V IMET FRANS ZEGEL FORD-SHOW' kastpapier Mis die aansluiting niet! N.V.V. A «l FORD meer auto voor uw geld Automobielbedrijf Jan Bruyn, Langeveld De Rooij N.V. De Spelbrekers Jan Agter ledenvergadering K.A.B. Winkelmeisje algemene ledenvergadering A. Groenewegen en F. Onverwagt OP ONZE Spijker X schrijfkassa f 185,00 LANGEVELD DE ROOIJ N.V. FIRMA OUDESGHILD TEL;<il9 OEN BURG*TEL:566 Dokter van Loon Leden van het N.V.V. Snoezig nylon Nylon velours sweaters Ramo zending Voor 't aannemen in 't Kleuterhuis kopen. FELLE BRAND TE DEN HOORN Zaterdagavond is by een felle brand in Den Hoorn het achterhuis van de woning, eigendom van de heer Purmer, Amster dam, door het vuur totaal vernield. De vlammen grepen gretig om zich heen en vonden volop voedsel in dit oude gebouw, dat zeker een paar honderd jaar oud is en gesticht zou zijn door een loods of Groenland vaarder. De heer Purmer bewoonde het huis enkele perioden per jaar. Hij kwam er soms een weekend wonen en zou er ook de paasdagen doorbrengen. Teneinde de woonbaarheid te verhogen, had hij beslo ten een paar dagen voor zijn echtgenote naar Den Hoorn te reizen om het behang wat op te knappen en er de schilders kwast te hanteren. Vrijdag was hij tegen de avond met het karwei klaargekomen en om het opdro gen van het te beschilderen behang wat te versnellen, had hij er een straalkachel tje bij geplaatst. Dit moet de oorzaak van de brand zijn geweest. Toen de brand uit brak bevond de heer Purmer zich in de voorkamer. Hij nam rook waar in de gang en ontdekte even later, dat de achter kamer brandde. Terstond maakte hij alarm. Dank zij het feit, dat tussen de voor- en de achterkamer een brandmuur stond liep het voorhuis niet onmiddellijk gevaar. De vlammen sloegen al gauw door de verbrijzelde ramen van de achterkamer naar buiten. De brandweer van Den Hoorn, geassis teerd door de hogedrukspuit van Den Burg, bestreed het vuur vakkundig, zo dat de brand bedwongen kon worden en het belendende woonhuis van de familie C. Boon geen schade opliep. „Ik heb die dakgoot van dat huis steeds maar nat gehouden aldus een der Hoornder brandweerlieden. Dat was goed bekeken, want het gangetje tussen beide percelen is nauwelijks een halve meter breed, terwijl de vlammen vervaarlijk naar bui ten sloegen door raampjes, die aan de perceelscheiding lagen. Om op alles voorbereid te zijn schoten hulpvaardige dorpsgenoten toe en in min der dan geen tijd had men de inboedel van de familie Boon in veiligheid ge bracht. Allengs werd de brand ook vanaf de Dorpsstraat bestreden. De heer Purmer was verzekerd. Hij had het huis een paar jaar geleden ge kocht, Het was destijds eigendom van de heer Jan P. Strijbos. die als souvenir de kop van een tuimelaar aan de top van het houten voorschot had getimmerd. Ofschoon het grootste deel van het huis behouden bleef, loopt de schade toch zeker in de duizenden guldens. De brandweer kon het water van dicht bij aanvoeren, daar men de slangen kan aansluiten op de brandkranen van het waterleidingbedrijf. Het is eigenlijk een wonder, dat dit huis niet een week eerder in vlammen is opgegaan, want onlangs ontving de fam. C. Boon een brief van de heer Purmer met het verzoek eens te willen kijken of hij soms verzuimd had een straalkachel tje af te zetten. Nou, dat brandde nog steeds, al.een week lang! De Rode Haan heeft blijkbaar conside ratie willen gebruiken en de eigenaar in de gelegenheid willen stellen zélf getuige te zijn van