mmn DUNSELMAN DIADEEM MANTEL G0STUUMS jj v'4 j I Lw 'J 3 ;G3EH232G SCHULT1 VREDESTEIN rubberlaars J1(7 MUZIEK I» JAN AGTER Divanbed Matrasstellen 40 GULDEN sinaasappelen /kua'eko, SCHULTE'S melkbrood net meisje flink meisje drachtige vaars bij 'n Cadeaut Puik beste aardappelen Meisje gevraa Electrohuis Bakker Tompouce|, heerlijk vers Banketbakker kleine auto Volkswagen 1951 Schoenhandel Hoogerheide 3 x 65 98 Maandag a.s. geen zitting Actief persoon Houtveiliug nieuw hout en boerengeriefhout verse groenten U zult verrast zijn TESO GAAT OP REIS Het personeel van de N.V. TESO maakt jaarlijks een uitstapje. Uiteraard niet allemaal tegelijk, want dan zou ons eiland geïsoleerd raken maar in drie groepen. Dit jaar gaan ze een driedaagse tocht maken. Tweemaal in Valkenburg overnachten en vandaar de wijde omge ving verkennen, ver over de Duitse grens. De eerste groep gaat 29 en 30 april en 1 mei toeren, de 2de groep op 4, 5 en 6 mei en de 3de groep op 11, 12 en 13 mei. N.K.B.-ZELFBEDIENINGSZAAK Naar we vernemen gaat de heer R. Beuving, brood- en banketbakker, Koger- straat hoek Wittekruislaan, Den Burg, nog voor het hoogseizoen een N.K.B.- zelfbedieningswinkel openen annex zijn bestaande winkel. Het woonhuis zal tot winkelruimte worden verbouwd. FEEST IN POLDER EIERLAND De samenwerkende scholen, ouder commissies en buurtverenigingen gaan op 30 april in Midden-Eierland met de jeugd Koninginnefeest vieren. ANDRE HIN VOOR M.A.B. Maandagavond spreekt André Hin weer voor de Motor-, Auto- en Brom fietsclub „Texel", aanvang 8 uur in De Lindeboom-Texel. OPBRENGST COLLECTE KONINGINNEFEEST TE DEN BURG De door de dorpscommissie georgani seerde collecte ten bate van het a.s. Ko ninginnefeest te Den Burg heeft 666,38 opgebracht. Mochten zij, die door de collectrices niet konden worden bereikt alsnog een bijdrage willen verstrekken, dan kunnen zij deze storten op de boeren leenbank ten gunste van de dorpscom missie Den Burg JONG COCKSDORP OP REIS Tijdens de ouderavond werd medege deeld, dat de laagste drie klassen o.a. een reisje naar Artis en Schiphol zullen ma ken en dat de hoogste klassen drie dagen op Vlieland gaan rondzwerven. De heer C. v.d. Eijk, directeur r.h.b.s. Texel", hield een interessante causerie over het middelbaar onderwijs, dat tel kenjare ook verscheidene leerlingen uit het Hoge Noorden aantrekt. GESLAAGD AAN RIJKSUNIVERSITEIT Onze vroegere eilandgenoot, de heer D Keijser H. J.zn., Waalderstraat, Den Burg, deed aan de rijksuniversiteit te Utrecht met gunstig gevolg doctoraal examen, faculteit der diergeneeskunde. SPORTONTMOETING TUSSEN TWEE ULO'S Op donderdag 30 april Koninginne dag! zullen de ulo van Steenwijk en die van Texel allerlei sportwedstrijden gaan spelen. Besloten wordt met een ge zellige avond, die ook voor de 1ste 2de klas en de h.bs.'ers van de 3de en 4de klas toegankelijk zal zijn. „Spijker broek en trui" zijn verplichte avondkle ding, zo lezen we in de „Texulo". TWEE GESLAAGDE U.LO.-A VONDEN Voor de twee ulo-feestavonden bestond behoorlijke belangstelling en de aanwezi gen hebben zich kostelijk geamuseerd Meteen kwam de stemming er al in, toen meester Wieten zijn muzikale staf aan het werk zette. Het meisjeskoor zouden we best het predikaat „De nachtegaal tjes" kunnen bieden. Vooral ook een woord van lof voor Yolanda van Vondel die de conférence verzorgde. Het hoogtepunt van de avond vormde de opvoering van het sprookje „De pan toffels van Aboe Kasem". Alle hoofdrol len waren nu eens in handen van onder wijzers, enige oud-leerlingen en het hoofd der school, Tien man sterk. Boven dien zagen we hele legers figuranten voor het voetlicht verschijnen. Erg leuk werd ook door de leerlingen zelf geac teerd: als de straatjeugd van dat leuke Oosterse stadje en als danseresjes, die de gratie zelve waren. De décors waren bijzonder goed ge slaagd en onder leiding van mevr. Boers- ma werd dikwijls alleraardigst