Voedt u beter Wordt Tarvo- eter 2 meisjes [nieuws I Alles op één plaat ELECTR0HUIS BAKKER Ook voor de echte Texelse Koek. TIMMER'S BAKKERIJ Gemeentelijk Lyceum Den Held Rijkshogereburgerschool en Rijksmiddelbare school voor meisjes Zojuist ontvangen „Het Kleuterhuis" Voetballiefhebbers Houd vandaag over een week uw avond vrij. Weide afrasteringf Batterije solator en, apparate ELECTROHUIS BAKKER Supralux en Histor staan aan de spits Schrijfkassa's Zie de etalage Langeveld en de Rooij Timmer's Bakkerij CHEF BEWAKINGSDIENST Onze vroegere eilandgenoot, de heer Knol Hzn., is benoemd tot chef bewa kingsdienst van het Reactor Centrum Ne derland te Petten. TEXELAAR AANGEZOCHT VOOR MINISTERSCHAP Verscheidene dagbladen berichtten vorige week, dat onze vroegere plaats genoot ir. J. S. Keijser (WD) door de kabinetsformateur zou zij benaderd voor de functie van minister van landbouw visserij en voedselvoorziening. Een dag later werd weer een andere candidaat genoemd. Ook enige tijd geleden werd de naam van de heer Keijser op het telex- net gebracht, maar hij heeft toen voor het aanbod bedankt. Blijkbaar heeft de heer Keijser ook thans geen ambitie voor het ministerschap. De heer Keijser directeur van de Raiffeisenbank Utrecht. Hij is 57 jaar. JOY-RIDER WEER BOVEN WATER De Texelse joy-rider is gistermorgen in Amsterdam aangehouden. VERGADERING WITTE KRUIS „Ik zou dit verslag gaarne willen be sluiten met de hoop uit te spreken, dat onze ledenvergaderingen een beetje beter werden bezocht, vooral van de zijde der dames, want dat laat toch wel alles te wensen over". Aldus de heer H. K. Rem mers, secretaris-penningmeester van Het Witte Kruis in zijn Jaarverslag, uitge bracht op de vorige week in „De Linde boom" gehouden vergadering, waarop slechts twee van de bijna 2500 leden blij ken van belangstelling toonden. Dat merkwaardig, want Het Witte Kruis ver vult zulk een belangrijke taak en honder den personen komen ieder jaar weer, al dan niet regelmatig, met deze prachtige organisatie in contact'. Wellicht meent men, dat het Bestuur zijn werk op excel lente wijze vervult onder het bekwame voorzitterschap van de heer J. C. Rab en dat het ruimschoots voor zijn taak bere kend is? Wie zal dit laatste in twijfel wil len trekken? En toch zou een goed be zochte vergadering in het belang van de vereniging kunnen zijn. De voorzitter richtte een bijzonder woord van welkom tot de nieuwe be stuursleden, mevr. Bakker-Bruin, De Waal, en de heren G. Kikkert, Den Hoorn en J. J. Westdorp, De Cocksdorp. Doordat buiten het bestuur om slechts twee leden present waren kon deze ver gadering een zeer vlot verloop hebben. De rekening werd conform hetgeen hier over in de Texelaar was gepubliceerd goedgekeurd. Ook werden de door de heer H. K Remmers verzorgde notulen ongewijzigd vastgesteld. De secretaris memoreert in zijn jaar verslag allereerst de benoeming van een vierde wijkverpleegster, die te De Cocks dorp haar standplaats kreeg. Teneinde het haar mogelijk te maken haar werk zaamheden zo vlot mogelijk uit te voeren werd haar een auto aangeboden. Dit was mogelijk dank zij de spontane actie, die te Eierland en De Cocksdorp ontstond om gelden in te zamelen voor een auto. Er werden niet minder dan 1245,bijeen gebracht. De overheid verleende subsidie voor deze aanstelling (o.a. 3000,ver hoging vanwege de gemeente). De aan stelling hield verband met de opheffing van „Maris