Albert Heijn IOO.OOO viersmaken-pakken van 1.60 voor «§11 „Het was van ons'' «bij een pak AH-koffie* het 2e pak voor HALVE prijs HEEFT DE 4 LEKKERSTE KOFFIES FEUILLETON door HANOL SPOOR. 4 Frank liet z'n vriend met rust en ging naar buiten. Zijn blikken dwaalden over het duinlandschap. Hij haalde diep adem. „V&t is de moeite waard om voor te vechten", fluisterde hij. „Ze krijgen me hier nooit meer vandaan". Terwijl het daglicht steeds meer over heerste, kwam er geen eind aan de prach tige kleurschakeringen. Als om het geheel te vervolmaken, overgoot de opgaande zon alles met een warm rossige gloed Frank moest zich geweld aandoen om van zijn plaats te gaan. Hij koos een nogal grilliglopend duinpaadje uit en sloeg de richting naar zee in. Na enige tijd verwonderde hij zich dat er reeds meerdere voetstappen in 't zand stonden afgedrukt. Hij kon niet nagaan hoe vers de sporen waren. Het strookte anders niet met het karakter van Stern hout om vreemden op zijn landgoed toe te laten. Vroeger hadden alleen de bewoners van zijn landgoed en de pachters hier toe gang. Frank bestudeerde de sporen en was er bijna zeker van dat ze nog deze morgen gemaakt waren. Hier was het wat duide lijker. Sporen van een grote hond, en de voetstappen van een kleine maat klom pent Dus toch eigen bewoners. Zou Joke soms nu al weer zo vroeg gaan zwemmen? Dat was altijd een hobby van haar. Dan was Dilo bij haar. Waarom zou hij zo lijnrecht naast haar lopen? Een loslopende hond zou wellicht van dit pad afwijken, al was het alleen maar om eens een van de vele konijnensporen te volgen. Frank fronste het voorhoofd bij die be wijzen van een overvloedige konijnen stand. Het konijn is voor een zandtuinder een lastige en schadelijke vijand. Maar de gedachte aan een weerzien met z'n buur meisje overheerste, en hij verhaastte zijn stap Onverwacht werd Frank uit zijn ge dachten opgeschrikt door het woedend gekef van een kleine terrier. „Hé daar, wat is dat nu, nee maar, Rocky, ben jij het?" sprak hij kalmerend tot de hond, die hem fel aanblafte. Deze hield op met het hoge kefgeluid, maar scheen verder de boel nog niet hele maal te vertrouwen. Hij snuffelde wat aan de schoenen van Frank, en gaf verder geen teken van herkenning. Frank bukte zich, en probeerde de hond, die nog schuw terugweek, aan te halen. „Toe nou, Rocky" zei Frank, „ben je vergeten dat ik je vroegre eens uit een konijnenstrik heb gehaald?" Het kleine stompje staart van Rocky begon te kwispelen, en Frank meende dit als een teken van vriendschap te mogen aannemen. „Maar oei oei Rocky, dan is je baas ook dicht in de buurt. Eigenlijk zonde van zo'n mooie ochtend om zo iets tegen te komen". Een schel gefluit weerklonk. Achter 'n duintop kwam de middelgrote figuur van i en man te voorschijn. Een onaangenaam krakende stem gebood: „kom hier, Rocky" De kleine hond dook in elkaar. Met de buik over de grond sloop hij naar zijn meester. Frank bedacht, hoe deze wel graag zou willen dat Frank hetzelfde deed. Het volgende ogenblik stonden de man nen oog in oog. Frank was, als jongere tegenover een oudere, een stap opzij ge gaan om de ander te laten passeren. Deze bleef echter staan. Er kwam herkenning, dan verbazing, ongeloof en ook een wei nig afgunst in zijn ogen, toen hij de ge spierde gestalte en het gezonde, gebruin de gezicht van Frank opmerkte. Frank op zijn beurt vond de jonkheer lang zo imposant niet meer, als hij vroe ger altijd meende. Hij keek nu op hem neer, en het roodaangelopen gezicht boe zemde hem geen angst meer in. Zijn pachtheer had een koppige en heerszuch tige uitdrukking op zijn gelaat. Zonder 'n woord te zeggen keken ze elkaar enige seconden recht in de ogen. De geestelijke botsing tussen deze twee wilskrachtige karakters was bijna tastbaar. Frank zag hoe er vijandschap en haat waren in de ogen van de ander, en drift laaide in hem op. Voor deze man was hij destijds gevlucht uit de samenleving van het dorp. Deze man, wiens adellijke afkomst zich niet in zijn karakter weer spiegelde, had