Groen 'Zwartsjexels in het hart- r Met Siera de Waal door Israël V.. f t "I 73e JAARGANG No. 7342 bENSDAG 8 APRIL 1959 g tEXELSE® COURANT itqave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooi] jekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: F'damse Bank, Coöp. Boeren! Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. -I- 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm We zijn nog geen week in Israël als ik, tm de kust van Tel Aviv, gezeten op het aLkon van ons hotel, in dit heerlijke liddellandse Zee-klimaat mijn indruk- en op papier probeer te zetten. Mis- chien wel een beetje te vroeg, want ik eb nog lang niet alles gezien, als dat enminste mogelijk zou zijn; nog niet unnen uitsorteren de mengelmoes van aodernisme en orthodoxie, van de toere Jood met zijn schoongeschoren Vesters gezicht die me uitnodigt om hem t filmen, tot de ook nog jonge Jood la- in een distrikt van Jeruzalem, met ange krullen, die over zijn wangen tot nder aan de kin hangen en waar een orse vierkante baard overneemt en die dreigt om de camera uit mijn handen slaan, als ik het waag om hem te fil- fnen. Twee uitersten, niet alleen in uiter- ijk, maar minstens evenveel in innerlijk. je een modern, niet religieus, de ander lechts levende voor zijn religie en al zijn rije tijd vertoevende in de Sinagoge, 'ïjandig tegenover een elk die zijn me- ing niet deelt. De aankomst op het vliegveld van Tel- Aviv om half twee in de nacht (we zijn tussen de bedrijven door nog onver- .vachts een paar dagen op Cyprus ge weest). gaf een stukje organisatie te zien, mals ik het nog nimmer zag. Binnen tien inuten waren de noodzakelijke papieren ingevuld, koffers nagezien of liever ge passeerd, hotel in de stad besproken en auto gereed om ons te vervoeren. Reeds vroeg werden we door de zon gewekt, want de regentijd is voorbij en m het zachte Middellandse Zee-klimaat wandelen we door Tel-Aviv. Wie denkt nu in het Oosten te zijn, heeft het goed mis. Tel-Aviv is een Westerse stad, door en door, met alles wat een moderne Wes terse stad maar kan bieden Het is hier, waar de nieuwe staat Israël geboren is. Men heeft gevoeld dat men nooit een and zou kunnen bouwen dat met de we reld mee moet ijveren, door het oude te epareren. Dus werd 50 jaar geleden met de bouw van een nieuwe stad in het vlak ke land grenzende aan de oude Arabische stad Jaffa begonnen. 50 jaar geleden bouwde men hier het eerste huis, nu wo nen er een half miljoen mensen en de stad bruist van het leven. De Joden hier bewezen dat zij ook nog iets anders kun nen dan „alleen" maar handel drijven. Dat hebben we trouwens later op weg naar Jeruzalem gezien, waar men weer oen nieuwe nederzetting juist was be gonnen. Zo oud als de wereld is heeft men hier nog nimmer getracht om de aarde tc bewerken. De Arabieren hebben hun hoofden geschud en zich teruggetrokken in hun schaduwrijke „burchten" waar ze de tijd aangenamer doorbrengen met het drinken van kleine kopjes gitzwarte kof fie. Maar de jonge Jood van overal uit de wereld, ja van overal, laat hier de we reld zien, dat het oude gezegde van „de aarde is mij goed genoeg" niet meer op gaat Hij durft het aan in de heerlijke voorjaarszon, maar ook in de moordende hitte van de zomer om land, vruchtbaar land te MAKEN. Eerst met het houweel en later met de tractor woelt men hier de grond los en stapelt de duizenden stenen in lange rijen, heuvel op, heuvel af. Een paar meter breed. Dan daartussen, slechts een paar maal wijder dan de grond inge nomen door de verzamelde stenen en rotsblokken, zwoegt hij verder om alles gelijk te maken, waarna hij kan zaaien en hoopt te oogsten. En ik kan niet na laten om een vergelijking te treffen tus sen de Nederlander die grond uit water haalt en de Jood die grond uit rots zeeft. Niet door geweld het land groter