Cjroen 'ZwarL-J~exels in het harL.. Drie van de show 2 Militairen kwamen om het leven JATERDAG 18 APRIL 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7345 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en raterdags Bank: R 'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 4- 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. rnm Drie kleine kleuters, drie van de velen, die dinsdaqavond deelnamen aan de ploeqstotfenshow van kinderen dameskledingDe jongste deelneemster midden was pas één jaar oud! Zie vei slag elders in dit nummer. FILM OVER WERELDKAMPIOEN SCHAPPEN VOETBAL Herinnert U zich uit de dagbladen van verleden jaar nog hoe de Brazilianen hun voetbalhelden na het behalen van het wereldkampioenschap bewierrookten? Het werkelijk fantastische spel van deze Umperamentvolle zuidelijken is prachtig vastgelegd op de film, die wij aanstaande woensdagavond kunnen zien in ,,De Oran jeboom". Van alle in 1958 in Zweden ge speelde wedstrijden zijn de spannendste momenten vastgelegd. De stug werkende Duitsers, de Russische voetbalathleten en de watervlugge Engelsen met aan de een zame top de Zuidamerikaanse voetbal goochelaars. Iedere voetbalenthousiasteling kan z'n hart ophalen! Zie ook adv. VERTROKKEN PERSONEN Leendert Heerschap, van Schoolstr. 16. Oosterend, naar Waddinxveen, Genehou- werweg 119; Clazina A. M. Roest, van Mulderstraat 19, Oosterend. naar Delft, Koningsplein 27; Pieter Koper, van E 74a naar Zandvoort, Dorpsplein 11; Hen- örikus Witte (en gezin) van Den Burg, Weverstraat 20 naar Zevenhoven, Dorps straat 30; Meis Blom, van C 94 naar Heiloo, Haverkamplaan 2; Reinoutje Tijsen, van Peperstraat 22, Oosterend naar Wieringen. Voorstra 14; Akke T. Postma, van Gasthuisstraat 12 naar Leeuwarden, Westersingel 2a; Johannes H. v.d. Hoort, van Weverstraat 65 naar Mijdrecht, Westzijde 35. De heren C. en J. Kuip (links) feliciteien elkaar ter gelegenheid van hun 80ste verjaardag. Texel's oudste tweeling? Op de achtergrond de boerderij te De Koog, waar zij op 17 april 1879 het levenslicht aanschouwden. Gisteren heeft Texel's oudste tweeling, ce heren C. en J. Kuip, resp. wonende te De Koog en aan het Schilderend te Den Burg hun tachtigste verjaardag gevierd Beiden genieten nog een goede gezond heid. De heer C. Kuip is nog altijd actief op zijn schapenbedrijf en kon van de week misschien niet eens al te best met ons staan, maar hij vond het toch een ïeuk idee, dat wij zijn tweelingbroer had den uitgenodigd naar Do Koog te rijden, want we wilden hen wel eens samen op de kiek hebben. Op de boerderij, die onderhand in het centrum van de badplaats is komen te liggen, hebben wij zeer oude verhalen ho ren vertellen. Over de tijd, dat De Koog met .school en kerk inbegrepen nog maar dertien wo ningen telde; over de kaasfabriek, die hun vader stichtte op de boerderij, waar onze jubilarissen geboren zijn, dus te genover de zaak van de heer Jellema. Er werd gesproken over de aanvoer van de koeienmelk voor de fabriek, van welk type er in die dagen zoveel op het eiland draaiden. Zo bracht wijlen de heer P. Bremer iedere dag twee welgevulde em mers melk van de boerderij „De Arend", gelegen in polder Waalenburg, naar De Koog. Dwars door de landerijen van het Kogerveld. Wijlen de heer C. Eelman voerde de melk aan vanaf zijn bedrijf aan de Piepelekediek en zo kwamen de leveranciers uit alle windstreken aan sjouwen. In die dagen liep de enige ver binding naar De Koog nog over