Cjrocn Twartsjexels in het hartL, ftyisks/KM*? In 1962 't Horntje, anders nog een schip met zijlading 0! [VOENSDAG 15 APRIL 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7344 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Borg Texel Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en xaterdags Bank: R'dcrm.se Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm IN DE ZOMERMAANDEN zitten wij aan de top van onze vervoerscapaciteit, waardoor in de eerstvolgende jaren bij een gelijke toename van het autovervoer grote vervoersmoeilijkheden verwacht moeten worden. Het heeft ons daarom zéér erontrust, dat op de begroting van 1959 an de rijkswaterstaat geen gelden voor een nieuwe haven op Texel en te Den Helder waren uitgetrokken. Mochten binnen afzienbare tijd de bestaande plannen ('t Horntje) niet gerealiseerd kunnen wor den dan hebben wij een plan gereed om in 1960 een nieuw zijladingschip in de vaart te brengen. Deze situatie is zeer ernstig met de rijkswaterstaat besproken en an die zijde is ons de verzekering gegeven, dat menselijkerwijs gesproken in 1962 de nieuwe haven aan de zuidpunt van Texel in gebruik kan worden geno men.. Aldus deelde de heer C. J. de Lugt, president-commissaris der N.V. Texel's Eigen Stoomboot Onderneming, mede op de vrijdagavond in „De Oranjeboom" te Den Burg gehouden algemene vergadering van aandeelhouders. Er worden, zo vervolgde spreker, door ons ook pogingen ondernomen om van de Provinciale Zeeuwse Stoombootdienst tij delijk een schip te huren, maar deze kans van slagen is zeer klein, daar men ook daar de reserveboten niet graag ver van huis stuurt. De aanleg van de nieuwe haven aan de zuidpunt wordt dus minder vlug verwe zenlijkt dan velen verwacht hadden. De heer De Lugt merkte in dit verband op, aat bij een dergelijk project echter zeer veel aspecten en problemen naar voren komen en het geheel een diepgaand on derzoek eist, speciaal in het waterloop kundig laboratorium. Het blijkt steeds meer, ik heb daar vorig jaar ook al op gewezen, aldus spreker, dat het „maak maar een gat in de dijk en vaar er in"- plan van enige jaren geleden voor Texel wel een groot fiasco zou zijn geworden. We zijn dus momenteel wel enigszins gerustgesteld, maar zien toch met zeer veel zorg de naaste toekomst tegemoet, want in het allergunstigste geval zullen wij ons toch nog drie seizoenen moeten zien te redden met de tegenwoordige vloot. Dit waren uiteraard de belang rijkste mededelingen, die de president- commissaris in zijn openingswoord deed. Voor deze vergadering, die geen bijzon dere agendapunten bevatte, bestond een behoorlijke belangstelling. Een bijzonder woord van welkom werd gericht aan de heren W. H. Lap, oud-president-commis saris, J. de Vries, oud-walcommissaris en Jur. Beumkes, oud-hoofdconducteur, als mede tot het personeel van bus en boot. Spreker herdacht met groot leedwezen het heengaan van de heer P. Kruger, die bijna 25 jaar lang de Onderneming op oorbeeldige wijze had gediend. De bruto bedrijfswinst was groot 290.000,waaruit na afschrijvingen een winstsaldo resulteerde van f 135.000,De omzet begint het miljoen te naderen! Dit resultaat stemt tot grote tevredenheid, maar gezien de grote wij ziging in de nabije toekomst in het tra ject van onze veerdienst en de zeer grote bedragen (4-5 miljoen), die geïnvesteerd zullen moeten worden, is het toch nood zakelijk, dat deze gunstige resultaten ge handhaafd kunnen worden. Het resultaat van de bus-exploitatie was eveneens behoorlijk en dat mag wel apart worden vermeld, daar deze afde ling altijd het zorgenkindje geweest is! Dank zij aanschaffing van nieuw mate riaal kon