Cjroen (7warts]exeh in het harL, f. O Bambi sloeg goed figuur ÏTEXELSE OENSDAG 22 APRIL 1959 73e JAARGANG No. 7346 COURANT itgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij jekhcmdel Drukkerij Bibliotheek en Burg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag» Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm BRJEF VAN SIEM DE WAAL De grond in Israël is erg afwisselend. Tan uiterst vruchtbare aarde tot de ab- olute woestijn. Van Haifa naar 't Zuiden ïjdend komen we door Sinaasappelboom- baarden, zo rijk aan vruchten, dat je het iien moet om het te geloven Kwaliteit n grootte zijn niet te overtreffen en in uid-Afrika hebben ze die toch ook heel oed. Hier zagen we ook veel koeien, delk is er nog niet volop en wordt weinig edronken en als ik er met een Jood ver spreek en zodoende het gesprek op e bijbel komt, glimlacht hij en raadt me an om, reizende in het heilige land toch ooral niet te vergeten, dat de bijbel een •oetisch boek is. Het N. van Israël is veel vruchtbaarder an het verre Zuiden. We zijn in het N. 1;3 ot aan en om het meer van Tiberias ge veest, de ruïne van Capernaüm en de )laats van de vermenigvuldiging van >rood en vis gezien. Verder bestaat Ca- Jernaüm niet meer, maar verder en ho ler in de bergen heeft men een gloed- ïieuw dorp aangelegd. Het meer van Ti- •erias ligt prachtig door bergen omringd, /anaf het meer ziet men duidelijk mijlen veg naar het N., de met sneeuw bedekte oppen in de Libanon, waar het water andaan komt. Op onze tocht naar het Zuiden doen we >g weer Jeruzalem voor één dag aan. an het vele dat we daar weer zagen, loemen we de begraafplaats, die de joden Omgebouwd hebben voor hun vrijheidsstrij- iers, hoog in de heuvels die Jeruzalem imringen Nog nimmer zagen we zulk 'n langrijpend moivment en ik zal niet pro- >eren om het te beschrijven. Wat een ontrast en wat weer een verschil met het sanhedrin, waar tot de 2de eeuw na hristus de tot deze hoogste Joodse recht- ank behorende leden en hun families werden begraven. Twee begraafplaatsen, Tiaar 2 werelden apart, beide even in drukwekkend. Toen verder naar het Zuiden. Beershebe voorbij waar we een taxi Kuurden en het land van Abraham, nu de wereld van de Bedoeien, doortoerden. We zagen hen overal, dit half nomaden volk in hun lelijke zwarte tenten, primi tief en groezelig. De kameel trekt er de ploeg nog en de vrouwen gaan zwaar gesluierd. Hier heeft de tijd weer stil ge- taan en door dit arme land trekken we verder de Dode Zee tegemoet. Een van ae meest interessante tochten leverden de volgende 100 km. Een woestijn, maar van steile heuvels en rotsen, met vele kleu ren, maar zonder enige begroeiing, zonder enig leven. Als een zwart lint kronkelt de weg door deze verschroeide aarde. 1 och ongelooflijk schoon, als we het zee- spiegelpeil voorbijgaan en met nog meer oochten naar de Dode Zee afzakken, wier wateren 1200 voet beneden de zee liggen. Hier is de aarde woest en ledig en akelig dor. Er loopt een berijdbare weg langs de Dode Zee en we zijn er enige km. langs gereden. Een grillige, bijna loodrechte rotswant begrenst hier de zee en het zout glinstert in de warme zon. En toen deden we waar we als kind reeds van droom den. We hebben meer dan een uur in het lauwe water gezwommen. Het is een eigenaardige gewaarwording. Het water was prachtig helder en je gelooft niet dat je niet zinken kunt voordat je als eend op het water ligt te dobberen. Handen en voeten steek je maar de lucht in en je zou een krant kunnen lezen of er bij kun nen breien. Ik ben ver de zee ingezwom men. Werd ik moe, want je schiet bij zwemmen in zoet water vergeleken, wei nig op, wel dan stop je en je ligt er als Pen Ouweschilder botter, die