f 398.- Electrohuis Bakker m De Speciaalzaak opening ven de bazar H.H. Landbouwers, Urgent sproeimachine C. de Waard en zonen Vrouwenbond N.V.V. „DeSpelbrekers" Taxi nodig Bel dan Den Burg 53 Autobedrijf A. Kievit De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. Jawa motor Twee vriendinnen Zondagavond sluitingsbai van „Musette" in Casino wei of bouwlai Jonge vrouw huishoudster Handige jonge Texelse kotter 0VERC0MPLEE Koop nu de nieuwe Philips bandrecorder! REDDINGBOOTHUISJE VERDWIJNT (NOG) NIET Terecht maakt ons de heer Remmers er opmerkzaam op, dat wij met ons bericht (in T.C. van zaterdag j.l.) over het ver dwijnende reddingboothuisje op z'n minst voorbarig zijn geweest, en ten dele be zijden de waarheid. Inderdaad zal t.z.t. het boothuisje ver dwijnen, maar niet eerder dan dat een voor de Noord- en Zuidhollandse Red dingmij. acceptabele andere gelegenheid zal zijn geschapen. Het materiaal zal dus niet worden ondergebracht in het gebouw van de Stichting Sociaal Toerisme. De Noord en Zuid" zal de beschikking krij gen over een eigen gebouwtje. BOOTDIENSTREGELING i.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.55 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 10.30 16.00 18.25 van Den Helder: 9.20 11.30 17.15 19.35 ALGEMEEN ZIEKENFONDS „TEXEL" Aan het contactblad van de zieken fondsorganisatie ontlenen wij: De Hoge Raad heeft op 13 maart een voor de ziekenfondsen zeer belangrijke uitspraak gedaan. De Raad heeft namelijk beslist, dat in beginsel een ziekenfonds gebruik kan maken van het in artikel 284 van hét Wetboek van Koophandel be doelde recht van subrogratie. Dit betekent, dat wanneer door schuld van derden aan een ziekenfondsverzeker de ziekte of lichamelijk letsel is toege bracht (b.v. bij een verkeersongeval) het ziekenfonds treedt in alle rechten, welke de verzekerde tegen derden heeft. Indien dus aan een ziekenfondsverze kerde door schuld van een ander een (verkeers)ongeval overkomt, kan het ziekenfonds de voor de behandeling en verpleging ten behoeve van deze verze kerde te maken kosten terugvorderen van degene, die voor dit ongeval aansprake lijk is. Dit geldt voor de verplichte zowel als voor de vrijwilige ziekenfondsverze kering. Over de vraag, of de ziekenfondsen zich al dan niet konden beroepen op artikel 284 van het Wetboek van Koophandel, is veel gediscussieerd. In het algemeen werd, ook door de lagere rechterlijke or ganen, aangenomen, dat voor de verplich te verzekering dit artikel niet kon wor den gehanteerd, terwijl sommigen ook ten aanzien van de vrijwillige verzeke ring het subrogatierecht van ziekenfond sen ontkenden FILMNIEUWS „KETENEN VAN DE HAAT" Ons Texels Bioscooptheater weet nu en dan de hand te leggen op een film van uitzonderlijk gehalte. Ook van de nu be sproken film mag dat zonder twijfel wor den gezegd. In de door de grote Stanley Kramer geproduceerde en geregisseerde lilm „Ketenen van de haat" worden we op wel heel bijzondere manier geconfron teerd met het probleem van de rassen haat. De hoofdfiguren zijn twee aan elkaar geklonken mannen, een' blanke (Tony Curtis) en een neger (Sidney Poitier) die uit een gevangenenwagen ontsnapt, in 'n wilde jacht om de vrijheid elkander als het ware door de hel sleuren. De blanke haat en brutaliseert de zwarte, die op zijn beurt, zij het meer discreet, met dezelfde