en rij ker maken, maar door arbeid en niets dan arbeid. Maar laat ik nog even terugkeren naar Tel-Aviv. En van daar naar het nu aan gebouwde Jaffa wandelen. Zo nieuw als Tel-Aviv is, zo oud is Jaffa, waar we de plaats zagen, waar Simon de lederberei- der woonde en Paulus gelogeerd zou heb ben. Oud, ja hoeveel duizenden jaren oud is Jaffa. Ik kan moeilijk een beschrijving geven van het alleroudste deel. Hier ko men geen toeristen en ik snap nog niet erg hoe we er verzeild raakten. Half in, half op de rots gebouwd, verbonden met steegjes van een goeie meter breed die alles met elkaar verbinden, meest al stijl op en af kronkelend, met tientallen tre den. Links en rechts openingen, die ka mers vormen soms nog met een behoor lijk gemetseld gewelf. Juist te goed om een grot genoemd te worden, maar toch ook weer veel te slecht om het woord wo ning waard te zijn. Daar leeft men in met grote gezinnen, want kinderen is alles wat men heeft. Dan weer een steegje la ger, vunsiger en vochtiger, want het af- voerwater van de buren boven moet toch ergens heen. En daar weer meer vertrek ken, soms slechts openingen in de rots wand en steeds maar weer families. Links en rechts weer nieuwe „kelders" met andere bewoners en andere luchtjes. De verscheidenheid is geweldig. Armeense Christenen, die nog het zui delijkst leven, Marokkaanse, Bulgaarse, Russische en vele andere joden uit de Oosterse buurstaten. Alles leeft hier bij en door elkaar en alles lijkt voor ons even mysterisch en even kronkelig als de steegjes zelf, die ons tenslotte weer naar de openlucht en het strand van Jaffa leiden. Eeuw na eeuw heeft men hier el kander afgelost, volk na volk heeft hier „geboerd". En de laatsten die hier weg getrokken zijn, waren de Arabieren, die plaats maakten voor de huidige bewoners. Het eveneens oude en onmiddellijk aan Tel-Aviv grenzende deel is beter, maar nog steeds „erg". Hier zijn het krotwo ningen door de jaren verzakt, verrot en vervallen. Nooit iets aan opgeknapt of bijgehouden. Maar men blijft hier voor lopig leven omdat men niet anders kan. Elk jaar zo'n 100.000 mensen of meer ko men dit betrekkelijk kleine landje bin- ren en de meesten zijn zonder, maar dan ook zonder één cent hier gekomen. Maar de prijs van de VRIJHEID IS ALLES WAARD! „Nog honderd jaar" zei een oude Jodeman uit Bulgarije, die in ons hotel spraken, want we zijn een land met weinig geld. En om dit weinige te beste den aan het herstellen van dit, zou nutte loos zijn. En hij heeft gelijk. Het zal voor elkaar komen en er wordt ontzaggelijk veel gedaan. Ik geloof niet dat iemand honger hoeft te lijden en dat betekent in deze landen al heel veel! Enoch, misschien bekijken wij dit alles nog te veel met een Westers oog Want is het Oosten eigenlijk geen aaneenschakeling van armoede, armoede die alleen maar gradueel is. Èn weer dringt het tot ons c'oor hoe rijk wij in het Westen eigenlijk zijn. Als we vergelijken met waar de minst betaalde Westeuropese arbeider op kan staat maken. Het huis dat een paleis is vergeleken met zijn tegenarbeider hier. We werden even naar binnen genodigd bij een Armeniër, die met zijn 5 kinde ren en oude moeder in één kamer leefde. Het was er uiterst zindelijk. De keuken werd echter tevens als schoenmakerij gebruikt. Hij had een wrok tegen de Jo den, die volgens zijn zeggen hun eigen mensen bevoorrechten en de Christenen langzaam maar zeker, evenals alle andere niet-joden wegdrukken. Er is weinig werk in Israël en toch immigreert men op een enorme schaal alles wat Joods is. Ik laat deze betoging gehee1 voor zijn reke ning, maar onlogisch lijkt het mij toch niet, want tenslotte zijn de Joden hier bezig om hun eigen land te vormen, om hun eigen Joodse staat te scheppen. Waarin zij kunnen leven zonder vrees en angst van vervolging waar ze door de eeuwen