Groen rfwarL-Jexels in het harL, 'ontweg (in 1963 gereed) zal twee miljoen gulden kosten m nexel raakt zijn gevaarlijke bochten kwijt Siem de Waal werkt in Griekenland en Israël aan nieuw filmprogram Nog deze maand met materiaal naar Texel Na de brand m v - J a ATERDAG 4 APRIL 1959 EXELSE 73e JAARGANG No. 7341 COURANT uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij ekhandel Drukkerij Bibliotheek Burg Texel Poetbui 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: Ft'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Het gigantische werk, dat enkele naanden geleden door de firma De Vries Van der Wiel, Hilversum, werd aan genomen voor de som van één miljoen weehonderdduizend gulden, krijgt reeds jestalte. Dit betreft zoals men weet de iitvoering van verscheidene bochtafsnij- lingen, de aanleg van enkele nieuwe wegen of verbreding van bestaande we ken. Op Texel liggen in de oude wegen kaart heel wat routes met flauwe althans betrekkelijk ruime bochten en het ver keer heeft dan de neiging om die ruime bochten met een behoorlijke straal gas te nemen. Dat dit zeer gevaarlijk kan ïjn heeft de geschiedenis helaas meer- Talen moeten bewijzen. Ook daarom is et werk, dat thans wordt uitgevoerd en Ide belangstelling van vele eilandgenoten Iheeft, hoogst belangrijk. Uiteraard heeft een en ander te maken met de op handen zijnde ruilverkaveling, maar wellicht ineer nog met de toekomstige pontver binding, die Texel dichter bij het vaste land zal brengen en waardoor dagelijks veel grotere aantallen auto's vervoerd kunnen worden. Laten wij veronderstel len, dat de pont twaalf tochten vice- versa maakt en zo'n vytfig auto's tege lijkertijd kan overzetten, dan komen (en gaan) er iedere dag zeshonderd auto's. Die moeten wegen vinden, brede wegen liefst, want je kunt niet het hele Texelse wegennet tot een éénrichtingsverkeer bombarderen. Brede wegen zonder hin derlijke bochten, opdat de factor gevaar tot een verantwoorde grootte terugge drongen kan worden. Daarom ook dit werk, dat omstreeks oktober gereed moet zijn. Texel-kenners zien dan dat het Dooie- man het Dooieman al niet meer is: de mooie zeer hoge tuinwal aan een smalle weg, niet meer berekend op ons heden daags verkeer, is rustig weggehapt door de draglines van De Vries en Van de Wiel en het nieuwe wegtracée is reeds duidelijk zichtbaar. Men ziet dan, dat die weg in de richting van de Hoornderweg, nabij hoeve „Mont Rosa" moet uitkomen. Daar ter plaatse vinden we reeds het aanstaande fietspad, dat langs de pont- weg zal lopen en dat voorlopig nog als landbouwweg te boek staat. Naar het Noorden vervolgt de „nieuwe" weg zich over de te verbreden Laanweg om links van „Us Thüs", het woonhuis van de tamilie O. Goënga, Duinweg, over de landerijen van het Gerritsland aanslui ting te krijgen op de te verbreden Koger- weg (bij Berkhoeve, waar de dragline ook al actief geworden is). Voor de weg door de Prins moest de eerste spade nog in de grond gestoken worden, maar dit dringt niet, want de ponthaven aan het Horntje zal eerst in 1963 in gebruik genomen worden. De hoofdweg door de Prins zal stellig wel een provinciale weg worden. Aanvanke lijk werd door de provincie aangenomen, dat de aanlegkosten van de weg Horntje- Den Burg op rond één miljoen gulden zouden komen, maar naderhand heeft men uitgerekend, dat die weg zeker twee miljoen gaat kosten. Over de respectieve lijke bijdragen welke provincie en ge meente zullen moeten verlenen is men 't intussen nog niet eens. Daar zal nog uit voerig over gesproken moeten worden. Het is dus maar gelukkig, dat ook de aanleg van de ponthaven zelf nog in het verschiet ligt. GIFTEN WITTE KRUIS De Koog: E. 2,50; B. 2,50; N.N 