nog een ,ebskeutje" op de Waddenzee doet. Alleen moet je geen water in je ogen krijgen en de smaak is afschuwelijk. Maar het is een machtige ondervinding. We keerden terug naar Sodom, dat nu nog alleen maar bestaat uit een fabriek, die O-a. potas uit het Dode Zee-water ver werkt. Men laat het water in grote „pan nen" lopen; een voet hoog en als de zon het meeste vocht heeft doen verdampen, wordt het verder verwerkt, En zo heeft rte nieuwe Israëliet ook hier aan de Dode Zee weer leven gebracht, vlak onder de zoutrots, die men de rots van Lot noemt. Leven aan de Dode Zee, leven in de woes tijn. Een volk is naar zijn land terug gekeerd. Toen ze kwamen was er nog reen melk en honing. Maar een volk, dat zo werkt kan daarvan niet lang verstoken blijven. Siem de Waal C. H.zn. Sodom, 8 april 1959. Dit is Bambi, de whippet-reu van de heer J. Veltkampdie op de RAI no. vijf van de 1125 geshowde dieren werd. Ver scheidene prijzen ze staan er hier nog niet allemaal op werden in de wacht gesleept. Bambi is 21 maanden oud. De eigenaar kon hem reeds voor een zeer hoog bedrag van de hand doen, maar aan verko pen denkt hij voorlopig nog niet! AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 22 april Den Burg, „Casino", Mekha filmmiddag en -avond. De Koog, De Toekomst, Uitvoering t.b.v. de Lubertischool. Donderdag 23 april Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub „De Kie kendief". Vrijdag 24 april Den Burg, De Zwaan, Bijeenkomst L.T.M. Zaterdag 25 april Den Hoorn, Loodmans Welvaren, Optre den toneelgroep „Het Masker". Oudeschild, „Eigen Gebouw", Toneeluit voering „Filmmaniakken". De Koog, „De Toekomst", Uitvoering zangver. „Advendo". DE AARDAPPELBEWAARPLAATS We hebben van de week een schets ge zien van de te bouwen poterbewaarplaats voor de nieuw gestichte Coöperatieve Aardappelbewaarplaats „Texel", welke aan de Westerweg nabij Den Burg zal worden gebouwd. Architect is Bouw bureau E. van Latum, Alkmaar. Het ligt in de bedoeling het gebouw nog deze zo mer te voltooien. Er komen zestig boxen in: ieder aandeel geeft recht op een box. Inmiddels zijn alle zestig aandelen ge plaatst onder de 30 aandeelhouders. EXCURSIES NAAR HET P.W.N. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noordholland kreeg reeds enkele ma len het verzoek om met een gezelschap of schoolklasse een excursie naar het pomp station nabij Den Burg te mogen maken. Dit bracht het P.W N. op het denkbeeld c.m alle hoogste klassen der lagere scho len van ons eiland in de gelegenheid te stellen het pompstation te bezichtigen. Hiertoe heeft het bedrijf inmiddels con tact opgenomen met de hoofden der scholen. Uit dit contact is een definitief pro gramma ontstaan: op maandag 11 mei en waarschijnlijk eveneens op dinsdag 12 mei zullen de leerlingen het pompstation in ogenschouw nemen en daarbij een uit eenzetting te horen krijgen van de wijze waarop de watervoorziening in zijn werk gaat. Daarbij zal de waterwinning van Noordholland in het algemeen en die van ons eiland in het bijzonder onder de aan dacht worden gebracht. Het ligt voorts in de bedoeling om een causerie met licht beelden te houden en wel gedurende een lesuur op de scholen zelf. Drie jaar geleden werd door minister Suurhoff het pompstation in werking ge steld: nadat er veertig jaar lang (niet non-stop overigens!!) over de wenselijk heid tot de aanleg van een waterleiding was gesproken, konden op die historische 27ste april van het jaar 1956 de reeds aangesloten percelen de kraan open draaien om zich water te verschaffen, dat in drinkbare toestand was aangevoerd. Voorheen werd het water door privé- stations gewonnen: het werd via de pan nendaken in regenbakken of regentonnen verzameld of men gebruikte welwater. Dat dit water veelal ernstiger verontrei nigd was dan menigeen zal hebben ver wacht ligt voor de hand. In Oosterend hebben ze destijds een handje vol palin gen uit een regenput opgevist. Kijk, dat bieden ze bij het Provinciaal Waterleiding Bedrijf nu weer niet daarvoor is de prijs van het water nu eenmaal te scherp gecalculeerd! Water, dat wij allemaal met een gerust hart kunnen drinken. Ja, de stichting van een P.W.N.