Stella", welks zusters on schatbare diensten hebben verleend. Gememoreerd wordt ook de met het Algemeen Ziekenfonds „Texel" getroffen overeenkomst inzake de inning der con tributie, welke met ingang van 1 juli 1958 van 6,op 10,per gezin werd gebracht. Het badhuis. Hiervan werd 11.623 maal gebruik gemaakt of 2.230 maal minder dan in 1957. Al meer personen profiteren van een eigen badgelegenheid Bij zomer dag komen nog heel wat badgasten een douche nemen. Inzake het verstrekken van schoolbaden werd naar de wenselijk heid daarvan een onderzoek ingesteld Naar het oordeel van de schoolhoofden bestaat er echter niet voldoende nood zaak om in klasseverband deel te nemen aan baden. De volkshygiëne is uiteraard wel gediend met het regelmatig baden, maar de situatie op dit punt is volgens de schoolhoofden niet zodanig, dat over cle praktische bezwaren verbonden aan bet deelnemen aan schoolbaden dient te worden heengestapt Consultatiebureau. Van dit bureau werd weer een zeer druk gebruik ge maakt. De belangstelling voor het zuige lingen-, kleuter- en rheumabureau zijn bijzonder groot. Het aantal zittingen van het zuigelingenbureau werd verdubbeld. Besloten werd voor de 4de zuster een DAF personenauto aan te schaffen. Deze zou omstreeks juni arriveren. Landerijen. Pacht en pachters van de aan het Witte Kruis toebehorende lande rijen, groot 7.68 ha., bleven ongewijzigd. Zuster H. M. Baars werd per 1 juli be noemd met als standplaats De Cocksdorp. Zuster G. L. Forlgens volgde Zr. C. Met- tau op, standplaats Oosterend. Op 28 juni overleed onze oud-wijkver pleegster zuster J Mulder, die gedurende tientallen jaren in Oosterend en omge ving haar taak op de meest tactvolle en liefdevolle wijze heeft vervuld. „Als er ooit een Zuster is geweest, die haar func tie als een dienende, zelfopofferende taak heeft beschouwd, en er naar gehandeld heeft, dan is dit wel Zuster Jantje Mul der geweest". Verplegingsartikelen etc. Op voorstel van de Zusters werd ten behoeve van het kleuterbureau enig speelgoed aange schaft. T.b.c.-bestrijding. Er stonden 52 perso nen onder toezicht. 2 personen werden opgenomen in een sanatorium; ligtenten werden niet uitgeleend. Er werden vier moedercursussen gehouden met 65 deel neemsters. Er werden 56 röntgenfoto's gemaakt. Hartelijk dank wordt gericht aan het personeel voor de wijze waarop de haar of hem opgelegde taak ten uitvoer werd gebracht. SUCCES VOOR „DE KIEKENDIEF' Zoals gemeld neemt ook fotoclub „De Kiekendief" deel aan de provinciale foto tentoonstelling van 8-10 mei te Den Helder. Bij de beoordeling van het door de jeugdige Texelse vereniging ingezonden werk sloegen de eilanders een uitstekend figuur en bezetten van de 8 fotowerk- groepen uit de provincie de eervolle vijf de plaats. Iedere vereniging had collectief zes foto's ingezonden. De uitslag was 1. fotografenvereniging Beverwijk (674Vt pnt.); 2. fotografenvereniging Uitgeest (628 pnt.); 3. PEN uit Bloemendaal 6181/:, 4. FWG, Den Helder (605V«)5. fotogra fenvereniging Texel (604 pnt.); 6. Zaan land (580Vs pnt.); 7. Hoogwoud (515 pnt.) 8. Alkmaar (508 pnt.). INGESCHREVEN IN NEDERLANDS TOONKUNSTENAARSREGISTER Naar wij vernemen is de heer J. Vis ser, muziekleraar te Den Burg, inge schreven in het register van de Neder landse Toonkunstenaars, Amsterdam, en wel als pedagoog voor de groepen piano en orgel. TEXEL EN DE KANKERBESTRIJDING Een van de 4 a 5 