f 89.- VLAGGEN 'e1 A (Een bonte avond Woningruil GESLOTEN AFWEZIG [Meisje gevraagd GESLOTE Schoenmakerij P Visser, meisje Royal koffer schrijfmachin R. veenstraL Broedse kippen 0e kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. Gemengde zangvereniging »Advendo« 0e Koog jaarlijkse uitvoering Nylon en wol. Textielhuis Zegel STOFZUIGERS M. A. J. VONK Houtveiling hout nieuw en boerengeriefhout Taxi nodig Familie- en Filmavond A.B.V.A. afd. Texel A. Groenewegen en F. Onverwagt AGFA SILETTE KLEINBEELD- CAMERA LANGEVELD DE R00IJ ei IN TOONKUNSTEN AARSREGISTER Naar we vernemen is de heer Visser thans ook nog ingeschreven als pedagoog voor de groepen dirigent (koor en orkest) en kerkmusicus. Wij feliciteren de heer Visser met dit grote succes. ZAAK GEMODERNISEERD Te Den Hoorn heeft de fam. Roeper zaterdag een geheel gemoderniseerde zaak in rookartikelen geopend. Wij komen hier nog op terug. MIDDENSTANDS-DISTRICTSDAG Gisteren werd te Den Burg de aange kondigde Middenstandsdistrictsdag ge houden. De deelnemers uit de kop van Noordholland arriveerden met de boot van 9.15 uur en werden door het bestuur aan de haven begoet. Vervolgens werd het gezelschap op het raadhuis ontvangen door het dagelijks bestuur onzer gemeente. Burgemeester C. de Koning heette de „buitenlanders" en de eilandgenoten hartelijk welkom. „Wij zijn er over verheugd, dat U het congres op het eiland heeft willen houden, want wij begroeten graag onze gasten". Spreker zei, dat de Texelse middenstand zo zijn eigen problemen kent in verband met het toerisme, dat de bevolking telkenjare doet verdubbelen. De locale problemen kunnen moeilijk centraal beoordeeld wor den en daarom is het van belang, dat de locale gedachten de gewenste invloed in de centrale sfeer kunnen overbrengen. Texel ziet zich wel met bijzondere locale omstandigheden geconfronteerd. Mogen de centrale en locale organisaties het juiste evenwicht weten te vinden tot heil van de middenstand. De heer P. G. van der Weele, de Bonds voorzitter, was getroffen door de schoon heid van het eiland, welke door deze bij zonder mooie voorjaarsdag nog geaccen tueerd werd. Texel, zo zei hij lof zwaaiend, biedt alles wat een mens nodig heeft om gelukkig te kunnen leven. Hij kan hier onder goede omstandigheden arbeiden, de verpozing vinden en het is nog moge lijk op het eiland rustig te slapen Texel bergt in miniatuur wat Nederland in zijn totaliteit te bieden heeft. Toch is Uw eiland onlosmakelijk aan Nederland ver bonden. Een tere noot noemde spreker de begrippen centralisatie en decentralisatie. Texel is niet alleen geografisch aan trekkelijk, maar ook een prettig land door zijn sympathieke bewoners, die enerzijds groot eo fors zijn, anderzijds een oogopslag hebben van dien aard, dat het een genoegen moet zijn onder hen te mogen arbeiden als lid van het gemeente bestuur. De positie van de middenstand ver keert feitelijk in een zich voortdurend aanpassende beweging naar gelang de omstandigheden waarin men verkeert. Hier dan 's winters een sirene rust en 's zomers een vakantieoord met duizenden gasten. De middenstand kan daarbij een taak van uitnemende betekenis vervullen Zij vormt het gezicht of het visitekaartje van het eiland. Het doet mij genoegen te hebben vernomen, dat het gemeentebe stuur een levendige belangstelling heeft voor de Texelse middenstandsbednjven Hierna werd nog het woord gevoerd door de heer C. J. van der Kooi, voorzit ter van de A.T.M.V., die vaststelde, dat wij in