-bedrijf op het eiland is een der belangrijkste ge beurtenissen van de laatste eeuw ge weest. Ook daar zal tijdens de excursie wel even terloops op worden gewezen dunkt ons. ZANGUITVOERING IN DE KOOG Zaterdagavond hoopt de gemengde zangvereniging „Advendo" een uitvoering in hotel „De Toekomst" te geven. Het programma zal niet alleen uit zang bestaan, er zal ook declamatie zijn, ter wijl er door enkele leden een blijspelletje „Een raar stel mensen" opgevoerd zal worden. Een uit het gem. koor gevormd man nenkoor zal ook een nummer ten beste geven. Een en ander vormt een aantrekkelijk programma en het bestuur hoopt, dat voor deze uitvoering een grote belang stelling zal bestaan. POLIO-INENTINGEN Op 27, 28 en 29 april a.s., telkens van 13.30 - 17.00 uur, zullen in het wijkge- bouw van het Witte Kruis te Den Burg wederom inentingen tegen poliomyelitis plaats vinden, en wel: A. Na-inenting voor: 1. De kinderen van de jaarklasse 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957, die indertijd een oproep hebben ontvangen om in februari j.l. te verschijnen voor de derde injectie, ctoch toen niet zijn gekomen. Er wordt op gewezen, dat dit beslist de laatste ge legenheid is. Om misverstand te voorko men wordt medegedeeld, dat kinderen van deze jaarklassen, die in november j.l. de tweede injectie hebben ontvangen, eerst in mei a.s. voor de derde maal zullen worden ingeënt. 2. Kinderen van de jaarklassen 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949, die indertijd een oproep hebben ontvangen voor de eerste injectie in maart j.l. doch toen niet zijn verschenen. De reeds eerder ontvangen oproep dient te worden meegebracht, evenals een be drag van 1,voor de kosten. B. Tweede injectie voor de kinderen, ge- boren in 1945, 1946, 1947, 1948 of i949, die in maart j.l. de eerste injectie hebben ontvangen. Deze kinderen zullen evenals de vorige keer zoveel mogelijk in school verband wroden opgeroepen. De juiste opkomsttijd en de vertrektijden van de extra autobussen zullen wederom bij de oproepingen worden vermeld. C. Eerste injectie voor de kinderen, ge boren in 1958. De oproep, waarop de op komsttijd is vermeld, zal tijdig aan de ouders worden toegezonden. Men kan ge bruik maken van de volgende extra bus diensten: 27 april: Gewone dienst van De Cocksdorp via Eierland. Vertrek uit De Cocksdorp 16.25 uur, aankomst Den Burg 16.50 uur Terug uit Den Burg 18.00 uur. b. Gewone dienst van Den Hoorn via P.H. Polder. Vertrek uit Den Hoorn 16.15 uur, aankomst te Den Burg 16.40 uur. Terug uit Den Burg 18 00 uur. 28 april: Extra dienst van Oost via Oosterend en De Waal. Vertrek van Oost 15 15 uur, van Oosterend 15.20 uur en van De Waal 15.25 uur. 29 april: y. Extra dienst van De Koog om 14.30 uur b. Extra dienst van Oudeschild om 15.10 uur. Men wordt verzocht, de oproep-alsmede een bedrag van 1,mede te brengen en zich zoveel mogelijk te houden aan de aangegeven tijd. WANDELAAR ONDER BROMFIETS De bejaarde heer P. Zegel, Oudeschild, raakte bij de coupure aan de Nieuweweg onder een bromfiets en liep daardoor een lichte hersenschudding op. ENORM AANTAL KIEVITSEIEREN De firma Plaatsman-Cornelisse, Koger- straat, Den Burg, heeft dit seizoen niet minder dan 1625 Texelse kievitseieren