sterfgevallen wordt veroorzaakt door kanker. Er zijn miljoe nen guldens nodig om deze ziekte te be strijden. Het geld krijgt men o.a. bijeen door het werven van leden. Op een bij eenkomst te Den Helder werd medege deeld, dat Texel wat dat betreft een uit stekende indruk maakt. BAZAR DE KOOG BRUTO ƒ1714,— Vrijdag middag opende Ds. Waarden burg de bazar, die door de Herv. Zuster- kringen georganiseerd was, ten bate van de Ned. Herv. Kerk te De Koog. Een keur van prachtige handwerken lag uitgestald en noodde uit tot kopen terwijl vele attracties, zoals rad van avontuur, ballen gooien, grabbelton enz de beurzen openden om een kansje te wagen. Van een allerleukste pop met bij behorende kleertjes kon men de naam raden Cn men kon een echte kip ver dienen door in de goede papieren kip te prikken. Op nog vele andere manieren kon men zijn geld kwijt, wat dan ook de bedoeling is om uiteindelijk tot een goed i esultaat te komen. Voor de verloting waren de meeste lootjes reeds verkocht, zodat zaterdag avond half elf de prijzen hiervan bekend konden worden gemaakt. Deze waren als volgt: no. 195 blauw tas; no. 997 blauw tas, no. 215 blauw kussen; no. 722 blauw tafelkleed; no. 581 blauw autoped; no. 35 oranje lampje; no. 168 oranje lectuur bak; no. 951 oranje dienblaadje; no. 120 oranje sprei. Deze prijzen kunnen voor zo ver ze nog niet afgehaald zijn, in ontvangst worden genomen bij mevr. Luberti, Huize „Jan neke", De Koog De pop heette „Maartje". Deze werd geraden door mevr. Oosterhaven-Muste. De bruto-opbrengst was 1714,62, een pracht resultaat dus, waarvoor de organi sators zeer dankbaar waren. TEX. BOYS-NIEUWS Boys 1 heeft het, ondanks hun veld- meerderheid, tegen Callantsoog 1 niet tot een overwinning kunnen brengen; of schoon de Boys regelmatig in de aanval waren, werden de punten gedeeld: 11 Nu hangt het er van af wat de laatste twee wedstrijden gaan worden. Tracht in ieder geval nog 1 punt te behalen, anders zal een beslissingswedstrijd moeten wor den gespeeld indien Call.oog zijn laatste wedstrijd wint, zodat jullie dan met een gelijk aantal punten de onderste plaats bezetten. Dit is toch werkelijk niet nodig, jongens Boys 2 speelde thuis tegen BKC 3 (9 man), zodat dit een ongelijk opgaande ontmoeting is geworden. Eindstand 41 /oor de Boys Het 3de werd door ZDH met een 41 ederlaag naar huis gezonden. Adsp. b speelde thuis tegen De Koog a en verloren met 62. Zondag a.s.: Nederland-België, vandaar maar een klein programma, nl. Oosterend 2-Tex. Boys 3, aanvang 12.00 uur. Zaterdagmiddag- Oosterend a-Tex Boys a. aanvang 4 uur. S.V. TEXEL Uislagen van zondag: 4e kl. A. KNVB: JVC-Vios 32; Limmen-Zwaagdijk 26 Meervogels-BKC 32; De Zouaven-Texel 10; Helder-VZV 1—0; LSVV-Schagen Jun.: Texel-ZAPb 33. Adsp.: Texel-Oosterend 60; Welpen: Texel- Oosterend 90. Handbal: Olympia-Texel 24; jun. BKC-Texel 02; adsp.: Olympia-Texel —7. Texel 1 stelde ons teleur door een ste vige nederlaag op Zouaven te incasseren Blijkbaar is de stootkracht uit onze aan- al verdwenen, waardoor de verdediging wel het zwaarste gedeelte krijgt te ver werken. Volgende keer beter zullen we hopen. Onze junioren kwamen tamelijk ver zwakt op en hadden het tegen de grotere tamelijk fors spelende ZAP-jun. lang niet gemakkelijk. Zelfs tegenwind spelend ist Z. de leiding te nemen, maar Henk werkte een goed aangegeven pas op su blieme wijze af met een keurig schot. Door een strafschop kwam Z. aan de lei ding, maar weer was het Henk, die be heerst over de keeper gelijk maakte. Voor de wind spelend kwam Z. steeds weer in de aanval en wist opnieuw aan de leiding te komen, hoewel onze verdediging het hen heel lastig maakte. Uit een voorzet an Koens sprong de bal van het doel terug en werd door een Z.