Zo vers blijft Planta in de nieu we ven loodgieterswerk Fa JoopVeltkamp Praatje met J. Witte, jubilerende boer ZO VERS ALS EEN VRUCHT IN DE SCHIL... U PROEFT DE NATUURZUIVERE SMAAK NÜ DUBBEL GOED IH PLANTA! AL UW naar v/h J. Agter (was de eerste gedipt. waterfitter op Texel) Vraagt vrijblijvende offerte aan. K. I. K. Klant Is Koning Burgwal 7, Telefoon 546 einde van de vorige eeuw zo vele boeren bankroet maakte. Maar van die narigheid had de jeug dige Jan Witte nog geen weet toen hij zijn eerste pasjes rond „Zandvrucht" on dernam en de bakkers van Den Burg pe riodiek langs zag komen, op weg naar De Mient, waar ze heide zouden steken' brandstof voor hun oven. Moeder Witte kon haar spruit best los laten lopen, want het verkeer leverde nog geen ge vaar op. Ja, als Jan Witte ons nu over die goeie ouwe tijd vertelt moet je je telkens goed de situatie van die dagen realiseren. Ook dat was een andere wereld en ook van die andere wereld zijn we los gekomen. We volgen hem op weg naar de school te De Koog, waar hij samen met Chiel, Kees en Jan Kuip en Kees van der Werf de lessen van meester Heeroma volgde. Alle soorten vracht We moeten er dan bij vertellen, dat vader Witte toen al niet meer op Zand vrucht" boerde, maar op „Aurora", gele gen aan de Koger(zand-)weg. Jan Witte werd overigens geen geroutineerde jutter, want na een poosje ging vader Witte zijn vee in zuidoostelijke richting drijven: ze belandden op hoeve „De Nes", gelegen ten zuiden van Oosterend. Intussen ging Jan zich verdienstelijk maken op het be drijf van zijn vader, die een actievi kerel geweest moet zijn, want hij wierp zich ook nog op als vrachtrijder. ,,Alle soorten vracht" zegt Witte en je weet natuurlijk niet, dat we destijds ook de algemene begraafplaats aan de Koger- straat te Den Burg hebben helpen aan leggen? Dat werk werd uitgevoerd door ons en door de familie Keesom. Het moet in de jaren 1894-1895 geweest zijn. We hadden toen te maken met burgemeester Hiddingh, die slechts één werkman in vaste dienst had met Anthonie Dalmeijer als gemeente-opzichter (Salaris 250, per jaar! red.). Dalmeijer was boven dien wagemaker en boer, alsmede opzich ter van polder Waalenburg. Voor 183, nam vader Witte de ophoging van de helft van het bestaande kerkhof op zich. Volwassen geworden kreeg onze jubi laris samen met zijn broer Piet het beheer over hoeve „De Bunders" („Polderzicht"), gelegen op de grens van Waalenburg en Eierland. Ze hebben er 19 jaar geboerd en trokken toen naar „Voorzorg", waar Jan Witte nog steeds de scepter zwaait, terwijl zijn broer Piet aan het vasteland in een rusthuis vertoeft. Sinds 1928 is ook het beeld van polder Waalenburg enigermate gewijzigd. Dat houdt dan ten nauwste verband met de bemaling. Destijds bezat deze polder geen eigen bemaling en bij winterdag stonden enorme gebieden blank. Is het een won der, dat de vogelwereld daar een groot profijt van trok alsmede de schaatslustige jeugd! Watersnood in Waalenburg Olie. of elektriciteit „Toen de familie Eelman hier nog woonde heeft het water eens tot vlak on der de ramen gestaan". Maar toen was de boot dan ook aan: het bestuur van Waalenburg besloot de polder te gaan bemalen. De vraag was alleen nog maar op welke wijze7 Texel had er immers een elektriciteitsbedrijf bij gekregen en nu moest er toch (even) gerekend worden: wat was voordeliger olie of stroom? Dat even rekenen werd een probleem, wat zeggen we? De vraag olie of stroom gaf welhaast aanleiding tot ten soort burgeroorlog ten plattelande, want allengs ging de politiek een rolletje meespelen en tenslotte werd die zelfs de hoofdrol toebedacht. In de Texelse Cou rant van die dagen werd het ene ingezon den stuk na het andere aan de bemalings- kwestie gewijd. Om U uit het onzekere te helpen: de voorstanders van een olie bemaling wonnen de strijd. En toen konden dan spijkers met kop pen worden geslagen. Kostbare tijd was intussen verloren gegaan, want de bema ling drong. De vrucht daarvan bleek al spoedig: je haalde veel meer uit het land dan voorheen en de bemalingskosten wa ren dan ook ten volle verantwoord. Of de voorstanders van