aangekocht. Dit is ongeveer tweemaal zo veel als vorig jaar! De prijzen lagen zeer goed en tot de laatste raapdag (12 april) werd nog 15 ct. per stuk uitgekeerd. Een der rapers kwam op zekere dag met niet minder dan dertig eitjes aan sjouwen! In Friesland mag tot 19 april het ei van de kievit geraapt worden, in de overige provincies van ons land moet men die sport echter een week eerder staken. GASTEN OP „DE WADDENPAREL" Maandag a.s. zal, zoals gemeld, een 64- tal leerlingen van de Steenwijker u.l.o. op Texel arriveren. Naar wij vernemen zul len de jongelui een gemengd gezel schap in het jeugdhotel „De Wadden- parel" van de heer J. v.d. Kerkhof loge ren en wel gedurende vijf dagen. KOEIENTROUW OP TEXEL Het is bekend, dat dieren dikwijls bij zonder aan hun oude baas verknocht zijn. Dat is ook het geval met een rood-bonte koe. die de heer J. Bakker onlangs ver kocht aan de veehandelaars C. Koorn J. Kooi ('t Zand), want de koe liep weer naar haar eerste baas terug. Ze hadden haar op een mooi luw weidje gezet onder de rand van de dennenbos sen, maar het sprong over een sloot en sloeg de weg naar ,diek" in. Verkocht was verkocht en het koebeest werd dus weer op haar basis teruggebracht. De volgende ochtend probeerde het opnieuw uit te breken. Teneinde raad bevestigde de heer Koorn toen een flink stuk hout c an haar kop, terwijl een der voorpoten nauw aan de hoorns verbonden werd. Nu voelt de koe zich helemaal opgelaten! KLAVERJASCLUB DEN BURG Zaterdag speelde de Klaverjasclub Den Burg tegen Lutjewinkel. In een zeer spor tieve wedstrijd heeft Den Burg het tegen Lutjewinkel moeten afleggen. Lutjewinkel verzamelde 49727 punten, Den Burg 47192 punten. Onze hartelijke dank aan de pleeg ouders voor de goede zorgen voor de spelers. Zaterdag 2 mei gaan we een tegenbe zoek brengen. We hopen op de medewer king van de leden. HET BESTUUR. DE BOTTER V.M. TX 9 VOER WEER UIT Nog steeds een goede zeiler, zeiden kenners Honderden belangstellenden stroomden zondagmiddag naar het havenhoofd van Oudschild toen de circa 60 jaar oude bot ter, de v.m. TX 9, na een rustperiode van ruim anderhalf jaar, zeilend een proef vaart maakte over de nogal woelige Wad denzee. Vooral vele vissers van de oude garde waren nieuwsgierig, hoe dit schip, dat in de glorietijd van de vroegere zeil- botters, een der snelste vaartuigen van Texel was, zich thans nog zou gedragen. Het weer was voor een proefvaart uiter mate gunstig, want een harde Zuidwes tenwind en de felle ebstroom wierpen de golven vrij hoog op. Met genoegen zagen de oude vissers, hoe de goede oude TX 9, met de bekwame zeiler Walter de Wit uit Oudeschild aan het roer, sierlijk en soepel de goven besprong. En met heimwee in het hart hébben zij tal van herinneringen opgehaald uit de goede oude tijd, toen zij zelf met hun stoere botters wind en getij aan zich dienstbaar maakten. De geweldige belangstelling laat zich gemakkelijk verklaren, als men weet, dat bet zeker tien jaar geleden was, dat een botter, geheel op de zeilen en zonder mo tor aan boord, (Wadden)zee koos. Jeugd was present Er is in de afgelopen weken heel wat werk verzet om de voorm. TX 9 weer zeilklaar te krijgen. Vooral vorige week vrijdag was daartoe een belangrijke dag. Gedurende de ruim anderhalf jaar, dat het scheepje in haar hoekje lag te dom melen, had een hinderlijke laag mosselen en doornen de scheepshuid onder water bedekt en die moest er af. Voor deze schoonmaakbeurt moest de botter op het strandje buiten het havenhoofd aan de grond worden gezet. Even dreigde dit spaak te lopen, want op weg naar het strandje, liep de botter, bij de vroegere helling van de heer De Wijn met zijn roer vast aan de grond en wat ik ook