groen '2tvartrjexels in het harL, Koger jeugd lielpt dorp verfraaien raas VC-* JÜÜI Mm ZATERDAG 28 MAART 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7339 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Wij weten (in geval we dat eerder nog niet wisten!) nu onderhand wel wat mist is: slecht zicht en geen zon. Toen de zon ineens doorbrak wist een mens wer kelijk niet wat hij zag en wat hij voelde, temeer daar de temperatuur verkwik kend was en dat voor maart! Iedere winter hebben we wel gedurende enkele dagen met zware mist te kampen, maar de afgelopen mistperiode was iets unieks. Ook dat is dan weer voorbij en we kunnen weer van een ruime blik ge nieten. Toen onlanqs de lucht ook zeer helder was ten gevolge van een noorde lijke wind, maakten we bijgaande foto, die opgebouwd is uit een vijftal opna men (wat de actieve leden van onze eigen Texelse „Kiekendief" wel met één oogopslag gemerkt zullen hebben). He lemaal links de vol water staande Sluf tervlakte en helemaal rechts de Slufter- weg. Links een bar klimaat bij die har de Noordwester, rechts, in de luwte van de oude zanddijk anno 1629, een kli maat, dat de leeuweriken deed jubelen. Op de échte foto (een krantenafdruk door middel van een uit rasterpuntjes vervaardigd cliché qeett de details nu eenmaal doorgaans niet weer), op de echte foto is ook de Waddenzeedijk zichtbaar, dus Waddenzeedijk én de na tuurlijke kustverdediging langs het Noordzeestrand op één en dezelfde kiek.' Dat werd dan ook een hoek van zo'n 180 graden, een super-groothoek. In het midden van de foto de zanddijk, die het oude Texel met het domein van de Eierlandse kastelein heeft verbonden. Er stonden eerst geen paaltjes met prik keldraad op die dijk, maar die natuur schoon ontwrichtende obstakels zijn alleen aangebracht bij de entree van De Slufter. Het duin wordt daar namelijk zo druk betreden, dat allengs zandverstui vingen ontstonden, zodat de beheerder voor de goede gang van zaken een ge- leidestrook heeft aangebracht: het mulle zandpad kan wel met stro aan de grond worden gehouden. De Slufter wordt ieder seizoen door talloze toeristen be zocht en ook de Texelaars zelf komen er nu en dan een kijkje nemen. De exploi tant van het aan de voet van het duin gelegen restaurant „De Slufter" vindt dat best, want hij moet 't van het seizoen hebben! ie-i-A INGEKOMEN PERSONEN Peter C. N. Keijser, van Ubbergen, Hengstdal 3 naar Den Burg, Gravenstr. 5; Trijntje C. v.d. Vlies, van Amsterdam, Diezestraat 20 I naar Den Burg, Elemert !0; Grietje Kuijper, van Terschelling, Schoolstr. 7 nr. Den Burg, Schilderend 6 VERTROKKEN PERSONEN Jacob van der Sluijs, van Weverstraat 58, Den Burg, en Anna C. E. Daalder (ev. v.d. Sluijs) van Wilhelminalaan 53, Den Burg, beiden naar Callantsoog, Dorps weg 17. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 20 tot en met 27 maart 1959 Geboren: Elisabeth Maria, dv. Harm Stobbe en Marie Dina Spigt; Willem, zv. Gerard Rikkenberg en Pietertje N Swart; Willie, dv. Gerrit Eelman en Wil- helmina Westerlaken; Margaretha Cor nelia Maria, dv. Johannes G. van Tunen en Clasina M. Bruin; Gerarda Jeannette, dv. Cornelis Duinker en Johanna H. C. Dros; Simon Pieter Rudolf, zv. Klaas de Porto en Guurtje Dros; Catharina Maria, dv. Petrus N. Zijm en Gerritdina Bar- horst; Rudolf, zv. Bernardus Dros en Adriana N. Koning. Ondertrouwd: Marten Hummel en Ca tharina Willy Daalder; Dirk Haker en Geertje de Waard, Jacob van