Cjroen 2 rwarL-Jexelsin het harL, nu ook in rollen Goede nachtrust T&MDPASiTA Setter-Set ZATERDAG 11 APRIL 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7343 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld <S de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg Texel Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 2 tot en met 9 april 1959: Geboren: Adrianus Hendrikus Maria, zv. A. M. Schoo en P. Bos; Agnes Helena Catharina, dv. J. F. Jonkergouw en H. M. G. Paagman; Elizabeth Klazina, dv. H. L. Ploeger en E. G. Verseput; Trudy, dv. F. Blom en A. van Klaveren; Caro lina Adriana, dv. P. G. den Brok en F. M. Halsema; Pieter, zv. S. Dros en J. Bremer Ondertrouwd: Fulps Zegers en Tjaltje A. R. S. van der Knaap. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 11 april Everstekoog, De Bremakker. 8 uur, aan vang weekendcursus amateurtoneel. De Koog, Jeugdhuis, bazar t.b.v. de Ned. Herv. Kerk. Oudeschild, Pastorie, bazar t.b.v. de aan schaffing van een orgel. De Krim, Sluftervallei, Gymnastiek- uitvoering SVC. Maandag 13 april Den Burg, „De Lindeboom-Texel", film avond „Dwars door de Sahara" voor 't Nut. Den Hoorn, „Loodsmans Welvaren", Mekha filmmiddag en -avond. Dinsdag 14 april Den Burg, Oranjeboom, Filmkring. Oosterend. o.l. school, filmavond „Dwars door de Sahara" voor Ontwikkelingsclub Den Burg, Landbouwhuishoudschool, Ploegstoffenshow. Oudeschild, Eigen Gebouw, Mekha film middag en -avond. Woenscdag 15 april Den Burg, De Zwaan, R.-k. vrouwenbond afd. Gilde. De Cocksdorp, De Hoop, Mekha film middag en -avond. De Koog, De Toekomst, Jaarvergadering Sportevr. De Koog. Donderdag 16 april Den Burg, De Zwaan. Moederavond KAV De Koog, De Toekomst, Mekha film middag en -avond. Den Burg, De Oranjeboom, ULO-avond Vrijdag 17 april Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, Mekha filmmiddag en -avond. Den Burg, De Oranjeboom, ULO-avond Zaterdag 18 april De Koog, De Toekomst, Toneeluitvoering De Duinkanters" „Schip op strand" EEN DER OUDSTE INGEZETENEN OVERLEDEN Dit plaatje maakten wij toen Opoe Dekker 90 was qeworden Mevr. de wed. G. Dekker-Koning, die sinds verscheidene jaren in huize „Irene" verpleegd wordt, is donderdag overleden. Zij vierde op 7 februari haar 93 ste ver jaardag en was nog steeds bijzonder kras. Toen in Huize „Irene" een paar weken geleden een bonte avond door het Jeugd Roode Kruis werd geboden, was mevr. Dekker dan ook nog van de partij, want haar ontging nog niets en overal wilde zij nog best aan deelnemer. Mevr. Dekker was een der oudste in gezetenen van ons eiland. „DE PELIKAAN" KREEG NIEUWE EIGENAAR Naar we vernemen heeft de heer P. Keijser kamphuis „De Pelikaan" onder hands gekocht van de heren W. H. Lap en J .H. Geus De heer Keijser is sinds 1953 als beheer der aan dit bedrijf verbonden. „De Peli kaan", gelegen ten zuiden van De Koog, is in 1933 gebouwd en was toen het eerste kamphuis van het eiland Na de oorlog is de capaciteit iets opgevoerd. „De Pelikaan" trekt ieder seizoen op nieuw grote aantallen jongelui aan en dat is geen wonder, waar dit gebouw een zeer goede klank heeft en bovendien zeer gunstig gelegen is. Vele gasten komen daar dan ook al jarenlang ter gelegen heid van hun nieuwe vakantie terug' Wij wensen de nieuwe eigenaar gaarne een bestendige bloei van het bedrijf toe. Italiano, de heerlijke versnapering bij hoest en verkoudheid 19 cent per rol. EEN PRODUCT V"A N KING- EN RAjOGFAARIEKEN .■roNNEMA N.V SNEEK GAAT DE KAMPEERSECTOR ALLE RECORDS SLAAN? Gezien de grote belangstelling, welke men aan de dag heeft gelegd voor de A.N.W.B.