Groen 'Tujartr Jexeh in het harL, Middenstand organiseerde interessante forum-avond Foto-wedstrijd De werkende mens" t/iaa/i.. ïle ATERDAG 25 APRIL 1959 last last en last ?n ïwj ste TEXELSE 73e JAARGANG No. 7347 COURANT itgovo N.V. v.h. Langeveld de Rooij ech Dekhandel Drukkerij Bibliotheek en Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Zoals gemeld werd de Middenstands- listrictsdag, welke dinsdag te Den Burg erd gehouden, besloten met een forum- ntjvond in „De Oranjeboom". Het was wel eer teleurstellend, dat slechts een zeer n ering aantal consumenten deze avond leeft bijgewoond: het aantal middenstan den Iers was ver in de meerderheid. De or- ro< [anisatie had werkelijk een volle zaal Jerdiend, want het gesprek was zeer in- eressant. Een bijzonder woord van welkom werd °er jericht aan het volledige college van Bur- ige jemeester en Wethouders onzer gemeen- Het vragenstellen werkte zo aanste- vo|ielijk, dat ook wethouder Th. R. Hin en jemeente-secretaris P. Beemsterboer zich ;ot het forum richtten. Het forum bestond uit mevr. Van s leijendam, mevr. Kuip-Huisman, mevr. Van der Vlies-Koopman, mej. Droog, nevr. Laan-Kistemaker, mevr. Sok-Moer- jeek en de heren N. Ran, Van der Meer, Bakker en M. Koorn, terwijl mr. F. Portheine, directeur van het Bondsbureau Ier Koninklijke Nederlandse Midden stands Bond, als voorzitter fungeerde. Dit forum werd dus gevormd uit vijf Texelse dames (consumenten) en vijf Texelse middenstanders. Op het eerste moment leek het er naar, dat deze forum-avond heel vroeg zou zijn afgelopen, daar de vraag van de voor zitter wie de eerste vraag wilde stellen voorshands geen enkel succes had. Toen bleek de voorzitter van de Bond, de heer Van der Weele, bereid de spits af te bij ten. Toen het ene schaap over de dam was volgden de vragen aan de lopende band en het zou tegen half twaalf lopen eer het laatste woord zou zijn gesproken! Een der eerste vragen betrof de markt. Hoe staat het forum tegenover de markt- handel? Middenstander: Als ik zeg, dat wij er blij om zijn, dat de markthandel er is, bezig ik uiteraard wel een groot woord, maar de plaatselijke middenstan der is in staat het juiste antwoord te geven. Hij heeft, als hij zijn zaak goed behartigt, altijd alle artikelen voorradig, ongeacht de grootte van de aanvoer. Dat velen het vertrouwen in de plaatselijke middenstanders niet verloren hebben, blijkt als je ook op marktdag met een zaak pal naast die markt toch telkens klanten moogt begroeten. Dat doet je goed! Consument: Op de markt moet je veelal in het groot inslaan en dan kom je, om dat de artikelen dikwijls zeer sterk aan bederf onderhevig zijn, vaak toch duur uit. Soms kun je op de markt je voordeel doen, maar over het algemeen ben ik er van overtuigd, dat de plaatselijke mid denstand betere kwaliteit voert. Een na deel van de markt is bovendien, dat je van de markthandel geen service kan verwachten en geen enkel verhaal hebt cp wat je gekocht hebt. De zelfbedieningswinkel. Consument. Lijkt mij erg gemakkelijk, stimuleert bo vendien de verkoop, waarbij je de kans loopt meer in te slaan dan je van plan was, wat weer (voor de consument) zijn nadeel kan hebben. Middenstander: Op de Waddenconfe— rentie werd medegedeeld, dat jeugdige diefjes in dergelijke zaken hun slag slaan. Andere middenstander: Wij zouden ook graag een zelfbedieningszaak bezitten, maar in onze branche zullen wij wel niet verder komen dan een zelfkeuzezaak. wat ons bedrijf al gedeeltelijk is. Zeker werkt het de verkoop in de hand, terwijl men met minder personeel kan volstaan. In zelfbedieningszaken is diefstal mogelijk, maar ook in andere zaken wordt gestolen, doordat de winkelier nu eenmaal