-speler met de hand opgevangen. De strafschop werd door Teun onberispelijk ingeschoten: 33 dus, waarmede ook het einde kwam. Een verdienstelijk resultaat. Ook de adsp. en welpen weerden zich educht met als beloning 2 flinke over winningen. De handbalsters hebben het er prima fgebracht met 3 overwinningen, prach tig gedaan. Zo maar volhouden. TEXELAARTJES Te k. groot kinderledi- kantje, strijkplank en treklamp. Oudeschild 81 na 6 u. Te k z.g.a dressoir, een tekentafel en herenfiets. J. Drijver, Bosweg, Oosterend Te k. 2-wielige wagen en hooikros, beide op lucht. Gebr. de Ridder, 't Noor den O 155 Te k. gevr. jongensfiets, leeft. 6-8 jaar. Adres bur. v.d. blad Jan de Waal Jr. is zijn jasje met capuchon (don kergrijs met flauwe ruit) kwijt geraakt in de buurt van het Achterom. Graag bericht aan Weverstraat 51, Den Burg Te koop jonge konijnen. L. van Kooten, Nieuwstraat Oosterend H.H. Bol- lenkwekers. Te k. 150 kg lupine, ook bij gedeelten a 0,60 per kg. W. Bake- laar, De Koog Te koop 250 kg Libertas, m. 35-45, klasse B. Tevens een par tijtje consumptieaardap pelen, 13 cent afgehaald Brakestein Te k. 2-p. spiraal, a.n. Schilderend 5 R.-k. meisje gevraagd voor hele of halve dagen, leeft. 15 a 16 jr., voor licht huish. werk, event, tot seizoen. Bloemisterij Hin. Kogerstraat 92a, tel 261 Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land. Interessante bijverdienste. De hoogste prijs ontvangt voor oud ijzer, metalen, lom pen. A. v.d. Vis, Wilhelmi nalaan 12, telefoon 256 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Neeltje Janet Wij noemen haar Neja. N Waayer—v d Vis J. Waayer Oosterend, Texel, 9 april 1959 Peperstraat 29 PUIN WESTERSLAG De restanten van de gesloopte bunkers bij het Westerslag zullen worden opge ruimd met het oog op het naderend bad seizoen. DORPSCOMMISSIE DEN BURG BEREIDT EEN GROOTS KONINGINNEFEEST VOOR De onlangs gevormde dorpscommissie Den Burg heeft uitvoerig overlegd over een geëigende viering van de 50ste ver jaardag van H.M de Koningin op 30 april a.s. Deze besprekingen hebben ertoe geleid, dat voor deze dag het navolgende feestprogramma is vastgesteld: 8 uur Muziek van de toren; 9 uur Ceremoniëel vlaghijsen voor het raadhuis door de padvindersgroepen. Di rect aansluitend een aubade door de ieer- lingen van de lagere scholen, begeleid ctoor een groepje van het Kon. Texels Fanfarekorps, o.l.v. de heer F. G. Kasse- raar voor het raadhuis. 9.30 uur Groeneplaats, padvindersdemon stratie. 10 tot 12.30 uur Kinderspelen voor de lagere schooljeugd vanaf 8 jaar. Getracht wordt tot een schema aantrekkelijke spelen te komen Voor de hoogste klassen wordt o.m. gedacht aan een of meer knobbeltochten, 2 uur Optocht met versierde fietsen etc, voor alle leeftijden o.m. langs de rust huizen en door het Jan Dirksoord. 3-5 uur Kinderspelen op de Groene plaats voor de leeftijd van 4-8 jaar, 5 uur Gymnastiekdemonstratie op de Groeneplaats. 8 uur Ceremonieel vlagstrijken door de Gidsengroep. 8.15 uur Ontsteken van de Meierblissen. 8.30 uur Rondgang door Den Burg door het Kon. Texels Fanfarekorps en de drumband van de Gidsengroep. 