het Mien- terglop, want het is pas een 75 jaar ge leden, dat ze besloten om ter hoogte van de Pijpersdijk een weg linea-recta naar De Koog te trekken. In de woning van de heer C. Kuip heb ben wij een oude familiefoto gezien. Het was een mooie tijd, maar de heren Kuip weten er natuurlijk nog van, dat de eer ste fiets in De Koog verscheen: die werd bereden door wijlen Maarten Dalmeijer, een rijwiel met een hoog voorwiel. Ze we ten er natuurlijk ook nog van, dat de mientgronden ontgonnen werden en dat de eerste schuchtere pogingen werd ge daan om De Koog tot badplaats te pro moveren! Het ging aanvankelijk niet voor de wind met die pogingen en dat kun je je nu niet meer voorstellen, want het vreemdelingenverkeer is een industrie op zichzelf geworden. En heeft Opa Kuip ooit kunnen dromen, dat zijn bedrijf nog eens helemaal door hotels en pensions in gebouwd zou worden? En dat hij zo'n goede prijs zou kunnen maken voor zijn landerijen, waarop „gewone" zomerhuis jes geplaatst zouden worden en dat de exploitatie ervan nog rendabel zou zijn ook? Ja, er is sinds de vorige eeuw heel heel veranderd, maar.... de beide tachtig jarigen behoren nog altijd tot het prettige slag Texelaars, die tot de oorspronke lijke bewoners van dit rijk gezegende stukje Nederland gerekend kunnen wor den. Gaarne wensen wij hen nog vele goede jaren toe! INDRUKKEN UIT HET HEILIGE LAND (Vervolg) De beste manier om te reizen is per bus. Bussen zowel als taxi's zijn goed koop en dat is het enige wat in Israël .öedkoop is. Het is voor de toerist een öuur land. De bus is een gezellig vervoer middel en je zit tussen de meest cosmo- politische bevolking die de aarde kent. En al gauw is er iemand waar je een boom mee opzet. Naast het Hebreeuws dat het meest gesproken wordt en waar we alleen maar „saloom" van verstaan wordt er veel Duits en Engels gesproken en af en toe ontmoeten we een Esperantist, wat altijd een familair gevoel geeft, in den vreemde. Van Tel Aviv naar Jeruzalem neemt een goed uur met de bus. Hoe meer we Jeruzalem naderen, hoe heuvel achtiger het landschap wordt. De vroe gere Arabische nederzettingen zijn meest al verlaten. De huidige nederzetters van Israël hebben barakken opgezet, die de choonheid van het land echter danig af breuk doen en een scherp contrast vor men met het harmonisch geheel dat de Arabische burchtachtige dorpen leverden. Maar de moderne Israëliet is alleen maar practisch. En bouwt dusdanig. Waarbij komt dat deze barakken, al zijn ze solide van steen gebouwd, later toch voor iets beters zullen verdwijnen. Toch heb ik sterk de indruk gekregen dat sentiment in dit land een veel kleinere rol speelt dan ik verwachtte en men veel minder traditioneel is dan ik dacht. Dat de Sab batdag, uiterlijk althans, streng geheiligd wordt is meer een toegeving aan de be trekkelijk kleine groep orthodoxe Joden, waar men rekening mee moet houden en houdt, want men weet van geven en ne men en de eerbied van de overgrote groep niet religieuze Joden voor degenen, die het geloof der vaderen nog in alle soms primitieve vormen in stand willen houden en daarbij soms zeer fanatiek zijn, is het enige sentiment waar men graag een beetje comfort voor wil missen. Niet eén bus of trein loopt op de Sabbat dag, zelfs de luchthaven is dicht. Bios copen en theaters alles dicht. Alleen restaurants zijn gedeeltelijk open. De Engelse bekende stille zondag is er nog druk bij. En zo zijn we dan in Jeruzalem. De stad baadde