gevoelens antwoordt Tóch ontstaat, bijna onbewust, op deze barre tocht een soort kameraadschap, een verlangen om zich voor elkaar op te offeren. Tony Curtis, eens alleen maar een „mooie jongen", blijkt in deze film een acteur met wie een regisseur wat kan beginnen. Ook Sidney Poitier speelt zeer krachtig. Met deze rol verdiende hij te Berlijn de „Zilveren Beer" voor de beste acteur. Doordat Kramer zijn camera tel kens zeer indringend op de beide aan elkaar geketende mannen richtte, moes ten zij alle lichamelijke narigheden het vallen van grote hoogten, het zwem men door een snel stromende rivier e.d. persoonlijk doorstaan, zonder dat dit „vuile werk" door doubles kon worden overgenomen. Een harde, maar prachtige film. MANNEN ZONDER WET George Montgomery speelt als Billy Ringo, een man van twijfelachtige repu tatie, de hoofdrol in deze actievolle Western. Billy wil zijn leven beteren en veeboer worden. De' charmante Aiiene Reach is aan deze edeler gevoelens niet vreemd. Maar zo eenvoudig blijkt het niet te gaan Tegen wil en dank raakt Billy betrokken bij een bankoverval, op touw gezet door zijn vroegere trawanten Billy verspeelt daardoor van bijna alle dorpe lingen het vertrouwen, maar de sheriff wil hem een kans geven zich te rehabili teren. Het is een gevéarlijke kans, waar bij Billy dubbelspel moet spelen, alweer bij een overval. Met overvallen plegen revolverschoten gepaard te gaan. Die zijn in deze, in tech nicolor opgenomen wildwest film dan ook niet van de lucht. Voor de liefhebbers Nederlands nieuws O.a.: H C. J. G. Schmidt terug uit In donesische gevangenschap; 85-jarige diri geert sinds 1894 Almelo's orkest; Cross- kampioenchap in Nijmegen; Adspirant- filmers in de studio; Uniek kapsterinter naat in Rotterdam; Kindercircus in Suri name. Wereldnieuws O.a.: Kolonel Grivas in Athene ontvan gen; Amerikaanse raket voor de afweer van atoomwapenen; Israël herdenkt de bevrijding van Eilath, Alfred Krupp on- 1959-ndelt Japan' De "Grand National VERPLAATSING BOERDERIJEN In dit nummer van de Texelse Courant vindt U een mededeling van de Plaatse lijke Commissie voor Ruilverkaveling „Texel" betreffende de uiterste termijn voor het aanvragen van verplaatsing van boerderijen. Belanghebbenden dienen hiervan goede nota te nemen. De kwestie van de verplaatsing van de bedrijfsgebouwen is ook in de Texelse Courant al meermalen aan de orde ge steld. Vorig jaar wezen we nog uitvoerig op de verschillende voordelen, die ver plaatsing van het bedrijfsgebouw kan meebrengen. En ook op vergaderingen en in persoonlijke gesprekken is hier telkens op gewezen. Daarom zijn we niet van plan deze voordelen nogmaals op te sommen. Ze zijn zo langzamerhand wel bekend. Toch is er nog steeds een aantal be drijfsgebouwen, dat naar het oordeel van de Commissie voor verplaatsing in aan merking komen, maar er werd tot nu toe geen aanvraag voor verplaatsing inge diend. Mogelijk hebben betrokkenen wel gedacht: Daar is altijd nog gelegenheid voor! Tot nu toe was dit ook inderdaad het geval. Tenminste voor het grootste gedeelte van het blok. Verplaatsing is uiteraard niet meer mogelijk voor de ge deelten van het blok waarin de nieuwe toedeling tot stand is gekomen, d.w.z. voor polder het Noorden en de P.H. Polder. Ook voor de omgeving van Oos terend is het plan van toedeling in een stadium, waarbij