U REIST ft "t Avontuur met de valse munters" „Het was van ons'' „DE DUINKANTERS" BRACHTEN MET SUCCES „SCHIP OP 'T STRAND" Zaterdagavond brachten „De Duinkan- ters" in Hotel „De Toekomst" het toneel stuk „Schip op 't strand" van Barend v.d. Veen voor het voetlicht. De zaal was goed bezet toen de voorzitter, de heer Mantje, de aanwezigen welkom heette. Dit toneelstuk brengt ons in kennis met het gezin van Tjalf (D. Bonnen Kzn.), een klein keuterboertje op een der Noordzee- eilanden. Moeder Grietje (mevr. Klasen Bos) wil in de zomer badgasten gaan hou den, maar hun dochter Marrigje (Hanny Vermeulen), die de allures van de stads- dametjes, die als gasten op het eiland ko men, heeft aangenomen, wil dit beslist niet.In zijn bijna ziekelijke liefde geeft Vader steeds aan de eisen van zijn doch ter toe, waardoor zij totaal bedorven wordt. De verloofde van Marrigje, Gerrit (H. Veldman), een buurjongen, ziet dit alles goed, maar in zijn angst om haar te ver liezen, geeft hij ook te veel toe. Wanneer Tjallef en Gerrit op een nacht aan het jutten zijn, vinden zij het dode lichaam van 'n man en als Tjalf ziet dat in de portefeuille veel geld zit, neemt hij op een paar briefjes van tien na. al het geld er uit. Ook neemt hij het gouden horloge met ketting mee. Daarna werpen zij het lichaam weer in zee. Gerrit, die eerst geweigerd had aan deze lijkschennis mee te doen, bezweek voor de argumen ten van Tjalf, dat hij, als hij dat geld be hield, Marrigje veel zou kunnen geven. Toch heeft hij er geen vrede mee en als ze thuiskomen probeert hij Tjalf te be wegen het horloge en het geld aan de Burgemeester af te geven. Tjalf weigert en verstopt het horloge achter de haard, het geld boven de koestal in een oude pan. Gerrit wil er niets van hebben. Daar de gordijnen niet goed geslóten waren, wordt dit gezien door Zwaantje (mevr. Bakker-Buysman), een eigenaardige vrouw, die vaak bij nacht en ontij rond zwerft. Toch kan deze vrouw iemand scherp de waarheid zeggen. Tjalf koopt voor z'n dochter een prach tig armbandhorloge en geeft haar, op haar vleiend gevraag, steeds geld. Moeder wordt hier ongerust over en vraagt zich af waar hij dat allemaal van betaalt. Het doet haar verdriet, dat haar man, die al tijd eerlijk tegen haar geweest is, nu overal om heen draait. Dan breekt er op een zondagavond een vreselijke storm los en onder het geloei van onweer en wind vertelt Zwaantje allerlei verhalen over schipbreuken, die bij het eiland plaats hebben gevonden. En dan vertelt zij ook een luguber verhaal, waaruit Tjalf en Gerrit begrijpen dat zij weet, wat zij bei den misdaan hebben. Zij raken hierover in paniek en Tjalf stuurt Zwaantje de deur uit, de vreselijke nacht in. Zwaantje gaat het een hysterisch gelach weg. Dan gaat de sirene Een schip op het strand Moeder en dochter lopen de kamer uit de oliekleding voor vader bij elkaar te zoeken. Tjalf haalt het horloge achter de haard vandaan en zegt tegen Gerrit, dit gooi ik weer in zee, dit durf ik niet lan ger te houden, want Zwaantje zei dat de dode het nog steeds zocht. Maar dit hor loge wordt de oorzaak van zijn onder gang. De reddingboot vaart uit en dan ziet Gerrit op een gegeven ogenblik Tjalf naar zijn broekzak grijpen om het hor loge in zee te gooien. Hij heeft slechts eén hand aan de roeiriem, als een geweldige golf over de reddingboot heenslaat en hem meeneemt. Moeder Grietje is in grote angst thuis gebleven. Zij voorvoelt een ongeluk en ziet in haar geest haar man verdrinken. En dan komt het goede wat in Margje's hart is overgebleven naar boven en tracht zij haar moeder in haar grote nood bij te staan. Het lichaam van Tjalf spoelt aan en achter een knoop van z'n broek is de ketting van het horloge blijven haken. Na de begrafenis komt de burgemeester (J. v.d. Kerkhof) met moeder Grietje pra ten. Hij vermoedt een misdaad en pro beert nu hierachter te komen, wat hem tenslotte gelukt. Hoewel Gerrit eerst alle schuld op zich wil nemen om de nage dachtenis van Tjalf hoog te houden, wordt door de burgemeester overtuigd dat dit offer nodeloos zou zijn. Margje, door haar vader voor zijn ver trek nog ingelicht, waar zij geld kon vin den, haalt dit van bven en geeft het de burgemeester. Zij komt tot de zelfkennis, dat zij, door haar zelfzucht en domme verwaandheid mede de oorzaak van haar vaders dood is geworden. Tenslotte komt het toch nog goed tussen haar en Gerrit. Dit stuk werd door de Duinkanters goed gespeeld. Stuk voor stuk hebben de spelers hun rol goed ingeleefd en naar voren gebracht. Dit was geen eenvoudige taak, het was een zeer moeilijk stuk om te spelen. Geen der spelers willen wij te kort doen. als we zeggen dat het spel van mevr. Bakker-Buysman boven alles uit blonk. Zij gaf prachtig, zuiver spel te zien. Dat het stuk bij het publiek insloeg was duidelijk aan de reacties te be merken Zo zijn dan de uitvoeringen van de Duinkanters voor dit seizoen afgelopen en ziet De Koog vol spanning uit naar wat deze vereniging de volgende winter zal brengen. S.V. TEXEL 16. Bij zijn kampeerplaats aangekomen sprong Sherry snel in zijn auto, snuffelde even tussen dozen en pakken, greep een grote leren koffer en rende met een juichkreet weg, weer naar het kasteel. „Die is ook vlug terug", dacht de ver baasde Alewijn. Snel kwam Sherry nu in actie; hij opende de kist, zette Alewijn overeind en begon zich met de handigheid van 'n groot toneelspeler te grimeren en te ver mommen. Moest je die arme Alewijn nu zien! Zijn ogen puilden bijna uit zijn hoofd. Voor zijn ogen veranderde Sherry lang zaam maar zeker van uiterlijk. Eerst zijn kleren, toen kwam er een masker uit de koffer, wat flesjes en potjes. Nog wat smeren en wrijven en daar bevonden zich twee Alewijn's in de kamer. Uitslagen van deze week: ZDH-Texel adsp. 1—6; adsp. comb.-Wel- pen 33. Handbal. VGV-Texel 44; junioren Texel-DWO 6—2; adsp. WGW-Texel 12—1. Woensdag a.s. gaat de training voor welpen en adspiranten gewoon door. De senioren trainen niet vanwege de voetbal film in „De Oranjeboom". VGV-Texel. Texel heeft de volle winst met mee naar het eiland genomen. Ze hebben het zwaar te verduren gehad te gen de a.s. kampioenen. Texel in de wind spelend kwam er niet door V. wist, in 'n steeds harder spelende partij, de leiding le nemen doordat de scheidsrechter liet doorspelen toen een achterspeelster een klap tegen haar hoofd kreeg. Wij kregen het achter steeds zwaarder te verduren, maar konden niet verhinderen dat het -1—0 werd. Texel ging nu ten aanval en Greet maakte met een hard schot 41. Jopie hield er nog vele harde schoten uit, maar nog voor de rust wordt het 42. Direkt na de rust een sterk aanvallend Texel. Na enige goede aanvallen, maakte Texel 43. Nu zagen ze dat het kon en de aanvallen werden steeds talrijker en gevaarlijker en met een goed schot maak te Greet gelijk. De strijd werd steeds har- cier en feller. Veel vrije worpen worden gegeven tegen te hard spel. De T.-achter- hoede geeft geen kans meer. T. probeerde het nog sterk met een goed schot in de hoek, dat er door de keeper werd uitge- doken. Onze dames hebben zich uitste kend geweerd. De Junioren speelden voor de rust een TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 20 april 1959: 2 koeien 850—1000; 7 pinken 700—750; fokkalveren 120—150; 70 nuchtere kal veren 60—80; 13 biggen 50—65; 8 schapen 70—100. HERV. GEMEENTE OOSTEREND Vanavond om 8 uur vergadering van de mannenvereniging t.h.v. de fam. P. Dros. Vrijdagmiddag om half 4 bevestigend en inzegening van huwelijk. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Heden, woensdag 22 april, worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. FILMNIEUWS: „HET KASTEEL IN DE SCHADUW' Een knaap van tien jaar ontdekt samen met zijn oudere vriend een schat en nu is de moeilijkheid ermee vandaar te gaan, want het tweetal wordt voortdurend be spied door een bende smokkelaars, die nergens voor terugdeinzen. De jongen maakt vele adembenemende avonturen mee. „VAKANTIE IN LISSABON" .Antonio, die hoort, dat zij naar hem gevraagd heeft, gaat haar achterna en haalt haar bij een tuinrestaurant in - En dan komen zij tot de ontdekking, dat zij van elkaar houden, alle misverstanden worden uit de weg geruimd en iedereen is gelukkig". Dit wordt ons medegedeeld in de in houdsbeschrijving van deze gezellige film, zo zonnig als het zonnige zuiden zelf. Met betoverende zang en charmante vrouwen. De liefhebbers van zulk een romantisch verhaal zullen dus wel aan hun trekken komen! „TEXAS ONDER TERREUR" Na het einde der burgeroorlog tussen de zuidelijke en noordelijke staten der pas gevormde unie trekken de Ameri kaanse pioniers erop uit om nieuw land te ontginnen en tot bloei te brengen in de nu nog onafhankelijke staat Texas. Een bende bandieten uit het grensgebied ver zet zich daar tegen door de nieuwe boer derij te plunderen, in brand te steken en de pioniers te vermoorden. Een ruwe we reld. maar ei zijn daar meer moeilijkhe den: „zij kwelde hem, zij tartte hem, zij hoonde hem doch diep in haar hart had zij hem lief". We hebben de indruk, dat de bioscoop bezoeker heel wat te verwerken zal krijgen! Nederlands nieuws O.a.: Bouw van miljoenenjacht te Am sterdam, Engelse zege in roeiwedstrijd op de Amstel; Opruiming van bunkers aan het strand; Pianoconcours voor kinderen. Wereldnieuws O.a.: De Pooltocht van de Skate; Een monument voor de Spaanse Burgeroorlog; Tibetaanse vluchtelingen overschrijden de grens met India; De 2500ste sterfdag van Buddha; Diamantvelden in Siberië; Zeven kruisjes voor de Eifeltoren. matig spelletje. Met 32 werd gedraaid. Het werd 62 voor Texel. Programma: a.s. zondag Texel-Helder. Zaterdagmiddag: Jun. HCSC b-Texel en adsp. Texel-De Cocksdorp. HONDERD JAAR GELEDEN Ook al „drukkende belastingen" Grepen uit het verslag der provincie over het jaar 1858 Voor de aardigheid hebben wij speu rend in 's Rijksarchief te Haarlem de moeite genomen om wat aantekeningen te maken uit het verslag, dat gedeputeerde staten elk jaar plegen uit te brengen aan provinciale staten. Men onderscheidde in die jaren de ge meenten in „plattelandsgemeenten" en „steden". Er was dus nog een werkelijk onderscheid en een zekere tegenstelling tussen stad en platteland. Door het slech ten der wallen en muren en de uitbrei ding van dorpen is in de loop der jaren dat verschil in vele gevallen verdwenen. Het platteland had in 1858 in totaal 197.520 inwoners met daarnaast 337.317 bewoners der steden. Onder steden wer den toen gerekend: Amsterdam (met ruim 250.000 inw.), Alkmaar (10.000), Haarlem (28.000), Edam, Enkhuizen, Hoorn, Me- aemblik, Monnikendam, Purmerend, Weesp en Zaandam. Indeling in gemeen ten boven en onder de 10.000 inwoners kwam eerst later tot stand. Zo bedroeg de totale bevolking van onze provincie ruim 530.000 inwoners. Bij de opgave van de emigrerende per sonen bleek, dat de opvallende meerder heid uit Amsterdam afkomstig was en dat het land, waarheen men vertrok voor al Zuid-Afrika was. Iets wat toch zeker wel niet algemeen bekend is. Het officiële verslag maakt er geen ge heim van, dat de plaatselijke belastingen vooral in de steden drukkend waren. Van de gelegenheid om zich bij Ged. Staten te bezwaren werd echter opvallend weinig gebruik gemaakt. Bovenaan de lijst der zich bezwarenden stond de gemeente Haarlemmermeer, waar de armoede en narigheid zo kort na de droogmaking groot was. In 1858 werd Amsterdams burgemees Ier Mr. C. H. B. Boot tot minister be noemd en opgevolgd door Mr. J. Mes- schert van Vollenhoven, terwijl de burge meester van Alkmaar, Mr. P. A. de Lange met eervol ontslag ging en ver vangen werd door A. Maclaine Pont. In Haarlem overleed burgemeester C. J de Bruyn Kops wiens opvolger Mr. P. M Tutein Nolthenius werd. In de nieuwe Anna Paulownapolder werden een r.