Cjrocn ZwartsJexels in het harL, HU Zoölogisch station te Den Helder wordt naar Horntje overgeplaatst Kist met gouden munten in ruilverkavelingsblok „Texel" (voor zuiver-wetenschappelijk zee-onderzoek) Eigendom van de boer of van het Rijk Tuingereedschap WOENSDAG 1 APRIL 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7340 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het gebouw van het Zoölogisch station te Den Heldergefotografeerd tijdens de lange mistperiode. Het nieuwe gebouw aan het Horntje wordt nog groter. „Wat zwemt-ie mooi, meneer en kiek die ers". Het is de enthousiaste opmerking van een adspirant-zeeman, die even te voren met een paar bijzondere visjes naar het zoölogisch station van de Nederlandse Dierkundige Vereniging te Den Helder was gestapt om" de aquaria te verrijken. Wij begrepen, dat de knaap daar als kind in huis was. Heel toevallig ontmoetten we hem daar, toen wij door dr. J. Verwey, directeur van dit instituut, door het grote gebouw werden rondgeleid. Tot onze schaamte moeten wij het onze lezers bekennen: we zetten er voor het eerst in ons (lange) leven onze voetstappen en dat geschiedde dan ook nog beroepsmatig: we moesten de Texelaars toch eens gaan vertellen wat dat zoölogisch station, dat binnen afzienbare tijd naar Texel wordt overgeplaatst, precies beduidt. Dat dit wel het een en ander met de zee uit te staan heeft, ja, dat wisten ze op het eiland wel, want nu en dan las je, dat daar een of andere vreemdsoortige vis was aan gevoerd door een Texelse kotter. Maar verder, zoölogisch station, klank zonder meer, de meeste eilandge noten hebben het gebouw zelfs nooit van buiten gezien en zouden het niet eens we ten te vinden, d.w.z. zonder aanwijzing van derden niet! Het staat n.l. aan de Buitenhaven te Den Helder, wat excen trisch, zo op het eerste gezicht, maar voor dr. Verwey en zijn staf is dit altijd een bijzonder geschikt punt geweest: de vis serschepen komen daar immers aan de kant na hun tocht over de Noordzee en het moet al raar lopen als men niet af en toe een zeebewoner in het net krijgt, waarvan je zegt „Die brengen we straks even naar het zoölogisch station". Dat doen de vissers sinds jaar en dag, spon taan, al wordt de vergoeding uiteraard graag geaccepteerd door de jongste op varende, die dit als een telkens weerke rend emolument pleegt te beschouwen! Zoals gemeld komt het instituut straks naar Texel. Vlak bij de toekomstige pont haven is het benodigde terrein aange kocht. Waarom naar Texel? Dat hebben wij reeds in het kort uiteengezet en nu die thans 25 man omvat, waarvan er ze ven tot het wetenschappelijk personeel behoren. Een belangrijk feit voor Texel. Dit bewijst ook de aandacht die de lande lijke pers aan de a.s. overplaatsing en wat daarmee in verband staatbesteed heeft. Uiteraard.... was deze mutatie ens als Texelaars) al maanden geleden bekend, maar op verzoek van dr. Ver wey hebben wij er niet eerder melding van gemaakt dan eind februari, waarbij ons de primeur inmiddels was ontglipt. Toen zei dr. Verwey: „Ook dit is een bij zonderheid in de pers het risico te ne men de primeur te zien ontglippen. Dat beloon ik" en vandaar dan dit exclu sieve interview, waartoe dr. Verwey een paar uur van zijn kostbare tijd heeft willen afschrijven ten dienste van Texel en zijn publiciteitsorgaan. Zuiver wetenschappelijk We hebben hierboven verteld, dat het zoölogisch station graag bijzondere vissen aankoopt. Hieruit moge niet de conclusie worden getrokken, dat dit instituut o.a. Het laboratorium, een der vele vertrekken willen wij iets meer vertellen van het interview, dat wij dezer dagen met dr. Verwey mochten hebben. Interview in zijn werkkamer, maar óók in de kelder- luimten, waar wij o.a. een miniatuur zonnetje zagen, allerlei kostbare instru mentaria, een opvangcentrum van schaal diereieren, waarbij een nylonnetje werd gebezigd, aquaria, te