CASTROL Moeder Fa Moerbeek organiseerde een ploegstoffen-modeshow Slechte Mok-weg eiste dinsdag twee slachtoffers PURO L Activiteit in particuliere woningbouw „Een eigen woning, een veilig bezit" It Huid genezing Spit, Spierpijn Setter-Set Alle merken schrijf machines Langeveld De Rooij PTTJABYDERM Sf'VS rWEEDE BLAD Jig»- TEXELSE COURANT ZATERDAG 18 APRIL 1959 ur Een van de vele problemen, waarvoor nze hedendaagse maatschappij zich ge teld ziet, is het woningprobleem, 't Is aarmee over een groot deel van de we- •ld hetzelfde liedje: te veel gegadigden te weinig beschikbare woonruimte. Er ijn jongelui, die de huwelijksdag als- aar uitstellen, omdat zij nog steeds geen oning hebben kunnen bemachtigen; er in jongelui, die bij familie inwonen, er ïjn jongelui, die een woning geaccep- Gïerd hebben, waarbij allang het borje onbewoonbaar verklaard" had moeten angen. Nee, die woningnood en alle nare ge- olgen van dien zijn we helaas nog lang iet te boven. Maar na een onderhoud net architect B. G. Zanstra uit Hippo- rtushoef, Wieringen, en aannemer B. ieze, Eierland, zagen wij die woning- :le§ood toch ineens in een veel minder on- unstig licht en we hebben met spontane ijval gezegd: „Maar mensen, voor vele woningzoekenden, die over enige contan- ?n beschikken is dit de oplossing, dit is i e u w s, dit gaat met de urgente kopy aar de pers!" Het is namelijk zo, dat zij, die over ïinimaal 1500,- 2000,aan con- anten beschikken de heer Gieze op- g racht kunnen verstrekken voor de bouw an een woning, met dien verstande dat ie woning U niet meer geld gaat kosten an de huur van 'n normale woning, met ien verstande ook, dat U zich t.z.t., in de int oop van een dertig jaar, de eigenaar van ezc woning kunt noemen! Is dat niet aanlokkelijk? Wellicht zul- en er belangstellenden zijn, die zich af- ragen of er misschien niet een of ander -ddertje of addereitje onder het gras zit, B*naar wij kunnen U, mede gelet op de vijze, waarop deze bouw en bouw waarde r.ogelijk wordt gemaakt, mede gelet op iet gunstig onthaal, dat deze wijze van t woningbouw door overheidsinstanties en deel is gevallen, verzekeren, dat U net het volste vertrouwen met genoemde eren in contact kunt treden. In feite is het zo, dat de heer Gieze nder architectuur van de heer Zanstra uizen bouwt voor de verkoop aan par- culieren. Goede huizen, wij komen daar ïog op terug. Met een gering eigen kapi- aal is de financiering daarvan namelijk rd nogelijk. Daarbij staat het bedrag aan flossing en rente gelijk aan de huur lie men voor een andere normale woning >etaalt. En hier ligt juist de kwestie: het antal woningen, dat gehuurd kan wor- 'en dekt op geen stukken na de enorme ehoefte aan woningen, ook op Texel is ie nog altijd heel groot. We spraken over het benodigde mini- num kapitaal. De grootte van dat eigen apitaal is afhankelijk van de grondprijs; ok op Texel komt men gauw op een ver schil van zo'n 500, pJ Zo worden deze woningen Jj Nu iets over de grootte en indeling 1 :an de woningen: Ze bevatten twee ka- ners, een ruime hal, een flinke keuken. c< 3oven vier slaapkamers met een ruime jadcel. Voorts beneden een ruime schuur, c< -en behoorlijke kelder. Overal ruime ,rt|casten. Keuken, w.c. en douche-cel zijn iedeeltelijk betegeld. De woningen wor- >en voorzien van een complete douche- Huidzuiverheid -Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol-poeder ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 22 april consultatiebureau Woensdag 22 april a.s. worden de noeders van Den Burg en Oudeschild /erwacht. De moeders van Oudeschild iran 45 uur. KONINGINNEDAG TE DE KOOG Ook de bewoners van De Koog gaan Se 50ste verjaardag van koningin Juliana Pieren. Om 9 uur zal een optocht met versierde fietsen worden gevormd