probeerde, ik kreeg het schip geen centimeter meer vooruit. Gelukkig zijn toen de mannen van de T.E.S.O. (Texel Eigen Stoomboot Onderneming) de baas van de „H.E.B.O." (Hasselo's Eigen Botter Onderneming!) zeer collegiaal te Hulp geschoten. Met vereende krachten trokken zij het schip vlot. Toen de botter omstreeks twaalf uur muurvast op het strandje zat, duurde het nog geruime tijd eer het water zover was weggetrokken, dat de schoonmaakbeurt kon beginnen. Het vaartuig lag daar zo schilderachtig in die kleine baai, dat ik besloot in Den Burg een fototoestel te halen. Na mijn terugkomst viel er niet veel meer te doen, want de jeugd van Oude schild had, gewapend met bezems, reeds een fanatieke strijd aangeboden met de dieren- en plantentuin op de scheepshuid. 's Avonds, toen de vloed het schip weer vlot bracht, stonden tal van Oudeschil- cers klaar het veilig de haven binnen te loodsen. Hartelijk dank aan vissers Als je schip eenmaal zeilklaar is, wil je er mee varen en het spreekt vanzelf, dat ik trappelend van ongeduld het moment van vertrek afwachtte. Zelf heb ik vrij wel uitsluitend ervaring met kleinere zeilboten, zodat het vooral met de harde wind, die er zondag woei (windkracht 6) niet verantwoord was zelf het roer in banden te nemen. Weer, als zovele malen JAARVERGADERING S.V. DE KOOG Aan de uitnodiging tot het bijwonen der Jaarvergadering van de Sportvereni ging De Koog had een flink aantal leden gehoor gegeven en het was voor de voor zitter, de heer Visser, een genoegen, zo- velen te kunnen verwelkomen. In zijn openingswoord dankte hij vooral de famlie Douma, die in het afgelopen jaar zo veel voor de Sport heeft gedaan. Aan hen is zeker ook voor een groot deel te danken, dat de bazar zo goed geslaagd is en daardoor de financiële toestand voor bet eerst in het bestaan der vereniging dragelijk is geworden. Er is n.l. een klein voordelig saldo. Hierna werden de notulen door de se cretaris, de heer C. Bonne Dzn, voorge lezen, terwijl penningmeester Gep Dou ma een overzicht van de financiën gaf. Alles werd zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Bij de Bestuursverkiezing werd de heer C. Bonne Dzn. herkozen, terwijl de heren Leo Daalder en Arie Bonne plaats moes ten maken voor de heren K. Veldman en K. van Tatenhove. Intensiever trainen Bij de rondvraag kwam algemeen de klacht naar voren, dat er zo weinig ac tiviteit onder de leden was, maar de be lofte werd gegeven, dat dit het komende jaar beter zal zijn, temeer daar de heer Nagy bereid is gevonden om als trainer op te treden. De training zal dan ook in tensief aangepakt worden, te beginnen met de adspiranten. De voorzitter hoopte, dat ieder zijn be lofte zou nakomen, opdat de Koger Sport vereniging een goede plaats in de sport wereld zal gaan innemen. Met deze wens besloot hij deze prettige vergadering. tevoren, schoten een paar Oudeschilder vissers me te hulp en om half drie voeren we uit. Ik moet eerlijk bekennen, hoe ik met een zekere jaloersheid aan zag, hoe Walter de Wit m'n schip met een kalme bekwaamheid over de vrij woelige golven voerde. Zelf een ervaren zeiler in hart en nieren, was hij volkomen in zijn element. Zijn vreugde viel echter niet te vergelij ken met de extase, waarin ik zelf ver keerde. Ik hing over het voorschip om te zien hoe de boeg de golven doorkliefde en in de kajuit luisterde ik verrukt hoe de zeetjes bonkend en bruisend stuksloegen op de kop. Het schip hield zich prachtig. Terug naar de thuishaven maakte het, voor de wind zeilend, een snelheid van acht mijl, naar Walter de Wit mij ver zekerde. Werkelijk, het was een glorierijk mo ment voor me. Ik besef volkomen, dat het, met mijn beperkte kennis op