zoveel mogelijk ten toon wil stellen. De practijk wijst echter gelukkig uit, dat zeker 98 procent van de mensen eerlijk zijn. Die overige 2 procent moeten we dan maar als een niet uit te roeien kwaad accep teren. Cons.: Als ik een zaak zou beginnen, zou ik vast en zeker een zelfbedienings winkel openen, omdat ik begrepen heb, dat dit de verkoop in de hand werkt en dat is toch het doel van de winkelier. Cons.: De klant waardeert toch ook het persoonlijke advies inzake bepaalde arti kelen. Voorlichting is veelal onontbeer lijk. Middenstander: Door bepaalde zaken worden reeds regelmatig voorlichtings avonden gegeven. Inzake het kopen op afbetaling werden argumenten voor en tegen gelanceerd. Dit systeem is van de omstandigheden waarin de consument verkeert afhankelijk. Afge raden werd luxe artikelen op afbetaling te kopen. Meermalen werd hierbij het woord televisie gebezigd. Het forum was er unaniem over eens, dat het aanbeve ling verdient kleine bedragen contant te betalen. Opgemerkt werd, dat men het bedragje van b.v. 25 cent feitelijk beter kan schenken, dan er de administratie e.d. mee te verrassen. Cons.: Ik vind het in elk geval een verstandig besluit van de slagers om een contante betaling te bedingen. Wat is er ook tegen? Ik zou zo vervolgde spr. de bakkers e.a. aanraden dit voorbeeld te volgen Dit kan voor beide partijen alleen maar heilzaam werken. Over het cadeaustelsel v/erd eveneens uitvoerig van gedachten gewisseld. Een consument merkte op, dat er in bepaalde gevallen van een zekere korting sprake kan zijn in de vorm van een cadeau zon eter dat dit de kwaliteit van het gekochte artikel beïnvloedt. In weer andere ge vallen zou de kwaliteit der goederen in derdaad kunnen lijden onder toepassing van genoemd lokmiddel. Een middenstander stelde de vraag hoe het forum dacht over de invoering van 'n koopavond, zo in het voorjaar en in het najaar. Het bleek, dat de consumenten dit ten zeerste zouden toejuichen. „Dan heeft mijn man de tijd samen te winkelen en wellicht krijg ik dan eens iets extra's los", zo werd door een der cons.-forum- leden onder grote hilariteit opgemerkt. Wel, dit laatste hebben de middenstan ders dan aangevoeld als een niet onbe langrijk argument om zich eens ernstig over de mogelijkheden die zo'n koop avond kan bieden te beraden. Baat het niet, wel dan is er nog niets verloren. Men meende, dat de aankoop van grote artikelen, zoals wasmachines, televisies enz. enz. toch in vele gevallen geschiedt na beslissing door de beide echtelieden. Over de melksanering bleek men over het algemeen wel tevreden te zijn. Des tijds was een klachtencommissie inge steld, maar die heeft in de afgelopen vier jaren slechts één klacht vernomen. Die kwam dan van de zijde van een dame, die op de melkslijter had staan wachten, terwijl deze veel te lang naar haar zin bij de buurvrouw aan de overkant vertoefde. Dit raakt uiteraard kant noch wal: de sanering heeft in de eerste plaats ten aoe.l de melk zo vlug mogelijk te kunnen distribueren met het oog op de houdbaar heid van het produkt. Die buurpraatjes kan de slijter uiteraard 's middags voeren cis hij wederom op pad gaat, dan met zuivelartikelen, waartoe hij het gehele dorp doorkruist. Een consument meende, dat de kostprij gedrukt zou kunnen worden door ook sa nering toe te passen voor de slagerijen en bakkerijen. Er venten b.v. verschillende bakkers door de dun bevolkte Prins. Vele consumenten meenden echter, dat in dit geval de vakbekwaamheid en de ver werkte grondstoffen een grotere rol spe len. In het geval van de melksanering ligt dat anders omdat de (gedeeltelijk ont- roomde) melk nog steeds uit één en de zelfde fabriek komt. Ook werd het in de