de oliebemaling het bij het rechte eind gehad hebben? We zullen dat maar in het midden laten. In ieder geval heeft de heer Witte er nauwelijks over gerept. We kregen dan ook de in druk, dat hij in het heetst van de strijd zelfs de vuist niet op tafel gebracht heeft. Of.het heeft moeten zijn met het ge baar van „Nou, is het gedonder nog niet uit?", want de heer Witte heeft een hekel aan problemen: hij houdt van zijn vak en hij hoopt dat zijn jongens eens het bedrijf op dezelfde wijze mogen voortzetten. In ieder geval is het al zo, dat zij vader Witte voorbeeldig assisteren en langza merhand al meer uit zijn handen nemen, maar vader is nog actief!" wordt opge merkt en als we over een foto praten is hij al in de klompen gekomen om een zak met krachtvoer over z'n nek te gooien. Zo hebben we opa Witte bij de •rchapen gefotografeerd. De boerderij op de achtergrond. De boer, voor en tijdens de oorlog Die boerderij heeft al menige storm over z'n dak horen striemen. Het vier kant zal wel eens gekraakt hebben, maar altijd bleek de constructie hechter dan de felste storm. Misschien heeft Opa Kees Smit deze plaats destijds wel gebouwd. Of stond-ie toen al? Het wolvee loopt haastig naar de voerbak en ze gunnen el kaar nauwelijks een plaatsje aan de dis. De sterkste dringt de zwakste resoluut op zij. En dan te bedenken, dat velen me nen, dat je het schaap mag zien als het symbool van de bereidwillige overgave zelve! Maar hoe kan dat anders? Boer en vee moeten sterk staan. Ze moeten zich zo duur mogelijk laten verkopen. Ze moeten weten wat ze waard zijn!! Tijdens de oor log wisten we het allemaal: we schreven ons bestaan toe aan de aanwezigheid van de boer. We smokkelden wol van zijn be drijf om het spinnewiel draaiende te kun nen houden, we vulden er onze graan zakken om brood op de planken te hou den en we sjokten met emmers klande- stiene, onversneden melk van de boerderij naar de woning in het dorp. Er waren Li geen betere mensen dan boeren! En dacht je onwillekeurig terug aan de ren van vlak voor de oorlog, toen de 1 - meren om eens een onderdeel oi de loep te nemen voor enkele gul< en ver beneden de kostprijs van de h gedaan moesten worden. Och, dat ki niet omdat wij minder (of nog onvold de) respect voor de boer hadden, n omdat er geen afzetmogelijkheden w of. waren die er omdat wij dat van de overheidstaak maar stiefmoe lijk behandelden?? Je denkt dan ti aan de markten op de Groeneplaats, de wolveehouders met lange gezicl rond de hokken stonden in afwach van enige opleving. Veelal liepen de zen gaandeweg terug. Werd het te dan stapte een vertegenwoordiger vai regering naar voren om in opdracht de regering het restant van de onH koopbare dieren aan te kopen. Het waren geen gemakkelijke tijde in die dagen zal ook jubilaris Witte eens met de handen in het (pachters-)l hebben gezeten. Maar, hij kwam de c te boven. Rundveestapel Hij bleef boer en breidde het bei nog weer uit; liepen er eens pract alleen woldragende dieren op de pe !en van „De Voorzorg", allengs k Witte al meer liefhebberij ook in ïundveehouderij. Momenteel melken een behoorlijke stapel koeien. Dat dan machinaal, want ook op „De V zorg" gaan ze met hun tijd mee. Ze werken nu zo'n 45 bunderland, waai dan 30 ha. tot „De Voorzorg" behoor Iedere maandag bromt vader V naar de markt. Hij zou die niet kur missen, trouwens, heeft hij niet af en zaken te doen? Je kunt hem best de i koop van een koe opdragen, hij heef immers ettelijke gekocht en ook hel ze hem meer dan eens „mijn" horen pen op de een of andere boelhuis. Als we afscheid nemen loopt Witte even mee het erf op. Wijd ligt het 1 het groenende land rond de boerd Wat een ruimte en wat een rust! Het is alsof hij onze gedachten gen heeft, als hij zegt: „Ja, ik heb het a met plezier gedaan, ik begreep de n sen ook altijd zo goed, die eveneens den gaan boeren Jammer, dat er nie! tijd plaats voor hen was. Sommige g boeren menen namelijk, dat ze be geen grond kunnen missen om een ai in de gelegenheid te stellen een eigen drijf te beginnen. Ik vond het dan fijn, een paar maal in staat te zijn weest gegadigden in die