de exploitatie goedkoper ver lopen. Nu, na veertien dagen in dienst te zijn geweest, valt te constateren, dat verbete ringen aan de Dageraad geheel aan de verwachtingen voldoen. Indien van de zijde van de rijkswaterstaat gezorgd zal worden voor het goed diep houden van de geul voor de haven van Oudeschild, gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Na de bouw van het nieuwe kantoor te hebben genoemd, merkte spreker op, dat er nog een belangrijke wens bestaat, nl. de aanschaffing van een nieuwe zieken auto. Dit moet een auto zijn die uiteraard prima veert, maar daarvoor is een lange wagen nodig en de Voorwaarts kan geen al te lange auto vervoeren. Wij menen de oplossing te zullen vinden door de om bouw van een Amerikaanse auto tot zie kenauto en daarnaast zal de huidige auto in exploitatie blijven om hem te gebrui ken als de Voorwaarts ingeschakeld moet worden. Er zal naar gestreefd worden om het ziekenvervoer zo weinig mogelijk per Voorwaarts te doen plaats hebben. Hierna werden de uitstekend verzorgde notulen gelezen door de secretaris, de heer G. Bakker Pzn. Vervolgens bracht de directeur, de heer J. J. van der Vlies, zijn jaarverslag uit. Hieraan ontlenen wij: Ondanks de bestedingsbeperking wer den 16.000 passagiers meer vervoerd en 5.000 auto's meer. Op 15 mei vierden we het 25-jarig dienstjubileum van kapitein Vlas en op 1 september dat van kapitein C. Krijnen. Stuurman P. Dogger werd op 30 juli tot reserve-kapitein bevorderd. Op 1 maart trad G. Boogaard in dienst als hulpma chinist en op 1 september G. Eelman als matroos. Op 16 oktober overleed plotseling onze machinist P. L. Krugers. Met hem ver loor de Onderneming een zeer plichts getrouw medewerker. In 1958 heeft De Dageraad 34 dagen geen dienst gedaan. Het maakte 1876 tochten. De Dokter Wagemaker had 15 dokdagen en maakte 471 reizen. De Voor waarts 423. Op 14 maart had een bespreking plaats op het provinciehuis te Haarlem, het pontvraagstuk betreffende. Uit deze be spreking bleek, dat ernaar gestreefd zou worden in 1962 een ponthaven aan het Horntje in gereedheid te hebben, echter bleek, dit jaar, dat op de begroting van rijkswaterstaat voor 1959 geen gelden voor een ponthaven waren uitgetrokken. Een stijging der bedrijfslasten, die zich van 1945 af steeds heeft doorgezet, is in 1958 tot staan gekomen De gemiddelde bezetting van onze schepen voor het auto vervoer bedroeg 51 pet. tegen 48 pet. in 1957. Vervoerd werden: 469.264 betalende passagiers (453.300 in 1957); 57.926 scho lieren en ziekenbezoek; 46 388 personen auto's (41.197 in '57); 9.212 vrachtauto's (9.247 in '57); 85.275 fietsen (89.592 in '57). Het busvervoer: Lijndiensten: 328.157 personen (324.192 in '57); Tourwagen- en ongeregeld vervoer 20.450 personen (17.813 in '57). Lijnkilometers: 192.413 (180.819 in '57). Tourkilometers: 58.520 (56.552 in '57). De directeur besluit: Vooral gedurende de grote seizoendrukte had ons personeel leng niet altijd een gemakkelijke taak. Wij zijn er echter van overtuigd, dat elk personeelslid zijn uiterste best gedaan beeft om de dienst zo vlot mogelijk te laten lopen en het publiek zoveel moge lijk ter wille te zijn. De pres.-comm. dankte de directeur voor het verslag. Daar het werk van de onderneming zich voortdurend uitbreidt, wordt Uw taak steeds zwaarder. De pres.