geen nieuwe verplaat- singsgevallen meer opgenomen kunnen worden. Uit de mededeling van de Plaat selijke Commissie blijkt, dat voor de rest van het blok 1 mei a.s. de uiterste datum is voor het indienen van een aanvrage om verplaatsing. Na die datum zal met spoed worden begonnen om ook voor de rest van de ruilverkaveling de nieuwe toede iing, althans op papier, „rond" te krijgen. Laten belanghebbenden het vóór en tegen van de verplaatsing dus nog eens goed overdenken. Het zou erg jammer zijn als U op een te laat tijdstip tot de conclusie zou komen, dat U toch tot boerderijver plaatsing had moeten overgaan. C. van Gr. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur gecombineerde vergadering van de Herv Mannenvereni- gingen van Den Burg en Oosterend op de kerkekamer. De Zusterkring wordt vanavond bij de fam. P. Dros gehouden. N.J.N.-EXCURSIE In aansluiting op het pessimistische be richt van zaterdag j.l., wordt door de Texelse leden van de Nederlandse Jeugd bond voor Natuurstudie medegedeeld, dat er een vrij grote kans bestaat, dat tot op richting van een zelfstandige afdeling op Texel kan worden overgegaan Hiervoor zijn minimaal zeven leden vereist, terwijl er nu acht zijn. Zondag hebben vier leden een dagexcursie naar de Schorren en De Cocksdorp gemaakt, welke zeer goed ge slaagd is. Zaterdag 11 april a.s. wordt er een ex cursie georganiseerd naar Den Hoorn en omgeving (waterleidingduinen en Pompe- vlak). Jongens en meisjes tussen 12 en 23 jaar, die hiervoor interesse hebben en (nog) geen lid van de N.J.N. zijn, kunnen kosteloos en zonder enige verplichting hieraan deelnemen. Om een overzicht te hebben van het aantal te verwachten deelnemers, dient men zich op te geven bij Jan Nap, Molen straat 28, Den Burg FRANSE AGRARIËRS BEZOEKEN TEXEL Volgende week woensdag zal een ge- welschap van 25 Franse agrariërs Texel komen bezoeken. Het bezoek valt in het kader van de internationale uitwisse lingsweek. uitgaande van de Stichting Furopese Volkshogeschool te Bergen. Het gezelschap vertrekt uit Bergen en al in Den Burg ten Raadhuize worden ontvangen. Omtrent 11 uur zal een bezoek worden afgestoken bij de Landbouw school, waar men een les in handenarbeid hoopt te kunnen volgen. Vervolgens zal de maaltijd worden ge bruikt in de landbouwhuishoudschool waarna men de school zal bezichtigen. Om 1,30 uur staat op het programma een excursie langs verschillende ruilver kavelingswerken, waarschijnlijk onder leiding van Ir. Van Dam. Ook de voor- lichtingsboerderij in de P.H Polder wordt niet vergeten. Na een bezoek aan Loodmansduin en een van de Texelse rusthuizen, zal het [ezelschap met de laatste boot huistoe gaan. BAZAR TE DE KOOG Ten bate van de N.H. Gemeente te De Koog zal in het Jeugdhuis aldaar op 10 en 11 april a.s. een bazar worden geor ganiseerd. Er zijn mensen, die nooit een bazar bezoeken Waarom niet? Zéker deze bazar is een bezoek alleszins waard! We zijn er van overtuigd, dat de zorgvuldig en met veel smaak samengestelde collectie arti kelen veel aftrek zal vinden! Een bazar zonder attracties is als een aardappel zonder zout. Aan die attracties is dan ook alle aandacht besteed. Wat er precies te doen is? Wij mogen niet alles verklappen. Het beste advies; ga er heen U doet er goed werk mee en buitendien ligt een bezoekje U geen windeieren. DE BOERDERIJBRANDEN IN