veel om op te noemen. Maar iéts kunnen wij toch wel vertellen van dit hoogst interessante werkterrein, dat feitelijk in twee delen kan worden gesplitst: de afdeling voor het biologisch onderzoek van de dieren en de afdeling van het chemisch onder zoek van het water, de ruimte waarin die dieren leven - na de geboorte en vóór de geruisloze verdwijning van het naar onze smaak nogal vochtige toneel. Overigens: ook de mensen van het instituut zijn op vocht gebrand: om hun onderzoekingen te kunnen verrichten dienen zij voort durend over vers zeewater te kunnen beschikken. Na het afsluiten van de voormalige haven van Den Helder kon het zeewater niet meer van nabij worden gewonnen, de marine loste toen haar tevoren gedane belofte in en voerde het (verse) zeewater per schip aan. Doordat het zoölogisch station allengs meer ruimte nodig had en die ruimte ter plaatse niet beschikbaar bleek, moest r.aar een vestiging elders in het land worden uitgezien. Men koos daartoe, na rijp beraad, Texel en wel een terrein in uc polder 't Horntje. Straks schrijven wij dus „Zoölogisch station Texel". Daar zal over enkele jaren een nieuw complex verrijzen, daar zet de wetenschap haar werk voort. Met haar uit te breiden staf, een schakel zou kunnen vormen tussen producent en consument en om maar met een met de deur in huis te vallen geven wij hier het woord aan dr. Verwey: „Het zoölogisch station te Den Helder houdt zich met zoals het instituut te IJmuiden, met visserij problemen bezig, maar uitsluitend met zuiver wetenschap pelijk zee-onderzoek". Er zijn in ons land slechts twee instituten, welke zich met biologisch onderzoek in zee bezighouden. Het instituut voor visserij-onderzoek te IJmuiden is een rijksinstituut, terwijl dat te Den Helder eigendom is van de Neder landse Dierkundige Vereniging; het wordt echter door het rijk gesubsidieerd. Het zoölogisch station te Den Helder werkt nauw samen met de universiteiten in ons land. De zuiver wetenschappelijke instituten hebben n.l. alle een taak bij de opleiding van studenten. Het instituut geeft cursussen voor de jongere studen ten (de 2de en 3de jaars), terwijl daar naast de oudere studenten (de 4de, 5de en 6de jaars) aan het instituut onderzoekin gen verrichten als onderdeel van hun studie voor het doctoraal examen. De z.g. cursus-studenten een 25 tot 80 personen per jaar verblijven op het instituut gedurende een periode die va- riëert van vier dagen tot twee weken. Het aantal oudere studenten is geringer: bij zomerdag ongeveer vijf man sterk en bij winterdag is hun aantal nog weer kleiner. De studenten wonen op het terrein van het station. Op welke plaats? Bij de vraag op welke plaats een zoö logisch station gebouwd moet worden, „DE SPELBREKERS" VOOR VROUWENBOND VAN N.V.V. De Vrouwenbond van het N.V.V., die vorig jaar zo'n groot succes had met het Marionettentheater van Bert Brugmans, hoopt op 8 april in „De Oranjeboom" weer een succesrijk gezelschap te laten optreden, n.l. „De Spelbrekers", bekende radio-artiesten. De entree is zeer laag gesteld, n.l. ƒ0,75 en de Vrouwenbond hoopt dan ook op een groot bezoek. COLLECTE BRACHT 521,07 OP De collecte voor het N.V.V. t.b.c.-fonds „Zonnestraal" heeft 521,07 opgebracht. Hartelijk dank aan alle gulle gevers. DAMCLUB TEXEL Uitslagen van 27 maart: J. de Jager-P. v. Sambeek 02 P. van Sambeek-Jb. Koorn 20 P. Bruijn-P. v. Sambeek 20 I1". v. Sambeek-J. A. van Enst 02 De C-klasse is deze week nog aardig opgeschoten, maar in A en B gebeurt de laatste weken niets. Het wordt toch tijd, dat de comp. wordt afgewerkt. In B. resteren nog vijf partijen van J. J. de Beurs, waarvoor afspraken gemaakt zullen worden met de betreffende tegen standers. dient men uiteraard rekening te houden met bepaalde omstandigheden, bepaalde eisen. Eerste vereiste is, dat het station zich in de onmiddellijke nabijheid van zijn werkterrein bevindt, dus aan de kust gelegen is. 2de: Men dient te kunnen be schikken over goed zeewater met een hoog zoutgehalte, ook weer liefst in de onmiddellijke nabijheid. 