in de heerlijke voorjaarszon. Jeruzalem is weer de hoofdstad van het land, maar heeft slechts 'n derde van het aantal inwoners van Tel Aviv. Toch is elke Jood het er mee eens, dat Jeruza lem de hoofdstad moet zijn, want het is toch hier waar het hart van Israël ligt. De stad is ook vele malen interessanter dan Tel Aviv en heeft oud en nieuwe weer netjes naast elkaar. Let wel, niet DOOR maar NAAST elkaar. In het nieuwe zijn we gauw uitgekeken en gaan dan naar het oude. Zeer teleurstellend voor ons, want het oude deel ligt thans in Jordanië in de Arabische wereld en wij komen er niet in. Slechts vanaf een heuvel hebben we het meeste van het bijbelse Jeruzalem gezien. Maar vanaf dit punt had men dan ook een uniek gezicht op al dat vroegere*, al dat historische. Als een groot levend schilderij lag het aan onze voeten, strekte zich langzaam uit tegen de heuvel om in de Olijfberg te eindigen. Dit was het mooiste plaatje van het heilige land, met al die plaatsen die de bijbel noemde, Gethsemane diep in het groen, in de kale rots de grafkelder van Lazarus en daar tussen door slingerde als een lint de weg naar Jericho. Links de klaagmuur, thans niet meer toegankelijk voor de Joden en vlak voor ons en overal, veel prikkeldraad. De Arabische schild wacht kreeg het erg op zijn zenuwen toen ik op een vooruitspringende rots staande het hele prikkeldraad geval met zand zakken en al filmde. Toen we geen aan stalten maakten om te vertrekken voor we onze zin hadden, haalde hij zijn ma chinegeweer voor de dag. We hebben ons toen onmiddellijk strategisch terugge trokken en hebben een half uur later, in een onbewaakt ogenblik van zijn kant, toch onze zin gekregen. Lange tijd hebben we op dit punt ge zeten en onze verbeelding de vrije teugels gegeven, vermengd met een beetje bijbel se geschiedenis. Van hier zijn we toen naar de berg Zion gewandeld, waar het graf van David diep in een rotskelder is gebouwd. Dit is het Mekka van het Zio nisme en een indrukwekkende plaats, met zijn tientallen brandende kaarsen. Maar er is meer dan dat graf alleen. In de onmiddellijke nabijheid in een andere catacombe heeft men de uit Duitsland overgebrachte as van de onder de Nazi's vermoorde Duitse en andere Europese Joden bijgezet. Urnen met as uit Dachau, uit Belsen, Auswisch enz. enz. En er zijn meer droevige herinneringen. Hier valt het matte licht van een kaars op het door bloed gekleurde gewaad van een Rabbi. Het gat dat de bajonet maakte is duide lijk zichtbaar. Daar ligt een verscheurde bijbel en weer verder staat de fles, die het vergift bevat dat men gebruikte voor de vergassing. Hier ligt nog de zeep, die men maakte uit het vet van de vermoorde Joden. Men heeft niets gespaard of ver zwegen. Onze kinderen moeten weten wat het betekent om een eigen huis, een eigen land te hebben en dat het waard is daar voor offers te brengen, zo zegt de Rabbi, waar ik een lang gesprek mee had. Hij vertelde mij ook dat „in onze geschiede nis staat geschreven wat de Hollanders Vlak voor een seinpaal en een bord „Ni et verder gaan als de vlaggen zijn ge hesen" kwam de truck tot stilstand na enige keren om zijn as te zijn gedraaid. voor onze kinderen gedaan hebben". Van Jeruzalem hebben we heel veel gezien. Het staat zoveel dichter bij het Israël uit onze verbeelding. We wandelen lange tijd door Mea she'arim met zijn tientallen sinagoges, waar de tijd 2000 jaar heeft stilgestaan, waar we de vijandigheid van de Orthodoxe