de brand. Hoe de brand huishield zullen wij de lezer zaterdag tonen, want de volgende ochtend hebben wij er enkele plaatjes gemaakt. DRUKKE PAAS IN DE KOOG De Paasdagen zijn weer voorbij en het zijn voor De Koog betrekkelijk drukke dagen geweest. Vele pensions waren be zet en ook waren al heel wat zomerhuis jes bewoond. Zaterdagavond leek het in de Dorpsstraat volop seizoen. Het bijzon der mooie weer was zeker mede oorzaak van het groot aantal „bad"gasten Van de „Buteriggel" hebben vooral le Paasdag velen gebruik gemaakt om bij een kleintje koffie of een aperitief te ge nieten van het uitzonderlijk mooi uitzicht ever de zee en het duinlandschap. In de café's, lunchroom en snackbar was het een gezellige drukte. Ongetwij- leld heeft men goede zaken gedaan. Jammer, dat de 2e Paasdag verregende. Zeer zeker zouden vele dagjesmensen, die nu verstek lieten gaan, bij mooi weer strand en duin hebben opgezocht. S. V.C.-NIEU VVS Het eerste speelde 2de paasdag haar laatste competitiewedstrijd van dit sei zoen tegen Watervogels. In een nogal torse wedstrijd werd met 30 gewonnen. Voor de aanvang werd door de voor zitter van SVC, de heer J. de Graaf, een kleine toespraak gehouden in verband met het overlijden van onze ere-voorzit- ter, de heer Westdorp Sr., waarna een minuut stilte in acht werd genomen Direct na de aftrap is SVC in de aan val maar de W.-verdediging blijkt uit goed hout gesneden en de aanvallen gol ven weldra van doel tot doel. Na een half uur spelen weet S. de leiding te ne men. Door goed samenspel op de linker vleugel tussen Aris en Henk weet Jan uit een mooie voorzet te doelpunten: 10 S neemt hierna het initiatief geheel in handen en Maarten heeft pech als een keiharde bal net naast gaat. Zo breekt de rust^ aan met een 10 voorsprong voor Na de rust probeert W. met harde mid delen de gelijkmaker te forceren, maar dit lukt niet. Scheidsrechter Zuidema moet een enkele maal vrije schoppen toe kennen om het spel in goede banen te houden. Lang blijft de stand 10 voor ,met noS tien minuten te spelen voltrekt Jan voor W. het vonnis door voor de 2de maal de goed spelende W- keeper te passeren: 2—0. W. speelt nu 'n verloren wedstrijd en enkele minuten voor het einde maakt Henk er 3—0 van Met deze stand komt het einde. De adsp.-wedstrijd werd afgelast. HERV. GEMEENTE OUDESCHILD Hedenavond 7 uur doopzitting in de pastorie. Beide ouders worden verwacht. GROTE DRUKTE MET DE PAAS Velen zijn ter gelegenheid van de paasvakantie op stap gegaan en van die velen besloot een behoorlijk percen tage eens een bezoek aan Texel te brengen. De Texelse boten kregen het dan ook betrekkelijk drukwan! de Euro peanen rijden auto. Zeker, nog niet alle maal en het is maar te hopen ook, dat er nog wat mensen op de gewone fiets blijven zitten, want als iedereen auto gaat rijden kan niemand meer behoor lijk uit de weg komen. Hulde dus aan hen, die zich weten te beheersen en het bij de fiets of de bromfiets desnoods willen houden. Toch was het door de paasdagen al v/eer zo druk. dat TESO dinsdagochtend naast De Dageraad de Dokter Wagemaker moest laten varen. Dat gebeurde dan om 7.40 uur en om half elf moest de Voor waarts bijspringen. Donderdag arriveerden reeds de eerste gasten. Dat ging zo door tot en met zon dag. Het weer was best, ja zelfs bijzonder mooi voor deze tijd van het jaar. Toen de Wagemaker zaterdagmiddag Oude- schild binnenliep zaten vele toeristen prinsheerlijk op het dek te zonnen. Zon