en >>eze stoet zal evenals vorig jaar weer door het gehele dorp trekken. Moge het ■eest ook nu weer door het vriendelijk Uranje-zonnetje opgeluisterd worden! Na le optocht zullen allerlei leuke kinder spelen worden gehouden en 's middags 'olgt een puzzelrit voor alle ouderen :>oven de 12 jaar. De band van de Marga- etha Sinclair-groep, Den Burg, zal het teest weer muzikaal omlijsten. Blus Brandend Maagzuur met een of twee Rennies n een handomdraai bent U van die :chrijnende pijn verlost. Rennies zijn makelijk, makkelijk in te nemen - ge woon laten smelten op de tong Geen wonder dat die legioenen van zuur- 3randlijders zweren bij Rennies, het on- eëvenaarde, meestgebruikte maagta- 3let over de hele wereld. Ja - Rennies zijn een prachtmiddel en bovendien hy giënisch en gemakkelijk verpakt om in Uw zak of handtas mee te nemen. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 21 april op om 5.33 uur en gaat onder om 19.46 uur. Maan: 23 april V.M.; 29 april L.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 18 apr. 2.39 en 15.16; 19 apr. 4.16 en 16.52; 20 apr. 5.49 en 18.21; 21 apr. 7.01 en 19.29; 22 apr. 8.07 en 20.27; 23 apr. 8.55 en 21.14; 24 apr. 9.35 en 21.55; 25 apr. 10.09 en 22.31. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. installatie, welke evenals de wasgelegen heid (er wordt meteen al een vaste was tafel bijgeleverd) wordt aangesloten op warm- en koudwatervoorziening. In de ruime schuur komt een schrob- put met kraan, een geaard stopcontact en een lichtpunt. In de keuken een aanslui ting voor een elektrisch fornuis en boiler. Alle slaapkamers worden uitgerust met een speciaal ventilatie-systeem. De afwerking is eerste klas. U zult dat bin nenkort ook op Texel kunnen constate ren, want daar worden aan de Molen straat te Den Burg reeds vier woningen van dit type gebouwd. De woningen ver rijzen steeds als twee of meer onder één kap. Wie zich van deze bouw grondig wil overtuigen raden wij aan eens een kijkje te nemen in de Krokussenstraat te Bree- zand, dat toch niet zover uit de buurt ligt. Voorts zijn al woningen gebouwd op Wieringen (Hippolytushoef, waar de ar chitect woont), en te Den Oever, in Anna Paulowna ,te Schagen en in Schoorl. Er zijn momenteel zestien woningen in aan bouw, in totaal komen of zijn er vijftig gereed. Telkens weer duiken er berichten op over een op handen zijnde belangrijke huurverhoging. Mede in verband met dat leit, doet men zijn voordeel door zich zonder uitstel uitvoerig te laten voor lichten. en reumatische pijnen wrijft U eveneens weg met JUL DE HANDENARBEIDCURSUS De in het dorpshuis te Den Burg ge houden handenarbeidcursus voor Texel se jeugdleidsters en -leiders o.l.v. de heer Hans van Draanen, heeft zeker aan zijn doel beantwoord. Dinsdagavond werd de laatste lesavond gegeven, waarop nog weer heel wat kon worden opgestoken. KLEUTERZORG Vanaf 23 april a.s. krijgen de moeders voor hun kleuters géén oproep meer voor het consultatiebureau. De moeders worden verzocht op de datum, die vermeld staat op hun kleuter- kaart, naar het bureau te komen. dat zijn pas nylons AUTOBOTSING IN DE WAAL (Van onze correspondent) De laatste weken rijden de vrachtauto's van de fa. Kaan uit Oudeschild dag in dag uit door De Waal, geladen met zand. In de smalle Dorpsstraat levert dat zijn bezwaren op, vooral als men zich niet aan de verkeersregels houdt. Wanneer men zijn rijbaan versperd ziet door een geparkeerde auto, behoort men te wach ten tot een naderende tegenligger is ge passeerd. Op de naleving van deze verkeersregel rekende bakker J. Plaatsman, die met zijn bestelwagen juist van huis vertrok ken was, jl. woensdagmiddag. De zand- auto echter zwenkte om de geparkeerde wagen heen en had een dusdanige ont moeting met de