joden met hun lange krul haren kunnen voelen tot in de sinagoge aan toe, al sta ik met een kalotje op en met mijn hand op het hart nog zo vroom tussen hen in, genietende van hun voor ons onbegrijpelijk gezang Veel Israëlieten houden niet van deze Joden en ik kan het begrijpen Maar voor mij is dit wel een van de meest interes sante delen van Jeruzalem, al sneuvelt mijn camera bijna, zo opstandig zijn ze als ik hen wil filmen. Want er staat ge schreven dat wij ons geen gesneden beeld noch een gelijkenis zullen maken van het geen in de hemel of op de aarde is, enz. en daar houdt men zich streng aan! Trouwens in HEEL Israël zie je nergens een beeldhouwwerk. Wat Mea she'arim betreft, niemand die zich echter veel be kommert over hun fanatisme. Hun stads deel is geen sta in de weg en de uitbrei ding van Jeruzalem gaat er rustig om heen. Ja. dat bouwen in Israël is iets wat de bezoeker doet verbazen. Ik zou onrecht aan het land doen, als ik zou schrijven dat men tientallen of honderden huizen bouwt. Neen, bij de duizenden, van Haifa in het Noorden tot Sodom aan de Dode Zee in het Zuiden. Hoe men dat allemaal doet en financiert, daar heb ik me nog niet in verdiept, maar men DOET het. Wat een kracht, wat een levensmoed! Van Jeruzalem gaan we naar Haifa met de heilige en allesoverheersende berg Carmel. We zien zijn moderne haven en bewonderen de architectonische schoon heid van het grafmonument van Mirzah Ali Mohammed, stichtei van het Bahai geloof, een ongelooflijk schoon geheel, vervaardigd uit Italiaans graniet en goud kleurig mozaïk. Haifa is een stad, die bruist van leven en voortuitgang. Dan gaan we naar Nazareth, waar we de hele dag een gids met ons mee laten tippelen. Nazareth is tot dusver de stad waar we de minste nieuwbouw of modernisering za gen. Er wonen bijna geen joden en dat is zeer zeker de reden. Veel Arabieren, die voor een groot deel de een of andere Christelijke religie aanhangen. Staande op een heuvel ligt het als een landkaart weer beneden ons in het dal, en als we daar later over de hobbelstenen in rond wandelen, af en toe uitwijkende voor de beladen ezeltjes in de uiterst smalle en soms steile straatjes, dan is het alsof we wandelen in het Nazareth van het Nieuwe Testament. We hoeven niet eens onze ogen te sluiten, want het KAN in de da gen toen Jezus hier rondwandelde niet anders geweest zijn. De vrouwen halen nog steeds water uit de enige bron, waar Maria ook water gehaald moet hebben. We zien de plaats waar Jozef zijn arbeid verricht moet hebben en men wijst ons de plek, waar Maria de blijde boodschap van de engel Gabriël ontving. Maar, zo als overal in de wereld spreekt ook hier de concurrentie een woordje mee, want niet minder dan drie kerkgenootschappen eisen het recht van DE authentieke plaats op. Om zeker te zijn hebben we ze alle drie bezocht, maar wat doet het er toe waar het precies in Nazareth was? Alleen over de plaats waar de sinagoge uit Jezus dagen stond is men het eens. Nazareth is als geheel „echt" gebleven. De straatjes moeten zo zijn geweest 2000 jaar geleden en de bron, de enige bron, was daar van oudsher. En terwijl de vrouwen van Nazareth er hun kruiken vullen en op hun hoofd weg dragen, drinken we een coca cola om ver volgens in de bus te stappen, die ons naar het Zuiden en de woestijn zal bren gen. Siem de Waal Jeruzalem, april 1959. TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 3 speelt thuis tegen Oosterend 2, 12.00 uur. Adsp. a