-k. en een N.h. begraaf plaats aangelegd en onder toezicht ge plaatst van B. en W. der gemeente Zijpe. Tien jaar was de Anna Paulownapolder oud en blijkbaar nog geen eigen gemeente Voor het jaar 1858 was het totaal der ontvangsten begroot door de gemeenten op ruim. 6 miljoen gulden, waarvan de steden ruim 5 miljoen moesten op brengen. Wel een verschil met tegen woordig! De opbrengsten kwam vnl. uit de be lastingen, direkte en indirekte en uit hoofdelijke omslagen en heffingen. De direkte belastingen waren: opcenten op gebouwde eigendommen, opcenten op on gebouwd en op personeel, belasting op de huurwaarde en poldergelden. Accijnsen werden toen geheven van gemaal, ge slacht, gedistilleerd en wijn, van turf, steenkolen en zegel. Alle gemeenten hadden hoofdelijke omslagen geheven, behalve Haarlemmer- lieden en Spaarnwoude, waar evenals in Warmenhuizen in het geheel geen belasting werd geheven! In Zuid-Schalk wijk werden alleen opcenten geheven op de grondbelasting; in Den Helder was het volgens B. en W. van die gemeente niet mogelijk om een hoofdelijke omslag te heffen. De reden hiervan ontging ons. it( Te Nibbixwoud en Oudkarspel is eens" een hoofdelijke omslag gehei maar in 1857 en 1858 werd dit niet nc geoordeeld. Men ziet, dat er nog wel enkele meenten waren, waar men met we uitgaven trachtte rond te komen. Als speciale gemeentelijke belast kende men in die dagen ook de belasi op honden, die op vermakelijkheden verlotingen. Te Amsterdam een belasi opboter. In meerdere steden brandhout (b.v. te Haarlem), op bouwr terialen (ook al Haarlem en te Mede blik), zelfs op „kunstwijn" in alle stei en 9 plattelandsgemeenten. Wat ech o€ onder „kunstwijn" werd verstaan is niet duidelijk geworden. En dan vormden marktgelden, bee fenisgelden, weg- en straatgeld, scho geld en vele andere soorten bronnen bronnetjes nog mogelijkheden om eindjes aan elkaar te knopen. De gezondheidstoestand in ons gew liet nogal te wensen. Vooral leed de volking al enkele jaren aan epidemis koortsen, vooral in de omgeving van nieuwe Haarlemmermeerpolder. De volgen waren merkbaar in een achteru gaande welvaart. Vooral de gemeent v< Haarlemmermeer en Aalsmeer wez et hierop Ged. Staten. Het was een jaar n ei een hoog sterftecijfer geweest en 1 iet weer liet ook al te wensen: een zon lei met grote uitersten, zoals scherpe droo te, zomerstormen en een natte herfst. L- prijzen der landbouwgewassen bewog er zich al enige jaren in dalende iijn, h geen vooral voor de pionierende boer in de nieuwe polders niet aanmoedige werkte. Ook de landprijzen daalden, h« geen voor eigenaren onprettig, doch vo kopers aangenaam was. Er was mer waardig genoeg veel vraag naar lan Men zou zo zeggen dat de prijzen dan een vrije handel zouden stijgen. Het bes Rl land in de Haarlemmermeer kocht m in 1858 voor 800,per ha. en huur het voor ƒ40,a ƒ50,per jaar per 1 Tweede soort land was natuurlijk goe koper 500,en slecht land brac p niet meer dan 250,per ha. op. Zo ziet men, dat het honderd jaar ieden ook al geen rozegeur en maneschi was. En dat men met een kleine bevo-Uc king toch ook al z'n grote moeilijkhedi m had. si DAMCLUB TEXEL A. S. van Heerwaarden-C. Dijker Hooijberg-A. Vinke B.: A. v.d. Slikke-J. J. de Beurs J. J. de Beurs-S. Bakker G. Dros-J. J. de Beurs J. J. de Beurs-D. v.d Werf 2- 1- 2— 1 F. van Sambeek-J J. Lafeber P. van Sambeek-A. de Haan A. de Haan-P. van Sambeek J. de Jager-J. J. Lafeber P. van Sambeek-J. A. van Enst Er resteren nu nog enkele partijen e hopenlijk zijn ook die gespeeld als w vrijdag nog eens allemaal verschijnen on onze sterkste man te bekampen. Willen de Burgers hun iegen bord stukken medenemen? Voor niet-leden dit een goede gelegenheid met onze dam club kennis te maken. FEUILLETON door HANOL SPOOR. 