bestelwagen, dat het mo torblok van deze laatste een halve meter korter werd. Gelukkig was er alleen materiële scha de, welke door een verzekeringsmaat schappij gedragen zal worden. De politie, welke na een half uur ter plaatse was (helaas heerst daar een te kort aan personeel) maakte proces-ver- baal op. Telefoon 11 HET WORDT EEN FEESTWEEK IN OOSTEREND ALS DE KLEUTER SCHOOL GEOPEND WORDT Vorige week heeft een ieder in ons lijfblad kunnen lezen, dat de bouw van de nieuwe Kleuterschool goede vorde ringen maakt, hetgeen ook geldt voor de bijkomstige werken, t.w. de toegangswe gen naar de nieuwe school en hier bedoe len wij niet alleen de letterlijke weg, maak ook de financiële. Het Bestuur werkt hard om vele plan nen te verwezenlijken en zoals de zaken nu staan is geheel Oosterend bereid aan deze plannen mede te werken. En de plannen? Jadat is die hele grote Bazar, die alles moet overtreffen, de Ba zar, geheel tot stand gebracht door Oos terend, zal een overweldigend succes moeten worden. Over enige weken zal met medewerking van muziek nogmaals terdege hier de aandacht op gevestigd worden en de toegezegde gaven verza meld worden. Oosterend zal Oosterend niet zijn als hier niet bergen aan prijzen binnen zouden komen. Zelfs de jeugd zal binnenkort ingeschakeld worden in een sportieve strijd wie de meeste loten ver koopt. Hun beloning zal zijn een verste viging van de schoolreiskas. Heel Ooster end bouwt en werkt dus mee aan onze nieuwe Oosterender kleuterschool, welke op een rechte en blijvende financieel sterke fundering moet komen te staan als een voor Oosterend glorieus symbool van samenwerking. TER OVERDENKING: PROPAGANDA VOOR HET CHRISTENDOM DOOR KLEINE DADEN Christenen hebben de neiging eenzijdig hun aandacht te geven aan de dingen, die eeuwig zijn, en daardoor de kleine din gen van het aardse leven te miskennen. Vandaar het tekort aan hulpvaardig heid, een verschijnsel van onbeleefdheid, dat veel overeenkomst heeft met liefde loosheid. Sommige christenen zijn bereid U de weg naar de hemel te prediken, maar als ge de weg in hun buurt niet weet, doen zij nauwelijks moeite u terecht te wijzen. Zij willen U helpen het kruis achter Je zus te dragen, maar zij denken er niet aan de helpende hand uit te steken als ge bezig zijt een zware koffer naar het sta tion te tofsen. Ik lees ergens in het Nieuwe Testa ment: „Laten ook de onzen leren voort te gaan in goede werken, ter voorziening in hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijn". (Titus 3 14). Let op het woordje ook in dit woord! Het staat hier met het oog op de boven gesignaleerde slechte eenzijdigheid. Laten ook de onzen (evenals de hoffe lijke profeten der humaniteit) leren voor te gaan in goede werken ter voorziening in noodzakelijke behoeften' Welke werken bijzonder bedoeld wor den, zien wij in het voorafgaande vers. Senas, de wetgeleerde, en Apollas moe ien met alle ijver voortgeholpen worden, cpdat hun niets ontbreke. Dit betekent: draag zorg, dat deze mannen, als zij op reis gaan, genoeg geld en proviand bij zich hebben. Denk ook aan een versnape ring op de lange tocht. Niets mag hun ontbreken. Indien wij aan de Bijbel (dat is aan God) ook in deze dingen gehoorzaam zijn, hoe zonnig en Godgevallig zou onze chris telijke samenleving zijn! Welk een grote propaganda voor het Christendom door kleine daden! F. J. S. GYMNASTIEK IN „SLUFTERVALLEI" Gymnastiek in de „Sluftervallei". Die naam dan tussen aanhalingstekens, want de leden van de Cocksdorper gymvereni ging hebben met in de Slufter geturnd, maar in het hoofdgebouw van het be kende bungalowdorpje, gelegen ten oos ten van de Sluftervlakte. Overigens zou men bij dit heerlijke lenteweer ook best een openluchtuitvoering hebben kunnen geven! Het