een gecompliceerde maatschappij leven. Mogelijk heeft dit verschil van in zicht ten gevolge, botsing der meningen dus, maar dat is niets bijzonders en dit hoort zelfs thuis in een democratische maatschappij Het is uiteraard gewenst, dat in ieder geval de goede bedoeling van beide partijen voorop gesteld wordt, dit is m.i. een voorwaarde voor een gezonde verhouding. In het verleden is het dan ook meermalen gebeurd, dat wij het niet helemaal met elkaar eens konden worden en dat zal zich in de toekomst ook nog wel eens herhalen, maar ik hoop, dat de goede bedoeling dan als basis blijft be staan tot vruchtbare samenwerking. Hierna werd de aanwezigen een apéri- tief aangeboden, waarna de congresleden zich naar „De Lindeboom-Texel" bega- \en, waar een warme maaltijd gebruikt werd. 's Middags hield de heer Van de Weele een causerie, waarbij hij allereerst de \raag stelde of het midden- en kleinbe- arijf volledig heeft voldaan aan de oproep c'ie prof. Noordzij in 1902 (bij de Stichting van de Bond) aan de middenstand heeft gericht. „De natie, die haar middenstand laat verkommeren of dooddrukken voert zich zelf ten gronde, maar evenzeer 'n midden stand, die zijn plaats niet kent en niet waardig inneemt, die zijn taak niet met kracht vervult, die tot bloei met alleen van eigen leven maar ook t.a.v. het ge hele nationale leven niet met ernst wil arbeiden knaagt aan eigen levenswortel en verkankert dit nationale bestaan ten dode. De middenstand heeft een positie, die een onderdeel (en niet een afgesloten deel) van het bedrijfsleven is. Een functie ir. het economische leven naast die van b.v. het grootwinkelbedrijf en de coöpe ra tie. Spreker kwam tot de conclusie, dat de middenstand die uit hoofde daarvan een bepaald middenstandsbeleid wil voeren dat beleid moet inkapselen in het alge meen economisch-sociaal beleid, zodat^zij dus het gehele economisch-sociaal gebeu ren met de grootste aandacht dient te volgen. Spreker gelooft, dat hij tot een bevestigend antwoord kon komen. Maar gebeurt een en ander op verantwoorde wijze? In die zin was spreker echter min der positief, In de afgelopen 60 jaar heeft de middenstand z.i. niet volledig begre pen, welke verantwoordelijke positie zij in het maatschappelijk leven inneemt. De mate van organisatie is een teken van de bewustwording van de positie, die men in de maatschappij bekleedt. De heer Van der Weele besprak ver volgens actuele problemen op het gebied van de financiering, de fiscale problemen etc. Hij stond uitvoerig stil bij het vesti gingsbeleid en het gevaar, dat middels dit beleid de middenstand naar isolement neigt. Tenslotte werden nog enkele woorden gewijd aan de Euro-markt. s Avonds werd in „De Oranjeboom" een forum-avond gehouden, waarbij de forumleden bestonden uit een vijftal Texelse dames en een vijftal Texelse middenstanders, terwijl mr. F. Portheine. dir. bondsbur., als voorzitter fungeerde. D.E.K. HEEFT NIEUWE INSTRUMENTEN NODIG Het geld, dat destijds te Den Hoorn is bijeengebracht voor de bouw van een muzieknis wil men thans aanwenden voor de aankoop van nieuwe instrumenten voor D.E.K. Door de gestegen bouwkosten is de bouw van een muzieknis toch niet bereikbaar. Volgende week hoopt men op een vergadering het fiat van de bevolking 'e krijgen op de nieuwe plannen. Het be stuur rekent op een grote opkomst. MORGEN ST. JEROENDAG De Texelse padvinders gaan morgen, donderdag 23 april, de St. Jeroen-dag vieren. Reeds om zeven uur zijn zij pa- aat, want dan