3x 2,50. GESLAAGD Oudeschild. De heer Henk van der Meer, leerling van de Abel Tasmanschool te Delfzijl, is bij de in Den Haag gehou den examens geslaagd voor het aanvul lend stuurmans-examen, dat de bevoegd heid geeft om als kapitein te varen op de kleine handelsvaart (kustvaart). „INSTUIF" DEN BURG Vanavond is er voor de „na-negen- groep" een speciale slotavond. Denken jullie aan de afspraak? Kom niet alleen! B. LEVENSVERZEKERING KAN UW BELASTINGBILJET PRETTIGER AANZIEN GEVEN Op uitnodiging van de Algemene Texelse Middenstandsvereniging heeft de heer Hagelen woensdagavond in „Casino" een causerie gehouden over „Fiscale pro blemen voor de middenstand. Is daar een oplossing voor?" De heer Hagelen sprak namens de voorlichtingsdienst van ae levensverzekeringen. Er werken alleen reeds in ons land zo'n zestig levensver zekeringen. Voor deze causerie bestond niet veel belangstelling, ofschoon de spreker de opkomst lang niet slecht vond. Blijkbaar wil men zelfs geen goeds van de belasting horen?! Een (arme?) dichter heeft eens gezegd: „Ik hou van belasting als.die niet te hoog is". Daar zit 'm dus de kneep. Natuurlijk, aldus spreker, zijn we het er allemaal over eens, dat er geld nodig is om allerlei strikt noodzakelijke dingen te kunnen uitvoeren. Zonder belasting zou een staat niet kunnen functioneren, maar dan.... bijdragen naar kracht en de heer Hagelen was dan ook een voor stander van een progressief systeem: hoe meer men verdient, hoe hoger het per centage wordt, dat in de schatkist rolt. Dit is billijk. Maar hoe hoog is het juiste percentage? Hoe groot moet, billijkheids halve ons aandeel zijn? Al te goed is nog steeds buurmans gek. Als wij zelf een weg door dat labyrinth trachten te zoe ken, raken we onvermijdelijk hopeloos vast, we komen er niet uit. Daarom ne men wij een gids in de arm. een adviseur of een belastingconsulent, zo ge wilt, Soms ook de notaris. De heer Hagelen sprak zoals gezegd namens de levensverzekeringsmaatschap pijen. Sommigen zeggen als ze dat woord horen „Oh, die kerels, die je geld op het oog hebben", maar heus, evenals de mid denstander hebben ook zij recht op een betere behandeling. Ook zij hebben een dienende taak. In Uw belang. Ja, want door een levensverzekering te sluiten, kan men belastinggeld in de knip houden. Een sprookje? Zeker niet! Klakkeloos aannemen? Hoeft niet en de heer Hage len heeft zelfs zijn uiterste best gedaan om ons enig idee te geven van de vele voordelen, die ons het sluiten van een of ander soort levensverzekering opleveren. U neemt dan een adviseur in de arm en speelt helemaal open kaart. Door hem Uw volste vertrouwen te schenken kan hij U het best voorlichten en daar gaat het toch om. Hij moet de omstandigheden van U en Uw bedrijf kennen, door en door. In een enkel geval zal hij zelfs ad viseren géén levensverzekering af te slui ten omdat U Uw centjes beter kunt spen deren. Door een vlottere aflossing van de schulden of door het moderniseren van Uw bedrijf. Spreker toonde aan, dat soms 50 - 60 pet. belasting bespaard kan wor den door een levensverzekering te sluiten. In 1958 werd in ons land voor 4 mil jard aan nieuwe levensverzekeringen ge sloten. De bestedingsbeperking gaf een gunstige reactie en ook dat is verklaar baar, want worden de tijden moeilijker, dan denkt men ernstiger na over de toe komst. De 60 levensverzekeringsmaat schappijen hebben gezamenlijk voor een bedrag van 30 miljard gulden verzekerd bij een premie van 850 miljoen gulden. Ja, de levensverzekering is inherent aan In de derde week van maart is onze vroegere eilandgenoot, Siem de Waal, trouw en op de voet gevolgd zo hoort het! door zijn niet minder reislustige echtgenote, Alie, in