speelt vanmiddag om 4.00 uur thuis tegen Oosterend a. Terreindienst: Jn. Zoetelief en D. Maas AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 18 april De Koog, De Toekomst, Toneeluitvoering ,,De Duinkanters" „Schip op strand" Maandag 20 april Den Burg, „De Graaf", Postzegelbeurs. Den Burg, „Casino", Mekha filmmiddag en -avond. Den Burg, Dorpshuis, afsluitingsavond spelkursus C.J.O.T. Dinsdag 21 april Den Burg, „Casino", Mekha filmmiddag en -avond. Den Burg, Oranjeboom, Middenstands forum. Woensdag 22 april Den Burg, „Casino". Mekha filmmiddag en -avond. De Koog, De Toekomst, Uitvoering t.b.v. de Lubertischool. Donderdag 23 april Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Vrijdag 24 april Den Burg, De Zwaan, Bijeenkomst L.T.M. Zaterdag 25 april Den Hoorn, Loodmans Welvaren, Optre den toneelgroep „Het Masker". Oudeschild, „Eigen Gebouw", Toneeluit voering „Filmmaniakker". De Koog, „De Toekomst", Uitvoering zangver. „Advendo". BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 10 tot en met 16 april 1959 Geboren: Pieter, zv. Sijbrand Dros en Jacoba Bremer; Neeltje Janet, dv. Jan Waaijer en Pieternella W. v.d. Vis; Johan August, zv. August J. Hillen en Tjitske Agter; Gerard Jan, zv. Cornelis G. van Es en Margaretha Visbeen; Janny, dv. Willem Ruiter en Hendrika Bovenkamp; Jantje, dv. Roelof Beuving en Rika Beu gels. Ondertrouwd: Klaas Kluft en Aafje Wiering; Willem J. Bakker en Cornelia A. E. Witte; Foppe Wiering en Bardina W. Slijkhuis; Klaas Bonne en Henriette M. D. Veen. Getrouwd: Jan Ottens en Fokelientje Daalder. Overleden: Nanetta Durina Catharina Wuis, wed. van J. A. Eelman, oud 70 jaar; Johan Hendrik Mekkes, oud 20 jaar (wo nende te Amsterdam); Freddy Meijer, oud 20 jaar (wonende te Schiedam); An- tje Eelman, oud 72 jaar, echtgen. van Willem G. Bakker. AUTOBOTSING IN DE PRINS Woensdagochtend reden twee auto's over de Hoofdweg door de P.H. Polder. De inzittenden waren betrokken bij de oplevering van werken en een der chauf feurs schonk een der pas voltooide ob jecten zo'n bijzondere aandacht, dat hij tegen een auto botste, die halt gehouden had. Dat was de volkswagen van de heer Beukers van de Grontmij; de andere wa gen, een citroëntje, werd bestuurd door de heer Verwey, Santpoort. De schade bedroeg enige honderden guldens. INGEKOMEN PERSONEN Marretje Dros, van Wormerveer, Steijnstraat 3 naar Den Burg, Weverstr. 42; Arend Heerschap, van Den Helder, Basstr. 42 naar Den Hoorn 157; Petrus W. M. Boom, van Eindhoven, St. Gerardus- laan 38, naar Oudeschild 241; Foppe Wie ring. van Avereest, Balkbrug, Gesticht laan 1 naar Den Burg, Zwaanstraat 2; Aafje Wiering, van Groesbeek, Nieuwe- weg 16 naar Den Burg, Elemert 16; An- tonius B. van 't Hooft, van Varik, Kei zerstraat A 145 naar Den Burg, Binnen- burg 7, Johanna R. H. Bakelaar en Wil lem Kalk, van Emmen, Noord Bargerstr. 35 naar Den Burg, Kogerstraat 80; Cor nelis Smit. van Veenendaal, Dijkstr. 101 naar E 79; Cornelis W Hin, van Hoorn, Merenstraat 78, naar S 39; Cornelis de Graaf, van Alphen a.d. Rijn, Ruisdaelstr. 69 naar Oosterend, Weststraat 29; There- sia L. Schumm (ev. Daalder) van Bochum (Dl.) naar Den Burg, Wilhelminalaan 53; Hendrik M. v.d. Meer, van Delfzijl, Bot- terlaan 12 naar Oudeschild 32; Henk P ter Steege. van Lisse, Motbretiastraat 27 naar Den Burg, Molenstraat 64; Froukje Schurer, vaji Drachten, Roerdompstr. 10 naar Kogerstraat 31.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1