zal op de Groeneplaats de -lag worden gehesen en tot 's avonds bij net breken van het dundoek zal daar de wacht worden gehouden. Natuurlijk zal de wacht op gezette tijden worden afge lost! De welpen en de verkenners van „De Zwalkers" gaan om zeven uur met trom geroffel naar de Dennen marcheren om caar een spoorzoekspel te beoefenen. De padvinders van „St. Jeroen" komen 's avonds om half acht rond een kamp vuur bijeen, dat op het plein bij het groepshuis zal worden ontstoken. I>E SPORT- EN SPELCURSUS Maandagavond vond onder de bekwa me leiding van de heer Hovenstegen, Eindhoven, de laatste van de vijf cursus avonden plaats, waarop sport en spel in een zaal behandeld werd. Er hebben 30 personen met verve aan deelgenomen en zij hebben allen heel veel opgestoken Daarom hoopt men de cursusleider ko mende herfst wederom op Texel te mogen begroeten. De voorzitter van het Centraal Jeugd- overleg Texel, ds. Waardenburg, bood de cursusleider een aardig souvenir van Texel aan. OUDE SCHAPENBOET WORDT VERPLAATST De schapenboet van de heer Jac. Roe per Johzn., die sinds jaar en dag aan de Laanweg stond, is gesloopt en het ge bouwtje zal op een perceel naast het voormalige Torenhuis, De Westen, her bouwd worden. Het vierkant staat al weer overeind, De eigenaar van Het Torenhuis gaat geen schapen houden hij is Vastelander maar is voornemens het schapenboetje als garage te gebrui ken. Het boetje moest van de Laanweg verdwijnen in verband met de aanleg van de „Pontweg" 10 JAAR IN HET VAK De heer M, Bakker, Schilderend, Den Burg, heeft het feit herdacht, dat hij vóór veertig jaar in dienst trad bij Dros' Sme aerij, Eierland. De heer Bakker kwam reeds als knaap van nog geen 14 jaar bij z'n patroon, wij len de heer C Dros. Hij had ambitie voor het vak en bekwaamde zich o.a. door het volgen van diverse cursussen, waardoor hij verschillende diploma's en getuig schriften verwierf. De jubilaris is thans eerste monteur en filiaalhouder te Den Burg. Ofschoon hij dus nog ver van de pensioengerechtigde leeftijd is, heeft men hem toch alvast een fraaie rookstoel aan geboden, alsmede een horloge, terwijl de familie Dros de jubilaris met een vulpen verraste. De heer B Paagman overhan digde hem namens de Bond van Smeden- constructie- en machinebedrijven een oor- 1-onde als bewijs van waardering en er kentelijkheid. Het personeel bood hem 'n werphengel aan Voorts kwamen er na tuurlijk bloemen en moest hij vele handen drukken! Wij wensen de heer Bakker nog vele mooie jaren toe. BLOEMBOLLENCULTUUR Een 35-tal leden van de afdeling Texel van de Vereniging voor Bloembollencul tuur heeft dezer dagen de jaarvergade ring bezocht. De voorzitter, de heer H. Bruyn, moest tot zijn spijt mededelen, dat de heer ,F. L de Grave zijn functie van secretaris heeft neergelegd. Van 1947 af heeft de heer De Grave zeer veel werk voor de vereniging verricht en de voor bitter bedankte hem daar dan ook harte lijk voor In een volgende vergadering zal getracht worden in de vacature te voor zien. De voorzitter besprak hierna de alge mene situatie en stelde vast, dat daarbij in de eerste plaats de uitstekende stand van de gewassen opvalt. De bollen liggen nog wel niet in de mand, maar de ver wachtingen voor een beste oogst zijn ze ker gerechtvaardigd Een uitzondering hierop maken evenwel de behandelde crocussen. Vooral bij dt soort crocussen moet helaas van een misoogst worden gesproken! Zeer duidelijk is hierbij naar voren ge komen, dat deze bollen verleden