Heerwaar den en Elisabeth Agatha Schoenmaker. Overleden: Dirk Vlas, oud 68 jaar, echtgen. v. Hiltje Kooiman. De Oranjevereniging van De Koog heeft een voorbeeldig initiatief genomen door eens na te gaan of het niet mogelijk zou zijn het boomarme dorp te verfraaien door de aanplant van jonge iepen en po pulieren. Zij nam contact op met Ge meentewerken en het Staatsbosbeheer, welke instanties terstond bereid waren de volle medewerking te verlenen. Het resultaat van dit vruchtdragende contact kon men dinsdagmiddag aanschouwen toen de jeugd van de Lubertischool inge schakeld werd bij de aanplant van 50 bomen. Aan iedere boom werd een email- lc plaatje bevestigd met de naam van de scholier, die de betreffende boom geplant had. Werkkrachten van de gemeentelijke plantsoenendienst hadden reeds de gaten gegraven en de paaltjes geplaatst, waar bij de jonge aanplant de eerste tijd nog steun zal moeten zoeken. Wij zijn nu al benieuwd hoe de bomen het zullen ,,doen" als ze op hoogte zijn gekomen. Belangrijk is, dat de entree van het dorp ook met een aantal bomen is verrijkt. Voorts kwamen ze langs de Ka- merweg en de Brink De activiteiten werden met grote be langstelling gevolgd door burgemeester De Koning, wethouder Hin, gemeente-se cretaris Beemsterboer, ir. Kipperman. di recteur Gemeentewerken, de heer T. van der Heerik, chef van de afdeling onder wijs, de heer J. van Hoorn, technisch ambtenaar, de heer M. Mantje, bosbouw kundig ambtenaar. Opzichter J. Dekker assisteert hier bi] de aanplant, terwijl de heer P. Bakker, voorman bij de plantsoenendienst, aan het hoofd stond van een uitgebreid corps, dat de laatste jaren overal op ons eiland bomen heeft geplant. Op de achtergrond het VVV-bureau, dat de vlag hees ter gelegenheid van deze, voor De Koog zo gewichtige dag. Naar wij vernemen ligt het in de be doeling ook te Oudeschild binnenkort een aergelijke boomplantdag te organiseren. J. J. WESTDORP NAAR LAATSTE RUSTPLAATS Woensdagmiddag is het stoffelijk over schot van de heer J. J. Westdorp Sr. op de algemene begraafplaats te Den Burg ter aarde besteld. Nog eenmaal passeerde deze voorbeeldige werker zijn bureau en het raadhuis, rond welks groene tafel hij zo dikwijls de belangen van zijn partij genoten en die van Texel in het algemeen heeft verdedigd. Collega's van gemeentelijke diensten droegen hem naar zijn laatste rustplaats. De baar was bedekt met de rode partij- vlag, waarop vele bloemstukken en een Krans (van het gemeentebestuur) lagen Aan de groeve werd het woord gevoerd door burgemeester C. de Koning, die vaststelde, dat de heer Westdorp niet te vervangen zal zijn. Een plichtsgetrouw werker is ons ontvallen, een strijder te vens voor zijn idealen. De heer J. Zwan sprak namens de Fe deratie Texel van de Partij van de Ar beid en daarna spraken de heer D. Dap per namens de Texelse Bestuurdersbond, de heer S. Bakker, namens de Landelijke Organisatie voor Onderduikers en de Stichting 4045; de heer Vlaming sprak namens het bureau voor arbeidsrecht. De afdeling Texel van „De Stem des Volks" zong onder leiding van haar diri gent, de heer H. Craanen, „Aan de strij ders" en „Morgenrood" De heer A. Westdorp, oudste zoon van de overledene, dankte voor de laatste eer aan zijn vader bewezen. Diep ontroerd verliet men de begraaf plaats. Moge hij rusten in vrede. VEEL VLAGGEN IN DE KOOG In De Koog wapperen momenteel tal rijke vlaggen ten teken dat de betrokken hotels, pensions