aan bloot gestaan hebben. En waarom zou men niet proberen om deze staat zo zuiver Joods te houden als moge lijk is. Ik vind het allemaal zo gek niet. Ja, die Joden in Israël. Hoe ver gaat eigenlijk het begrip Jood? We zagen we zo „wit" dat je hen op hun woord moet nemen dat ze Jood zijn en dan weer zo aonker dat je je afvraagt of dat geen Arabier is. Hoeveel bloedmenging is er ook eigenlijk door de eeuwen niet ge weest. En dan denk ik aan de korte Jo den uit Rusland en Polen en vergelijk die met de Duitse. Maar hier doet dat alles er weinig toe. Een Jood weet bij intuïtie of hij een Jood is. Het uiterlijke verschil schrijft hij toe aan de omstan digheden waarin hij door de eeuwen leefde. Innerlijk voelt hij zich verbonden en het land staat open voor alle Joden. Dit land is zijn woning. En daar is het mee uit. We hebben deze week met vele Israë lieten gesproken. En hun meningen lopen nogal eens uiteen. We hebben ze ontmoet uit tientallen landen. We ontmoetten er toevallig iemand die zei „Als je op Texel Komt doe dan de groeten aan mijn naam genoot Eli Vlessing, van zijn neef Eli. Wat we dan hierbij doen, in geval dit epistel eerder op Texel verschijnt dan wij zelf. Deze Eli was een arts Deze en der gelijke vrije beroepen zijn Israël wel voorzien, begrepen we. Er is op het ogenblik een beetje teveel aan in telligentie misschien. Maar Israel heeft wel andere moeilijkheden gehad en over- VERSLAG JAARVERGADERING M.A.B.-CLUB TEXEL Vrijdag 3 april hadden wij onze jaar- ergadering, welke door 34 leden werd bijgewoond. Na het openingswoord door de voorzit ter, de heer C. P. Moojen, werden de no tulen en het jaarverslag door de secre taris gelezen en zonder op of aanmerking goedgekeurd. De secr. had een keurig uitgebreid jaarverslag, hetwelk met een applaus werd beloond. Daar de penningm. door familieaangelegenheden verhinderd was, gaf de heer C. Mets als lid van de controle-commissie het financieel verslag. Voorzitter bracht de contr.-comm. dank. Daar de heer Van Eldik aftredend was, werd in zijn plaats benoemd de heer R. de Vries. Rittenprogramma 7 mei kampioenspuzzelrit; 21 juni kam- pioenspuzzelrit; 9 aug. puzzelrit voor gas ten en Texelaars; 20 sept. kampioens puzzelrit; 25 okt. betrouwbaarheidsrit voor motoren en brommers voor kam pioenschap; 14 nov. kampioensnachtrit. Hiertussen kunnen nog enkele ritten worden ingelast. De voorzitter deelde mede, dat de kam- pioensritten vorig jaar door de heer C. Mets op prima wijze waren uitgezet en bracht hem daar ook dank voor. Hij durf de echter de heer Mets voor dit jaar niet te vragen en vroeg wie zich voor dit jaar beschikbaar stelde. Dit was de heer M. de Vries, die samen met de heer B. Dros de eerste rit zullen klaarmaken volgens KNMV-reglement. Klokken Voorzitter deelde mede, dat de heer J. Kaczor een klok beschikbaar stelde aan de club, als dankbare herinnering voor hetgeen de club voor ihem had gedaan. Besloten werd om eenj klokkenfonds te vormen en om het inschrijfgeld 25 ct. ho ger te stellen en dat bedrag in het fonds te doen. Het Bestuur is bezig om prima klokken te krijgen. Een aantal er van te bestellen en aandelen te plaatsen bij de leden en dan ieder jaar een aantal uit loten. 3 mei is de Tulpenrit in Anna Paulow- Voorz. wekte een ieder op om met GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 4 april 1959 Gevonden te Den Burg: bruinlederen herenportemonnee; groene plastic porte monnee met portefeuille; wit met blauwe sjaal; groenachtig-zwart gevlamde vulpen met gouden pen, merk Boston; 2 muntbil jetten van 2,50; bril met modern mon tuur; zwarte regenbroek; vogelgids; rode autoped; zwartwollen handschoen; wiel dop Opel; rood-grijs-blauwe kinderwant; grijze kinderhandschoen. Verloren te Den Burg: bruinlederen he ienhandschoen; appèlloten; Marokkaans lederen damesportemonnee met geld en sleutel; bruinlederen dameshandschoen; bedrag van 5,—; lederen damesporte monnee met geld; bruinlederen portemon nee met 20,25, Het oureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18 00 uur. Siem de Waal. (Wordt vervolgd). Z.D.H.