9 uur Gezamenlijke taptoe op de Groe neplaats, In geval van regen vervallen de kin derspelen en wordt in de plaats hiervan op de betreffende uren een filmprogram ma gedraaid voor de jeugd. De taptoe wordt in dit geval verplaatst naar de zaterdagavond. Bepaalde onderdelen van het program ma zijn nog voor aanvulling of wijziging vatbaar. Suggesties hiertoe worden gaarne ingewacht door één van de be stuursleden van de dorpscommissie. Ook suggesties voor aantrekkelijke kinder spelen worden gaarne ingewacht. De dorpscommissie verheugt zich er over. dat de verschillende scholen zich bereid hebben verklaard aan de organi- atie van de kinderspelen (voor meer dan 1000 kinderen) mede te werken. Om deze organisatie vlot te doen verlopen is echter nog een groter aantal medewer kenden nodig. Zij doet hiertoe een beroep op de ouders om zich als assistent-leider voor de kinderspelen, hetzij voor de morgen, hetzij voor de middag beschik baar te stellen. Opgaven hiervoor kunnen an de schoolhoofden en de kleuterleid sters gedaan worden. Voorts ziet de dorpscommissie zich ge noodzaakt een beroep te doen op de fi nanciële medewerking van de burgerij, voor het welslagen van het feest. Een kinderfeest is niet denkbaar zonder dat de jeugd een tractatie krijgt. U begrijpt dat alleen hiervoor waar het om meer aan 1000 kinderen gaat al een aanzien lijk bedrag nodig is. Voorts zullen uiter aard ook gelden nodig zijn voor de prij- en van de kinderspelen. Dank zij de medewerking van een aan tal dames hoopt de commissie in de loop \an deze week middels een lijstcollecte een beroep op uw medewerking te doen. Bespreekt reeds thans onderling wat U hiervoor kunt beschikbaar stellen. De dorpscommissie hoopt, dat de burgerij haar inderdaad de middelen ter beschik king zal willen stellen, die voor een der gelijke viering nodig zijn. Er is wel eens de klacht gehoord, dat er op dergelijke dagen in Den Burg „nooit iets te doen zou zijn". De dorpscommissie wil U to nen, dat het ook anders kan, maar dat Heen mogelijk, wanneer zij zich ge steund weet door de gehele burgerij GESLAAGDE NUTSAVOND Als wij van een geslaagde nutsavond gewagen, dan denken wij aan het ge- I deelte, dat door de Cacaofabrieken C. J. van Houten Zoon N.V., Weesp, maan dagavond na de pauze in het goed be zette „De Lindeboom-Texel" werd ver toond. Toen werden we namelijk vergast op een reis dwars door de Sahara. Van Weesp regelrecht naar de Goudkust. Wat die equipe, waaronder een dame, gepres- eerd heeft, grenst aan het ongelooflijke. Weinigen zullen gezegd hebben „Dat gaan we ook eens doen!" Zo'n woestijntocht an Algiers naar Kano is een riskante onderneming. Veel lief (oases en andere schilderachtige plekjes, maar ook veel leed: op één dag hebben ze 47 maal hun expeditieauto uit het zand moeten graven en dat terwijl de moordend hete zon een I Voor de zeer vele blij- temperatuur van bij de 60 gr. C. produ- ken van belangsteling, ceerde. Het waren mannetjesputters, die zowel van binnen als van 'rr dit geleverd hebben. Van deze tocht I buiten onze gemeente, on- heeft Van Houten een film laten opnemen I dervonden bij ons gouden en de cameraman heeft zich buitenge- I huwelijksfeest, betuigen woon knap van zijn mooie, maar moei- I wij, ook namens de kinde- lijke taak gekweten! Voor de pauze kregen wij een film, die de lange levensreis van de cacao be schreef. Van vrucht tot