festijn werd o.a. bijgewoond door burgemeester C. de Koning, wethouder C. H. Roeper en de ere-voorzitter, de heer P. Meindertsma. Hun werd door voorzit ter Joh. de Graaf een bijzonder woord van welkom toegeroepen. Spreker verheugde zich over de zeer grote belangstelling, want deze avond werd door niet minder dan 200 toeschou wers bijgewoond! SVC prees zich zeer gelukkig met het aanbod van de familie Reuvers de ruime en zeer doelmatige zaal beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse demonstratie, want wat heeft de organisatie voorheen geen werk moeten verzetten om veel min der geschikte ruimten tot een casino om ie toveren! Er werd met animo geturnd. Er waren vele hoogtepunten, waarvan wij jioemen de hoela-hoep-dans, de ongelijke brug, de erg leuk uitgevoerde boerendans, de hoepeloefening door een viertal dames, de lange mat door voetballende leden van SVC, de evenwichtsbalk en de vrije oefeningen, waarbij de uitvoerende da mes een hoog peil bereikten. De leiding de heren A. Keizer, Van Veen en C. Zuidema heeft bewezen uit stekend voor haar moeilijke, maar dank bare taak berekend te zijn. KLAVERJASSEN IN ,,'T IJSBEERTJE" Zowel te Den Burg als te De Koog gaat 't IJsbeertje" klaverjaswedstrijden orga niseren om het kampioenschap van Texel. Dinsdagavond te Den Burg, waartoe men zich nog heden kan laten inschrijven en zaterdag a.s. te De Koog, inschrijving tot die dag. Op dinsdag 28 april volgt dan te Den Burg de beslissingswedstrijd EINDLES LANDBOUWSCHOOL Gisteren vond in de Landbouwschool de officiële eindles en diploma-uitreiking plaats. Geslaagd waren: Kees Bakker, Amalia; Piet Bakker, Den Hoorn; Hans Halsema, Zuidhaffel; Hans Jimmink, Bargen; Jo- ran Keijser, De Waal; Bert Kooiman, Molenbuurt (no. 1, gem. 8,4); Axel Lap, Den Hoorn; Gerard du Porto. De Waal; Wim de Porto, Den Hoorn; Jan Veeger, Emmahoeve; Adri Verberne, De Waal; Rein Verhoeve, Kogerweg; Frans Witte, Gerritsland; Martien Witte, Agnes; Peter Witte, Rozenhout; Jan Zoetelief, De Arend. Bevorderd van de tweede naar de derde klas: Wim Bakker, Den Hoorn; Jan Boon, De Cocksdorp: Rein Buisman, Witte Kruislaan; Piet Daalder. Ooster end; Piet Keijser, Oosterenderweg; Rinus Kuiper, Harkebuurt; Kees Maas, De Waal; Jan Mantje, Ruysdael; Joop Ran, Julianastraat; Arie de Ridder, De Koog; Wim Smit, Dennen; Wim Timmer, Oos terend; Henk Witte, Groenendaal; Cor Zoetelief, Buitenwijk; Wim Reuvers, Dorpzicht. Nieuwe leerlingen voor alle klassen kunnen weer worden opgegeven bij het hoofd der school, de heer C. P. Laan, Ko- gerstraat 21, Den Burg, tel. 126. S.V. TEXEL Voor zondag geen wedstrijden in ver band met de interland-ontmoeting Ne- derland-België. Alleen de adspiranten spelen vanmid dag. Ze gaan op bezoek bij ZDH. Al de aandacht gaat nu wel uit naar Holland-België. Een goede sportmiddag toegewenst. „MEER DAN ONZE GROTE BEWON DERING voor wat de Texelse dames van de ploeqstotfen qemaakt hebben, de zorg daaraan besteed maq opvallend qenoemd worden, ja buitenqewoon. Een prima qeslaaqde show. Wij hebben ons als jury-leden verbaasd over de presta ties ten aanzien van de variëteiten in de dessins en de modellen. En vooral ook heelt ons de overweldiqende deelname errastWij hebben nerqens ooit zoveel animo voor een derqelijke wedstrijd meeqemaakt. Ook ons respect voor de wijze, waarop de dames hebben ge showd, want daartoe is toch wel een zekere moed nodig/ Ook aan de kinderkledinq is erq veel zorg besteed. Wat innemend van de moeders om hun kinderen hierbij in te schakelen. Het was echt leuk!" Al deze prettige woorden hebben wij dinsdagavond opgetekend onmiddellijk na afloop van de ploegstoffenshow, die door de firma J. M. Moerbeek, Parkstraat. Den Burg, georganiseerd was Het was voor rle eerste maal, dat op