JANUARI In januari zijn acht boerderijbranden oorgekomen, waarbij de boerderij ver nield of zwaar beschadigd werd. Eén van deze branden kwam voor in Groningen, twee in Drente, drie in Gel derland, één in Noordholland en één in Zuidholland. De directe schade door deze branden aangericht wordt geraamd op ƒ802.810,—. Eén van deze branden werd veroor zaakt door een ondeugdelijke schoorsteen, één door hitte-uitstraling van verwar: mingslamp, terwijl in zes gevallen de oor zaak onbekend bleef Bij deze branden kwamen 20 koeien en 108 varkens om. BAZAR TE OUDESCHILD Te zien aan de voorbereidingen zult U Uw ogen uitkijken op de bazar van de Ned. Herv. kerk te Oudeschild! De bazar wordt gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. in de Pastorie („kerkzaal") te Oudeschild. De bedoeling is een (flinke) stap nader te komen tot de aanschaf van een nieuw orgel. We hopen, dat het over niet te lange tijd een ereplaats zal krijgen in de (dan gerestaureerde?) kerk. Het liegt er niet om, in die bazar! Meis jes- en vrouwenclubs hebben fraai tex tiel vervaardigd en gaan dit met verve te koop bieden. Aan U! Want zonder U geen orgel, maar in plaats daarvan veel teleur stelling bij al diegenen, die vele uren hard werkten om toch vooral geslaagd voor de dag te komen. U zult er kunnen schieten, aan touwtjes met prijzen trekken, met ballen hoge ogen gooien en het Rad van Avantuur re gelrecht op prachtprijzen aan kunnen la ten draaien. Zie voor verder nieuws de advertentie. S.V. TEXEL Uitslagen van zondag: Schagen-Texel 10; BKC-Meervogels 1—1; Zouaven-Helder 1—1; VZV-Vios 3—2. Texel 2-SRC 2 7—0. Junioren: Breez. Boys-Texel 13. Als altijd is Schagen een struikelblok voor ons geweest en de traditie bleef on veranderd. Ruud stond op de ziekenlijst en Ab Wilkens kwam niet opdagen. Cees Boot heeft zonder meer bedankt te spelen (juist nu de ploeg in opgang is; iets wat zeer ongebruikelijk is en voor ons gevoel op het kantje van onsportief moet wor den aangemerkt). Doordat ook Henk voor dit seizoen is uitgeschakeld, kwam Texel met een juniorenvoorhoede in het veld. We geloven dat onze verdediging het wel zwaar te verduren heeft gehad, de 10 nederlaag is ons dan ook niet tegen gevallen Dit doelpunt ontstond uit een twijfelachtig strafschop geval. Hadden we uit deze 2 Schagen-wed- strijden de volle winst gehaald, we zou den nog een kans op de bovenste plaats hebben gehad. Helder en Meervogels speelden weer gelijk. Texel 2 kreeg het te gemakkelijk tegen het met 8 man spelende SRC 2. Aanvan kelijk wist men van dit grote verschil te profiteren. De score werd tot 50 opge voerd, daarna liep men steeds maar weer in de buitenspel-val. Vooral aanvallend valt niet veel goeds te vermelden. Max liet zien dat hij meer kon dan de anderen. In de eerste helft liet ook Koens aardig spel zien, later deelde hij ook wat in de malaise. We geven graag toe, dat het niet leuk is tegen een zo onvolledige ploeg te spelen, daarom de volgende wedstrijd maar weer op volle toeren We hebben 'n mooie kans om in deze klasse ons te hand haven. De junioren wonnen in Breezand met 1. dat is goed gedaan, jongens! Handbal. Onze dames trokken met 3 elftallen er op uit. De uitslagen waren: Con Brio-Texel 5—5; jun Tonegido- Texel 26; adsp.: Tonegido-Texel 56 Dus weer een goede dag. Bij de sen. heeft het, gezien de uitslag, aan