e d. gasten mochten ont vangen. Moge het weer hun gunstig zijn, opdat zij een prettige indruk van ons eiland zullen krijgen, want velen zeggen altijd „Een goede Paas. een goede Pink ster" wie hier tijdens het paasweekend genoten hebben zeggen het voort en die reclame is nog altijd de doeltreffendste van alle vormen van propaganda. GRAS EN.. KIEVITSEIEREN Donderdag hebben kievitseierenrapers 40 eieren afgeleverd aan de firma Plaats- man-Cornelisse, Kogerstraat, Den Burg. Een behoorlijk aantal, v/ant vóór don derdag waren bij deze handelaar nog maar 15 eieren bezorgd Donderdag kon nog 50 cent voor een eitje worden be taald, wat dus een flinke prijs is. Nu de jeugd vakantie heeft gekregen zal de aanvoer van kievitseieren wel snel op lopen. JEUGD RODE KRUIS BRACHT DE BEWONERS VAN „ST. JAN" EEN LENTEGROET Men schrijft ons: Woensdagavond verzorgde de heer Boersma,, met kinderen van 4e, 5e en 6e klas van zijn school in Zuid-Eierland een vrolijk uurtje voor de bewoners van St. Jan. Ondergetekende kondigde het aan als een lentegroet. Zowel zang, voordracht, alsmede de volksdansjes vielden bijzon der in de smaak van de bejaarde dames en heren. In de korte pauze kwamen kwieke meisjes, leerlingen van de huishoud school, met thee en eigengebakken koek jes. Zowel de Eerw. Zusters als de ver pleegden, waardeerden deze attentie van de jongedames bijzonder. Ook de afwas kwam voor rekening van de huishoud- schoolse meisjes. Ik geloof, dat met deze nieuwe opdracht het Jeugd Rode Kruis cp een goede weg is. Vele bejaarden verzekerden, dat het een heerlijke avond was, en dat ze de jeugd nog graag een keer terug zouden zien. Contactpersoon voor het J. R„ L. Schalkwijk-Donker TONEELGROEP „HET MASKER" Naar wij vernemen hoopt de toneel groep „Het Masker" vrijdag 25 april in „Loodsmanswelvaren" het successtuk „Kromme Lindert" op te voeren. PLATTLANDSVROUWEN OP REIS Op dinsdag 26 mei gaan de Texelse le den van de Bond van Plattelandsvrouwen een uitstapje maken. Eerst naar de oud heidskamer van Hindelopen en vervol gens koffietafelen in het land van de wit- gewolde kudde. Hiertoe is reeds contact opgenomen met een hotel te Gieten. Voor deze tocht hebben zich reeds 40 dames aangemeld. PROTESTANTSE JONGEREN BIJEEN De Hervormde, Gereformeerde en Doopsgezinde jongeren van Den Burg zijn woensdagavond weer in het gebouw voor Chr. Belangen te Den Burg bijeen ge weest. Stond hun vorige ontmoeting in het teken van de komst Christus, Zijn mens wording in Bethlehem, ditmaal stond men stil bij de betekenis van het paas feest „De Heer is waarlijk opgestaan!" Velen hadden aan de oproep deze bij eenkomst mee te maken gehoor gegeven, zodat mej. L. Wever een volle zaal kon verwelkomen. Het doel van onze Organisatie is elkaar beter te leren begrijpen en om het Evan gelie in een andere vorm te brengen. In de kerk geschiedt dit in de vorm van een preek, wij willen het Evangelie weer op geheel andere wijze uitdragen. De moge lijkheden daartoe zijn immers vele! Men nan daarbij de muziek als hulpmiddel ge bruiken, naast de declamatie of een leke- spel. Eigenlijk, zo vervolgde ze, is een iekespel een preek maar dan een preek, die wij met alleen kunnen beluisteren, maar ook kunnen zien; een preek dus, waarbij de aandacht niet op één figuur, 4e predikant/ie) is gericht, maar op meer dere personen. Na gebed werd samen gezongen „U zij de glorie, opgestane Heer", waarna mej. Tiny Bays, piano, en de heer Frans