prijs van het pro dukt verdisconteerde transport onder de loep genomen. Velen bleken van mening, dat het langere transport de winkelier geen windeieren legt, omdat hij een te hoge prijs zou berekenen, in elk geval niet in overeenstemming met de wat lan gere weg, die het produkt maakt. Hierop werd geantwoord, dat in verschillende gevallen de transportkosten, zoals die van verse groenten niet onderschat mogen worden. Ook als er van een bepaald arti. kei maar weinig op de Alkmaarse veiling wordt aangevoerd, moet de handelaar proberen zijn portie in de wacht te sle pen, want hij wil zijn klanten onder alle omstandigheden zo goed mogelijk be dienen. Een der middenstanders bracht de con currentie met de overkant ter sprake. Hij merkte op, dat de Texelse middenstan ders de concurrentie (Den Helder b.v. behoorlijk hebben weten terug te drin gen. Deze concurrentie kan de prijzen dus op bevredigende wijze corrigeren Uiteraard voeren ook de Texelse zaken vele artikelen, waarvan de prijs lande lijk is vastgesteld Ook werd door een middenstander nog opgemerkt, dat tijdens het seizoen het aantal bewoners van Texel en vele ande re gebieden in Noordholland meer dan verdubbeld is. Op de veiling wordt echter niet de dubbele hoeveelheid aangevoerd en dat brengt mede in de hand, dat er z.g tc-izoenprijzen ontstaan. Men mag daar niet uit afleiden, dat de betrokken han delaar seizoenwinsten maakt! Wel profi teert de middenstand van de belangrijk gestegen omzet tijdens het toeristensei zoen, maar daar moet dan ook heel hard en heel lang voor gewerkt worden. Het was, zoals opgemerkt al bijna half twaalf toen de laatste vraag beantwoord werd. De heer C. J. van der Kooi, voor zitter van de Algemene Texelse Midden standsvereniging, sloot deze bijeenkomst met een woord van hartelijke dank tot het forum, welks vrouwelijke leden een aardige attentie werd aangeboden TEX. BOYS-NIEUWS Boys 1 gaat zondag op bezoek bij Schoorl 1. Vertrek om 10.00 uur vanaf Postkantoor. Boys 3 gaat op bezoek bij Watervogels 4, aanvang 2 uur op het B.-veld van Watervogels. Vertrek ook om 10.00 uur. Boys a speelt vanmiddag thuis tegen De Koog a, aanvang 4 uur. Boys b speelt uit tegen Oosterend a, aanvang 4 uur. ATLANTIC-WAL OP TEXEL? (Ingezonden) Laten we eerlijk zijn, we zijn blij, dat de bunkers, die eertijds onze stranden en duinen „sierden" voorgoed zijn ver dwenen. Toch kan ik het gevoel niet van mij fzetten, dat er in ons landje nog men en rondlopen, die besmet zijn door de w.n. „Bunkeritis". Ik bedoel niet die mensen, die gedwongen waren voor kor te of lange tijd met deze ondingen kennis te maken. Hoe ik tot deze conclusie kom? Wel, dan moet U eens gaan kijken, wat er te- zelfde conclusie komen als ik en vele Vermoedelijk wordt deze wedstrijd op het Boys-veld gespeeld, en begint dan om 3 uur; zie kastje. Er zijn al verscheidene Texelse foto amateurs, die besloten hebben deel te nemen aan de komende foto-wedstrijd, die ter inleiding van het fotoseizoen door I de fotohandelaren J. Nauta en Langeveld Si De Rooy op touw is gezet. Het succes was te voorzien, want ook vorige jaren dongen velen mee naar de mooie prijzen bovendien zal de show van de inge zonden foto's een attractie op zichzelf anderen. Mijn misnoegen geldt niet de bouwers van deze „zomerhuisjes". Een compliment voor de vlotte wijze waarop ze overeind worden getrokken. Maar kom, H.H. architecten, er had toch wel wat beters dan, wat velen met mij betitelen als „bunkers" op papier gezet kunnen worden. Over aanpassen aan de landelijke om geving gesproken. J. van de Kerkhof WEER EEN MODERNE WINKEL IN DEN HOORN De familie Roeper-Lap, Dorpsstraat, Den Hoorn, kan zich thans de eigenares noemen