spanning niet ontbroken. De junioren en adspiran- ten zijn op de goede weg. Gaarne wensen we Dik Haker en Geri de Waard van harte geluk met hun voor genomen huwelijk. Van onze kant het allerbeste toegewenst. A.s. zondag: De Zouaven-Texel; Texel vrij; jun. Texel-ZAP b; adsp. Ooster- end-Texel. Hebben de welpen al opgegeven of zij een Beverwijker vriendje kunnen hebben tc logeren, met de Pinksterdagen' Dat wordt nu tijd hoor jongens! TEX. BOYS-NIEUWS Tex. Boys 1-Koedijk 1. In een gelijk- opgaande strijd heeft Boys 1 de punten broederlijk met Koedijk 'gedeeld: 1—1. Over het algemeen waren de Boys wel iets in de meerderheid, doch Koedijk vocht fair terug en verdedigde met hand en tand haar heiligdom, waarbij de paal enkele malen redding moest brengen. In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en werden aardige aanvallen ondernomen; na een kwartier meenden we A. Boogaard te zien scoren, maar zijn schot kwam buiten be reik van de keeper tegen de paal. 10 min later was het P. Hopman, die de deugde lijkheid van de paal probeerde Ook de Koedijk-voorwaartsen probeerden de Boys-verdediging te doorboren, maar ook hier gelukte dit niet, zodat de rust met dubbelblanke stand inging. Na de hervatting waren de Boys het eerste half uur in de meerderheid, waar bij ze kans zagen 3 maal te scoren. Slechts het schot van H. van Tongelen vond ge nade in het oog van scheidsrechter Wil- jauw. De andere 2 werden afgekeurd voor buitenspel en het hinderen van de keeper. Koedijk zette alles op alles en haar moeite werd beloond, 'n lage schui ver van r -buiten J. Slikker was de Boys keeper Spigt te machtig: 1—1. In het laat ste kwartier werd er sportief om het win nende doelpunt gestreden, doch de verde digingen bleven de baas van beide voor hoedes. Boys 3, dat met 9 man naar Den Helder was, heeft zich'tegen Helder 6 kranig ge weerd en verloor eervol met 20. Zeg, Boys, is dat nu werkelijk nodig, dat een elftal met 9 man moet spelen. Dit mag toch niet plaats vinden en getuigt toch zeker niet van teamgeest. Geef dan in ieder gevhl vroegtijdig afbericht zoals door enkele spelers is gebeurd. Dan kan de elftalcommissie voor plaatsvervangers zorgen. Zondag a.s. Callantsoog 1-Tex. Boys 1* Tex. Boys 2-BKC 3; ZDH 2-Tex. Boys 3] Zaterdagmiddag: Tex. Boys b-De Koog. Terreindienst' P. Zevenhoven, M. v.d. Wetering Holland-België, 19 april a.s. Wie van de leden naar deze wedstrijd toe wil, kan 2ich tot en met zaterdag opgeven, waarna geloot zal worden wie deze match kunnen bijwonen. TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. Ontvangt u Luxemburg zwak? Laat door ons een goede antenne aanleggen en u ont vangt alle zenders met gemak. M. en A. J. Vonk Weg met die losse snoertjes langs de wand. Laat door ons enkele stopconttkten aan leggen en u weert kortslui ting en brand M. en A. J. Vonk De hoogste prijs ontvangt u voor oud ijzer, metalen, lom pen. A. v.d. Vis, Wilhelmi- nalaan 12, telefoon 256 Te k. gevr. 2e hands kinderledikantje, i.g.st.z. Flikkema, De Koog, Vo- gelmient 47 Hulp in de huish. gevr. voor en kele dagen p. week. Lijn baan 31, Den Burg Te k. best kuikali, 2 maan den oud. W. Zijm, Hoek- zicht, De Westen Een goed tehuis gezocht voor jong poesje. Adres War moesstraat 5 Voerbie- ten te koop. Wed. C. W. Smit, telef. 