-comm. onderstreepte gaarne de woorden van erkentelijkheid, die aan het personeel gericht waren. Nadat de balans en de verlies- en winstrekening ongewijzigd waren vast gesteld volgde de stemming voor een verkiezing van een commissaris. De heer J. C. Rab, herkiesbaar, werd met 134 van de 168 stemmen herkozen. De heer Rab maakt reeds gedurende vijf jaren deel uit van het bestuur. Hij dankte de vergade ring voor het getoonde vertrouwen. „Het is interessant en mooi werk, maar gezien de grote beslissingen die nu en dan ge nomen moeten worden is dit tevens een verantwoordelijke functie; de zaken lig gen soms wel eens minder eenvoudig dan velen zouden kunnen veronderstellen". De pres.-comm. feliciteerde de heer Rab met diens herbenoeming en zeide ervan overtuigd te zijn, dat de juiste man op de juiste plaats herkozen is. Rondvraag Diverse personen voerden het woord. De heer J. Agter bleek niet tevreden te zijn met de huidige reductiemogelijkhe den in de vorm van een 50 reisbiljetten tellend boekje, want nu profiteren niet alle Texelaars van de reductie. Hij had liever twee tarieven: één (gereduceerd) voor de eilanders en één (normaal of ho ger) tarief voor de vastelanders. De pres.- comm. meende, dat het niet meer dan bil lijk is voor ieder, die van de boten of bussen gebruik maakt een gelijk tarief te heffen. Bovendien genieten de Texelaars allen reeds een belangrijk voordeel door het gratis vervoer. In antwoord op een vraag van de heer J. N. Bruin deelde de pres.-comm. mede, dat er inderdaad plannen bestonden voor de bouw van een schip met zijlading, maar dan zou men er zeker van moeten zijn, dat de haven aan de zuidpunt de eerstvolgende 5-6 jaren nog niet verwe zenlijkt zou worden. Dit is met de rijks waterstaat besproken, want wij zouden can in maart of april opdracht hebben moeten geven voor de bouw van zulk 'n schip. Rijkswaterstaat heeft echter toe stemming gekregen de haven te maken en voor volgend jaar 2-3 miljoen op de begroting te plaatsen. Dat is een zodanig bedrag, dat het kapitaal, dat voor de r.ieuwe haven nodig is, in twee jaar op de begroting gebracht kan worden. Wij hebben de verzekering gekregen, dat er over drie jaar een haven in gebruik zal worden genomen. De heer J. N. Bruin adviseerde de bootkaartjes voortaan aan boord te laten afstempelen. Deze suggestie werd gaarne in overweging genomen. In antwoord op een betoog van de heer N. Schermer zei de pres.-comm., dat het gratis vervoer van scholieren alleen geldt TEXELSE HOND WERD BEKROOND De heer J. Veltkamp, Burgwal 7, Den Burg, trok zondag met een gerust hart naar de internationale hondententoonstel ling in het RAI-gebouw te Amsterdam, want zijn 21 maanden oude Whippet, Bambi, verkeerde in prima conditie. Bambi kon daar dan ook de goedkeuring van de jury wegdragen: hij werd kam pioen en verwierf bovendien de winner- titel 1959. Dit leverde een gouden me daille en de wisselbeker op. Bovendien werd Bambi als de beste van alle ge showde windhonden beschouwd, wat met een zilveren beker plus 25,gehono reerd werd. Bij de eind-selectie bezette Bambi tenslotte nog de zeer eervolle zes- e plaats! Zesde van de.... 1125 ge showde dieren. Ook dat leverde nog weer een beker op! Is het een v/onder, dat de eigenaar reeds een zeer hoog bedrag voor Bambi is geboden? „Maar ik verkoop hem voorlopig nog niet". De heer Heymans, Molenstraat, Den Burg, showde zijn Saloeki, die in de open klasse het predikaat 3U verwierf en daardoor in het bezit kwam van een gou den medaille. Ook een uitstekend resul taat dus. MIDDENSTANDSFORUM Naar wij vernemen organiseert de Al gemene Texelse Middenstandsvereniging op dinsdag 21 april a.s. een middenstands dag op Texel, welke dag zal worden be sloten met een zgn. Middenstandsforum. Dit forum worden gehouden in „De Oran jeboom" n.m. 8 uur en is voor een ieder kosteloos toegankelijk. (Zie adv. elders in dit blad). Het forum zal zijn samengesteld uit een 5-tal Texelse dames en een 5-tal Texelse middenstanders, als