van een gloednieuwe winkel, waarin een handel in rookartikelen annex klompen wordt gedreven. Zaterdag j.l. werd de nieuwe zaak geopend en velen kwamen een kijkje nemen. Het werk werd uitgevoerd door de heren P. Boon, metselwerk, C. Boon, schilderwerk, Joh. Bakker, winkelbetimmering en fa. KI. Boon Zn., stoffering. Het is een ruime winkel geworden, waarin de artikelen overzichtelijk zijn geëtaleerd achter de nieuwe pui met een groot spiegelruit. Mevr. Roeper is haar ouders in deze aak opgevolgd. Vorig jaar bestond de zaak een halve eeuw. Ze werd opgericht door de grootouders van mevr. Roeper. Het was te voorzien, dat er vele goede wensen zouden worden uitgesproken en dat de toonbank allengs verschillende fraaie bloemstukken zou dragen. Wij wensen de familie Roeper een goed beklant bedrijf toe. ONZE FOTO-AMATEURS RICHTTEN DE LENS OP TEXELSE MODELLEN Op de donderdagavond gehouden bij eenkomst van fotoclub „De Kiekendief" hebben de leden grote activiteit aan de dag kunnen leggen, want ditmaal konden zij lens en lamp op fotomodellen richten. Men had een zevental dames weten te engageren. Het geduld van de dames werd en dat was te voorzien op hoge proef gesteld, want de een inspi reerde de ander tot nog beter werk en het was half elf geworden, toen de lich ten gedoofd en de colbertjes weer aan getrokken konden worden. Een zestien tal leden had toen zo ongeveer een film volgedraaid en met spanning zien ze al uit naar het eindresultaat. Om acht uur begon de bijeenkomst, maar doordat eerst allerlei huishoude lijke zaken werden afgewerkt, was het al negen uur geworden eer men het eerste model onder schot nam. Het was uiter aard juister geweest om deze avond het programma te wijzigen; twee van de jeugdige modellen verloren nr. op een bepaald moment hun geduld en onge- kiekt verdwenen zij heimelijk uit het weer op de begin van de volgende maand te houden foto-avond, die steeds volle zalen mocht trekken. Er zullen fotograferende eilandgenoten ,ijn, die schromen deel te nemen, omdat nog maar weinig ervaring hebben, maar daar is aan gedacht: er komt een klasse voor beginners en die kunnen ieder formaat inzenden. Hebben ze een ieuk afdrukje, wel even in een envelop aan een der genoemde handelaren ge- DRIEHONDERD JAAR GELEDEN ARRIVEERDE M1CHIEL DE RUYTER OP TEXEL Zoals velen weten heeft Michiel Adrzn De Ruyter vele malen het eiland Texel bezocht. Hij pleegde dan in het hotel „De Zeven Provinciën" te logeren. Blijkens de geschiedschrijver Blok heeft de vermaar de vlootvoogd precies driehonderd jaar geleden met een uitgebreid gevolg het eiland in ogenschouw genomen. Blok schrijft namelijk het volgende: Michiel De Ruyter begaf zich op 26 april 1659 uit Amsterdam naar Texel, waar de vloot zich moest verzamelen. Hem vergezelden daarheen ditmaal een gehele familiestoet zijn vrouw, zijn schoonzoon, De Witte en diens vrouw Cornelia, zijn dochters Ali- da, Margaretha en Anna, welke laatste hij nog met hare oude Zeeuwse namen Aelke, Gryetken en Anneke Ruyter noemde, zijn nicht Grietje van Gelder en Anna, de dochter van zijn vriend en zaakwaarnemer, kapitein Duym. De reis ging ditmaal over Buiksloot en Purmerend, dan over Schagen naar den (H)elder en oude Schild. De vrouwen bleven geruimen tijd bij de vloot, al keer den zij nu en dan naar Amsterdam terug' In zijn boekje „Wij wonen op een Eiland" merkt de schrijver naar aanlei ding van dit bezoek op: „Naar Texel' staat er en hoewel het gezelschap wel in het Schild zal zijn geweest, staat het toch oor de reclame wel goed hen te beschou wen als de eerste illustre badgasten aan het Noordzeebad „De Koog", dat in die dagen 88 huizen telde en een visseis- bevolking had. Op deze