botter- gebied, nooit zover was gekomen, zonder de spontane en vakkundige hulp van vele Texelse vissers. Zij verboden mij hun na men te noemen, maar ik wil hen toch van deze plaats hartelijk danken. Jammer, dat Oudeschild nog maar zo weinig heeft overgehouden van die prach tige zeilvloot, die vroeger wel 180 sche pen telde. Ik hoop echter dat het in mijn vermogen ligt, de voorm. TX 9 voor Texel te behouden. Th. Hasselo. TER OVERDENKING: MITSJIKO EN DE STEENWORP Het mooie Japanse meisje maakt naast de kroonprins een triomftocht door de straten van Tokio, en plotseling werpt 'n student een steen naar het rijtuig. Vol gens Peking een heroïsch protest van de- mokratische aard tegen de heersende klasse. De redenen waarom wij iets moois ver storen zijn velerlei. Ook wij hebben ons Peking, dat een bepaalde glans weet te verlenen aan onze vele kleine en grote minderwaardigheden. Wat de motieven van de student ook geweest zijn. hij ver stoorde Mitsjiko's mooiste dag. Zo stich ten wij, vanuit de duistere bewegingen van ons hart en door ons verstand aan nemelijk gemaakt, onvermoeibaar ver warring en onheil in 't mooiste wat God ons gegeven heeft, het leven van anderen. U niet misschien? Ook niet met woor den? Zelfs niet met gedachten? Weet U dat zeker? Ook al ligt iemands geluk in Gods handen, een ander kan het doen barsten en scheuren. Is het een wonder, dat aan het leven, waar dit plaats vindt, onherroepelijk een einde wordt gemaakt door de dood? Een leven, waarin wij elkaar wonden en zelfs vermoorden, verdient niet beter. Aan het graf kunnen wij gedenken de goede mens die heenging, maar datzelfde graf is een aanklacht tegen onszelf, want wie van U kan beweren, dat hij nooit een steen geworpen heeft in het rijtuig van Mitsjiko, nooit een ander heeft gekwetst of dat althans geprobeerd heeft? Wij jagen ons zelf na en daarom is geen ander leven veilig en de dood is de kroon op dit schone werk! Bij zo'n stand van zaken is het haast niet te geloven, dat God in ons leven ook iets werpt, geen steen, maar de schat van het geloof. Het geloof aan het eeuwig le ven in Jezus Christus. Wanneer ons hart dit aanvaardt, weet het dat er na dit levensgevaarlijke leven een ander leven wacht, waarin wij allen veilig zijn, beveiligd voor elkaar. Daar praat geen enkel mens het slechte meer goed, maar daar worden wij slechten goed gemaakt, door z'n kruis. Dit geloof werpt God in ons leven als een schat waarvoor wij nu al, persoonlijk uitgenodigd voor de vóórverkoop, mogen kopen vriendschap, vergevensgezindheid en naastenliefde. Pour vous, madame; pour vous, mon sieur. S. d. L. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 18 april 1959 Gevonden te Den Burg: zwarte plastic portemonnee; mondorgel; zakmes; don kerrode zijden sjaal met witte en zwarte opdruk; blauw-grijze sjaal; witte riem met nikkelen gesp; blauwe wollen muts; kontaktsleuteltje; paar zwarte gummi laarzen, witte schildersoverall met regen pijpen en schildersgereedschappen; grijs lederen handschoen; zilveren broche; blauwe ceintuur; rood plastic kinderbood- schappentasje; 7 rollen behangselpapier, donkerblauwe jongenspet met speldje; veelkleurige geblokte halsdoek; donker bruine motorwant; houten duimstok; blauwgrijs wollen kinderwantje; speel- goedbeer. Verloren: schotel van een kunstmest strooier, rode huishoudportemonnee, inh. J 100, zwarte want; smeedijzeren halsketting; beige kinderportemonnee met knip; huissleutel. Gevonden te De Cocksdorp: paar in goede staat verkerende gele klompen. Gevonden te De Koog: blokfluit. Verloren te De Koog: donkerbl. mu ziekboekje inh. jazznummers; roodbruine portemonnee inh. 50, Het bureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1