Texel bij een show het wedstrijd-element werd ingelegd. Ook dit was uiteraard weer een experi ment van de organiserende firma. Ze ge loofde, dat haar idee een goede kans van slagen had, was de eerste show op het gebied van H.M. de Mode, gehouden in september 1951, ook niet een eclatant succes geworden? Wellicht heeft de firma Moerbeek nau welijks durven hopen, dat de Texelse da mes zoveel animo voor deze show aan de dag zouden willen leggen: er werden 88 nummers geshowd en niet minder dan 360 dames vulden „Casino" tot de laatste plaats. Door dit wedstrijd-element toe te voe gen heerste er al meteen een voelbare spanning en toen naderhand een der jury leden achter de microfoon plaats nam, werd het dan ook meer dan muisstil in de zaal. Wie met de prijzen zouden gaan strijken was immers nog een open vraag, want een zeer groot aantal kledingstuk ken was op dermate vakkundige wijze vervaardigd, dat de jury voor een zeer zware taak geplaatst werd. Deze jury bleek echter volkomen voor haar taak berekend. Zij bestond uit drie personen: mevr. Koops uit Assen, die een speciaal zaak in ploegstoffen drijft en alle diplo ma's bezit op het gebied van de mode; de heer H. Blom uit Drachten, die de eige naar is van drie damesconfectiezaken en wel te Drachten, Heerenveen en Frane- ker. Tevens is hij penningmeester van de inkoopvereniging „Victoria", welke zich speciaal beweegt op het gebied van de inkoop van damesconfectie; de heer H. G. Smeenk, die te Amersfoort een dames modezaak heeft en die tevens voorzitter van „Victoria" is. Aan dit trio was de beoordeling van de vervaardigde kleding stukken dus wel toevertrouwd. Over deze show zou nog heel veel te vertellen zijn: over de zorg, welke de heer KI. Koops als etaleur aan de omlijs ting met vakkundig gedrapeerde stoffen besteed heeft; aan zijn alleraardigst ere- poortje. H.M. de Mode waardig; aan de verzorging door de firma Kortenhoeve; we zouden ook nog kunnen zeggen, dat de bonbons, welke de firma Timmer aan bood naar meer smaakten, hetgeen niet een ijdele wens behoeft te blijven, want deze firma gaat straks zélf dergelijke elite-bonbons vervaardigen! Prijswinnaars kinderkleding Maar nu dan de uitslag, waarop de da mes in grote spanning hadden gewacht. De heer Smeenk, die nu en dan ook als examinator op het gebied van damesmo des fungeert, achtte het een bijzonder voorrecht het werk te hebben mogen hel pen beoordelen. Hij feliciteerde de dames met het resultaat en hij had, wat hém be trof, best nog veel meer prijzen willen toekennen. Overigens.met die prijzen was de firma Moerbeek allesbehalve ka- ïig geweest: er was voor driehonderdvijf gulden aan prijzen uitgeloofd. Bij de kinderkleding gingen deze naar: lste prijs (drie stuks) 10,1. Lyda van Wijk, Parkstraat, Den Burg; Sjanet Tromp, De Cocksdorp, en Jenny Monen, De Cocksdorp; 2de prijs (tweemaal) ƒ5, Yvonne Reinhardt en Hanneke Middel hof; zes derde prijzen a 2,50: Greetje Poel, Aly Mulder, Oosterend, Ada Bakker, Den Hoorn, Corrie Visser, Ho- gerstraat, Tineke Kooi, Binnenburg, dochter fam. Witte, Den Burg. Over deze kinderkleding zei de jury: Een resultaat, waarvan ze aan het Vaste land nog een klein beetje zouden kunnen leren! Prijswinnaars dameskleding Na de pauze volgde de show van de dameskleding. De jury kwam, ook weer na wikken en wegen, tot dit eindresul taat: 1. Leny Kooiman, Wittekruislaan, Den Burg. 74 punten, 100,2. mej. II. L. de Wal, Loodsmansduin, Den Hoorn, 72 punten, 75,3. mej. G. Ran, Ju lianastraat, Den Burg, 70 punten, 50, 4 mej. M. Brugmans. De Zes, 68 punten, 25,—. Over deze zo bijzonder geslaagde show, een demonstratie tevens van het hoge niveau, dat de Texelse dames in deze sector bereikt hebben, zal stellig nog dik wijls en met veel genoegen, worden