bijzonderheid maakte de heer Ad Blok van der Velde ons een dezer da gen attent. UIT HET RAPPORT OVER DE WERKGELEGENHEID IN DE LANDBOUW Landarbeider als alternatief De kleine boer op Texel kan niet zo makkelijk uitwijken naar de industrie. Voor hem is het moeilijker dan voor zijn collega op het vasteland, het eens in de fabriek te gaan proberen, wanneer het kleine bedrijf onvoldoende inkomsten op levert. Hij zou, om in de fabriek te gaan werken, eigenlijk eerst afstand moeten doen van zijn bedrijfje en het eiland moeten verlaten. Wil de kleine boer op het eiland blijven, dan blijft voor hem als alternatief slechts het beroep van ndarbeider over. Vermoedelijk biedt het toerisme hem een welkome bijver dienste en probeert hij het met een hoekje bollen eerder dan dat hij z'n be- rijf opgeeft. Er zijn meer dan 250 be drijven met een perceel(tje) bollen. Voor de zoon van de kleine boer ligt het ech ter veel meer voor de hand in tijden van ongunst voor de landbouw een ander be- oep te kiezen dan voor z'n vader. Momenteel zijn er dus geen duidelijke aanwijzingen, dat het aantal bedrijven kleiner dan 10 ha. zal verminderen. Het produktieplan In het volgende wordt de aandacht ge richt op die facetten van het produktie plan, welke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Niet elke vorm van ge bruik van cultuurgrond eist per ha. even veel arbeid. De tuinbouw is arbeidsin tensiever dan akkerbouw en weidebouw. Zeer weinig grond (in de zin van ruimte) eisen varkens- en pluimveehouderij. In de tuinbouw vraagt glascultuur meer werkkracht dan de teelt van grove groenten. Evenzo eisen in de akkerbouw granen aanzienlijk minder arbeidskracht dan aardappelen en bieten. In de weide bouw is rundveehouderij veel intensiever dan beweiding met schapen. Door de geïsoleerde ligging van Texel ten opzichte van verwerkings- en markt centra van agrarische producten zijn de vervoerskosten hoog. hetgeen vooral voor volumineuze produkten een nadeel Oogstdepressies op Texel De neerslaghoeveelheden op Texel lig gen beneden het landsgemiddelde. Dit, en de onmogelijkheid in droge tijden zoet water in te laten, de lichte grond en het lage humusgehalte zijn de oorzaken, dat er zelfs in normale jaren ten gevolge van de droogte oogstdepressies optreden, die volgens de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst (R.L.V.D.) ca. 10°/o bedragen Lage pachtprijs Onder genoemde omstandigheden van geïsoleerde ligging en vochttekort ligt het voor de hand, dat de pachten laag zijn, De gemiddelde pachtprijs voor bouwland en grasland in 1956 was volgens de R.L.V.D. ca. ./TOO,per ha. Lage pachten gaan hier samen met extensief grondge bruik. Toch is in de laatste halve eeuw het gebruik van de cultuurgrond aan zienlijk geïntensiveerd. Zo is de opper vlakte bouwland sinds 1910 bijna ver dubbeld. de oppervlakte tuinland meer dan vertienvoudigd. Bij dit alles zal natuurlijk een ruim aanbod van agrari sche arbeidskrachten stimulerend ge werkt hebben. Maar ongetwijfeld heeft ook de ontwikkeling van de landbouw techniek de intensiveringsmogelijkheden vergroot. Deze laatste factor zal zich ook in de toekomst doen gelden. In het kader van de ruilverkaveling wordt er namelijk gestreefd naar verbetering van de water, afvoer alsmede naar een zodanige inrich ting, dat het water met behulp van stu wen in het voorjaar kan worden opge zet. Wie bedenkt hoe nog geen halve eeuw geleden elke winter grote opper vlakten onder water stonden, beseft dat er in de waterhuishouding de laatste de cennia reeds aanzienlijke verbeteringei zijn opgetreden. Tot voor de uitvoering van de ruilverkaveling schroeide desal niettemin in een droge zomer alle groen op Texel