Snai fa? "t Avontuur met de valse munters Llinchschoiel van de week A. Groenewegen en F. Onverwagt KAELBLE SCHEPEN STOFZUIGERS M. A. J. VONK Taxi nodig Ook uw adres M. en A. J. Vonk DE SPARRETJES van de WEEK SOEPGROENTEN „Het was van ons" °ÉSftV* lot SPAR STUDENTEN CONCERT We hebben de zaal van „De Oranje boom" wel eens beter bezet gezien dan dinsdagavond, toen daar het Utrechtsch Studenten Concert onder auspiciën van de V.V.V. Texel concerteerde o.l.v. Frits Kox. De heer Quint zei, dat dit concert aan vankelijk een week eerder op het pro gramma was geplaatst, in de verwach ting, dat vele gasten dan eveneens van de partij zouden zijn, door omstandighe den moest het optreden helaas worden verschoven. Toch waren zeker nog een 150 Texelaars aanwezig en zij hebben een goede avond beleefd, ondanks het feit, dat Texel geen echte concertzaal kan bieden! Noemen wij vooral het succes, dat de pianist-solist oogstte in „Krönungskon- zert". De pianist had weten te bewerk stelligen, dat tijdens de pauze een vleu gel werd aangevoerd. Gezien de dwang positie waarin de organisatie verkeerde „op deze piano voer ik het beslist niet uit!" bleek de directie van Hotel „De Lindeboom-Texel" bereid haar vleugel over te brengen naar „De Oranjeboom", waarvoor de heer Quint uiteraard zeer erkentelijk was, terwijl het publiek zijn woorden met een warm applaus onder streepte. Uiteraard is de VW Texel er finan cieel niet uitgesprongen, maar wellicht stroomt straks het Park wel weer vol als daar een of ander jazz-programma wordt geboden en op die wijze schijnt het dan toch mogelijk te zijn de cultuur te be houden! FEESTAVOND VROUWENBOND N.V.V. Dat het met de opkomst sterk tegen viel kan haast geen verwondering wek ken: vele dames hebben het overdag extra druk met de schoonmaak en voelen ei dan weinig voor om zich daarna nog weer te verkleden en uit te gaan; boven dien liep dezelfde avond een programma van de „Centra", dat ook nog weer ac tieve dames aantrok en het gevolg was dus, dat „de Spelbrekers", Marijke Jon ker, voordrachtskunstenares, Joop Rey nolds, pianist-organist wel eens voor een beter bezette „Oranjeboom" hebben ge staan. Gelet op het aardige programma had den zij groter belangstelling verdiend. Deze avond werd geopend door de voor zitster, mevr. J. Stiggelbout-Huisman en vervolgens werd een propagandistisch woord gevoerd door mevr. Kat-Geluk. Zij wees op de taak van de vrouw, die in de Vrouwenbond van het N.V.V. goed werk kan doen tot heil van haar gezin. „De vakbeweging is geen zaak die al leen maar de man aangaat. Wat zij na streeft, gaat immers ook iedere arbeiders- \rouw ter harte en raakt immers ook haar leven en dat van haar kinderen. Daarom is in het NW een aparte vrou wenorganisatie ontstaan, die in 225 afde lingen reeds meer dan 15.350 leden telt. Wat doen die vrouwen in de Vrouwen bond NW? Ze worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het werk van de vakbeweging, van wat in de we reld van vandaag aan de orde is en hoe de vakbeweging de problemen van deze tijd tracht op te lossen. Men zou het streven van de Vrouwen bond NW aldus kunnen samenvatten: Het geven van meer zin en inhoud aan het leven van de arbeidersvrouw, het wekken van haar belangstelling voor de grote vraagstukken van onze tijd en het elkaar helpen bij moeilijkheden, die de enkeling niet aan kan". 