zomer te laat zijn behandeld. Met de gele crocussen ligt het gunstiger, ofschoon ze later zijn ontwikkelen ze zich nu behoorlijk, maar men zal er wel rekening mee moeten hou_ c.en, dat de oogst van dit gewas minder zal zijn dan normaal. De beplante oppervlakte aan een be schouwing onderwerpend kon de voor zitter vaststellen, dat er wat dat betreft op Texel niet veel veranderd is. Er staan hier 57 ha. narcissen tegenover 56 in 1958. De oppervlakte aan Von Sions is gelijk gebleven n.l 27 ha. Al eerder is er op gewezen, dat het een verstandig besluit zou zijn de teelt van dit gewas iets in te krimpen. Daarvoor zou men kunnen kiezen Golden Harvest, Rembrandt en Carlton, ofschoon men verstandig doet er 1 ij Golden Harvest en Carlton op te let ten, dat deze de laatste jaren sterk zijn uitgebreid, nu weer met 8 - 11 ha Rem brandt vult nu 100 ha., Golden Harvest 130 en Carlton 140. Een vierde, beste narcis, ofschoon geen harde groeier, is de Unsurpassable, waarvan de oppervlakte sinds vorig jaar (27 ha) ongewijzigd is gebleven. De oppervlakte aan gele crocussen is cp Texel met anderhalve ha. teruggelo pen naar de 50 ha. De totale (landelijke) oppervlakte is met 7 ha. teruggelopen naar de 140 ha. En dan te bedenken, dat eens de gele crocussen in hoofdzaak een Texels gewas vormden! Nu staat op het vasteland nagenoeg tweemaal zoveel als op Texel zelf! De totale oppervlakte soort-crocus be draagt thans 240 ha., waarvan 5 op Texel. De voorhandel Over de voorhandel in narcissen kun nen wij tevreden zijn. De belangrijkste soorten zijn tegen een lonende prijs te eerkopen en op Texel is dan ook al zeer veel verkocht! Ook de geeltjes zijn ge wild, zij het tegen de schrale prijs van 1,25, maar daar de kwekers aan de Vastewal ze voor 1,aanbieden is het moeilijk een hogere prijs te bedingen. Wat de gezondheidstoestand der narcis sen betreft, zullen we met het oog op de lieg zeer oplettend moeten zijn. Verleden jaar zijn er meer partijen wegens vlieg afgekeurd dan het jaar daarvoor en wan neer men zo onverschillig met het opslag blijft omspringen als tot dusverre het ge val is, is het niet overdreven te voorspel len, dat Texel over een paar jaar opnieuw met een vliegenplaag te kampen zal heb ben! De voorzitter deed een beroep op allen om de vliegnesten op te ruimen. Hij herinnerde daarbij aan de jaren 1944, 1945 en 1946 toen minstens 50 pet. der narcissen door vlieg was aangetast en het aantal afkeuringen schrikbarend groot was. De Texelse kwekers zijn er met veel kosten en moeiten is geslaagd de vlieg uit te bannen, maar de laatste jaren begint dit kwaad zijn kop weer op te steken. „Denk om Uw bedrijf en dat van Uw bu ren, ruim het opslag op", aldus waar schuwde spreker. Hierna werden de notulen gelezen en de beschrijvingsbrief van de deze week gehouden algemene vergadering behan deld. Van belang was de opmerking, dat op die vergadering mededelingen zouden worden gedaan inzake aanbiedingen van de gemeenten Haarlem en Hillegom be treffende het beursgebouw. De heer A. Lagerveld, controleur der vereniging „De Narcis", gaf enkele be langwekkende wenken inzake het virus en andere bollenziekten. De heer P. van Tatenhove bracht ver slag uit van een vergadering, waarin de kwestie „aantallen narcissen per mand" weer was behandeld. Ook bij de rondvraag werd nogmaais het gevaar van het narcissenopslag naar oren gebracht. Nadat de heren H. Bruyn en G. Koorn benoemd waren tot afgevaardigde naar de algemene vergadering te Haarlem volgde sluiting. TEXELAARTJES regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. De hoogste prijs ontvangt u voor oud ijzer, metalen, lom pen A. v d Vis, Wilhelmi- nalaan 12, telefoon 256 Box te koop. Wilhel- minalaan 4 Te k. gevr. boerenwagen. W. Keesom Te koop gevr. klein schuurtje, 2 bij 3 mtr., uitneembaar Jb. Bakker, Kogerstraat 73, Den Burg Te k. 300 kg. R. Stern 28/35 B., met spruit. Plas, Eierland Te k. trap- naaimachine in salonkast in pr. st. Jonkerstr. 