hem met zijn valse be schuldigingen zo angstig gemaakt, dat hij er onervaren als hij was als een misdadiger van door was gegaan. Zo stonden ze elkaar enige ogenblikken aan te staren. Frank maakte aanstalten om zijn weg te vervolgen, toen de jonk heer het woord tot hem richtte. „Niet verstandig van je jongeman", klonk het sarcastisch, „om je weer in het dorp te vertonen". .Frank voelde zich warm worden van drift. „Wel allemensen", dacht hij, „wil dat miserabele mannetje het weer op de oude manier proberen; dan zou hij toch van 'n koude kermis thuiskomen". Hij onderdrukte met geweld zijn woede Uiterlijk kalm, en net zo ironisch als zijn tegenstander, antwoordde hij: „mijns in ziens juist op tijd terug om op mijn zaken te passen, jonkheer Sternhout van Duins fort". Sternhout beet zich op z'n lip. Hij vond het een lelijke streep door zijn rekening, dat hij inplaats van een onderdanige pachter, zo'n zelfverzekerde jongeman tegenover zich trof. Niettemin vond hij dit geen reden om zijn plannen te veran deren. Hij overdacht of het misschien niet raadzamer en voordeliger zou zijn om het wat gemoedelijker te proberen. „Jonge vriend", zei hij zalvend, en deed of hij het opkomend glimlachje van Frank niet zag, „zou het voor beide par tijen niet beter zijn als een en ander in redelijkheid opgelost werd? Jouw ver weer geeft alleen maar uitstel van ext tie; uit de aard der zaak zul je toch onderspit moeten delven". „Bent U daar zo zeker van?" vi Frank, terwijl hij de ander recht in ogen keek. Deze draalde wat, maar ging dan verstoorbaar verder: „ik kan een pracl bedrijf in de polder voor je kopen, da dan heel billijk van mij pachten kun Frank maakte een ongeduldige be ging, maar de jonkheer ging heel n zaam door: „het is hier niet zo de pli om te onderhandelen, maar kom eens mij praten". Frank keek hem spottend aan waarde heer", en nu was het de beurt Sternhout om verbaasd zijn wenkbi wen te fronsen, doch Frank vervol rustig: „U weet toch dat een zandtuin nooit aan de zware klei in de polder wennen; dat eist weer een heel an vakmanschap; ten tweede moet daar t iemand anders de dupe van worden, zelfs al zou die zaak totaal vrij zijn, 1 geen ik sterk betwijfel, geef dan een dere jongeman een kans. Er is schreeuwend tekort aan cultuurgrond de liefhebbers verdringen elkaar". (Wordt vervol VERJAARSGESCHENK AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN TER GELEGENHEID VAN IIAAR VIJFTIGSTE VERJAARDAG In het vooruitzicht van de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit de Koningin heeft zich, met instemming van de Regering, een Comité gevormd ter aanbieding van een gezamenlijk verjaarsge schenk van de bevolking van het Koninkrijk Het Comité, bij welks samenstelling is gestreefd naar een veelzijdige maatschappelijke vertegenwoordi ging van de bevolking, heeft zich middels onder staande publikatie tot de bevolking gewend. „Nu de vijftigste verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aanstaande is, blijkt alom het verlan gen levendig niet alleen om 30 april 1959 op buiten gewone wijze te vieren, maar ook om aan de jarige persoonlijke aanhankelijkheid te betuigen. De ouderen onder ons herinneren zich nog goed de vreugde, die ons land vervulde, toen op 30 april 1909 in het Oranjehuis een Prinsesje het levenslicht zag. Die vreugde is bij het opgroeien van Prinses Juliana het begin gebleken van een grote liefde van het Nederlandse volk in al zijn geledingen, zich openbarende in een hartelijk medeleven met haar huwelijk en gezinsleven, in een vurig verlangen tijdens haar ballingschap om haar weer in ons mid den te zien. En toen zij, na de troonsafstand van Koningin Wilhelmina, bij de inhuldiging op 6 sep tember 1948 haar onvergetelijke toespraak hield, beseften wij allen, dat wederom een hoogstaande, rijkbegaafde vrouw de troon der Oranjes had be stegen, het Koninkrijk der Nederlanden ten zegen Heden leeft Koningin Juliana, wijs met de ouderen en als een jeugdige met de jongeren, tezamen met haar gezin midden