3de: Er is een schip nodig en dat dient liefst zo dicht mogelijk in de buurt gestationeerd te worden, met het oog op het heen- en weer-gesleep naar en van het schip van het aan boord gebruikte instrumentarium etc. 4de: Het is van het allergrootste be lang een vissersvloot in de onmiddellijke nabijheid te hebben. Wat dat betreft kan het liggen aan een vissershaven dus als een zeer gunstige positie worden be schouwd. Door de vissersvloot komt het station heel veel aan de weet, krijgt men de beschikking over gegevens, die anders buiten het bereik zouden blijven. Zeker, het station bezit zelf ook een vaartuig, maar de vissersvloot, i.e. zo'n 40 schepen, vormt toch wel de grootste steunpilaar voor het instituut, dat alle bijzondere dieren koopt en dat het hier inderdaad niet om enkele dieren gaat, blijkt uit de geregelde aanvoer, voor wel ke zo'n 5000 - 6000 gulden per jaar be taald wordt. 5de: Doordat het instituut nauw contact heeft met de universiteiten is het een handicap als men te ver van die universiteiten verwijderd zit. 6de. Met het oog op de studiegelegenheid van hun kinderen is het van voordeel, wanneer 't wetenschappelijk personeel in een plaats woont, waar goede scholen en zo mogelijk een universiteit gevestigd zijn of in de nabijheid liggen. Ook dat is dus een re den, waarom het instituut graag niet al te ver van een universitair centrum ligt. In 1876 begonnen In 1876 is het zoölogisch instituut ge sticht. Tot 1888 had het geen vaste plaats. Het was ondergebracht in een houten ge bouw, dat elke zomer ergens anders stond, totdat in 1889 te Den Helder aan de Buitenhaven een stenen gebouw voor het instituut werd gesticht: voordien had men de beste plaats aan de praktijk kun nen toetsen. Den Helder zou nog steeds de beste plaats gebleven zijn, ware het niet, dat er diverse moeilijkheden rezen. Het grootste bezwaar en de aanleiding tot overplaatsing naar Texel is niet gelegen in het feit (dat overigens niet onbelang rijk is!) dat omstreeks 1950 de nieuwe marinehaven werd geprojecteerd, waar door men geen goed zeewater meer in de onmiddellijke nabijheid had, want dit bezwaar werd door de marine ondervan gen: deze instantie zorgde n.l. van toen af aan voor de aanvoer van vers zee water. Dit vloeide voort uit de destijds aan het instituut gegeven garantie, dat het altijd over goed zeewater zou kunnen beschikken! De reden, waarom naar een andere plaats van vestiging werd uitgezien was gelegen in de noodzaak tot een belang rijke uitbreiding van het wetenschappe lijk personeel, waartoe omstreeks 1956 besloten werd. Hierdoor zou ook het ge bouw zelf moeten worden uitgebreid óf tot de stichting van een nieuw en groter gebouw moeten worden besloten. Te Den Helder was daarvoor echter geen ruimte beschikbaar, althans niet op een gunstige plaats. Er is uiteraard veel moeite ge daan om aldaar een goede plaats te vin den en ook van de zijde van het gemeen tebestuur is alles in het werk gesteld om het zoölogisch station voor Den Helder te behouden: afgezien van het feit, dat het zeewater na 1950 per schip moest worden aangevoerd, beschouwde men Den Helder nog steeds als een zeer gunstige plaats voor het instituut. Naar het Horntje op Texel Toen men te Den Helder niet kon sla gen viel het oog op Texel, waar voldoen de grond verkrijgbaar bleek te zijn zo wel voor een groter gebouw als voor het '(Zie vervolg pagina 4) Kan de veehouder J. T. Kikkert, De Westen, zich de eigenaar noemen van een schat, die naar ruwe taxatie een waarde vertegenwoordigt van zestigduizend gul den of staat hij er finaal naast en bete kent dit een buitenkansje voor het rijk der Nederlanden? Op deze. voor de heer Kikkert uiteraard beklemmende vraag kan voorshands nog geen definitief