7, Den Burg Te k. kinderledi- kantje, geheel compleet. Witsiers. Duinweg 152 Te k. zw. damesmantel en japon, maat 48. Warmoes straat 58 Te koop gas stel 2-pits 7,50. Wilhel minalaan 92 Te k. voor de zaai of consumptie: citroen- en bruine bonen en kl. partijtje best ko kende groene erwten. Helianthus Voerbieten te koop. Johan Bakker, Amalia Te koop 2 a 3 ton voerbieten. Dros, Tienhoven Te k. beste consumptie-aardappelen. J. A. Witte, Bloemwijk Wie heeft zondag mijn zilveren armband gevon den. Verloren op de weg van de Kogerweg naar Oosterend. Tegen bel. te rug te bez. bij mevr. Dijt- Bakker, Kogerweg B 185, Den Burg Te k. aan- jeb. 1-pers. opklapbed, 3-pits petroleumstel en kinderwagen met bedje. Adres bur. v.d. blad Partijtje beste aardappe len te koop. P. Smit, Nrd Haffel t Op 25 april a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders Th. Molenaar en A. Molenaar-Daalder hun 25-jarige echtvereni ging te herdenken. Kees en Hammy Anna Marie en Joh. Thijs André en Inge Burgwal 31, Den Burg. Gelegenheid tot felicite ren in hotel „De Graaf" van 20 tot 21 30 uur. Met diepe droefheid geven v/ij U kennis, dat bij ons in volle vrede met allen, die hem dierbaar waren, heden is heengegaan onze innig geliefde broeder en zwager Pieter Koper, in de ouderdom van bijna .58 jaar. A A. Koper-Koper Jac. Koper Zandvoort, 18 april '59 Dorpsplein 11. De teraardebestelling zal plaats hebben he den, woensdag 22 april om 2 uur op de Alge mene Begraafplaats te Zandvoort. Algemene kennisgeving Heden overleed onze Neef J. Backer Czn. in de ouderdom van 79 jaar. De familie. Oudeschild 213, Texel 17 april 1959. De begrafenis heeft plaats gehad op maan dag 20 april op de Oudeschilder Begraaf plaats. I te geven door de grote meisjes en jongensvereniging Ipp zaterdag 25 april a s in de kapel te Zuid Eier land Aanvang 8 uur Entree f 0,75 Nog treurende om het verlies van Vader, bereikte ons thans het bericht, dat de Here tot zich nam onze innig geliefde Moeder en Grootmoeder N. D. C. Eclman-Wuis, wed. van J. A. Eelman, in de ouderdom van bijna 81 jaar. Haar leven was liefde. Fam, J. Kooger Smithville R. R. 2, Ontario, Canada Aangeboden 2 drie Kamer woningen in Amsterdam p a. 2e etage en een bene denhuis v. Östadestr. 75, 77 Gevraagd 2 woningen op |Texel. Brieven aan Waarhoven. Östadestr 77 hs Am sterdam Algemene kennisgeving Heden overleed onze lieve broeder, zwager en oom Jan Eelman, in de ouderdom van 82 jaar. Namens de familie, A. Duinker-Eelman Den Burg, 17 april '59, Waalderstraat 21. De begrafenis is in middels geschied op maandag 20 april op de Ned. Herv Begraaf plaats te Den Burg Koninklijk Texels Fanfarecorps |Aan de besturen van ver- nigingen die het komende Iseizoen gebruik willen maken van de muzieknis 'in de Wezentuin te Den Burg wordt medegedeeld dat zij dit om teleurstel ling te voorkomen, schrif lelijk dienen ie verzoeken bij het bestuur van boven genoemde vereniging. Secr. F. Zegel, Oudeschild 161 Van zaterdagmiddag 4 u. tot woensdagmiddag 