Zuid-Afrika in een vliegtuig gestapt, dat na een voorspoedige vlucht over het onmetelijk grote Afrika, en o.a. over de kerk van Pater Witte, de wielen voor het vliegveld van Athene, de Griekse hoofdstad, uitgooide om daar even later een perfecte landing te maken. Siem stond dus weer na drie jaar in Europa, dat weinig geheimen meer voor hem verborgen heeft kunnen houden, want reeds als jongeman (en hij is thans nog maar 45) heeft hij op de met de espe- ranto-vlag versierde fiets, tal van landen doorkruist. Griekenland had hij echter nog niet gezien. Wél er heel veel over gelezen en waarom, op weg naar Texel, dus niet even van de gelegenheid gebruik gemaakt om nader met dit land, waar de mytho logie zo'n geweldige vlucht kon nemen, kennis te maken? Waarom niet even een kort, bescheiden, maar innig contactje gelegd met de goden van de Olympus?! Lang zouden ze daar overigens niet blijven, want hoofddoel was Israël. De bijbelse geschiedenis heeft altijd grote indruk op onze globetrotter gemaakt en een langgekoesterde wens, eens een be zoek te mogen brengen aan Jeruzalem, Bethlehem en Jericho en die vele andere plaatsen, waar de Messias vertoeft heeft gaat nu eveneens in vervulling. Natuurlijk heeft Siem zijn filmtoestel meegenomen en we hopen, dat hij ons t.z.t. weer op zo'n kostelijke filmavond met causerie zal vergasten Dat het programma interessant zal worden, blijkt uit zijn brief die hij zater dag voor Pasen in Athene gepost heeft en welke ons woensdag 1 april bereikte. „In haast", stond erbij, „tik het maar even over!" Hier is dan het woord aan onze reiziger: „Het enige dat Griekenland gemeen heeft met andere landen zijn de taxi-chauffeurs. Het neemt een kwartier om van het vliegveldkantoor in de stad naar ons hotel te rijden, maar als we later de werkelijke afstand te voet terug ons bestaan. Gewezen werd ook op de voordelen die deze vorm van verzekering ons biedt ten opzichte van de vermogens belasting. Een vol uur lang heeft de heer Hage len over deze materie gesproken „Voor zitter", zo vroeg hij ergens in zijn betoog, „mag ik nog even door gaan, ja, ziet U, dit onderwerp is feitelijk onuitputtelijk". De spreker legde toen veiligheidshalve maar een horloge naast zijn schat van gegevens, omdat ook de middenstanders (al vormen zij dan volgens sommige pers mensen op Texel het gros van het uit gaand publiek) toch wel graag op tijd op hun basis terug zijn. Dat werd dan nog over elven, want na de pauze heeft de heer C. P. Laan enige interessante films vertoond, die zeer in de smaak vielen. De heer C. J. van der Kooi, voorzitter, dankte de spreker voor het gebodene en l-oopte, dat de leden profijt zouden weten te trekken van hetgeen op deze avond uiteengezet is. In elk geval is thans nog eens duidelijk naar voren gebracht, dat de levensverzekeringsmaatschappijen ten aanzien van de middenstand een bijzon dere taak te vervullen hebben. gaan, doen we er eveneens niet langer dan een (Texels) kwartiertje over. Maar dit is dan ook werkelijk het enige, dat ons vertrouwd voor kwam Verder zijn Athene en het gedeelte van Griekenland dat we naderhand gezien hebben, een wereld apart. We zijn hier nu een week aan het rond neuzen en hebben onvergetelijke indruk ken opgedaan. We hebben de Acropolis gezien en ons verbaasd over de bouw kunst, ja kunst van het grijs verleden. We hebben geprobeerd om dat alles te verwerken en te beseffen hoe zoiets in die dagen mogelijk was. We hebben op ongeveer honderd kilometer van Athene dat geweldige amfitheater, het meest per fecte ter wereld, de Epidauris, gezien, ge bouwd honderden jaren voor Christus, waar de acoustiek zo goed is, dat de dui zenden in die dagen tot de hoogste zetels