voorzitter zal fungeren de heer Mr. F. Portheine, direk- teur van het bondsbureau der Konink lijke Nederlandse Middenstands Bond te Den Haag. Het is de bedoeling, dat uit het publiek in de zaal vragen worden gesteld aan dit forum met betrekking tot problemen die zich kunnen voordoen bij de levering, de bediening etc., kortom over alle problemen bij het kontakt tussen klant en leverancier, zowel winkelier als ambachtsman. Mochten er dames zijn die er tegenep zien in een volle zaal vragen te stellen, dan kunnen zij deze vragen ook vooraf schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging, p.a. de heer G. Bakker, Weverstraat 17, indienen. Gezien de vele successen die men reeds met dit soort avonden elders in ons land heeft gehad, verwachten wij, dat ook op Texel de zaal deze avond te klein zal zijn. MODERN ONDERHOUD BAKKER S IJZERHANDEL voor dat onderwijs, dat op Texel zelf niet tanwezig is. De heer P. Verberne verzocht om de nodige voorlichting inzake de kosten, ver bonden aan de tocht over Vlieland. Velen menen, dat men voor 2,25 uit en thuis is. Eerst op de Vliehors zelf verneemt men, dat de tocht per jeep en bus niet bij de overtocht zijn inbegrepen. Dit is voor menigeen een misrekening. Ook wordt geklaagd over de slechte verbin ding op Vlieland zelf. Antwoord: TESO heeft voorgesteld zelf voor het vervoer over Vlieland zorg te dragen, maar het gemeentebestuur van Vlieland wenst daartoe geen toestemming te verlenen. De heer Verberne wilde ook graag dui delijk laten uitkomen hoe het met het rijwielvervoer naar Vlieland gesteld is. Men kan alleen een fiets meenemen als men op doorreis is. Toegezegd werd in overleg met de VW Texel een duidelijker toelichting te verstrekken. De directeur merkte nog op, cat het voorkomt, dat men zelfs passa giers voor Vlieland moet weigeren, daar het bootje „De Zeemeeuw" slechts een beperkt aantal vakantiegangers kan ver voeren, terwijl de zeevaartinspectie zeer streng toeziet op naleving der bepalingen. De heer J. N. Bruin meende, dat men niemand hoeft te laten staan als men de verkoop der bootkaartjes voor Vlieland centraal regelde. De heer A. v.d. Meulen tenslotte moest tot zijn spijt vernemen, dat zijn voorstel een busdienst in te leggen naar het Wes terslag niet uitvoerbaar is gebleken we gens het ontbreken van een geschikte verbinding. De tegenwoordige weg is veel te smal. (Zoals bekend zal t.z.t. een fiets pad naar het Westerslag worden aange legd. zodat dan wellicht meer ruimte over blijft voor auto's en bussen? red): Het cantal diensten op de Dennen is intussen vergroot. Hierna volgde sluiting van deze geani meerde vergadering. JONGEMAN MET ANDERMANS AUTO OP STAP Een 23-jarige Texelse jongeman is maandagochtend in alle vroegte in een autootje gestapt, dat in de garage van de heer A. Kievit. Kogerstraat, Den Burg, stond. Hij startte het voertuig, een Opel Record, eigendom van de heer A. Bakker, Binnenburg, en reed er mee naar de eer ste boot. De kapitein van de Dageraad koesterde blijkbaar geen argwaan, want de joy-rider werd netjes een plaatsje op het ruime bootdek aangewezen. Omstreeks acht uur toen de autorij- iustige Texelaar al veilig en wel op een der overkantse wegen toerde kreeg de politie bericht van deze zonderlinge affaire. Tot nog toe is de politie er nog niet in geslaagd de joy-rider op te sporen. Zij brengt dit geval in verband met een vorige maand voorgekomen soortgelijk vergrijp. Toen werd eveneens een auto weggenomen, die bij de garage van de firma Kievit stond geparkeerd. Doordat die auto letterlijk op losse schroeven stond, was de joy-rider toen op de Wes- terweg, een paar kilometer