-NIEUWS Het tweede verloor zondag thuis met 32 van HRC 7. Met de rust stonden ze met 3—0 achter. Het was jammer, dat het laatste gedeelte van de wedstrijd niet zo prettig verliep. Adsp. a won met 32 van De Koog a. Zondag: ZDH 2-Tex. Boys 3, half 3 Zaterdagmiddag" ZDH a-Cocksdorp a, aanvang half 5. DAMCLUB TEXEL A.: S. v. Heerwaarden-C. v. Heerwaarden 2—0 A. Vinke-C. Dijker 02 C. van Heerwaarden-C. Dijker 02 B.: J. J. de Beurs-S. Bakker 11 C.: J. de Jager-C. Vinke 02 P. Bruijn-A. de Haan 20 Met deze overwinning gaat S. v. Heer waarden ook weer regelrecht op de twee de plaats af. Voorts is besloten om op 24 april de slotavond te houden, waarvoor we nog weer eens op aller aanwezigheid rekenen. een groot aantal aan deze rit mede te doen, opdat wij de grootste club kunnen vormen en dan een prijs mee naar huis krijgen voor de club. Onze medaillekast is inmiddels in het clubhuis opgehangen Aanmelding voor deze rit uiterlijk 23 april. Geeft U zich dus zo spoedig moge lijk op aan een der bestuursleden. Met Pinksteren uitwisseling met Krim pen. Daar de Krimpenaren hier vorig jaar zijn geweest, worden wij nu uitgenodigd daar te komen. Vertrek zaterdagsmiddags of voor degenen, die niet kunnen zon dagsmorgens. Zaterdagavond worden we afgehaald door de pleegouders waar we 's avonds blijven, zondagsmorgens ook. 's Middags om 1 uur een puzzelrit, 's avonds een gezellige avond in het club huis. 2de Pinksterdag 's morgens naar Rotterdam met een rondvaart door de havens en 's middags door de bloesems weer op huis toe. Het kan 'n echt gezellig weekend worden. Wie mee wil opgave zo spoedig mogelijk aan de bestuursleden. Het boekjaar wordt in het vervolg af gesloten op 31 december en de jaarverga dering in de maand januari gehouden. Over het voorstel de auto's in twee klassen te splitsen, bestond nog al wat verschil. Besloten werd om dit eens te proberen in een extra rit (dus niet in de kampioensritten). Voorzitter deelde mede, dat in het ver volg de algemene zaken worden behan deld door het Dagelijks bestuur en dat de andere leden van het bestuur een Sport- commissie vormen, waarvan de heer C. de Wit de voorzitter is. Alle aangelegen- i-eden -betreffende ritten gaan nu over de Sportcomm. Wil men na een rit protest aantekenen, dan kan dat binnen 3x 24 uur vergezeld van 5,aan de voorzitter van de sportcomm. Deze commissie komt dan 's avonds bijeen en het betreffende protest wordt behandeld. Hierna werd gepauzeerd. Na de pauze de bestuursverkiezing. Aftredend waren H. de Ridder, die zich niet herkiesbaar stelde. Voor hem werd bij 2e stemming met grote meerderheid gekozen de heer L. Bakker, De Koog. De heer B. Dros werd herkozen en voor de heer M. Reij werd de heer A. Keizer ge kozen. Voorzitter bracht de scheidende bestuursleden hartelijk dank voor het geen ze voor de club hadden gedaan en verwelkomde de nieuwe bestuursleden. Daar de heer Bakker al meer in het be stuur zitting heeft gehad is het hem niet geheel vreemd, maar toch is de club nu veel groter dan toen, aldus de voorzitter. Rondvraag De heer M. de Vries vroeg of het niet mogelijk was om de prmeen direct na de rit uit te reiken. Voorzitter deelde mede, dat het bestuur al had besloten om in het vervolg voor elke groep 3 prijzen te be stellen. De heer C. P. Moojen stelde voor om de uitslag in het vervolg officieus te doen in verband met eventueel protest, waardoor de prijzen niet uitgereikt zou den kunnen worden. Besloten werd om in het vervolg de uitslag officieus te doen. De winnaars de prijzen even te geven, opdat ze weten