zelfs een diepe zucht van ver in de diepte konden horen. We zagen Mykinae, waar de beschaafde wereld van 1700 jaar voor Christus leefde. We hebben een grafkelder gezien of liever een grafheuvel in de vorm van een bijenkorf, tientallen meters hoog. Boven de ingang van een korf hoort een regen- dorpel, niet waar. Welnu, ook die was niet vergeten. Hij bestond uit een massief bewerkt stuk steen uit één stuk, 12 ton zwaar. En zelfs de Amerikaan in ons ge zelschap vond dat de moeite toch wel waard om het aan „the folkshome" te vertellen. We bezochten Corinthië, waar de apos tel Paulus gepreekt heeft en we verbaas den ons over de spleet in de aarde, diep in de heuvels gegraveerd, zes kilometer lang, die het kanaal van Corinthië heet. En dan rijden we verder, stoppen hier en daar, waar men voorzichtig aan het gra ven is, soms met lepels, beetje voor beetje, want elke vierkante voet heeft 'n stukje geschiedenis. Alles is hier oud. Alles wat je in Grie kenland aanraakt heeft de eeuwen over zich heen laten ademen. We zagen huizen zo gezellig in hoekjes en gaatjes weggebouwd, dat je het opti misme van de bouwer moet bewonderen. Hoe heeft hij het allemaal in elkaar weten te knoeien! Modern Athene? Dat heeft in moderne stijl opgetrokken gebouwen, die blinken in de gulle zon, welke hier meer dan driehonderd dagen schijnen wil. Moderne fiats en ons hotel is voorzien van de aller laatste snufjes. De ondergrondse tram wordt dit jaar in gebruik genomen, de bouwnijverheid bedient zich van de modernste werkwij zen, maar toch is daarnaast nog tijd voor het oude". We zagen b.v. een groot plein in aanleg, dat door tientallen mannen met kleine kiezelsteentjes bestraat werd. Ja, tientallen mannen, in lange rijen op hun knieën, geduldig aan het plakken, een werk, waar duizenden uren mee heen moeten gaan. Maar dat kan in Grieken land gelukkig nog. De Griekse hoofdstad heeft zoveel, dat ons bezighoudt. Nog nooit zag ik zoveel v/inkels, zoveel kiosken en we vroegen ons af hoe die andere duizenden sjache raars aan de kost komen. Het antwoord hierop zou werkelijk interessant zijn. In cud en nieuw Griekenland is echter zo véél waar geen antwoord op gegeven kan worden. En dat is het misschien wat het zo interessant maakt. Siem de Waal Athene, maart 1959. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 27 maart tot en met 2 april 1959 Geboren: Anneke, dv. Jan G. Reme- link en Antje Valk; Henderika Margare- tha Jozephina, dv. Willem Witte en Anna M. Rutten; Amaranda Cornelia, dv. Christiaan Barhorst en Antonia A. v.d. Hoff; Jacob, zv. Jacob Kooger en Anna C. de Waard; Afina Cornelia Maria, dv. Cornelis J. Hoogenbosch en Anna M. Hin; Allewicia Cornelia Trecia, dv. Cornelis N. Haarsma en Maria M. Scholten. Ondertrouwd: Cornelis Vlas en Treijn- tje C. v.d. Vlies. Getrouwd: Cornelis A. de Grave en Josephina M. Smit. Overleden: Jan Boon, oud 56 jaar. echt- gen. van Hermina Former; Pieter Daal der. oud 71 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Cornelis Tollenaar, van Wieringermeer, Hippolytushoeverweg 5 naar Oosterend, Weststraat 15; Pietje Tabak en Hiltje de Haas van Beetsterzwaag, Hoofdstr. 3 naar De Koog, Dorpsstraat 36; Adriaan Kuip, van Medemblik, Ridderstraat 10 naar S 19b; Inse Bonne, van Haarlem, Konin ginneweg 43 naar K 45. VERTROKKEN PERSONEN Hildegard G. Koopman, van Molenstr. str. 28, Den Burg, naar Den Helder, Dah liastraat 105; Pieter C. Bonne, van K 45, naar Amsterdam, Vossiusstr. 