ant woord worden gegeven, zolang deze kwes tie nog niet op hoog, juridisch niveau is uitgevochten. Bij graafwerk in een langs de Wester- weg gelegen sloot (rechttrekken van en kele bochten) stuitte de zware bak van een dragline van de firma Goedkoop en De Vries op een hard voorwerp. De ma chine werd stopgezet en de dragline machinist, de heer Wim de Hoog, uit Bo- venkarspel, ging eens poolshoogte nemen. Het voorwerp zat zeker een halve meter in de rode blubber weggezakt :(twee me ter beneden het maaiveld). Hij riep de assistentie in van enige arbeiders, die be zig waren met het wederopbouwen van een tuinwal en met vereende krachten probeerde men het voorwerp uit de mod der te wrikken. „Het lijkt wel een ijzeren kist" meende De Hoog. „Waarschuw jij Gerrebrand even?" lachte Piet Zijm Jr. Ze trokken uit alle macht, maar het ding gaf niet veel mee. Toen werd de dragline- bak erop neergelaten en reeds bij de eer ste de beste ruk kwam de kist tussen hemel en aarde te zweven. Netjes depo neerde De Hoog hem op de wal. Verdraaid zwaar, vonden ze, wat zou erin zitten? Het slot was totaal verroest en bovendien had men geen sleutel bij de hand, die er ook maar enigszins op paste. De nieuwsgierigheid werd meer en meer geprikkeld en op een gegeven moment stapte een der arbeiders naar de werk- keet om met een snijbrandapparaat terug te keren. Na weinige ogenblikken was de slotpen doorgebrand, maar het deksel zat nog steeds muurvast. Er moest een breek ijzer aan te pas komen en toen „Goud, verdraaid (maar ze riepen heus iets anders!) ja goud". Inderdaad, de kist bevatte een zeer groot aantal goudstuk ken. „Eerlijk delen" riep er een. maar ze begrepen wel, dat de „schat" hun eigen dom niet was. „Ik teken voor tien pro- AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 2 april Den Burg, „Oranjeboom", Sparavond Vrijdag 3 april Den Burg, „Oranjeboom", Sparavond Den Burg, „Texel", Jaarvergadering MAB-club. „INSTUIF" DEN BURG De deuren van de Instuif zijn voor dit winterseizoen weer gesloten. Vele jonge ren hebben er een druk gebruik van ge maakt. Voor de ouderen (boven 15 jaar) houden we a.s. zaterdag een speciale slot- avond. We hebben voor deze avond de „Eigen Band" op het podium. Muziek en jullie weten de afspraak nog, je mag deze avond niet alleen komen. Tot zaterdag! B. FILMAVOND MELKHANDEL De Texelse melkhandelaren wellicht is zuivelhandelaar een juistere benaming voor deze categorie middenstanders! hopen jong en oud op een filmprogramma te vergasten, dat zal klinken als een klok. Er komen drie voorstel'ingen voor de jeugd en drie programma's voor de vol wassenen en we', op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 april. De films draaien in „Casino". De aan vang van de kindervoorstelling is bepaald op vier uur. De jeugd krijgt leuke speel- en tekenfilms te zien. Zo maar gratis entree? Om precies te zijn: wie er heen willen dienen eerst een tiental bonnen te verzamelen, die je krijgt door margarine te kopen met het leeuwenzegel er op. De kinderen zullen nu hun boterhammen wel gauw op heb ben, want hoe meer ze eten, hoe meer margarine er naar binnen gaat en hoe gauwer ze de zekerheid hebben over ge noeg bonnen te beschikken' cent als eerlijke vinder" merkte iemand op. De firmanten van Goedkoop en De Vries werden telefonisch van de vondst in kennis gesteld en deze gaven onderwijl bericht aan de eigenaar van het terrein, waarop de kist was gevonden. De heer Kikkert kon even later grote ogen opzet ten. „Gefeliciteerd, Kikkert, wat is de premie?" Kikkert lachte breeduit, maar een kwartiertje later getuigde zijn gelaat van sterk gematigd optimisme: de leden van de plaatselijke commissie ter uitvoering van ruilverkaveling „Texel" maakten hem er n.l. op attent, dat de kist met de zestigduizend gulden aan goud stukken (taxatie door de heer F. Stan daart, munten-expert, Wittekruislaan 24, Den