buiten Den Burg gestrand. Daarvoor was gepoogd een auto, staan de achter de garage van de heer Kievit te starten, maar heel toevallig verscheen de eigenaar ten tonele, waarop de onge wenste bezoeker de benen nam. De heer Bakker heeft de auto, een mooi wagentje, waarmede nog weinig was ge reden, vorige week woensdag in Alkmaar gekocht. Hij had de auto in de garage ge plaatst en het contact meegenomen. Toch heeft de jongeman dus kans gezien er met het voertuig vandoor te gaan. Wim Mets, Den Burg, kwam voordelig naar Den Haag. want de joy-rider bood hem in Den Helder een lift aan tot de residentie. TWEELING WORDT TACHTIG JAAR De heren C. en J. Kuip, resp. wonende ie De Koog en Den Burg (Schilderend), hopen vrijdag 17 april a.s als tweeling hun tachtigste verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en nog vele goede jaren toegewenst! DIPLOMA MIDDELBARE LANDBOUWSCHOOL Op de openbare eindles aan de r.-k. Middelbare Landbouwschool te Voorhout werd het diploma behaald door onze tilandgenoot J. Witte, Den Burg. POSTZEGELNIEUWS Maandag houden we onze laatste ruil beurs. Ook op deze slotavond worden twee verlotingen gehouden, waarvan één gratis. Voor de andere verloting is de prijs per lot op 10 cent gesteld. De prijzen bestaan dit jaar grotendeels uit postzegels van Nederland en het voor malige Ned. Indië. De leden, die verhin derd zijn de laatste clubavond te bezoe ken en hiervan kennis geven aan het be stuur, doen eveneens mee aan de gratis verloting. Verzocht wordt aan de leden die zegels uit de zichtzending hebben gekocht en rog niet hebben afgerekend, dit alsnog a.s. maandagavond in orde te brengen. Is dit om één of andere reden niet mogelijk, dan is het adres C. Bakker, Gasthuis straat 40, Den Burg. Verder wordt nog medegedeeld, dat ter gelegenheid van de expeditie naar het Sterrengebergte in Nieuw-Guinea een zegel is verschenen, welke op de beurs verkrijgbaar zal zijn. FILMNIEUWS: „VOOR JOU IIEB IK GEZONDIGD" Het zoontje van een gelukkig echtpaar wordt zeer ernstig ziek. Er is een serum rodig en een der ouders zou dit kunnen leveren. Zij moet dan bekennen, dat hij niet de vader van het kind is. Hoe kan dat? Heeft zij overspel gepleegd? In feite wel, maar. Het zou niet juist zijn om het verhaal helemaal uit de doeken te doen, want dan zou tevens de grote span ning ervan zijn weggenomen Wel kun nen wij mededelen, dat deze film een happy ending heeft. „ZWARTE JACK, DE DESPERADO" Zwarte Jack tracht paal en perk te stellen aan de tyran Jared Tedlow, die zich heer en meester in het dorp waant. Hij heeft land afgetroggeld van boeren en ieder, die niet op zijn pijpen danst wordt met de dood bedreigd. Jack begrijpt, dat hij zich aan groot gevaar bloot stelt, maar hij staat niet alleen: zijn meisje Nita is al even moedig en geassisteerd door een handjevol vrienden weten zij de bruut tenslotte buiten gevecht te stellen. Nederlands nieuws O.a.: Kustvaarder gekapseisd in Har- lingen; Wielerronde in Amsterdamse bos De Euromast te Rotterdam bereikt hoog ste punt; Voetbal om Europa-beker. Wereldnieuws O.a.: Geen kontakt met Tibet meer Persconferentie van President De Gaulle Britse demonstraties tegen de waterstof bom; Een Bulgaars vaccin tegen kinder verlamming; Romy Schneider verloofd. FEEST IN OOSTEREND VAN 13 - 15 AUGUSTUS De Oosterender winkeliers en de plaat selijke feestcommissie hebben besloten in augustus een driedaags feest te organi seren en wel op donderdag 13. vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. De middenstan ders zullen op het land grenzende aan de Julianastraat een enorme tent oprichten, waarin een expositie van de door hen gevoerde