-expositie van tenten, kampeer wagens en kampeerbenodigdheden, mag de verwachting worden uitgesproken, dat Texel een record in de kampeersector van het vreemdelingenverkeer zal beleven. Niet minder dan 60.000 personen hebben een kijkje genomen in „Goed Kamp!" en de standhouders hebben nog nooit zulke goede zaken gedaan. UITVOERING RUILVERKAVELING De uitvoering van het werk, dat ver band houdt met de ruilverkaveling blijft bevredigend voortgang vinden. Momen teel zijn bij de verbetering van wegen, egalisatie- en draineringswerkzaamheden ongeveer honderd arbeids krachten be trokken, terwijl een twaalftal draglines gebezigd wordt. HOUDT DE NIEUWE SLOTEN IN TACT Hier en daar ziet men, dat de in het kader van de ruilverkaveling gegraven sloten duidelijk de sporen vertonen van ongewenste visite. De beschadiging van slootkanten moet dan worden toege schreven aan te opdringend vee. Wie langs de sloot een draad spant kan de af watering afdoend beschermen en de be groeiing van de wal helpen bevorderen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 april op 5.55 uur en gaat onder om 19.29 uur. Maan: 16 april E.K.; 23 april V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 11 apr. 10.14 en 22,25; 12 apr. 10.43 en 22.55; 13 apr. 11.12 en 23.26, 14 apr. 11.39 en 23.57; 15 apr. 12.09 en -; 16 apr. 0.35 en 12.45; 17 apr. 1.23 en 13.45; 18 apr. 2.39 en 15.16 Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. COLLECTE GROESBEEK BRACHT OP 334,78 Den Burg en omgeving 186,62, Ooster end 50,66, Den Hoorn 28,25; De Koog 27,18; Oudeschild 18,76; De Waal 13,71, P.H Polder 9,60. Te De Cocks dorp en Eierland werd niet gecollecteerd. Hartelijk dank aan alle gevers en aan alle collectanten. SV. DE KOOG Het afgelopen weekend bracht onze elftallen geen winst. De Koog 2 verloor met 53 van WGW 4 en de adsp. moesten de punten aan Den Hoorn laten (32) Het komende weekend brengt de volgende wedstrijden: Tex. Boys b-De Koog a, 4.30 uur. Geel Zwart 2-De Koog 1, 2 uur. De wedstrijd van het tweede is uitgesteld. Denken de leden nog even aan de jaarvergadering a s. woensdag 15 april? Gaarne zien wij een grote opkomst. door Zenuwrust Mijnhardt's Zenuwtabletten S V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: JVC-Vios; Limmen- Zwaagdijk, Meervogels-BKC; De Zou- aven-Texel, Helder-VZV; LSVV-Schagen Texel 2 is vrij Jun. Texel-ZAP b, 1 30 u. Adsp Oosterend a-Texel a, half vier en welpen Oosterend-Texel, half drie. Handbal: Olympia-Texel; jun. BKC- Texel; Adsp. Olympia-Texel. Een uitgebreid programma dus. Voor Texel 1 een zware opgaaf, toch zouden een paar punten zeer welkom zijn. De junioren zullen ongetwijfeld een pittige wedstrijd tegemoet kunnen zien. De adspiranten en welpen zullen in Oosterend hun uiterste best moeten doen. De handbalfamilie gaat wéér op reis. BUREAU HUISVESTING De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat het huisvestingsbureau thans is gevestigd Vismarkt 2 (kantoor Sociale Dienst). Texel, 11 april 1959. De Burgemeester voornoemd, C. DE KO'NING. BRANDGEVAAR VEGEN VAN SCHOORSTENEN Burgemeester en wethouders van Texel herinneren aan het bepaalde in artikel 173 van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Texel, waarin het vol gende staat vermeld: „De gebruikers van percelen doen dik hunner schoorstenen tenminste eenmaal in het jaar en wel in de maanden april en mei vegen. Bakkers, smeden en anderen, die ander of meer vuur gebruiken, dan voor huis houdelijk gebruik nodig is, moeten de schoorstenen welke voor hun bedrijf dienen iedere drie maanden doen vegen, als in maart, juni, september en decem ber. Van het bepaalde in dit artikel zijn uitgezonderd schoorstenen, welke niet meer dan twee maanden van het verlopen jaar gebruikt zijn". Texel, 2 april 1959. Burgemeester en wethouders van Texel De burgemeester, C. de Koning. Do secretaris, P. Beemsterboer. NUTSSPAARBANK TEXEL De definitieve openingsdatum van het in aanbouw zijnde kantoor voor de Nuts- spaarbank is nog niet bekend, maar ge zien de goede vorderingen van het ge bouw hoopt men dit omstreeks juli in ge bruik te kunnen nemen. STUDIETOELAGEN Het Bestuur van de Stichting „Prof. Dr. W H. Keesomstudiefonds" te Texel brengt ter kennis van belanghebbenden, cat personen met een goede studieaanleg, die niet in staat zijn de kosten van hun oorgenomen of reeds aangevangen stu die te betalen en die gedurende het cur susjaar 1959-1960 voor een studietoelage uit genoemd fonds ter tegemoetkoming in die kosten in aanmerking wensen te ko men, zich vóór 10 mei a.s. kunnen wen den tot voornoemd Bestuur door middel van een daartoe strekkend aanvraagfor mulier, dat te verkrijgen is op de afde ling Financiën en Onderwijs der ge- rr.eente-secretarie te Den Burg. Verzoekschriften, die na 10 mei a.s. worden ingezonden, zullen niet meer in behandeling kunnen worden genomen WERKLOOSHEID DAALDE OP TEXEL Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau stonden eind maart nog slechts 105 ar beidskrachten als werkloos ingeschreven, een belangrijke daling van dit onprettige erschijnsel, want in februari was het korps reservisten nog 155 man groot. Ge zien de in uilvoering zijnde werken in het kader van de ruilverkaveling en we gennetmodernisering zou men overigens als buitenstaander kunnen verwachten, dat er thans eerder handen te kort dan te veel zouden zijn, maar hierbij moet worden opgemerkt, dat de machines veel werk voor hun rekening nemen DE BÉSTE en niet duur. Tube 95 70-45 ct SCHAPENHOUDERS, OPGELET! De heer E. Noordijk, verzoekt ons het volgende onder de aandacht van de Texelse Schapenhouders te brengen. Iedere schapenhouder kent gedurende de weken, dat de lammeren worden ge boren het probleem van „het zich niet ontsluiten" van het schaap. Nadat de schapenhouder zich hiervan op de hoogte heeft gesteld, doet hij ver standig zich van verdere handelingen aan het schaap te onthouden (ontsteking!!) en de dierenarts te raadplegen. Deze tracht dan deze afwijking op te heffen door het schaap een bepaald medicament m te spuiten en niet zelden gelukt het dan de lammeren langs de normale weg ter we reld te brengen. Niet altijd echter wordt op deze wijze succes bereikt. Gelukkig staat de dierge neeskundige wetenschap, evenals iedere andere wetenschap, niet stil. Sinds enke le jaren bestaat immers de mogelijkheid dergelijke schapen operatief (keizersnede) te behandelen, waardoor èn het moeder- dier èn de lammeren behouden kunnen blijven. Het is verheugend te kunnen me dedelen, dat de Texelse dierenarts, de heer H. de Boer, dit voorjaar al meerdere schapen op deze wijze lieeft behandeld met uitstekend resultaat. Dit resultaat zal echter alleen te bereiken zijn, wanneer de schapen in gezonde toestand voor be handeling worden aangeboden, dus niét met ontsteking of verwonding van de ge- boorteweg, ontstaan door „herhaald on- BERT LAP WEER THUIS Op een noodlottige dag in oktober dus precies een half jaar geleden Werd de 8-jarige Bert Lap, Parkstraat, Den Burg, zeer ernstig gewond doordat hij 'n ijzeren voorwerp, dat bij het gooien naar kastanjes uit een boom in het Park viel, in het hoofd kreeg. Zeer lange tijd is zijn toestand zorg wekkend geweest, maar allengs week 't levensgevaar en zijn toestand is nu zo danig verbeterd, dat hij donderdagmid dag uit het academisch ziekenhuis te Lei den naar de ouderlijke woning terug kon keren. Bert is de gevolgen weliswaar nog niet helemaal te boven, maar nu zal het onge twijfeld slechts een kwestie van tijd zijn om een algeheel herstel te doen vol trekken. Het was dus geen wonder, dat in de Parkstraat gevlagd werd toen Bert dan eindelijk weer op zijn dorp terugkeerde. Gefeliciteerd Bert! TEXELAARS ACTIEF BIJ OLIEBORINGEN Twee Texelse kottervissers, de heren W. v.d. Vis en G Vlaming, Oosterend, zijn de laatste tijd actief zonder dat zij de netten over boord gooien. De kotters zijn namelijk werkzaam voor een maatschap pij. die onderzoekingen verricht ter hoog te van de Zuidhollandse plaats Monster, waar op vijf kilometer in zee naar olie