kersenbonbon. Geen detail werd gemist, wat naar onze smaak eigenlijk een al te grondig ver haal werd. Maar al met al een kostelijke avond! Mevr. De Wijn-Jonker deelde mede, dat het Nut zo zoetjesaan opgaat naar de 400 leden, dat zou een prachtig jubileum geschenk zijn, want binnenkort bestaat het Nut 175 jaar. Het nieuwe programma zal bestaan uit net optreden van de internationaal ver maarde danseres Sili-Wang, die thans door Australië en Amerika trekt, daarna een causerie door de oud-gezant dr. Van der Meulen, die ons al eens op een koste lijke avond over het Midden-Oosten heeft Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Gerard Jan C. G van Es M. van Es—Visbeen Kees Hans Adrie Den Burg, Texel 13 april 1959 Ada van Hollandstraat 6 Hiermede betuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze dank voor uw blijken van belangstelling bij ons huwelijk onder vonden. C A de Grave J M. de Grave— Smit Westermient B 156 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van mede leven ons betoond bij de ziekte en het overlijden van onze lieve Man en Vader DIRK VLAS Wzn. In het bijzonder dank aan dokter Elias en Ds. Klijnsma, dragers en kleedoplegsters. Namens de familie, H. Vlas-Kooiman Oudeschild, Texel. Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze geliefde Vader, de heer B. VLAMING Pzn., betuigen wij onze op rechte dank. Fam. Vlaming Oosterend, Texel. ren onze hartelijke dank. J. C. Roeper Pzn. C. M. Roeper-Keijser Den Burg, april 1959. Hiermede betuigen wij I onze hartelijke dank voor de grote belangstelling bij ons huwelijk onder- vonden. J. v d. Sluijs A. C. E. v.d. Sluijs- Daalder I Callantsoog, Dorpsplein 17. A.s. zondag alles (voetbal) vrij. Zater- onthaald en tenslotte een avond te ver- dagmiddag ZDH-Texel. zorgen door een voordrachtskunstenares. BIEDT ZICH AAN: voor seizoenwerk Br. no. 1254 bur. v.d. blad voor de actie „Alles op één kaart" ten bate van de Nederlandse jeugd Deze 25 cm langspeelplaat met 40 minuten muziek voor slechts 4,95 De Speciaalzaak Ook voor uw gramofoonplaten Hogerstraal Telefoon 220 Rector Dr. J. M. H. Fernhout. Opleiding voor diploma. H.B S A 5-jarige cursus H B S. B 5-jarige cursus Gymnasium A 6 jarige cursus Gymnasium B 6-jarige cursus Inschrijving nieuwe leerlingen liefst voor 20 mei a s. tijdens de schooluren in schoolgebouw Molukkenstraat 1. Aanmelding kan ook schriftelijk geschieden bij rector. Het schriftelijk gedeelte van het toelatingsexa zal plaatsvinden op 15 en 16 juni as. Aanvang van de cursus dinsdag 1 september a s het schoolgebouw Molukkenstraat I. te Den Helder. DirecteurDr. J W. Blom Opleiding voor: Diploma HBS. A HBS. B MMS. De aanmelding voor de nieuwe cursus kan dageli van 9—12 en van 2-4 uur geschieden aan het bouw van de school. Timorlaan 45, bij voork voor 21 mei De aanmelding kan ook schriftelijk geschieden. Voor de M.S v M kunnen dit jaai slechts leerlin] vorden aangenomen voor de klassen 1, 2, 3 ei dus niet voor 5) Verbazend leuke kleuterpakjes 2-delig merk Robbie Poplin kinderjacks geheel dubbel met capuchon, ook met afknoopbare in geel, bleu, koren, raf voor jongens en meisjes van 1 '/26 jaar No Iron pakjes en blouses leuke 3U broeken Het leukste, het nieuwste, het beste en de grootste keus vindt u in Warmoesstraat DE PRAKTIJK BEWIJST HET I Z. GRAAF, H0GERSTRAAT 9 - 11 FA Hogerstraat Tel. 220

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2