gespeeld Op dat Arabische marktplein speelde zich heel wat af en het zou te ver voeren dit uiteen te zetten. Het kwam hierop neer, dat de vrek zeer zwaar gestraft werd maar besloten werd met happy ending! Het is ons uiteraard niet mogelijk het spel van a tot z te beschrijven Opge merkt zij, dat Achmed (A. C. Peetoom) en Ali (L. v.d. Wulp) hun heil zochten in de geest van Potasch en Perlemoer, hetgeen toch niet de bedoeling van de schrijver geweest kan zijn. Achmed en Ali zijn nu eenmaal onvervalste Arabische namen Het leek ons toe. dat de tonelisten op hun eigen houtje hun rol hadden ingestu deerd en zich een privé taaltje hadden aangemeten. Slechts enkelen zoals Aboe Kasem zelf (de heer J. C. Zelden- rust) spraken een taal, die er (hele maal) mee door kon. Aboe's echtgenote sprak echter zuiver Nederlands en zij overigens niet alleen. Uit de (keurig ver zorgde) kleding bleek echter wel duide lijk, dat zij tot één en hetzelfde volk be hoorden. Een ccmpliment ook voor het spel van de Kadi van Bagdad (R. W. Kooihaas), deze speler had door, dat duidelijk spre ken één der belangrijkste eisen is, die pan een tonelist gesteld mogen worden. AFSLUITING SPELKURSUS VOOR JEUGDLEIDERS A.s. maandagavond zal in het dorps huis te Den Burg de afsluitingsavond plaats vinden van de door het Centraal jeugdoverleg Texel georganiseerde spel- kursus voor jeugdleiders. De heer Oversteegen van de „Stichting sport en spel in het jeugdwerk" die als docent voor deze kursus optreedt zal op deze avond een aantal spelen behandelen, voor de beoefening waarvan echter een wat grotere ruimte dan normaal is ver eist. Ook zij, die nog niet aan deze kursus deelnamen, maar wel in het onderwerp van de kursus geïnteresseerd zijn, zullen deze avond tegen een entreé van 0,50 kunnen meemaken. BEJAARDEN HADDEN LEUKE AVOND Een groepje acteerlustige kinderen heeft woensdagavond de bewoners van huize „Irene" op een leuke avond ont haald. Muziek, zang, een sprookje. Het geheel stond o.l.v. mej. Van Swin- deren, Hollewalsweg. Dezer dagen zal het programma ook in Huize „Sint Jan" worden geboden TONEELWEEKEND OP „DE BREMAKKER" Op zaterdag 11 en zondag 12 april j.l. zijn in het kamphuis „De Bremakker" te De Koog een 70-tal Texelse amateur toneelspelers bijeen geweest, om, onder leiding van de landelijke toneel- en regie adviseur, tevens docent aan de Amster damse Toneelschool, de heer Arend Hauer, zijn echtgenote, mevr. Teunke Hauer (Provinciaal amateur-toneel advi- selze) en de heer Karei Poons, balletle raar van het bekende Scapino-ballet, hun kennis ten opzichte van het toneel spel te verrijken. Dit weekend was georganiseerd door de Nederlandse Amateur Toneel Unie, in samenwerking met de toneelgroep van de Stichting Cultureel Werk Texel. Aanwezig waren spelers van de ver schillende Texelse toneelverenigingen, t.w. St. Jan, De Duinkanters, Het Mas ker, Klein Toneel. U D.I.- en 't Ama teurtje. Nadat om 8.15 uur de voorzitter van de toneelcontactgroep, de heer C. Witte, het weekend had geopend met enige harte lijke welkomstwoorden tot de" cursus leiders en deelnemers(-sters) en de heer Alta enige „huisregels" had bekend ge maakt, nam mevr. Teunke Heuer op haar bekende enthousiaste wijze het woord Zij verheugde zich erop, dat nu eindelijk het weekend kon aanvangen Tien jaar geleden bestonden er reeds plannen, doch die bleven sluimeren in een of andere bureaulade. Nu was het dan zover. Afgelopen seizoen had zij de verschil lende toneelverenigingen geassisteerd bij een of meerdere repetities, niet zozeer om bij het in te studeren stuk te helpen, maar meer om elementaire oefeningen met hen door te nemen, die leiden tot een betere spelvorm. Ook dit zou dit weekend veel worden gedaan. Het is nu eenmaal het begin van het betere spel. Vervolgens sprak mevr. Hauer over „kameruitvoeringen". Dit zijn uitvoerin gen in kleinere kring. Zij kunnen gewoon bij iemand