6. Vele badgasten tonen geen liefde voor de natuur, en laten een ware ravage na. Je hart bloedt als je de afgescheurde takken en geplukte bloemen achteloos weggeworpen langs de weg ziet liggen". „Ik begrijp alleen niet waarom Stern hout ons wil weg hebben", zei Frank. „Wanneer het landgoed verkocht zal worden is er ook alle kans op versnippe ring. Bijna begin ik te geloven, dat er ook nog andere factoren in het spel zijn Toen ik hem daar straks sprak, wat hij zo zelfverzekerd, dat ik moet aannemen, dat hij meer troeven achter de hand heeft". „Ach", zei Joke „het resultaat blijft toch hetzelfde. Jij, wij en vele anderen moeten verdwijnen, en de mooie natuur met ons, dat weet ik zeker. Enkele jaren geleden nam hij onze vruchtbare vallei al af". „Dat is het toppunt", zei Frank veront waardigd. „Is dat niet het gedeelte waar van je vader de beste uitkomsten had?" „Ja, en Sternhout heeft vader niet alleen een stuk van zijn broodwinning afgenomen, maar ook een stuk uit zijn leven gesneden". „Dan hebben jullie moeilijke jaren achter de rug", zei Frank vol meegevoel en weer verweet hij zich in stilte zijn on vergeeflijke laksheid, dat hij na de oorlog met eerder de moeite had gedaan om met deze mensen in contact te komen, die be halve hun eigen moeilijkheden, ook nog de zorgen voor zijn zieke oom op zich hadden genomen. Stellig zou hij nu pro beren nog iets van zijn verzuim goed te maken. Hij hoopte dat zich daarvoor een goede gelegenheid zou voordoen. „Heeft je vader er nu al nieuwe tuin grond bij7" „Nee het is hem nog steeds niet gelukt. Telkens komt er iets tussen. De mensen verkopen momenteel niet graag. Eerst vertrouwde men de geldswaarde niet, en nu zijn er nog teveel die in de oorlog veel geld hebben verdiend en zwarte prij zen kunnen betalen Vader kan dergelijke prijzen niet betalen". Met een dapper glimlachje vertelde Joke dat ze zo iets als gezinsverzorgster was geworden. .Onofficieel dan hoor, want een vereniging hebben we nog niet Waar men met ziekte of andere tegen slag heeft te kampen, spring ik bij. Het is verwonderlijk hoe vlug de mensen dit weten. Soms kom ik tijd te kort. Een enkele keer help ik vader wel eens. Jam mer dat vader er geen grond bij kan krij gen, het is alsof hij kwijnt, en dat drukt me zo. Ik heb bovendien nog weinig hoop dat het hem in de toekomst lukken zal, er heerst een ware grondhonger. Nog een geluk bij een ongeluk dat Sternhout met verder kon gaan dan het afnemen van de vallei. Het huis en de andere grond zijn erfpacht, evenals dat van jou. Natuurlijk is zijn opzet geweest dat wij oe moed zouden verliezen, en zouden vertrekken. Maar dat zal hem evenmin gelukken". „Wat voor reden gaf Sternhout op, voor het beëindigen van de pacht der vallei?" „Reden? Eigenlijk was er helemaal geen reden, het toeval hielp hem een handje. Er was geen contract, dus veel omslag behoefde hij niet te maken. Lang voor vaders tijd is de vallei aan onze fa milie geschonken voor bewezen diensten. Automatisch ging dat van vader op zoon ever. Je weet, dat de vallei als een uit gestrekte punt in het landgoed dringt. Er was een jachtgezelschap op Duinsfort, zo als ieder jaar. Terwijl vader in de vallei werkzaam was, werd hij door een ver keerd gericht schot geraakt; gelukkig niet ernstig, maar hij moest toch enige