Zegel, saxofoon, muziek ten gehore brachten, welke in de paassfeer past. Ds. De Lange, Gereformeerd predikant alhier, verzorg de enige declamaties. Hij hanteerde hier bij de modernste stijl, daarmede demon strerend, dat wij niet gevangen mogen blijven zitten in een bepaalde sleur. Ook de christen dient met zijn tijd mee te gaan, wil hij deze tijd kunnen blijven verstaan. Ds. De Lange gaf een eminent beeld van de wijze, waarop Paas door mensen van sterk verschillende inslag en levensopvatting ondergaan wordt. Het is inderdaad zo, dat Paas voor velen een synoniem is van lekker eten, een vakan tietrip, weg met-de zorgen, pluk de dag. De betekenis van het paasfeest is hun vreemd. Toch is het échte paasfeest er voor iedereen en ook dat werd door de declamator brillant vertolkt. Na de pauze, waarin een kopje koffie werd aangeboden, gaf mej. Wever een korte toelichting op het te brengen Ieke spel „Judas". Hoofdfiguur is Judas Iska- riot, die Jezus enkel volgde in de hoop er zijn positie in de wereld door te kunnen verbeteren. Jezus stelde hem zeer teleur „Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" Dan kun je maar beter met de duivel in zee gaan, die belooft je tenminste iets concreets! Wij weten hoe het Judas ver gaan is De duivel zegevierde over deze mens, die volop de gelegenheid had ge kregen zich te bekeren, maar volhardde in zijn weerbarstigheid, vijandschap zelfs jegens zijn Heer. De duivel zal echter niet zegevieren: de duivel erkent dat Je zus de zoon van de levende God is en een ieder die Hem wil volgen het eeuwige leven zal schenken Aan dit Iekespel werkten mee: mej. G Dros en de heren L van der Wulp, G. Halsema, H Roeper, Jb. Kreeft, P. Blan kenvoort. G. van Agteren en B. Voorting. Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waarbij de heer Van Agteren als discussieleider optrad. BEVORDERING BIJ WATERSTAAT De heer H. de Jongh, Schilderend, Den Burg, is per 1 april bevorderd tot water staatkundig hoofdambtenaar. INGEZONDEN WANNEER VERRIJST HET ECHTE MONUMENT? Nu we straks (4 mei) onze overleden soldaten, verzetstrijders en anderen, weer een stille hulde gaan brengen bij het „mo nument". vind ik het toch afschuwelijk, dat het dit jaar weer gebeuren moet bij ons monument van oude rotte planken. Is niet meteen na de bevrijding geld bijeen gebracht, om. wanneer de moge lijkheid daar was, een monument te plaatsen. Hoe lang nog? Als men op 4 mei de kransen en bloe men maar niet leggen moet op een net omgewaaid „monument" bestaande uit vermolmde palen en planken. U, Redactie, dankend, J. C. Rijk P.S. Tot 4 mei heeft men nog gelegenheid het nieuwe „tijdig" te plaatsen. PLATTELANDSVROUWEN SMULDEN VAN VAKKUNDIG BEREIDE RIJSTTAFEL Niet minder dan honderdendertig le den van de afdeling Texel van de Bond van Plattelandsvrouwen hebben donder dagavond in „Casino" de rijsttafeldemon stratie bijgewoond, welke verzorgd werd door mej. Mary Brückel-Beiten. De de- monstratrice is op dit gebied een gezag hebbende figuur, getuige de uitstekende voorlichting die zij verstrekt in haar boekje, dat speciaal aan de rijsttafel is gewijd. Het is in de boekhandel verkrijg baar. De dames hebben o.m. geleerd hoe men een Indische rijsttafel kan aanpassen aan de smaak van het Nederlandse gezin. Aan de verfijnde smaak, durven wij te zeggen, gezien de graagte waarmede de dames hun rijstgang verorberen Deze porties waren beschikbaar gesteld voor de som van 1,en dat at men