ge sproken, een succes vooral voor de orga nisatie, die heeft mogen constateren, dat deze avond, dit experiment, in ieder op zicht voor de volle honderd procent ge slaagd is. Dinsdagavond omstreeks half elf na men acht militairen, gelegerd op het am fibisch oefenkamp De Mok. plaats op enige losse banken, staande op de laad bak van een zeswielige truck, die hen van Den Burg, waar ze de avond vrolijk hadden doorgebracht, naar hun kamp terug zou brengen. TWee van de jonge mannen vliegdienstweerkundige J. H. Mekkers en elektro-monteur F. Meyer, zouden even later dodelijk verongeluk ken. De zware truck raakte in de berm van de weg, van de in zeer, zeer slechte staat verkerende weg door de duinen, die de verbinding vormt tussen De Mok en polder De Kuil, welks weg thans door de ruilverkaveling in keurige staat is ge bracht. Vermoedelijk heeft de chauffeur de macht over het stuur verloren en dat is geen wonder: de weg bestaat feitelijk uit niet meer dan een laag grove puin, afgewisseld met gaten. Wil men heelhuids zijn doel bereiken dan dient men over deze weg te kruipen en wij moeten niet uit het oog verliezen, dat degenen, die met zo'n auto op pad gestuurd wor den nog maar nauwelijks de jongenskiel ontgroeid zijn. Op die leeftijd kruip je niet over een weg, je laat je immers niet kennen! De gevolgen lieten zich raden: de auto raakte van de weg, sloeg over de kop en gleed nog vele meters door. Zes van de acht jongens die op de losse banken za ten, ontsprongen wonder boven wonder de dans. Van tijdig afspringen is natuur lijk geen sprake geweest. Zo'n ongeluk gaat veel te snel in zijn werk. Twee hun ner kwamen onder de auto terecht. Bei den waren op slag dood. De auto moest verschoven worden om een der slachtof fers te kunnen bevrijden. Dokter Schalk wijk heeft twee doden moeten aantreffen en verder geen medische bijstand behoe ven te verlenen, daar de andere jongens niet gewond waren. Twee slachtoffers, terwijl dit volstrekt niet nodig was ge weest. Zeker, onder deze omstandigheden kunnen daar nog ettelijke ongelukken gebeuren. Meermalen hebben diverse commandanten van De Mok hun supe rieuren gewezen op de toestand van deze weg, maar steeds weer meende de mili taire overheid, dat het geld wel beter ge bruikt kon worden. Wij hopen, dat men thans eindelijk tot een juist inzicht is ge komen. Hierbij is in ieder geval gebleken, dat een slechte weg nog veel ernstiger gevolgen kan hebben dan een minder deugdelijke helm. (Vooral als men meent, dat een helm nog enig nut kan hebben ten tijde van een atoomoorlog. voor Uw WONINGINRICHTING BIJ LTM-STERS Vrijdag 24 april komt de L.T.M. (Land en tuinbouwmeisjes) weer bijeen. De avond zal verzorgd worden door mej. Riet van Diepen, lerares op de Amsterdamse Huishoudschool, met als onderwerp „Wo ninginrichting". Dit zal ons allen wel in teresseren. Ook niet-leden zijn van harte welkom. VEE-AANVOER OP TEXEL We hebben ons voorgenomen een nieu we rubriek te openen, welke iedere maand de stand van het aangevoerde vee zal vermelden. In de maand maart wer den naar Texel geëxporteerd: 9 koeien, 5 pinken, 73 kalveren, 31 biggen, 1 zeug on 1 stier. VAN HOUTEN S FILMS OOK IN OOSTEREND Dinsdag j.l. heeft ook in Oosterend voor de ontwikkelingsclub de heer Du- dok van Heel, namens Van Houten's fa brieken de films „Bruin Goud" en „Dwars door de Sahara" gedraaid. De heer Vis- man verwelkomde een goed gevulde zaal en wekte de leden op om ook in het ko mende nieuwe seizoen grote belangstel ling te blijven tonen, vooral omdat het dan mogelijk is om goede avonden te verkrijgen. Ook in Oosterend kregen de aanwezigen in een korte pauze gelegen heid om even te proeven van een Van Houten chocoladeprodukt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3