in haar volk. Wij vertolken stellig een overal in het Koninkrijk levende wens, door met instemming van de Re gering het initiatief te nemen om haar ter ge legenheid van deze bijzondere verjaardag een ge schenk aan te bieden, een geschenk waarin ons diep respect en onze warme genegenheid jegens de Draagster der Kroon gestalte kunnen krijgen. Ons Comité wil alle Nederlanders en alle Nederlandse organisaties, verenigingen, instellingen en bedrij ven in de gelegenheid stellen om aan dit geschenk bij te dragen; daarbij zal het persoonlijk offer van bescheiden omvang even welkom zijn als het grol er bedrag van een collectiviteit. Wij menen te handelen in de geest van de Ko ningin, wanneer wij haar een bedrag ter beschik king stellen, dat zij naar haar inzicht kan bestem men voor een algemeen doel Daarnaast hopen wij een deel van de bijdragen te mogen aanwenden voor een persoonlijk geschenk. Deelneming aan deze gezamenlijke actie is mo gelijk tot 25 april a.s. door storting en bijdragen hetzij bij de Postcheque- en Girodienst op nummer 640 000, Amsterdam, hetzij bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. te Amsterdam, beide ten gunste van de rekening „Verjaarsgeschenk H M. de Koningin". Bovendien kunnen bijdragen plaatse lijk worden gestort ten bate van een dezer reke ningen bij alle bankkantoren in het gehele land. Dit geldt niet alleen voor de kantoren der handels banken en boerenleenbanken, maar ook voor de spaarbanken. Wij houden ons ervan verzekerd, dat dit initia tief algemeen weerklank zal vinden Comitc Verjaarsgeschenk H M de Koningin Gaarne wil ik het verzoek, dat genoemd Comité tot de bevolking richtte, ondersteunen en spreek ik de hoop uit, dat ook Texel een waardig aandeel in dit nationaal verjaarsgeschenk zal willen leveren. Het is niet de bedoeling straatcollecten te houden. Mochten echter gezamenlijk bijdragen bijeen wor den gebracht, b.v. door leden van verenigingen, door medewerkers van bepaalde bedrijven of door leerlingen van de scholen, dan is tegen deze groeps gewijze inzameling uiteraard geen enkel bezwaar. De burgemeester van Texel, C. DE KONING JEUGDCONCERT OP VRIJDAG 10 APRIL A.S. OOK VOOR OUDEREN TOEGANKELIJK Op vrijdag 10 april a.s. n.m. 14.45 uur zal in „Casino" te Den Burg een jeugdconcert plaats vin den, verzorgd door Thomas Magyar, viool, en Johan Patist. piano. Het programma voor dit jeugdcon cert, dat zal worden toegelicht door Johan Patist, is het navolgende: 1 Twee oud-Hollandse dansen - bew. J. Röntgen 2. Sonate - A. Vivaldi 3. Spaanse Dans - M. de Falla 4. Roemeense volksdansen - B. Bartok 5. Ruralia Hungarica - E. von Dohnany Dit programma, getiteld de folklore in de volks muziek, is ook voor ouderen toegankelijk. De en treeprijs bedraagt 0,75. Er wordt precies op tijd begonnen. Het programma zal ongeveer één uur duren. De heer Magyar trad zoals men zich zal her inneren vorig jaar als solist op bij het concert, verzorgd door het Noordhollands Philharmonisch Orkest INSTALLATIE STICHTING CULTUREEL WERK UITGESTELD De installatie van de Stichting Cultureel Werk Texel, die aanvankelijk gepland was op vrijdag 17 april a.s is uitgesteld tot een nader te bepalen datum, medio mei, daar de door de gemeente raad te benoemen leden van het Centraal bestuur nog niet konden worden benoemd f p indien u uw smaak reeds hebt bepaald goud-, groen-, rood- of paarsmerk van dezelfde smaak -)b Iedere bezoekster id odzc zaak kan niet meer dan één keer van een dezer beide aanbiedingen profiteren. De vier lekkerste koffies in één pak - speciaal gemaakt om u te laten proeven welke smaak de juiste voor u is! U krijgt 4x62'/j gram van de beste koffiesoorten voor een prijs waarvoor u anders nooit kwaliteitskoffie koopt (zelfs niet bij AH die toch altijd al per pak 17 tot 19 cent minder berekent). Proef goed, wat zal uw koffie keuze zijn: vol-aroma- tisch, mild-krachtig, mild- geurig of pittig? Profiteer snelwe hebben maar 100.000 viersmaken-pakken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4