er zeker dubbel en dwars van af. Mej. Brücker-Beiten had 160 porties klaargemaakt om safe te staan en de restanten gingen na afloop naar diverse Texelse woningen ten ple- ziere van de heer des huizes. Aan het samenstellen van een rijsttafel zit zo het een en ander vast. Als wij U zouden vertellen hoeveel ingrediënten er bij betrokken kunnen worden zonder dat het woord rijsttafel in het gedrang komt, zou de buitenstaander zich intussen kun nen afvragen of het woord rijsttafel heus nog wel verantwoord is. U moet dan weten, dat de bijbehorende ingrediënten veelal in zeer kleine percentages worden toegevoegd. Het geheim tevens van de fijnere keuken Deze demonstratie mag zeer geslaagd worden genoemd en het zal stellig niet de laatste maal geweest zijn, dat mej. Brückel voor de Texelse dames is opge treden. BILJARTKAMFIOEN AFD. B? A. Kuijper en C. Dros hebben gister avond in „De Oranjeboom" de eindstrijd moeten voeren om de titel biljartkam pioen van Texel, afdeling B. Wij zijn er van overtuigd, dat het spannend is ge worden, want beiden stonden er uitste kend voor. Alleen kon A. Kuijper op een beter gemiddelde steunen. DE GROENEPLAATS EN OMGEVING (Ingezonden) Het centrum van Den Burg dreigt in de toekomst op enkele punten zijn gezel lige pleisterplaats met aantrekkelijke winkels te zullen verliezen. In de plaats daarvan zullen kantoorgebouwen verrij zen, voor zover die er nu tenminste al niet staan. De Binnenburg wordt al schertsend Wallstreet genoemd. De Groe- neplaats zal dit lot geleidelijk aan gaan delen. Het hotel „De Lindeboom" zal plaats moeten maken voor een bankge bouw van de Coöp. Boerenleenbank, met gelijkvloers kantoorruimte. Zodra de plannen van de gemeente nog eens verwezenlijkt zullen worden, komt aan de zijde van het Raaksje, een monu mentaal gemeentehuis. Wanneer dan nog gewezen wordt op de Parkstraat aan de zijde van tegenwoordig gemeentewerken en het Postkantoor, is het geheel com pleet. Veronderstel niet, dat het zo'n vaart niet zal lopen. Neemt U eens een kijkje in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. In de laatste jaren heeft men begrepen, dat hier een verkeerde weg wordt be wandeld. Het is nu vaak zo, dat gelijk vloers winkelruimte met etalages worden gemaakt en daarboven komen kantoren. Teneinde aan de zijde waar de zetel van de Boerenleenbank komt, de Groene- plaats niet te veel te versoberen, zou wei- licht kunnen worden overwogen naast de ingang als het ware een etalage te maken met des avonds verlichting. Op deze wijze heeft ook een bankgebouw in Den Haag het probleem opgelost. Het is nu nog mogelijk de plannen aan te passen. Gewezen wordt slechts op het verschil tussen Groeneplaats en Stenen plaats om de bedoeling te begrijpen. Op het kleinere plein blijkt toch wel heel duidelijk van hoeveel belang winkels, en vooral des avonds, zijn. Dit geldt niet al leen voor de bevolking zelf maar boven dien voor het vreemdelingenbezoek. Het moet niet zo zijn, dat aan de ene kant de middenstand veel geld besteedt aan het moderniseren van zaken, terwijl van overheidswege niet voldoende aandacht wordt geschonken aan de gevolgen, welke de bouw van kantoren e.d. in een stads- (dorps)centrum met zich brengt Het is ongetwijfeld zaak, dat Texel voordeel trekt uit de grote fouten die elders zijn gemaakt maar niet meer kun nen worden hersteld Een gewaarschuwd man geldt voor twee. HAGENAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1