geboord wordt. De Texelse schepen ver voeren materiaal, dat bij deze expeditie gebezigd wordt. „EXPORT" LAMMERENBAKKEN De vakbekwaamheid der Texelse vak lieden dringt ook door tot in de Noord oostpolder. Dezer dagen kreeg de heer P. J. Kooger te De Waal het verzoek van de Directeur der Nederlandse Wolfedera tie, een serie lammerenbakken te maken voor bovengenoemde polder. Dat de heer Kooger op dit verzoek inging, spreekt vanzelf. aitijf en stram Nu hier - dan daar Neem Kruschen - on Uw pijnen verdwijnen. In vele gevallen van rheumatische pijnen krijgt ons klimaat de schuld. Maar veel eer is de oorzaak: onzuiver bloed. Begin een bloedzuiverende kuur met Kruschen en ge zult al na korte tijd de weldadige j gevolgen daarvan ondervinden. Naarmate j Kruschen de wat traag geworden bloed- zuiverende organen weer op gang brengt, krijgen de pijnverwekkende onzuiverhe- den geen kans meer zich vast te zétten, maar worden ze afgevoerd langs de natuurlijke weg DS. T. BLA NKSMA-V.D. ZVVAAG NAM AFSCHEID VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TEXEL Na zang en gebed en de schriftlezing, waarvoor was gekozen Matth. 28 de ver zen 16 e.v. sprak Ds. T. Blanksma-v.d. Zwaag, haar laatste prediking uit in haar functie van predikante van de Doopsge zinde Gemeente Texel te Oosterend. Als tekstwoord was gekozen het laatste gedeelte van het voorgelezen Matth. 28, vers 20: „Zie ik ben bij U al de dagen tot het einde der wereld. Mijn gedachten,, aldus Ds. T. Blanksma- v.d. Zwaag gaan uiteraard naar de afge- ^pen 4 jaar uit. Ik herinner hierbij de Tekst bij mijn intrede alhier „Ik doe alles ter wille van het evangelie om er zelf deel aan te hebben". De laatste keer dat ik hier mag voorgaan sta ik echter niet zo vrijmoedig tegenover de Gemeente. De gebrekkigheid van de mens en predikant heeft wel eens in de weg gestaan. Je bent tenslotte maar klein als zodanig. Maar wel is mij in deze jaren duidelijk gewor den dat, wanneer je iets mag doen voor het evangelie, Hij daar ook op toeziet en in variatie op de tekst zou ik kunnen zeggen. „Hij is bij mij geweest al de da gen Dikwijls begrijp je het wel eens niet. Soms kunnen de zekerheden je ont vallen en is de weg donker. Maar ook in die dagen is Hij bij ons. Soms twijfel je wel eens aan alles. De mc-nsen bouwen de kerken als grootste en hoogste gebouw ter ere van Hem, maar dan twijfel je wel eens of dat alleen maar een manifestatie in steen is, niet in de harten van de mensen leeft. Maar ook dan is Hij steeds bij mij geweest. De openbaring van Zijn liefde loonde Hij ondanks mijzelf Wel licht heb ik misschien eens teleurgesteld, heb ik gedwaald of andere tekortkomin gen getoond U zou het deze maal eer be lijdenis of schuldbekentenis kunnen noe men, maar ik weet nu gelukkig Het Woord te hebben kunnen doorgeven. In liefde en waarheid is Hij ons trouw al de dagen, zolang de schepping duurt. Dit al les zal de basis van ons bestaan zijn. Alle ingeving van Zijnentwege en onder el kaar is mogelijk in Zijn naam Dat is bo- endien de enige bestaansmogelijkheid van de mensheid. Troost, bemoediging en wederopstanding is in Hem, opdat wij weten, dat wij Zijn kinderen zijn. Door COÖP. BOERENLEENBANK TEXEL Het bestuur van de Coöp. Boerenleen bank Texel heeft ir. Pothoven, Amers foort. opdracht gegeven tot het maken van een schetsontwerp voor het te bou wen pand aan de Groeneplaats. Zoals gemeld zal dit nieuwe gebouw verrijzen op de plaats van de voormalige Linde boom. JUBILEA BIJ J. C. RAB N.V. Dezer dagen vonden bij de brandstof fen, bouwmaterialen en betonindustrie J C. Rab N.V. twee jubilea plaats: de heer Kl. Gielis herdacht n.l. het feit, dat hij vóór 35 jaar bij dit bedrijf in dienst trad en de heer G. Smit was 30 jaar bij deze onderneming werkzaam. GEDIPLOMEERD AAN MIDDELBARE RIJKSLANDBOUWSCHOOL SCHAGEN Het diploma van de middelbare rijks landbouwschool te Schagen werd be haald door G. W Jimmink, De Waal, en .1 Slot, „Wezenplaats". GESLAAGD VOOR LERARES Mej. J. van Groningen, Weverstraat 49, Den Burg, deed deze week met gunstig gevolg examen voor de akte N XIX (le- ïares bij 't landbouwhuishoudonderwijs). Mej. Van Groningen volgde daartoe de opleiding aan de Christine Hermine School te Zetten (Gld.) ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) PPHNS IIENDRIKPOLDER EN HET NOORDEN ZIJN VERKAVELD De tot het ruilverkavelingsblok „Texel" behorende Prins Hendrik Polder en Pol eer Het Noorden zijn thans verkaveld. De grootte der kavels loopt uiteen van vijf tot twintig hectare. Het volgende onderdeel van het verka- velingswerk vormen de landerijen rond Oosterend. Daar ter plaatse ziet men reeds overal gele indictiepaaltjes in de grond staan met de namen erop van de toekomstige eigenaars. De toekomstige eigenaars kunnen thans dus reeds buiten de kaart om zien waar zich hun percelen gaan uitstrekken, hoe de kavels zullen lopen. Dit werk zal in het najaar ter hand worden genomen. AFSLUITING KURSUS HANDENARBEID A.s. dinsdagavond zal in het dorpshuis ie Den Burg de afsluitingsavond plaats vinden van de door het Centraal jeugd- overleg Texel georganiseerde handen- arbeidkursus. De leider van deze kursus, de heer H. van Draanen, heeft een der mate enthousiaste groep leerlingen ge troffen, dat hij besloot aan de aanvanke lijke serie van vijf avonden nog één avond toe te voegen, die dus nu a.s. dinsdag zal plaats vinden. Op deze avond zal hij in afwijking van vorige avonden een groot aantal technie ken in vogelvlucht behandelen, waarop eventueel in een vervolgkursus kan wor sen voortgebouwd. Ook zij, die nog niet aan deze kursus deelnemen, maar wel in het onderwerp van de kursus geïnteresseerd zijn, zullen deze avond tegen een entree van 0,50 kunnen meemaken. «lat zijn pas n y Inn 8 cerzoek" - Ik ben van mening, dat het op mijn alle nood, schuld en gebrokenheid heen weg ligt aan deze ontwikkeling van de diergeneeskunde publiciteit te geven, op dat de schapenhouder hiervan kan profi teren. E. NOORDIJK. mogen we deze boodschap ervaren mogen we blij zijn. Maar dikwijls krijg ik de gedachte, dat er wel een Gemeente is met een gebouw maar met een gesloten hart. Ge behoeft nooit bang te wezen, want ge vindt Hem altijd terug op de levensweg. Hij wil dit doen tegenover alle mensen, want tegenover Hem zijn wij allen gelijk. God wil niet dat wij ont komen; ontsnappen aan Zijn nabijheid. Wij moeten Hem steeds op het pad vin den, ook tegenover de ander. Het Chris tendom is een enorme roeping maar te vens een grote verantwoordelijkheid, maar het is een grote vreugde te kunnen zeggen, dat Hij met mij, met U en alle enderen samen is. Na slotgebed en zang werd de vertoe ving geleid door de heer J. Visman, vice- voorzitter van de Doopsgezinde Gemeente en kerkeraadslid voor Oosterend. Als sprekers traden in volgorde op, de heer J. C. Rab, voorzitter der Doopsge zinde Gemeente; Burgemeester C. de Ko ning, namens het Gemeentebestuur; Ds. H. van Bilderbeek, mevr Koning, namens de zusterkring te Oosterend; mevr. Van Bilderbeek, namens de federatie van Zus- terkringen; Ds. Schol ten namens het theologenconvent Texel en het bestuur van de Geref. Kerk te Oosterend; Ds. Klijnsma namens het bestuur van de Herv. Gemeente te Oosterend; de heer K. Mantje, namens het bestuur van de Doopsgez Gemeente te Den Helder en de heer J. Visman, namens de Doopsgez. Gemeente, voor zover betreft Oosterend. Zij allen betuigden hun erkentelijkheid en dank voor het vele en goede werk door Ds. T. Blanksma-v.d. Zwaag verricht en voor de prettige samenwerking. Hierna dankte ds. Blanksma-v.d. Zwaag de onderscheidene sprekers, terwijl als slot ook de heer Blanksma enige woorden van dank richtte aan de Doopsgezinde Gemeente van Texel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1