dagen het bed houden. Moeder, die tijdens het jachtseizoen altijd het huishouden op Duinsfort regelde, ging onmiddellijk naar huis om vader te verzorgen. Het schijnt dat de heren toen niet smakelijk gegeten hebben, want inplaats van een bewijs van medeleven, kwam er bericht, dat wegens de onpraktische ligging van de vallei, vooral kenmerkend tijdens het jagen, de pacht van die grond met ingang van het nieuwe jaar werd opgezegd". „Wat een lage streek", barstte Frank uit. „Hij is de duivel in mensengedaante; wie zou anders in dergelijke omstandig heden op zo'n gedachte zijn gekomen?" Het medeleven van Frank deed Joke echt goed. Nu hij er weer was, zou het leven wel mooier worden. „Jammer dat mijn terrien verder niet geschikt is voor groente, anders zou ik hem zeker de helft afstaan", zei Frank ;ul. „Vader zou dat vast niet aanvaarden". „Hoe is je moeder onder deze toe stand?" Joke's gezicht klaarde op. „Moeder is onder alle omstandigheden een wonder", zei ze enthousiast. „We hebben, zoals je weet, de evacuatie meegemaakt. We moesten de duinen uit, en midden in de Debouwde kom van het dorp onze intrek i.emen. Als je gezien had, hoe ze, terwijl we zelf toch ook uit ons huisje verdreven werden, nog anderen liep te troosten en op te beuren. Vele huisjes in de duinen zijn met de grond gelijk gemaakt. Slechts enkele werden gespaard, ook het onze, vermoedelijk omdat hier de duinen een thnke breedte hebben. Later zijn er Rus sische krijgsgevangenen in ondergebracht Wat waren we gelukkig dat we 11a de oorlog weer terug in ons huis mochten. In het dorp had moeder zich zo onmis baar gemaakt dat men haar met lede ogen zag gaan. Nu is het fijn te onder vinden hoe het dorp met ons meeleeft. Behalve een enkeling, die zaken met Sternhout heeft te verhandelen, is verder niemand te spreken over zijn handel wijze. We waren tijdens en na de oorlog meer één dan ooit. Toen oom Aai ziek werd, was de belangstelling algemeen, vooral omdat ze wisten dat hij zijn uiter ste best deed om jouw zaak te behouden". „Ja zei Frank, „de oorlog heeft heel wat te doen gebracht en ik kan jullie r.ite dankbaar genoeg zijn voor alles wat je voor oom Aai gedaan hebt". „O, maar nu komt het juist wat ik je wilde vertellen. Het verzorgen van je oom werd ons heel gemakkelijk gemaakt. Iedereen vond het een prachtige gelegen heid om goed te maken wat men vroeger met kletspraatjes had stukgemaakt. Men liep om het hardst om hem te verzorgen. Och, de mensen zijn zo kwaad niet. Het is soms alleen gebrek aan sensatie, dat hen zo aan het fantaseren brengt. De oorlog heeft ons sensatie genoeg gebracht. De mensen hier zijn blij dat je weer in hun midden bent, en de meesten zijn bereid om je tegen Sternhout te verdedigen". „Hoe zouden zij dat kunnen", glim lachte Frank. „Je kunt nooit weten; vroeger maakte men ketelmuziek om iemand in het dorp het leven ondraaglijk te maken, hoewel ik vrees dat er voor Sternhout sterkere staaltjes nodig zijn om hem van hier verdrijven". „Het lijkt me toe dat je al te angstig tent". „Denk je?" vroeg Joke wrang. „Zij„ iaatste dreigement was, om de duinpaden te blokkeren. Vader's laatste troost, een wandeling naar zee, zou van hieruit on mogelijk worden. Sternhout wil ook niet hebben dat onze hond losloopt. Vroeger deed hij Rockv niets, maar sinds hij ach ter het tuinhek moet blijven, en Rocky hem daar komt uitdagen, is hij valser geworden. Kijk hem daar nu eens rustig liggen, alsof er niets gebeurd is". Ze streelde de hond, die heerlijk lui uitgestrekt op het zand lag. Alleen bij het horen van zijn naam spitste hij de oren. Wordt vervolgd) rustiger en prettiger TT als u voor uw bootovertoclit of treinreis vooraf plaatsbewijzen baalt bij de V.V.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4