nen konden ze ook nog de volgende dag aan het strand of in de duinen. Enkele onverschrokken lieden trokken bijna alle kleren van het lijf en sprongen vervol gens in shorts zonder meer rond. Natuur lijk hebben zij dat de volgende (regen achtige) dag moeten bezuren, maar ja, wat doet een mens, na die maandenlange wintertijd? De natuur is nu eenmaal ster ker dan de leer! Terwijl wij dit schrijven bereiken ons enige TESO-cijfers. van vrijdag tot en met maandag werden vervoerd 614 auto's (vorig jaar 567). Het verschil wordt nog wel iets groter (ondanks de vroege paas) doordat gisteren ook meer auto's ver voerd zijn dan in 1958. TEXELSE MARKT Op de gisteren gehouden markt werden aangevoerd: 1 koe 800 - ƒ900: 2 fokkal- i eren 145 - 155; 30 nuchtere kalve ren 65 - 85; 7 enterlingen f 60 - 80 25 biggen 50 - 65. ZELFBEDIENINGSZAAK „DE SPAR" Kruideniersbednjf Van der Slikke, We verstraat-hoek Parkstraat, is voornemens haar Spar-zaak komende herfst om te bouwen tot een zelfbedieningszaak. MODERNISERING „DROS MAGAZIJN" „Dros Magazijn" gaat haar etalage- ïuimte aan de Weverstraat moderniseren: het wordt een soortgelijke entree als aan de Stenenplaats door bouw van etalages aan weerszijden van een drie meter breed portiek. „PYGMALION" UITGESTELD „Sint Jan de r.-k. toneelvereniging te Den Burg, deelt ons mede, dat de opvoe ring van „Pygmalion", welke aanvanke lijk zou plaats vinden op 18 april a.s., door omstandigheden is uitgesteld tot het najaar. DE BOOT DOET HET BEST De zwaardere schroef van De Dage raad doet het best. Bovendien veroor zaakt het nieuwe mechanisme opmerke lijk minder trilling. KLAVERJASNIEUWS De uitslag van de gehouden drive in Hotel „De Graaf" was als volgt: 1. Dekker-Dekker; 2. v.d. Molen-v. Hoort; 3 mevr. Bruin-R de Vries; 4. Michels- Witte; 5. dames Wetsdorp-Dalmeijer; 6. Huisman-Bakker, 7. Blom-Dekker;8. Kleve-Dekker; 9. Kaan-Schagen; 10.'v.d. Sterre-Brugmans; 11. Gieles-Witting. Tevens onze hartelijke dank aan de gevers, die een prijs beschikbaar stelden. Het bestuur. TWEEDUIZEND TEXELAARS ZAGEN DE NEDERLANDSE FILM „FANFARE" De Nederlandse speelfilm „Fanfare" heeft tijdens de zeven voorstellingen in Texel s Bioscoop Theater ongeveer twee duizend bezoekers getrokken. Z.D.H.-NIEUWS Het eerste elftal speelde zondag haar leatste thuiswedstrijd. ZAP 4 kwam op bezoek. Het was geen beste wedstrijd, doelpunten bleken duur. En de eindstand bleef 0—0. Het tweede speelt zondag a.s. thuis te- Sun HRC aanvan8 half twee. De adsp. thuis tegen De Koog, aanvang 4 uur. DIPLOMA METAALBEWERKER De heer Arend Heerschap, Den Hoorn, deed als cursist metaalbewerker met gun stig gevolg examen aan de gemeentelijke avondvakschool te Den Helder. TEXELAARTJES Ontvangt u Luxemburg zwak? Laat door ons een goede antenne aanleggen en u ont vangt alle zenders met gemak. M. en A. J. Vonk Weg met die losse snoertjes langs de wand. Laat door ons enkele stopconttkten aan leggen en u weert kortslui ting en brand M. en A. J. Vonk De hoogste prijs ontvangt u voor oud ijzer, metalen, lom pen. A. v.d. Vis, Wilhelmi nalaan 12, telefoon 256 Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. Voetbalsch. te koop bij Udo Eelman, Weverstraat, Den Burg Te k. schudbed, stro matrassen, ledikant, stofzui ger, wringer, weckflessen 21. Weverstr. 