15. Zo, dat was gebeurd. Sherry had Alewijn in een grote kist gepakt. Zo, even de boeien aan, en de kist op slot! Laat ik nu maar eens zien wat ik verder kan doen". Hij ruimde de kamer op. Daar viel zijn oog op het filmtoestel en op de grammo foon. „Ha!" riep Sherry. „Dat is een goed plan! Dat kan ik wel meteen uit voeren!" Een geniaal plan kwam in zijn gedach ten op. „Denken en doen, oké". En als 'n wervelwind verliet hij het kasteel en ging terug naar zijn auto. Onderweg pakte hij zijn schildersgereedschap bij een en nam het mee. Het zou toch jam mer zijn om zo'n kunstwerk onbehoed achter te laten. SXTKA VOORDSSL DUBBEL ZEGELS BLEEKWATER en 10 zegels 1 fles OPLOSKOFFIE 2 20 en 88 zegels busje VRUCHTEN CAPINO'S en 20 zegels 200 gr. CAFé NOIR spar en 26 zegels p. pakje SHAMPOO en 30 zegels Ci. OLIE of El p. flacon Op deze artikelen dus 20 koning Ham 50 gr. Tongenworst 50 gr. en 14 -w v zegels Boterh.worst 50 gr. 10% korting Aannemers en uitvoerders van alle soorten Timmer-, Metsel- en Loodgieters- werken tegen billijk tarief. Tel <27550 Amsterdam Aalsmeerweg 55 AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woenscdag 15 april Den Burg, De Zwaan, R.-k. vrouwenbond afd Gilde. De Cocksdorp, De Hoop, Mekha film middag en -avond. De Koog, De Toekomst, Jaarvergadering Sportver De Koog. Donderdag 16 april Den Burg, De Zwaan, Moederavond KAV De Koog, De Toekomst, Mekha film middag en -avond. Den Burg, De Oranjeboom, ULO-avond Vrijdag 17 april Oosterend, Gebouw v. Chr. Belangen, Mekha filmmiddag en -avond. Den Burg, De Oranjeboom, ULO-avond Zaterdag 18 april De Koog, De Toekomst, Toneeluitvoering „De Duinkanters" „Schip op strand" TEXELSE MARKT 1 koe 900,7 fokkalveren 125160; 60 nuchtere kalveren 4075; 15 biggen 55 70; 2 schapen 95105. TELEFOONAANSLUITINGEN NIEUWE Den Burg: no. 542 Gebr. Koorn, B 120; no. 541 J. G. Remelink, Beatrixlaan 102; no 544 Zr. J. C. Snijder, maatschappelijk werkster, Jan Dirksoord 34. De Cocksdorp: no. 275 KI de Ridder, C 99. De Koog: no. 366 F. Roeper, landbou wer, De Valk W 74; no. 360 H. Tielemans. Vogelmient 16. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 15 april consultatiebureau Woensdag 18 april a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. WIERINGEN SPORTSMEN OP HEMELVAARTSDAG NAAR TEXEL Op Hemelvaartsdag, vallende op don derdag 7 mei, zullen de Wieringer sports men hun krachten meten op Texel en wel in het kader van de jaarlijkse sportuit- wisseling. Dit jaar zullen gasten op het terrein van S V. Texel, dus te Den Burg, worden begroet. Het programma zal nog iets uitvoeriger worden dan voorheen, want er zijn stemmen opgegaan om het programma uit te breiden met een wieler ronde. Ook hoopt men het damspel, bridge en biljart op de rooster te plaatsen. De senioren-voetballers zullen langs de lijn de verrichtingen van de junioren kunnen volgen en wel in een match tegen een ploeg uit Nieuwediep. Ook bleek men op de maandagavond in Hotel De Graaf gehouden jaarvergadering van de Texelse Sportraad enthousiast over de AVRO- actie „Alles op één kaart". De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Texelse Boys, M.A.B.-club Texel, biljartclub Texel, damclub Texel, S.V. Texel, Z.D.H., S V.C. en de gymnastiekvereniging Texel. De heer J. Hooijberg werd benoemd als vertegenwoordiger van de Sportraad in de Stichting Cultureel Werk Texel, die volgende maand geïnstalleerd zal worden. De vergadering herdacht het verschei den van de heer M. A. Idema, die zoveel mooi werk voor de Sportraad heeft ver richt. Bestuur. De heren D. Dapper, C. Mets en C. Zuidema werden herkozen, waarna de heer H. Schrama, Texelse Boys, in de ontstane vacature benoemd werd. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat zij overwegen om met toepassing van artikel 20 van de Weder- opbouwwet aan de heer A. Welboren, wonende te Den Burg, Binnenburg 3, ver gunning te verlenen voor de bouw van een kamphuis op het perceel grond, gele gen aan de Rommelpotsweg. kadastraal bekend gemeente Texel, sectie F, nr. 134a. Eventuele bezwaarschriften dienen uiterlijk 25 april 1959 bij hun college te worden ingediend. Texel, 13 april 1959. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, C. de Koning De Secretaris, P. Beemsterboer GEMEENTEBESTUUR VAN WIERINGEN BEZOCHT TEXEL Maandag heeft het gemeentebestuur van Wieringen een bezoek aan ons eiland gebracht met het doel hier de gemeente lijke sociale werkplaats te bezichtigen. Blijkbaar is de gemeente Wieringen voor nemens eveneens een dergelijke inrich ting te stichten. JONGETJE TE DEN HELDER TE WATER Vorige week viel bij de aanlegplaats van de Texelse boot te Den Helder de vierjarige Addi Mosk onder het spelen te water. Een telegrafist der Marine aar zelde geen ogenblik en sprong te water om het jongetje te redden. De onver schrokken matroos kon het kind op tijd op het droge brengen. Het jongetje was, terwijl zijn moeder aan de boot van haar zuster afscheid nam, even aan haar aan dacht ontsnapt. HERV. KERK DEN BURG A.s. vrijdag n.m. 8 uur Praatkring van jonge lidmaten in de pastorie. N.m. 2.30 uur trouwdienst. SNEEUWKLOKJES ROOIEN IN FRANKRIJK Dit seizoen zijn niet minder dan vier Texelse equipes naar het zonnige Frank rijk vertrokken met de bedoeling daar in het centrum des lands, sneeuwklokjes te rooien. Zoals bekend zijn de heren gebr. J. C. en P. Kikkert, Waalenburg-De Koog, pioniers op dit terrein. Dit seizoen hebben ook de heer S. van Koningsveld, De Koog, c.s. dit vak ter hand genomen. Voorts is een ploeg uit Den Hoorn o.l.v. de heer S. de Jager in Frankrijk sneeuw klokjes gaan rooien, terwijl ook de heren Schilling Sr. en Jr. en de heer W. Duinker daar actief zijn geweest. N.J.N.-NIEUWS Zaterdag j.l. heeft de voorlopige afde ling Texel van de Nederlandse Jeugd bond voor Natuurstudie een excursie ge organiseerd naar Den Hoorn. Hiervoor was grote belangstelling. Op het ogen blik wordt veel nadruk gelegd op de vo gelstudie, omdat we geen plantenkenners rijk zijn. Hiervoor zullen we waarschijn lijk regelmatig een excursieleider vanuit Alkmaar of andere N.J.N.-afdelingen krijgen. De afdeling telt momenteel 17 leden, terwijl er nog steeds nieuwe aanmeldin gen binnenkomen. Zondag 19 april a.s. hebben we een dag excursie naar De Cocksdorp (de Krim c a Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij Jan Nap, Molenstraat 28, Den Burg. de robuuste West-Duitse Dieselmotor wordt thans verreweg het meest ge plaatst. Voor prijzen enz. zi,e onze advertentie van 25 maart. Vraagt U ook een inlich tingen bij het officieel verkoopkantoor voor Nederland: DIESELKRACHT - ROTTERDAM, Pannekoekstraat 83, telefoon 11.16.18 Ook voor FORD-scheeps- dieselmotoren. Onze motoren kunnen ook onder Klasse geleverd worden. Zend vroegtijdig Uw advertenties in. Ticnis Scheepvaartbedrijf Nieuwe Markt 15. Rotter dam, telefoon 11.16.17, biedt aan geheel omgebouwd tot garnalen-visserschip of dergel Na aanbetaling kan restant via visafslag worden voldaan. Eerste klas merken: Ruton Holland Electro Erres Siemens Hoover Reparatie - Inruil Alles op electrisch gebied. Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit voor aanlig, uitbreiding onderhoud, reparatie en leverirg van alle elektrische installaties en benodigd heden Telelorn 273 Telefoon "8 ZANDMOPPEN «SQ 250 gr. 12 zegels 10% korting ZACHTE CARAMELS 5Q ct. 200 gr. 12 zegels 10% korting 1 BLIKJE en 2 zege,s V°°10 CT. Bij 1 blikje SOEPBALLETJES a 82 ct. cn 16 zegels CHOC. HAGEL de echte 250 gr. CO ct. en SPARZEGELS 2 Pak LUCIFERS en SPARZEGELS Luxe doos TOILETZEEP a 3 stukken nog GRA1 pract. Boodschapnet Bovendien nog GRATIS 92 ct Op alle Spar merk-artikelcn 16-23 10 Korting. FEUILLETON door HANOL SPOOR. „Nee, mijnheer, Uw plannetje kan mooi in elkaar gezet zijn, maar ik pas er voor Het kan zijn dat ik een sleutelpositie be zet houd, doch ik heb zo het idee dat ik daardoor met alleen m'n eigen zin doe, maar ook nog het mooiste stukje natuur schoon van het dorp behoed voor Uw duistere plannen. U wilt natuurlijk overal bouwgrond van maken, nietwaar, dat maakt behoorlijk prijsverschil. Wat er met de mensen gebeuren moet, die daar door geen boterham meer hebben, daar trekt U zich niets van aan. Degenen die het dorp ongerept willen bewaren, zijn in Uw ogen onwillige mensen. Als het U lukt om mij weg te werken, dan komen ach tereenvolgens nog vele anderen aan de beurt, of ze raken ingebouwd, hetgeen \oor hun bedrijf net zo funest is, zodat ze noodgedwongen toch we] het veld rui men. Uw landgoed wordt dan een goud mijntje. U ziet, ik ben aardig op de hoogte". „Zo", hoonde Sternhout, „je denkt een heel intelligent persoon te zijn, maar deze keer sla je toch de plank mis". „Dat is alleen al een bewijs, dat 't nog erger is dan ik vermoed", constateerde Frank laconiek. „Een reden te meer om op onze hoede te zijn". „Je zult spijt hebben van je stijfkoppig heid", voorspelde Sternhout. „Een oud soldaat vreest de strijd niet", antwoordde Frank, en wilde doorlopen om aan dit onaangenaam onderhoud een einde te maken. „Mijn advocaat zal een proces aanhan gig maken om je voor het gerecht te da gen wegens verwaarlozing van je bedrijf" meende Sternhout nog te moeten waar schuwen. „Zo U wenst; misschien vindt U daar dan een aanklacht wegens enorme schade ran de tuinderijen hier in de omtrek, door een te hoge wildstand, waarvoor U als pachtheer aansprakelijk bent". Juist wilde de jonkheer een scherp ant woord geven, toen plotseling als een wer velwind een grote herdershond zich op Rocky wierp. De twee hondenlijven vormden een verwarde rollende en grom mende kluwen. Nog voor de beide man nen van hun verbazing hekomen waren, probeerde een tenger gebouwd meisje de honden te scheiden Moedig wierp zij zich op de vechtende honden. Verwoed trok zij aan de halsbanden, en riep bijna hui lend hun namen. Alles was tevergeefs De grote hond had Rocky in-de bek genomen en schudde het kleine hondje wreedaardig op en neer. „Dilo toch, laat los" gebood het meisje, maar in blinde woede hoorde of zag de grote hond niets. Kalm greep Frank de grote hond bij de keel, en drukte zachtjes aan. Nu liet Dilo wel los, en terwijl Frank de grote hond trachtte te_ kalmeren kroop Rocky jan kend naar zijn baas. Sternhout, die de aanval op zijn hond als een persoonlijke belediging opvatte, wilde Dilo met 'n riem te lijf doch Frank schoof met een vastberaden gezicht het beest achter zich. Even was er niets anders hoorbaar dan het gehijg van mens en dier. Het meisje bukte zich en streelde de verschrikte Rocky. „Het spijt me heel erg dat dit gebeurd is, mijnheer Sternhout" verontschuldigde zij zich. „Dilo gaf zo'n onverwachte ruk aan de riem, dat deze uit mijn hand schoot. Gelukkig is Rocky niet gewond". Haar ogen stonden angstig, en smekend keek ze Sternhout aan. Frank had zijn vroegere vriendinnetje herkend. Zoals ze daar nu stond, met nog verschrikte ogen, was ze net een groot kind. Het verteder- ae hem, en tegelijk ergerde hij zich dat ze tegenover Sternhout zo nederig deed. Sternhout bezag het meisje met stuurse blikken, daarna kwam er wat meer be langstelling in zijn ogen. Ondanks het feit, dat ze gekleed was in