artikelen zal worden gehouden. Het feest zal worden gevierd onder het motto Oosterend-PresentHet program ma zal elck wat wils bieden, want er zijn met diverse verenigingen onderhandelin gen gaande. Zo hoopt men een puzzelrit voor auto's, bromfietsen en motoren met ls einddoel Oosterend te kunnen houden (aankomst omstreeks half negen 's avonds). Bij die aankomst zal men de muziek horen schallen. Daarna zal burgemeester De Koning om negen uur worden verzocht de festi viteiten te openen. Men hoopt daarna te kunnen luisteren naar enige orkesten. De 2de dag zullen enige dorpsverenigingen aan het programma medewerken en op atste dag zullen 's middags attractieve volksspelen worden gehouden, afgewis seld door interessante paardensportde monstraties. De Gidsenband van „Margaretha Sin clair" heeft reeds zijn medewerking voor de 3de dag toegezegd. Het feest zal wor den besloten met het optreden van een internationaal bekend gezelschap Texels Tweede Centrum heeft dus wel grote plannen en als Oosterend iets aan pakt, wordt dat met animo ter hand ge nomen, zodat aller verwachtingen weer hooggespannen mogen zijn. BESCHUIT MET MUISJES Ter gelegenheid van de gezinsuitbrei ding heeft bakker F. Blom, „De Gouden Aar", Oosterend, alle kinderen onthaald op beschuit met muisjes. EETZAAL GEMODERNISEERD De eetzaal van hotel „Het Witte Huis", De Koog, is een dezer dagen geheel ge moderniseerd. Het ligt in de bedoeling om ook de conversatiezaal-barhoek t.z.t. nog iets uit te breiden. TEXELAARS TAPTEN BIER Enige Texelse teams hebben aan de Overkant deelgenomen aan een biertap- wedstrijd uitgeschreven door de gezamen lijke brouwerijen. Er dongen 37 koppels mee. L. Kellner (tappen) en H. de Goed (serveren) bezetten de 3de plaats, P. de Graaf (tappen) en G. Coevert (serveren) bezetten de 5de plaats. TEXELAAR BEVORDERD De heer S. van Heeringen, ambtenaar Woningbureau, is bevorderd tot commies en belast met de werkzaamheden ver bonden aan de Sociale Dienst der ge meente Texel. MEER LICHT IN DE KOGERSTRAAT In de Kogerstraat zijn nu tot „Buiten- lust" aan weerzijden van de weg moderne lantaarns geplaatst. Een zee van licht, zo dat de schrijvers van ingezonden stukken hun werk prachtig bekroond zien of heeft de T E.M. zo haar eigen program ma? Gezien het officiële commentaar werkt de TEM inderdaad volgens een vast systeem, passend in het kader van de algemene voorzieningen op ons eiland. ZILVEREN JUBILEUM De heer H. A. Witte, Kogerweg, hoopt morgen, donderdag 16 april, de dag te herdenken, waarop hij vóór 25 jaar in dienst trad bij het bloembollenbedrijf van de heer J. List. R.II.B.S. TEXEL KAMPIOEN Bij het te Den Helder gehouden voet baltoernooi heeft de r.h.b.s. Texel het kampioenschap behaald in de afdeling C 2. De tegenstanders waren de l.t.s., de h.b.s., lyceum en u.l.o. Eerst ging l.t.s. III met 31 naar de kleedkamer, daarna versloegen ze l.t.s. VI met 20 om ver volgens de halve finale succesvol te pas seren door een 21 overwinning op l.t.s. II. In de finale verslogen de Texelaars de r.-k. ulo St. Josef I met 31. De Texelse ulo eindigde op de 4e plaats. Z.D.H.-NIEUWS Het tweede elftal nam revanche op Tex. Boys 3 door de gasten met 41 te verslaan. De adsp. leverden een goede prestatie door thuis tegen Cocksdorp ge lijk te spelen: 11. Alleen de adsp, komen dit weekend in het veld. Zaterdagmiddag thuis tegen Texel adsp., aanvang 4 uur. BOOTDIENSTREGELING a.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7-40 10.30 12.55 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 10.30 16.00 18.25 van Den Helder: 9.20 11.30 17.15 19.35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1