wat voor een prijs ze heb ben. Daarna geven ze het weer terug. Ko men er na 3x 24 uur geen protesten bin nen, dan kunnen de prijzen definitief af- DRUKKERIJ TEXELSE COURANT IN GREEP VAN GRIEP De griep heeft geducht toege slagen onder het personeel van onze drukkerij. Vier mensen lig gen „plat". Wij hopen de krant op tijd te kunnen laten verschij nen. Wij verzoeken U echter vriendelijk ons niet boos aan te kijken als hier of daar vertraging optreedt. Willen de adverteerders hun opdracht vooral tijdig inzenden? Voor de krant van a.s. zaterdag dienen de teksten donderdag vóór 4 uur n.m. in ons bezit te zijn. En nu maar wachten op een krachtgevend lentezonnetje CONSULTAT1EBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 8 april a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. SCHOLINGSWEEKEND AMATEURTONEEL Voor het scholingsweekend voor het amateurtoneel, georganiseerd door de NATU, bestaat grote belangstelling. Niet minder dan 75 - 80 personen zullen a.s. aterdag aan dit weekend, dat plaats vindt op de „Bremakker" deelnemen. Het programma is als volgt gewijzigd: zaterdag 11 april: aanvang 8 uur precies (dus niet zoals eerder gemeld werd om 6 uur). zondag 12 april: v.m. 11 uur aanvang ochtendprogramma; n.m. 12.30 uur koffie drinken en gelegenheid tot het nuttigen van enkele sandwiches; 1 - 5 uur Kursus- programma; plm. 6 uur warme maaltijd, 6 - 10.30 uur Avondprogramma. De weekendkursus zal dus ook op zon dagavond worden voortgezet. In ver band met het grote aantal deelnemers zal in verschillende groepen worden gewerkt. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 8 april Den Burg, Oranjeboom, optreden „De Spelbrekers" voor Vrouwenbond N.V.V Den Burg, Casino, film-demonstratie avond „Centra". Donderdag 9 april Den Burg, De Zwaan, R.-K. Ontwikke lingsclub. Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Oudeschild. Pastorie, bazar t.b.v. de aan schaffing van een orgel. Vrijdag 10 april Den Burg, 14.45 uur, Jeugdconcert met Thomas Magyar en Johan Patist. De Koog, Jeugdhuis, bazar t.b.v. de Ned. Herv. Kerk. Oudeschild, Pastorie, bazar t.b.v. de aan schaffing van een orgel. Den Burg, Oranjeboom, TESO-jaarver- gadering. Zaterdag 11 april De Koog, Jeugdhuis, bazar t.b.v. de Ned. Herv. Kerk. Oudeschild, Pastorie, bazar t.b.v. de aan schaffing van een orgel. De Krim, Sluftervallei, Gymnastiek- uitvoering SVC. Everstekoog, De Bremakker. 8 uur, aan vang weekendcursus amateurtoneel. GESLAAGD AAN MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL Op de Middelbare landbouwschool te Hoorn deden met gunstig gevolg eind examen Jan Schraag, het Noorden, Cor Witte, De Nes, Oosterend, en Kees Hin, Dijkmanshuizen. REIZENDE BIBLIOTHEEK TE DE WAAL De lezers(essen) van de Reizende Bi bliotheek te De Waal worden vriendelijk verzocht de in hun bezit zijnde boeken woensdagavond, heden) in het Dorpshuis in te leveren tussen 7 uur en half acht. Er zal dan geen gelegenheid meer zijn boeken te lenen. Volgend seizoen hopen we weer een mooie collectie te ontvangen. NIEUWE GROENTEZAAK IN DEN HOORN Het aan de heer J. Duinker toebeho rende pand, waarin vroeger de fa. KI. Boon Zn. was gevestigd, is onderhands verkocht aan de (markt)groentehandelaar Raven. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 6 april 1959: 2 koeien 800—850; 3 fokkalveren 85—160; 20 biggen 55—65; 10 schapen 90—125 en 50 nuchtere kalveren 4080. GYMUITVOERING S.V.C. IN „DE SLUFTERVALLEI" Zaterdag 11 april wordt de jaarlijkse gymuitvoering gehouden in het Hoofdge bouw van de Sluftervallei. Daar er nog steeds aan De Cocksdorp geen gebouw aanwezig is waar een behoorlijke gym- demonstratie gehouden kan worden, is het ieder jaar weer een probleem waar deze uitvoering gehouden zal worden. Ook de heer M. J. Reuvers, sportman van vroeger jaren, zag deze