57 Te k. 10 ton voerbieten. KI. Zuidewind, Kerkeplaats Meisje met 3 jaar H.B.S. wil zich in de va- kantietijd. vanaf 27 juli ver dienstelijk maken, liefst in een winkel. Br. ond. no 1245 bur. T.C. - Te k. 45 acht- weekse hennen. J. Kok, Ger- ritsland Met dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Jacob J. Kooger A.C Kooger-de Waard en kinderen Harkebuurt O 28, Oosterend Texel, 26 maart 1959 Met grote blijdschap ge ven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Catherina Maria G. Zijm-Barhorst P. N. Zijm Siem Texel; 25 maart 1959 Schoonoordsingel 14 Zie alles wat nieuw is in auto's op de U BENT VAN HARTE WELKOM! Op zaterdag 4 april en zondag 5 april van 10.00 tot 22.00 uur kunt U in ons feestelijk ingericht garagebedrijf en show-room aan de Prins Hendriklaan te Den Helder, op Uw ge mak vele prachtige Ford modellen, die dit jaar werden ontwikkeld, toetsen aan Uw me ning over de „goede auto" U vindt er o.a. de nieuwste zuinigste stijl volle modellen van Consul, Zephyr, Zodiac, Anglia en Prefect. Op het gebied van bedrijfswagens vindt U er de befaamde Ford bestelwagens (modern, efficiënt en zuinig) en de buffelsterke Ford Thames Trader truck. Wanneer U al de Ford creaties hebt gezien, zult U het ook hiermee eens zijn: De Official Ford dealer Prins Hendriklaan 13-17, Den Helder, tel. 3595 Inlichtingen over deze show bij: AUTOMOBIELBEDRIJF J. KACZOR, Parkstraat 36, Den Burg, Texel, telefoon 218 Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Afina Cornelia Maria Wij noemen haar (FRIDA) A. M. Hoogenbosch-Hin C J. Hoogenbosch René en Joke Zuid-Haffel, 30 maart 1959 Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje Henny Hij het H. Doopsel ontving zij de namen Henderika Margaretha Josephina M Witte-Rutten W. Witte Theo, Marga, Lia Oosterend, Weststr. 39 Texel, 30 maart 1959 Vosr alle materiaal In plaats van kaarten. O. Jansen BONTE AVOND IN „CASINO" Woensdag 8 april a.s. zal, in samen werking met de Nederlandse Huisvrou wen Voorlichtingsdienst, door de heer A van Heerwaarden, Centra-kruidenier Weverstraat, Den Burg, een film-demon^ stratie-cabaret-avond worden aangeboden in „Casino Op deze bonte avond zullen civerse merkartikelen onder de aandacht worden gebracht. Zie adv. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 1 april, worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur* Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. DE PAASPUZZELR1T De uitslag van de paaspuzzelrit was: Motoren, 13 deelnemers: 1 R de Vries Den Burg, 10 str.; 2. P. Kooiman, Den Burg, 11 str.; 3. S. de Porto, De Waal, 12 str.; 4. A. Kamp, De Koog, 14 str. Brommers, 20 deelnemers: 1 M Reij De Waal. 11 str.; 2. D. Bakker, Oude^ schild, 12 str.; 3. Jo Zwart, Dennen 14 str.; 4. T. Vennik, De Koog, 14 str.; 5. A. Keizer, Den Burg, 14 str. Auto's, 37 deelnemers: 1. Theo Reij Den Burg, 9 str.; 2. Ruud Bakker. Den Burg, 9 str.; 3. C. Drijver, Den Burg 11 str,; 4. W. Grisnigt, Den Burg, 11 str.; 5. \v;.' Heertk, Den Burg, 11 str.; 6. J v.d. Vis, Oosterend, 11 str.; 7. C. de Jong Oosterend, 12 str.; 8. C. P. Moojen, Den Burg, 12 str.; 9. C. de Wit, Den Burg 13 str 10. S. Rentenaar, Oosterend, 13 ^tr De prijzen bestonden uit zakjes met eieren. J. C. van Esch hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag 3 april n m 3 uur ten Ge meentehuize te Den Burg Texel. Kerkelijke inzegening door de Weleerwaarde heer Ds Wolfensberger in de N.H. kerk te Den Hoorn om 15 45 n m. Gelegenheid tot feliciteren op de trouwdag van 19.30 tot 20 30 n m. in Ons Huis te Den Hoorn Texel Toek adres Hoofdweg E 21 Heden overleed tot mze diepe droefheid in het St. Lidwina- ziekenhuis te Den Hel der, na een langdurige ziekte, voorzien van de genademiddelen der H. Kerk, onze lieve Moe- Ier, Behuwd- en Grootmoeder Anna Maria Kind, weduwe van D. Witte Dzn. in de ouderdom van 77 jaar. Namens de familie, Boonaerts-Witte Den Burg, Texel, 31 maart 1959, Gravenstraat 24. De plechtige gezon gen Uitvaart zal plaats /inden in de Parochie kerk van de H. Joan nes de Doper op vrij dag 3 april v.m. 9 uur, waarna de begrafenis >p het R.