513, Den Burg Te k. goed onderh. kinderwagen, bill, prijs. Burgwal 13b, Den Burg Verkrijgbaar mooie rode poesjes. J. Verhoeve, Kogerweg K 67, De Koog Bruine bonen te koop, geschikt voor de zaai. P. Kok, Hogeberg Te k. kinderfiets 7,50 en da mesfiets 10,Schilder end 111 Met grote blijdschap en dank aan God geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Trudy F. Blom A. Blom-van Klaveren Jillert Oosterend, Texel, 4 april 1959, Weststraat 29. Met blijdschap en dankbaarheid aan God geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter Agnes Helena Catharina L. Jonkergouw- Paagman J. Jonkergouw Margrietje Oost 102, Texel, april 1959. Donderdag 9 april 4 uur In de N. H. kerkzaal Oudeschild. Zeer veel attracties. Dagelijks geopend van 4 - 6 uur 's Avonds van 7 30 - II uur. Zaterdags van 2 - 5 en 7 30 - 11 uu De opening vindt plaats door Ds Klijnsma. Ons bedrijf kan u vanaf heden nu ook dienst zijn met de meest moderne met een capaciteit van 80 liter per minuu Dit houdt in dat er met iedere gewenste dr pelgrootte gesproeid kan worden. Tevens staan wij in direkte verbinding de meest kundige mensen op gebied sproeien. Dit wil zeggen dat u kunt sproeien met minst mogelijke risico's. U kunt ons bereiken onder tel no 218 - De CocKsdorp en 204 Eierland. De Cocksdorp 12, Texel. Hedenavond n „De Oranjeboom" Entree 75 ct. Aanvang 8 uur. Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van ons doch tertje en zusje Elisabeth Claziena We noemen haar Els. E. Ploeger-Verseput A. Ploeger Henny Den Burg, Texel, 6 april 1959, Beatrixlaan 66. Deze week 100 gram ontbijtspek 100 gr. boterhammenworst samen 60 cent Voor de zeer vele blij ken van belangstelling, die ik mocht ondervinden ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum, betuig ik hiermede mijn harte lijke dank. C. P. SLAG Wilhelminalaan 57, Den Burg. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de grote belangstelling die wij op onze 40-jarige echt vereniging ondervonden hebben. L van Kooten J. van Kooten-Bas Lijnbaan 27, Den Burg TE KOOP prima staat van le eigenaar met 2 helmen, windscherm, valbeugels, budy seat Spotprijs f 700, Vlamingstraat 62, Den Helder, telefoon 3678 zoeken betrekking in een pension Adres: L PIETERS, Adr. Pauwslr. 25, Smilde Te koop gevraagd I 5 2 liefst omgeving De K( Brieven onder no i: bureau Texelse Cour; De Plaatselijke Co missie voor Ruilverk veling „Texel" maakt hierbij bekend, aanvragen om verp'aats van bedrijfsgebouwen vi 1 mei 1959 mueten wore ingediend bij de secreta van de Commissie. 5 later binnen gekomen a; vragen kan geen rekeni meer worden gehouden met meisje van 6 j. biedt zicli aan als Liefst te Den Burg Brieven onder no 12 bur. Texelse Coura gevraagd voor pootmach GEBR. KUNST Den Burg, Tel. Te koop gevraagd 1 of meer percelen faif in de ruilverkavelin Brieven onder no 12' bureau Texelse Coura Jongeman, 25 jaar zag zich gaarne plaatst op Adres te bevragen b bur Texelse Courai 16 bak Eigenheimers, ma 25 28 klasse E Het neus van de zalm, met pravhl ge geharde spruit, billijk prijs MS, De Ze geheel compleet, met band, spoe len en microfoon Wij kunnen u de nieuwe Philips Bandrecorder nu uit voorraad leveren. Een schitterend apparaat met vele mogelijkheden voor een lage prijs! Verrijk de toekomst met het verleden en bewaar bijzondere gebeurtenissen op de band!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2