29 april Kapper A. Smit, De Cocksdorp H. Schalkwijk, arts 23 april t.m 14 mei Apotheek blijft geopend. |Dr Elias en dr van Loon nemen waar Zeer getroffen door het „rote medeleven tijdens, de ziekte en bij thuis-| komst van onze lieve Bertje, wegens inruil enige prima betuigen wij hierbij onze gebruikte' welgemeende dank. bromfietsen du. ^a"n w °- Pitch, Rap en NSU Parkstraat 5, Den Burg. |B Dr0S Eierland, tel 233 Jongeman, 21 jaar oud in bezit van 3 j HBS en 'ijbewijs, zoekt tijdens de zomermaanden werkkring Café, restaurant, ijssalon, etc. Brieven aan C. P. Favot |rMakassarstraal 118 huis, Amslerdam-(O) voor de hele week Ran's Vleeshouwerij De Cocksdorp Wegens ziekte tot nader datun Eet nu paardenvlei het is voedzaam en gezond. Haasbief 3,40 Biefstuk 3,30 Rosbief 2,30 Baklap 2,30 Riplap 2,10 Magere lap 2,15 Stoof lap 2,00 Gehakt 1,50 Poulet 1,50 Alles per 500 g Hogerstraat 16, Den GEVRAAGD: voor hele dagen voor het seizoen. Bakkerij A. Bakkei Binnenbur Vanaf heden is Grisnigt's loonbedri ook telefonisch te be ken onder no. 322 W. Grisnigt, Hailerweg Den Bun TE KOOP in prima staat Everstekoog K De Koog telefoon GEVRAAGD (krielen) C. de Wit, Eierland, tel 264| Deze week 100 gram hamworst en 10C gram boterham worst samen 65 ct Direkteur J Visser geeft haar op 25 april in hotel De Toekomst aanvang 8 Zang, toneel en gezellig bal Entree f 1,50. Donateur f 1,— Met dankbaarheid en vreugde geven wij U ken nis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Elsje Bij het H. Doopsel ont ving zij de namen Elisabeth Mathilde Josephine W. A. Witte-Vollebregt D. Witte Leo, Peter, Kees en Frans Den Burg, Texel, 18 april 1959, Gravenstraat 2. Voor de vele blijken van belangstelling, die wij mochten ontvangen bij 't verlies van onze lieve man en vader CORNELIS PIETER BOERSEN, betuigen wij onze dank. C. Boersen-Kuip en kinderen 't Noorden, Texel, april 1959. Heden overleed nog vrij onverwachts, in volle vrede, onze lieve vader, broeder, be- huwdbroeder en oom Pieter Koper, in de leeftijd van bijna 58 jaar. Uit aller naam, P. Koper Jr. Oosterend, Texel, 18 april 1959, Weststraat 53. Condoleantie-adres: Dorpsplein 11, Zand voort. De teraardebestel ling zal plaats hebben woensdag 22 april om 2 uur op de Alg. Be graafplaats te Zand voort. Waait gemakkelijk uit, ook bij regen Gaat veel langer mee, Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Den Hoorn Telef 252 Nog onverwachts overleed zacht en kalm onze best buurman J. Backer Czn., in de leeftijd van ruim 79 jaar. H. van Sijp G. van Sijp-Boon Texel, 17 april 1959. Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant Eerste klas merken: Ruton Holland Electro Err es Siemens Hoover Reparatie - Inruil Alles op electrisch gebied. P. Heij, Houthandel op vrijdag 24 april vm om half 10 op „Buitenlust" Kogerstraat aanbieding van grote partijen door notaris Heiloo Bel dan Oen Burg 58 Autobedrijf A. Kievit op donderdag 23 apiil in hotel De Lindeboom-Tex De bussen vertrekken van De Koog hotel de To komst 19,15 uur. De Cocksdorp Postkantoor 19,30 uur. Oost halte TESO 19,45 Oosterend bij J Dijt 19,50 De Waal postkantoor 19,55 Oudeschild 19,40 bij de school P H polder, Den Hoorn en de Dennen worden taxi afgehaald. Aannemers en uitvoerders van alle soorten Timmer-, Metsel- en Loodgieters- werken tegen billijk tarief. Tel. 127550 Amsterdam Aalsmeerweg 55 Er is een VOOR Uitstekend geschikt voor kleurendia's >le Ct( Pi:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2