thuis gehouden worden; zon der de gebruikelijke entourage, dus in gewoon burgercostuum en zonder décors. Dit brengt enorme financiële besparing mee voor de verenigingen, wier gelde lijke positie over het algemeen niet roos kleurig genoemd kan worden (zij zouden een subsidie zeer toejuichen!!) Na deze kameruitvoeringen zouden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld worden hun kritiek te leveren op het stuk (de be handelde problemen) en het spel. Een en ander geschiedt uiteraard onder lei ding van een ter zake kundig persoon. Mevrouw Hauer ziet hier voor het ama teur-toneel veel toekomst in. Het zal het spelpeil verbeteren en ook de toeschou wers zullen meer van zo'n stuk opsteken Doordat er geen hinderlijke décors zijn wordt hun aandacht niet afgeleid. Zij sprak de wens uit, dat van Texel aeze vernieuwing zou uitgaan en zich zou verbreiden over het land. Na deze algemene inleiding begon de eigenlijke cursus. Een vijftiental deelne mersisters) ging met de heer Karei Poons naar een ander zaaltje om daar onder richt te krijgen in de bewegingsleer. Alle bewegingen gaan uit van de gor delstreek. Wij, Nederlanders, met onze Calvinistische inslag trachten dit steeds ie verbergen Let maar eens op het lopen van een preuts heertje of jufertje! Verscheidene oefeningen werden door genomen. Het bleek in de loop van deze les wel, hoezeer de bewegingen, zelfs de ademhaling, meewerken om een juiste uitbeelding te geven van de figuur, die men in een toneelstuk moet voorstellen. Na de elementaire oefeningen der be wegingsleer, onder enthousiaste leiding gegeven, mocht deze groep om kwart voor twaalf de dag als geëindigd beschouwen De volgende dag gingen ook de 'andere deelnemers genieten van deze les. Onderwijl gaf het echtpaar Hauer les in de elementaire speloefeningen. Zondagmorgen om 11 uur werd de cur sus weer voortgezet. Voortbordurend op hetgeen zaterdag avond was behandeld, werden er vele oefeningen doorgenomen. Dit was een vermoeiende maar zeer leerzaam en teressant werk Er werd door de heer Arend Hauer menig lesje in de psycho logie der mens gegeven. Interessant waren de verschillende re- cties op een door iemand gespeelde scene, waarvan men moest zeggen, wat men zich daarbij voorstelde. Louter fan tasie, maar hoeveel verschillende richtin gen die kan uitgaan! Met de verschillende speloefeningen werd de gehele middag gevuld. Na het gezellig diner "werd. om weer wat bij te komen, eerst een wandelin getje gemaakt in de omgeving. Toen om kwart voor acht allen weer bijeen waren, droeg mevr. Hauer een erhaal voor van A Roland Holst: .Deidre en de zonen van Usnach". Dit was buitengewoon mooi. Als men dit leest geniet men er waarschijnlijk niet zo van al van deze voordracht. Vervolgens werd er een kieine scène onder de loep genomen van een stuk, af gelopen seizoen op het eiland opgevoerd. Daarbij bleek wel wat er van een stuk onder deskundige regie te maken is (ik wil hier overigens wel vermelden, dat dit stuk goed gespeeld is indertijd!) Maar als er „vaklieden" aan te pas komen. Om kwart over tien werd dit gezellige intei essante en zeer leerzame weekend gesloten. Voorzitter Witte sprak de wens uit, dat er meerdere van deze weekenden de nabije toekomst georganiseerd kunnen en zullen worden. Diegenen, die thuis bleven, moeten daar toch wel echt spijt van hebben. We hopen hen een volgende week ook te zien. BOOTDIENSTREGELING T.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 16.40 19.35 10.30 12.55 11.40 14.20 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 van Den Helder: 9.20 10 30 11.30 1600 17.15 18.25 19.35 PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 9.30 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Jeugddienst Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Wolfensberger GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. J. L. Bakker van Laren N H. Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Den Hoorn 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 22 april Zusterkring Den Burg Woensdag 22 apr. Zusterkring Oudeschild Woensdag 22 april Zusterkring De Waal WW DE WELKE V MET LIEFST HOORT Z*ndt vroegtijdig Uw idvertentie* in TEXELAARTJES Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Bloembollen, dahlia's, plan ten, rozen, heesters Vraagt gratis in kleuren geïllustreer de catalogus no. 211. Kweke rij P. Bakker N.V., Hillegom Ook geschenkpakketten bloembollen naar het buiten land. Agenten gevraagd voor het gehele land Interessante bijverdienste. De hoogste prijs ontvangt u voor oud ijzer, metalen, lom pen. A. v d. Vis, Wilhelmi nalaan 12, telefoon 256 P. C. Kaan, Ruywgeg 10 Den Helder, voor emigratie verpakkingen naar alle delen der wereld. Zend' ons bericht en wij komen U thuis bezoeken.— Te k. grote part. board, slo^p hout ti diversen.Tegen con currerende prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingrach' 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 - Hebt u boeken of tijdschrif ten in te binden? Breng ze naar de Sociale Werkplaats Burgwal 20 (v/h. Nieuwstr.) Den Burg. Prima werk zeet lage prijzen Te koop goed onder houden racefiets, in pri ma staat met derailleur, pomp en nieuwe tube. J. Kramer, Schoonoordsin gel 9 Voor Uw zomer huisje: 2 huiskamerameu blementen met pluche be kleed, schuiftafel, huiska- merkroon, kleine koperen kroon, kapstok, schilderij (krijttekening), lectuur bak, 2 houten ledikanten met spiraal, gebruikte rotan tuinstoelen, wrin- gerbok. Bakker, Loods manswelvaren, Den Hoorn Gevraagd een gazonmaaier. A. v. Liere, Oudeschild 48, tel. 437, Den Burg Te k. nog 10 bakjes Dore poters met mooie spuit. M. v.d. Star, Zd.-Eierland Te k. plm. 1000 kg Pimper nel B 28 - 35, voorge kiemd. P. de Wit, De Vooruitgang, Eierland Te koop voerbieten. D. Keijser, Ongeren Daar het ons niet mo gelijk is een ieder per soonlijk te danken voor de blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. betuigen wij langs deze weg allen onze hartelijke dag. J. Ottens L. Ottens-Daalder Kogerstraat 41, Den Burg Heden heeft de Here van ons genomen onze geliefde Pleegmoeder, Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante Nanette Durina Catharina Wuis, sinds 8 mei 1958 wed. van J. A. Eelman in de ouderdom van bijna 81 jaar. Canada: H. K. N. Kooger- Wichertjes Jac. Kooger Vlissingen: N. Vijn-Wuis P. Vijn Den Burg: A. Eelman neven en nichten Den Burg, Texel, 14 april 1959. De begrafenis heeft plaats gehad vrijdag 17 april te Oosterend. matrasste! -f- dek 45.00 samen voor 1-persoons prima vulling 19.75 2-persoons matrasstellen 37.50 3-delig damasttijk Oivanbedden 15 jaar garantie 23.80 Interieur matrasstellen 15 jaar garantie 1-persoons 57.50 2 persoons 87.50 Keizerstraat 24 Telefoon 2213 Den Helder Wij geven tot 40 gulden voor een oud horloge bij aankoop van een kwaliteits ankerhorloge De Horlogemakersvakman Martien Groot Zn. DE KLOKKENDOKTER Hoorn, Telefoon 4896 Maandags op de markt Met wekkers vanaf 5,50 Beste vol sap. Jaffa's Spaanse Egyptische Sunkist eens geprobeerd, steeds begeerd W. MAAS r Zend vroegtijdig— Uw advertenties Keuringsdienst Noord holland van de N.A.K Aangifte veldkeuringen '59 op maandag 20 april in hotel Texel U wordt verzocht de her komstbewijzen (certifika ten ot keuringsrapporten van 1958) mede te nemen A. de Wolf, distr. contr Dinsdag 21 april a.s. is onze zaak gesloten M. Boogaard, Schildersbedrijf, De Koog Laat u verwennen met Per 1 juni gevraagd voor het seizoen Huize Geertje Kogerstraat 94, telef 132 Voor direkt gevraagd voor winkel Bakkerij De Hoop De Koog Te koop een Joh. van Leeuwen Zuid-Eierland E 115 A Technisch bur JAN AGTER voor groot of kle o Dan moet U imm bij J. P. STAM zij Alles krifim. W. MAAS, Den i< kanl 0< >r winkel en gevuld met room, crè ,e mocca of slagroom t Speciale aandacht onze koffiebroodjes (ei v ochtend vers) en janhaj ic hoekjes Met grote blijdschap ge ven wij u kennis van de geboorte van ons dochter tje en zusje Jantje Wij noemen haar lannie R Beuving R Beuving—Beugels Herman, Geesje Kogerstraat 44, Den Burg Texel, 15 april 1959 ONDERTROUWD: Wim Jan Bakker en Corry Witte Huwelijksinzegening op dinsdag 5 mei v.m. 10 uur in de Parochiekerk van de H. Francisca Romana te De Cocksdorp, Texel. ,St. Anna" H 6. 