56; Dirk Toolens, van Kogerstraat 43, Den Burg, naar Heemstede, Achterweg 5; Joke B. Schuitenmaker, van E 37 naar Amster dam, Bennebroekstraat 44 II; Jacob Wie- ringa (en gezin) van E 126 naar Kreiler- oord, Vlasstraat 5. S.V. DE KOOG Maandag kwam alleen het eerste in 't veld en wel tegen DWOW 2. Het werd een 81 nederlaag. Een zeer geflatteerde nederlaag, daar De Koog voor de rust sterker was en daarna ook goed partij gaf. Het modderige veld speelde hen ech ter parten, terwijl DWOW hiervan pro- li teerde. In het laatste kwartier liep de score op van 31 tot 81, nadat de rust ingegaan was met een 21 score. Het programma voor dit weekend luidt: ZDH a-De Koog a, 4 uur. De Koog 2- WGW 4, 1.30 uur. Speel zo als tegen Hel der 5, jongens en jullie houden de punten thuis. De jaarvergadering is vastgesteld op 15 april a.s.. De leden krijgen hier nog vel bericht van. MEER BIJZONDERHEDEN OVER DE R.-K. JEUGDHERBERG Dat de r.-k. jeugdherberg, welke te Den Burg zal worden gebouwd, een ge bouw van royale afmetingen gaat worden, blijkt ons uit de tekening: de eetzaal wordt 14.5 bij 9 meter, de slaapzaal 18.90 bij 12 meter; de keuken etc. 4,6 bij 14.,5, de hal 4 bij 6 meter. Men heeft op de hoek Dooieman-Wes- terweg trouwens volop de ruimte. Het gebouw komt met het front op 30 meter *an de (verbrede) Dooieman en op niet minder dan 75 meter van de huidige Westerweg, welke straks trouwens ge deeltelijk van de kaart gaat verdwijnen, daar de Gasthuisstraat door de firma De Vries en Van de Wiel lijnrecht zal wor den doorgetrokken. Die komt dan haaks uit op de „Pontweg", dus achter de per celen van de heren Bakker en Van der Slikke om. AFZICHTELIJKE BELT WORDT RIANT BOSJE Op de vuilnisstortplaats „De Roode Zee" gelegen ten oosten van de Haller- weg, kunnen ook particulieren vuilnis storten. Voorheen kon men daar dagelijks terecht, maar thans is deze stortplaats alleen voor het publiek toegankelijk op dinsdag en zaterdag en wel van 2-5 uur. Deze beperking houdt verband met de plannen om deze belt te herscheppen in een aardig bosje met meidooms, vlieren en elzen. Ten behoeve van deze boompjes is het gestorte gedeelte (een derde bun der) met een halve meter teeltaarde af gedekt. De laatste dagen hebben parti culieren echter vuilnis gestort op een ander tijdstip dan hierboven gemeld, met het gevolg, dat door hun lukraak gooien als ze de boel maar kwijt zijn? enige boompjes hebben vernield. Ook dit was trouwens niet nodig geweest, want het toekomstige bosje is duidelijk door een draadafrastering gemarkeerd. Laten wij ons allen aan de voorschrif ten houden. HANDELSREGISTER In Handelsregister lezen we onder nieuwe inschrijvingen van zaken: Gebr. Hoogenbosch, Texel, Zuid-Haffel B 80. De uitoefening van het veehouders- c-n landbouwbedr. Venn.: C. J. Hoogen bosch, S. P. Hoogenbosch (Bep. bep.) (In centrum van Den Hoorn) Toen we de ochtend na de brand de schade in ogenschouw namen, bleek, dat het met de verwoesting, welke het vuur had willen aanrichten nogal mee viel, tenminste zo op het eerste gezicht, want toen we de blik (en vervolgens de cameradoor de glasloze kozijnen richt ten, zagen we een enorme ravage: half verbrande balken, resten van wat eens meubilair mocht heten. En de stralende zon maakte het geheel nog rauwer. De gangafscheiding was finaal verdwenen, maar de brandmuur had zich ongeloof lijk goed gehouden en daardoor had 't vuur het voorste deel van deze woning niet kunnen aantasten. Rechts is nog een deel zichtbaar van de woning van de familie C. Boon, welke men tijdens de brand ontruimde, maar die door tact vol optreden van de brandweer zelfs geen waterschade kreeg. Dit was het eindresultaat van de heftige strijd tussen brandweer en vuurzee. We vragen ons at of het verantwoord is de woning te herstellen. De heer Pur- mer was weliswaar verzekerd, maar zo'n oud gebouw ligt niet hoog in de markt!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1