Burg), eigendom is van het rijk, daar door de aanneming van het ruilver kavelingsplan alle in het blok liggende gronden automatisch rijkseigendom zijn geworden. Wij hebben de dienst van de directe be lastingen opgebeld en vernamen, dat in feite alles, wat men in de bodem vindt, eigendom is van het rijk. Wordt op zekere dag in een of ander perceel olie of steen kool aangetroffen, dan kan het rijk de exploitatie ervan gaan behartigen, waar bij aan de eigenaar van het land uiter aard een bepaald aandeel als schadeloos stelling wordt uitgekeerd. In dit geval zou volgens een in die richting eenslui dende lezing van notaris J. R. van Wij- land aan de wolveehouder practisch geen enkele uitkering behoeven te worden ge daan. Uiteraard zal het rijk billijkheids halve toch wel bereid zijn een bepaald bedrag aan de eigenaar van het land uit te keren, als een soort rouwkoop b.v. „Och", zei een arbeider glimlachend, „bezit kweekt maar zorgen en hoeveel belasting zou er niet van betaald moeten worden!" Wij nemen echter aan, dat de heer Kikkert gaarne het volle pond aan belas- ling zal willen storten, daar hij na volle dige aftrek zeker nog veertigduizend gulden zou overhouden. De kist met geld is nog dezelfde och tend overgebracht naar de kluis van de coöperatieve boerenleenbank, waarvan de heer C. H. Roeper, voorzitter plaatselijke commissie, president is. Wij zijn benieuwd hoe de strijd om de kist met goudstukken zal aflopen. Het goud is van Engelse herkomst. Vermoedelijk is de kist tijdens de eerste Engelse zeeoorlog door manschappen van een der schepen van de Nederlandse oorlogsvloot onder admiraal M. A. de Ruyter, buit gemaakt en op genoemde plaats begraven. Wellicht woonde een der zeevaarders-mariniers, in het dorp De Westen, dat zich uitstrekte tot voorbij de plaats waar men thans de kist heeft ont dekt. Na het wegkwijnen van het dorp De Westen heeft men de omgeving meer en meer in cultuur gebracht (Zie boek „Texel" door J. A. van der Vlis). De munten vertonen de beeltenis van Jacobus de Eerste van Engeland. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 1 apr. 1.01 en 13.41; 2 apr. 2.08 en 15.07; 3 apr. 3.41 en 16.44; 4 apr. 5.12 en 18.03. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. S.V. TEXEL Uitslagen: le Paasdag: Texel comb.- Oosterend comb. 44. 2e Paasdag: 4e kl. KNVB: Zwaagdijk- JVC 7—0; VZV-Helder 1—1. Programma a.s. zondag: Schagen-Texel; Texel 2-SRC 2; jun.: Breezand Boys-Texel, zaterdag; adsp.: Texel-Tex. Boys b. Texel comb.-Oosterend comb, is een aardige oefenwedstrijd geworden. De uit slag 44 bewijst wel, dat het ook span nend is geweest. Oosterend, dat met een aantal gasten, leden van DWS a, waren gecombineerd, speelde heel verdienstelijk, vooral aan vallend waren enkele prima spelers, die het de T.-verdediging behoorlijk lastig maakten. Hoewel Texel het meest aan vallend was, bleven doelpunten maar schaars. Uit een goed aangegeven pas scoorde Ruud, maar binnen enkele ogen blikken was het gelijk, doordat Frits te laat uitliep en Jaap Mosk over hem heen koppend doeltrof. Bij Texel viel ons het spel van rechtsbuiten Koens op. Zijn pasjes en voorzetten waren meestal be keken. Siem Keijzer was goed op dreef. Hij werkte de talrijke schoten solide af. Opnieuw bracht Ruud Texel aan de lei ding, maar nog voor de rust maakten de gasten gelijk met een mooi doelpunt. Na de rust bleef Texel hoofdzakelijk aanvallen, maar O. nam de leiding. H. Koens zorgde met een goed schot voor de gelijkmaker, maar opnieuw scoorde de gasten: 34. Uit een strafschop werd het 44. Als vakantiespelletje kan het er mee door, maar als Texel in de comp. zou proberen met verre schoten te scoren, zouden er maar weinig doelpunten ge maakt worden. Cees M. miste enige opge legde kansen. Het was een prettige spor tieve wedstrijd, goed geleid door Harry du Porto.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1