als het ware weg. Als gevolg van de ruilverakveling moeten ingrij pende verdere verbeteringen mogelijk zijn. (Wordt vervolgd) onden. Niet vergeten naam en adres op de envelop te zetten, doch géén naam op de foto zelf. Dat werkt nu eenmaal pret tiger voor de jury er wordt de laatste tijd toch al zoveel over sommige jury's geroddeld ten onrechte: de jury staat onpartijdig tegenover de inzendingen en vooral in dit geval, waar naam van de maker niet bekend is, ofschoon.som mige gevorderde Texelaars reeds zo in het mooie, fascinerende fotovak door kneed zijn geraakt, dat je de maker raadt: ze hebben een eigen stijl weten te veroveren. Degenen, die menen, dat zij méér in de mars hebben dan een „beginneling" ge lieven op hun envelop te zetten, dat hun werk in de rubriek gevorderden moet worden ondergebracht. Het formaat staat deze rubriek niet helemaal vrij: de oto's moeten minstens 13 x 18 cm. groot zijn, terwijl de vergrotingen zelf ge maakt moeten zijn. En nu de keuze van het onderwerp. De beginner staat daar geheel vrij in, maar de gevorderden moeten werden onder 't motto „De werkende mens". Wij hebben zo de indruk, dat men ook wat dat be treft wel slagen zal, want ook op dat terrein zijn de mogelijkheden onuitputte lijk. De huisvrouw aan de was, de smid voor het vuur, de schilder aan de goot, de vissers bezig de netten met zeebanket binnenboord te trekken enz. enz. De gevorderden kunnen zeer efficiënt werken, want hun foto's kunnen ze straks ook gebruiken voor de landelijke foto-wedstrijd „Rioht Uw lens op de wer kende mens". De gevorderden dienen op de foto's (maximaal drie) de technische gegevens te vermelden (camera, belichtingstijd, diagrafma, filter, lens(zen), ontwikkelaar, filmsoort etc.). De datum van inzending sluit donder dag 1 mei a.s. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 25 april Den Hoorn, Loodmans Welvaren, Optre den toneelgroep „Het Masker". Oudeschild, „Eigen Gebouw", Toneeluit voering „Filmmaniakken". De Koog, „De Toekomst", Uitvoering zangver. „Advendo". Zuid-Eierland, N.H. Kapel, uitvoering Ned. Herv. jeugdverenigingen. Donderdag 30 april Den Burg, De Koog, Oosterend, Zd.- en Midden-Eierland: Viering Koninginnedag Vrijdag 1 mei Den Burg, „De Oranjeboom", Meifeest KONINGINNEDAG DEN BURG Door tijdnood moet de ulo-cabaret avond vervallen. De taptoe start om 9 u. BAZAR OUDESCHILD 1943,62 De op 9, 10 en 11 april in de Hervorm de pastorie te Oudeschild gehouden ba zar heeft het geweldige bruto-bedrag opgeleverd van 1943,62. Zoals bekend hoopt men dit geld te storten in het fonds voor de aanschaffing van een orgel, dat voorlopig in de pastorie en t.z.t. in de kerk geplaatst zal worden. Oudeschild heeft* grote belangstelling oor deze driedaagse bazar aan de dag gelegd, de topdrukte ontwikkelde zich zaterdag. De schiettent en de ballengooi- tent trokken wel de meeste liefhebbers. Mevr. De Ruyter raadde de naam van twee poppen. Reeds eerder meldden wij, dat de ene pop Sietske heette, mevr. De Ruyter won de prijs en zij raadde ook de naam van de andere pop: Elsje. Er zaten in de traditionele fles 565 erwten en met de daaraan verbonden prijzen ging mevr. Dros, Peperstraat, Oosterend, schoot. En nu nog de uitslag van de verloting. Op nr. (geel) 744 is een kleedje gevallen en op (geel) 719 een nachtzak. Op de vol gende nummers (groen) vielen de vol gende prijzen: 216 kleedje, 277 doos zeep, 382 kleedje, 392 badhanddoek, 477 pan- enlap, 505 doos zeep, 611 sprei, 617 doos zakdoeken, 625 theemuts, 776 overtrek voor theemuts. Deze prijzen zijn af te halen bij mevr. J. v.d. Meer, Dorpsstraat 176, Oudeschild. RIJWIELEN EN - ONDERDELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1