moeilijkheid en stelde het hoofdgebouw ter beschik king voor deze gymuitvoering, welke geste zeer op prijs werd gesteld. Het ge bouw leent zich er uitstekend voor en met wat goede wil wordt het toneel dit jaar weer net zo groot als vorig jaar. Alleen het décor wordt veranderd. Naast de reeds andere jaren uitgevoer de oefeningen wordt dit jaar voor het eerst op de ongelijke brug gewerkt, het geen voor de bezoekers van deze avond een extra prikkel zal zijn om hun kinde ren naar de gym te sturen. Het is dan ook speciaal deze avond, dat SVC geen entree zal heffen. Gratis toegang voor deze mooie en gezonde sport. Dit zal niemand weerhouden kunnen om zaterdag deze gymdemonstratie bij te wonen! Wel wordt tijdens de pauze een verlo ting gehouden. En bij deze willen we de ouders opwekken iets te bakken of te maken voor de verloting. Alles, hoe klein ook, wordt in dank aanvaard, want hoe meer prijzen des te treffender is de ver loting. Aanvang 8 uur. KOOKDEMONSTRATIE IN HET WAALDER DORPSHUIS Vrijdagavond j.l organiseerde de han delsonderneming Flux uit Hengelo, in het Waalder Dorpshuis een demonstratie met de door haar geïmporteerde „gaarpan- gegeven worden. De hoer W. Mets vroeg naar de insig nes. Voorzitter deelde mede, dat die al enige weken geleden waren besteld, maar nog niet aangekomen zijn. Zodra ze er zijn wordt het bekendgemaakt. Het is een zeer geslaagd insigne: Texel in het klein met groene ondergrond met zwarte let ters. Het is in speld of broche verkrijg baar tegen de prijs van 1,50. De heer J. Grisnigt vroeg of er nog een zware be trouwbaarheidsrit gehouden werd, waar op de voorzitter* bevestigend antwoordde. De voorzitter bracht tot slot dank voor de aangename en prettige besprekingen en hoopte dat 1959 een sportief jaar voor de club zou mogen zijn. Vele dames hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging een en ander te komen bekijken. Met stijgend enthousiasme wer den de uiteenzettingen over dit kook- toestel aangehoord en de demonstraties gadegeslagen. Het is dan ook fantastisch. De bespa ringen zijn enorm, zowel op financiëel ge bied als op het terrein van de voedings waarde. In 20 minuten is het eten gaar. Alles tegelijk, op één pit. Torenhoog staan de pannen opgestapeld op het gas- of het electrisch fornuis. Door buisjes in de pannen wordt de toom uit de onderste waterpan naar bo ven geleid. Voordeel hiervan is, dat men verscheidene groentesoorten in één pan kan „garen", zonder dat er iets van de smaak van de ene groente in de andere groente overgaat. Ook wordt er nader hand geen groentewater weggegooid, om de eenvoudige redenen, dat er geen water Dit houdt dus in, dat ook alle vita minen aanwezig blijven in de groente: dus een veel gezonder diner! Vitaminen weggooien door de gootsteen is toch wel zonde, waar ons land zo slecht toebedeeld is met zonneschijn Een en ander werd deskundig geproefd door de aanwezige dames. Ook blijft de kwantiteit van het voed sel bestaan; door het garen slinkt een en ander niet. Hoe sneu is het immers een stuk vlees in de keuken te zien liggen, klaar voor het braden, en je krijgt het uiteindelijk resultaat op je bord. Het is altijd minder geworden. Door het garen is dat voorbij. Het blijft evenveel. En lekker dat het smaakt! Toen de dames na afloop opgetogen naar huis gingen, zal menige echtgenoot bedenkelijk hebben gekeken toen z'n eega binnentrad. Het was te zien: er broeide iets. Doch, dat bedenkelijke gezicht zal weldra verdwenen zijn, toen hem werd verteld welke voordelen aan een en an der zaten. Ook hij zal enthousiast gewor den zijn. Of dacht hij wellicht verder7 Want ja, als alles zo besparend werkt, be tekent dat. dat in de toekomst het huis houdgeld drastisch verminderd kan wor den. Wat een perspectieven!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1