-K. kerkhof, alhier. Onze hartelijke dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons 40-jarig hu welijk ondervonden J P Bremer A. Bremer-Eelman Isola Bella Voor de Vrouwenbond van het zullen 8 april 1959 in de Oranjeboom optreden Medewerkenden o.a Ma rijke Jonker, voordrachts kunstenares, Joop Reynolds pianist hammond-organist De Spelbrekers radio chansonniers Aanvang 8 uur Entree f 0,75 Ook voor niet leden De namen van deze artis- ten staan er borg voor, dal dit een bijzonder gezellige avond zal worden De mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom Kaarten bij de bekende adressen en aan de zaal TS&in* 8t4**e*4< Dinsdag 7 april in hotel De Zwaan, aanvang 8 uur Spreker v d. Himst over "De K.A.B. in deze tijd Komt allen gevraagd per half mei A van Heerwaarden Centra kruidenier Weverstraat 70 Leden van de Alg Mid denstandsvereniging denkt u aan de van hedenavond Het Bestuur V.V.V. Texel Voor het april-nummer van Voor Vrienden van Texel" kunnen nieuwe gegevens aanvullingen en/of wijzi gingen alsmede adverten ties worden aangenomen uiterlijk 8 april. De direkteur Aannemers en uitvoerders van alle soorten Timmer-, Metsel- en Loodgieters- werken tegen billijk tarief. Tel 127550 Amsterdam Aalsmeerweg 55 WELKOM 'Èjk DE MANNEQUINS staan weer klaar om U de nieuwe creaties van de Margriet Voorjaarsmodeshow 1959 te tonen I Zoals steeds zullen weer stampvolle zalen genieten van al dat moois waarin U dit voor jaar, déze zomer gekleed zult willen gaan. WIJ KOMEN IN DEN BURG (Eiland Texel) Oranjeboom, Groeneplaats 12, woensdag 1 april om 3.00 en S.00 uur. Kaartverkoop aan de zaal: dinsdag 31 maart van 10-3 uur en voor de aanvang van iedere show. N.Bt Op veler vetzock begint de middag show ntet om 2.30 uur maar om 3.00 uur. Een sieraad op uw toonbank de nieuwe In voorraad bij Ziet de etalage. '«FRANS ZEGEL*? Wij hebben voor u een grote sortering iu moderne tinten Reeds vanaf f0,28 per rol van 5 meter vrijdag en zaterdag afwezig Apotheek geopend Het correspondentschap van het Bureau voor Ar beidsrecht dat op zo voor treffelijke wijze door wijlen J. Westdorp is gevoerd is thans overgegaan naar de heer C. Groen, Beatrixlaan 94, Den Burg, Texel. SpreekuurDonderdags van 20 22 uur. Texelse Bestuurdersbond stipjes, ruitjes, bloemetjes ook in geel v.af 4,70 p. m 90 breed m. I. mouw geel, blauw, rood pracht kwal in. 1, 3, 5, 7,9. II ontvanger, beeldige jurkjes, overgooiertjes, blousjes, enz. De nieuwe collectie is buitengewoon geslaagd, alles voorzien van grote zoom en te verlengen in taille hebben wij voor de zoon Terlenka en wevenit pakjes, no-iron overhemdjes, vlinderstrikjes, sportkousen. Voor Uw dochter Nylon en kanten jurkjes in bleu, wit, geel met tule overrokjes alles met onderjurkjes, diadeempjes, tasjes, handschoentjes U hoeft heus niet te reizen of te lopen, u kunt alles voor uw baby en kind De speciaalzaak met de grootste keus,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2