richting op g te helpen". Geen grond kunnen missen hij z „En dan moet je bedenken, dat je slotte terecht komt op grond, die h maal je eigendom niet is". Vader Jan Witte heeft dit goed gez wij zagen zijn opmerking althans al: uitspraak van een wijsgeer en dezul kunnen hun werk met plezier doen, dat zij erzelf maar al te zeer van o tuigd zijn, dat ook het resultaat van werk geheel en al afhankelijk is van zegen, die de Grote Landheer belieft te storten. Wat de schil doet voor de vrucht, doet de nieuwe, beschermende folie-wikkel voor Uw Planta - al Planta's goede gaven en zuiverheid worden er veilig voor U in bewaard. Altijd vers, zo vers als de natuur ze U geeft, komt Planta nu bij U op tafel. Proeft U maar! Proef met extra aandacht - ja, zo heerlijk en en pas- mport corsetsjtijn met gepatenteerd Elastinova-elastiek en buigzaam, goed corrigerend Flexfront. Zijsluiting. In wit of zalm14.50(Zelfde model met binnenband/ 19-90). Romana beha Cup D 10 75 P.S. Win een 14-daagso Rlvlèra vakantie voor 2 personen! Uw Wala/Walette zaak weet er alios van N.V. PH. VLESSING Witte vijttiq jaar boer. Hij is hier vei perceel land van „De Voorzorg", Wa< „Vader Witte is nou vijftig jaar boer, je moet eens een praatje met hem komen maken!" aldus de tip van een zijner schoonzoons. Vijftig jaar boer. Dat werd natuurlijk oventjes met een gezellig samenzijn ge vierd. Terecht, want als „vader Witte" de heer J. Witte van boerderij „De Voor zorg" opnieuw een beroep zou mogen kiezen, werd hij absoluut weer boer ((„en handelaar"). Dus stapten we op de fiets om de krasse baas op te zoeken. We hadden ook per auto kunnen gaan of per bromfiets, maar wie op een schone voorjaarsdag per fiets door deze mooie polder gaat, geniet met een van de vogelwereld. Ga je achter het stuur van een auto zitten dan mis je te veel; je mist dan de sfeer, die de luid- zingende vogels in dit terrein brengen Nu hoorden we reeds van verre de roep an de grutto's, de geluiden van vele een den en de kreetjes van tureluurs. Ja, het is een mooi land, Waalenburg, en we ver baasden ons dan ook niet te vernemen, cat de jubilaris zich daar heel best thuis voelt. Rond de boerderij huppelden levens lustige lammeren rond hun ernstige moe ders. Het wolvee keek vreemd op, toen we een hek, pal voor de hoeve gelegen, openden en over een half begroeid pad verder reden. Later begrepen we, dat we nog geen vijftig meter verder een gloed nieuwe weg hadden kunnen inslaan, een ruilverkavelingsweg ten behoeve van de boerderijen „Voorzorg" en „De Herten kamp". Je kon nu zö vanaf de hoofdweg deuwiqd met een koppel schapen en een lenhurq. het boerderij-erf oprijden, geen hinder nissen meer. Een symbool? Gaat de we reld eindelijk eens wat meer open oog krijgen voor het belang van de boerderij? Begrijpen, dat we werkelijk heel veel dank verschuldigd zijn aan degenen, die het land bewerken, die zorgen, dat het vee er goed gedijt?. Hartelijk word je door de boer begroet. Eerst praat je even over koetjes en kalf jes om de man daar tegenover je los te krijgen en dan ga je serieus te boek stel len wat hij op je vragen belieft te ant woorden dat is dan je plan, maar in middels staat daar al een kopje thee voor je: het lijkt alsof de boer wil zeggen „Van onze kant naderen we de wereld ook graag; welkom dus!" Het eerste welkom Het eerste welkom aan onze jubilaris geschiedde op de 12de mei van het jaar 1882, toen Jan Witte het levenslicht zag in de boerderij „Zandvrucht", gelegen ran de Duinweg. De plaats was eigen dom van grootvader Jan Pietersz. Witte, die zich ook eigenaar kon noemen van „Vredelust", „Berkhoeve", „Hermans hoeve". Voorts bezat hij menig perceel los land en had al met al zeker een gebied van zo'n honderd hectare op zijn naam staan Naderhand kocht hij ook nog de hoeve „Bland en Berg" in polder Eier land. Dat gebeurde net in de dure tijd en doordat hij wat te veel hypotheek opnam kreeg hij een gevoelige tik te incasseren, toen het bezit van een boerderij tijdens de catastrofale landbouwcrisis aan het zuiver smaakte zelfs Planta nog nooit!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4