan. kadastraal bekend onder sectie D 3725, groot 13 are 90 ca, frontbreedte 42 m., geschikt voor drie enkele of twee dubbele woonhuizen. VELLENGA, Beekhuizen- seweg 59, Velp. Zojuist ontvangen grote partij grote knollen. Mignon gemengd; Grootbloemig gemengd, Grootbloemig op kleur. Pompon op kleur. Reeds vanaf 10 voor ƒ2, S.v.p. spoedig bestellen. F. J. HALSEMA, Gerritsland B 170 Wij kunnen alle soorten beplantingen verzorgen, zoals op kampeerterrei nen bij zomerhuisjes en bungalows. Verder heb ben wij alles voor Uw tuin: Heesters, rozen, vaste planten, zaden e.d. Vraagt prijs. Ook voor het verzorgen van Uw tuin. Beleefd aanbevolen F. J. HALSEMA, Gerritsland B 170, Den Burg. voorstellen: LINOVA... Li nova, een nieuw en zeer modieus linnen- dupion-weefselde stof voor dit zonnige lcntecomplet van luchtige japon met kort, koket jasje. Maten 40-46 JAPONNEN MET JASJES, gebloemd JACQUARD, ideaal om ook nu al te dragen vanaf 39,75 JAPONCOSTUUMS, pracht wandelcostuum, Het is maar een weet, dat. de beter kleedt. vanaf 24,75 vanaf ƒ79,50 Bijenkorf U SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2