een blauwe overall, en haar voeten in klompen wa ren gestoken, zag ze er toch allerliefst uit. Haar blozend gezichtje was omlijst met blonde krullen, die wat verward uit een rood hoofddoekje kwamen kringelen. De zuiver blauwe ogen keken zo ontwa penend dat Sternhout veel onprettige dingen ongezegd liet. „Je zult nader van mij horen", zei hij Kortaf en zonder Frank nog een blik waardig te keuren verwijderde hij zich. Rocky volgde zijn baas op de voet, met hangend kopje, het kleine stompje staart stevig aangedrukt. HOOFDSTUK III. Jeugdliefde Eerst nu kreeg Frank gelegenheid zijn vroegere buurmeisje te begroeten. „Joke, meisje wat ben ik blij dat ik je weer terugzie. Laat ik je eens goed bekijken. Ja, je bent gegroeid hoor", en bewonde rend keek hij naar haar knap en fris ge zichtje. „Nu", drong hij aan, „je kunt toch ze ker wel wat vrolijker kijken bij het te rugzien van je oude speelkameraad. Je bent toch niet boos, omdat ik gisteravond niet meer gekomen ben; het was al zo iaat geworden". „Natuurlijk ben ik niet boos, Frank". Joke's stem klonk ontroerd. „Ik ben heel blij dat je weer thuis bent". Doch dadelijk daarop zuchtte ze weer, „dat dit ook juist nu moest gebeuren". „Kom nu Joke, ik ken mijn overmoedig vriendinnetje van vroeger niet meer. Heeft de jonkheer, wat je noemt de wind er onder gekregen?" Joke bleef echter ernstig. „Frank, er is zoveel gebeurd terwijl je weg was. Het is hier uit met het vrije leven. Prikkeldraad en bordjes met „verboden toegang", dat is hier de toekomst. Sternhout werkt dit steeds meer in de hand, en dan blijft nog de onzekerheid wat hij eigenlijk van plan is". Frank werd nu ook ernstig; hij begreep onmiddellijk waar zij op zinspèelde. Ze stonden daar, hand in hand, uitkijkend over het landschap dat hen zo dierbaar was. Twee mensenkinderen, opgegroeid in de natuur, in een omgeving welke ze als de hunne waren gaan beschouwen. Ze eisten als hun goed recht, dat ze even als hun voorouders vrij het landgoed zouden mogen betreden. Ze keken elkaar in de ogen, en zonder vervreemding was daar weer de oude vriendschap en een verbondenheid, omdat zij met dezelfde vijand te maken hadden. „Misschien troost het je. Joke, dat v niet alleen staan. Zelfs in het boeme treintje waarmee ik naar huis kwam b gon men er over te praten. Eén opme king trof mij bijzonder. Een van de reiz gers zei tegen mij: „het dorp zal op ietten: als jij wijkt dan is het gedaan m ons dorpsleven, dan krijgen we een con plete badplaats met hotels en pension Menig jonge tuinder zou de mooie cu tuurgrond tot ver in de omtrek in bou\ grond zien veranderen, en de hoop o ooit een eigen bedrijf te kunnen beginne zou in rook opgaan".. „Zie je Joke", vervolgde Frank. zou mijn grond niet alleen voor meze moeten verdedigen, maar ook voor and ren. Ik ben als het ware het stootbh v,aar ook degene achterstaat die aan zi grond is gehecht". Joke keek Frank met schitterende oge aan. „En je zult volhouden, niet wai Frank? De stad zal anders als een lawin op ons komen aanrollen". Doch daarna zakte haar moed weer. „I weet toch niet of het te keren zal zijn. zijn overbevolkt, maar daarom behoe men de zaken niet zo aan te pakken a Sternhout". Met zachte stem begon ze Frank ve details uit te leggen. „Handige zakenh hebben hun aandacht hierheen gerich Ondanks bouwmoeilijkheden zijn er nu s hotels en pensions bijgekomen. Het bt zoek van badgasten neemt ieder jaar to Vorig jaar waren de zomeravonden al v< motorgeronk en benzinelucht. Het voge leven trekt zich meer en meer terug, die per de duinen in. (Wordt vervolgd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4