's-Hertogenbosch" E 120f Receptie op de trouwdag van 4 - 5.30 uur in „Bos en Duin". Toekomstig adres: Den Hoorn 19, Texel. Algemene kennisgeving Heden overleed na kortstondige ziekte on ze lieve Vrouw. Moe der, Behuwd- en Grootmoeder Antje Eelman, echtgenote van W. G. Bakker in de ouderdom van 72 jaar. Namens de familie, W. G. Bakker Den Burg, Texel, 16 april 1959, Jan Dirksoord 23. De begrafenis vindt plaats hedenmiddag 2 uur op de Algemene Begraafplaats te Den Burg fE KOOP 4 pers op nieuw gespoten en motor nagezien Prijs billijk Burgwal TE KOOP Motorpalace Telefoon 302, Oosterend Dinsdag a.s. de gehele dag gesloten wegens jaarbeursbezoek Bij Emmie, maandag op markt 3 balpoinlpennen van 65 ct per stuk voor 98 ct VROEGOP De nieuwe ontvangen. De beste pas. vorm - Prima kwaliteit leder paar volkomen ge garandeerd Een VREDE STEIN-product 13 75 Als reclame: bij aankoop laarzen I naar laars bin nenzolen GRATIS- PIET -yROEGOP rimo v oordeltq St Pantras Telefoon 588 Het adres voor laarzen en regenkleding Iedere maandag op de markt Afwezig van heden tot 25 april. Voor driegende zaken tel 722269 Amsterdam. GER DROS, De Koog Tel 351 De goedkoopste groenten en fruit word n. weer verkocht voor de Boerenleenbanl j? Maandag weer: lekkere goudrenetten, 5 en 7 pond 1 ia Heerlijke Winston appelen met de smaak van C L Orange, 4 pond Vuurrood gekleurde Jonathans, 8 pond 1 Heerlijke zoete sinaasappelen, 8 en 12 voor 1 Grote citroenen, 10 voor l Grote grapefruit, 5 voor i Roodkokende stoofperen, 7 pond 1 )Q Ook voor groenten kunt U weer op uw huishoi c geld besparen! Vier pond prachtige spinazie en 3 grote kropp sla, samen voor Neemt U sla alleen, 7 extra zware voor Verse andijvie, 4 pond voor Grote witte bloemkool, per stuk Pracht bossen radijs, 2 stuks Eerste soort witlof, 4 pond voor Verder komkommers en nog verschillende soortt- wintergroenten. Neem grote tassen mee. ze raken boordevol! FIRMA GEBR. VAN ETTEN, SCHAGEN, TEL. 7 /I ƒ1 80 c< 3, 35 c< 55 c< GEVRAAGD meisje of werkster „De Bremakker" Tel, 463 gevraagd in de landbouw werktuigenhandel, vaste baan, mooie werkkring, loon nader overeen te komen. Enige kennis op dit gebied strekt lot aanbeveling Brieven onder no. 1257 bureau Texelse Courant P. Heij, Houthandel op vrijdag 24 april vm om half 10 op „Buitenlust" Kogerstraat aanbieding van grote partijen door notaris Heiloo. Koopt waar voor uw geld. Grote sortering Laag in prijs W. MAAS over de prachtige IN DE BIJENKORF UW MODECENTRUM it prachtige stoffen it kamgaren, multicollor it wol-linnen look it uni barathea it modieus gekleed it vlot, sportief it modelijn 1959 ir fraaie tinten it perfecte coupe it degelijke binnenbewerking it ruime keuze it ook met twee rokken it rechte en ruime rok ir prijzen 135,115,89,50; 69,00 WIJ VRAGEN OOK UW SPECIALE AAN DACHT VOOR ONZE Japonnen met jasjes als japon en als wandelpakje te dragen. GEBLOEMD vrolijke en ook meer gedekte dessins, vanaf 24,75 JACQUARD zeer geschikt om reeds nu en de gehele zomer te dragen, met modieus ko# of iets langer jasje. Fraaie kleuren, vanaf 39,75 WOLLEN STRUCTUUR japon-costuum, ideaal ook als wandel mantelpak perfecte coupe, va. 79,50 TERLENKA terlenka met wol, een klasse op zich zelf, vanaf 89,50 Ruime keuze gewone en grote maten! Het is maar een weet, datde Bijenkort U beter kleedt! SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT UW MODECENTRUM DEN HELDER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2