föurg Grasmachines Spijkerbroekenfuif REIST 1 mei feest LIJST! Vicon rijendunner eeo pakhuis beetje ■jHARD EN ZACHTB0ARD weer in alle maten voorr f Firma Frans Zegel Kzn. wrijfwas Nieuws in Zomer-pyjam een huis \Textielhuis Zegel f voor~\ glans Verse aardbeien Ivan Klein Toneel kippenhok jongeman [Fa van der Meer Langeveld Generale repetitie 1 mei viering \Str andpaviljoen paal zaterdag en zondag geopei G. Coevert alle maten spijkerbroeken voorra [zijn op dinsdag 28 april T6Xt161llUjS Zogol Maandag 27 april wordt de melk voor twee dagen bezorgd. nog 2 meisjes Banketbakkers lijs met slagroomjFirma Frans Zegel Kz. ledenvergadering MUZIEK M. en A. J. Von JAN AGTER [pootaardappelen lOOT waterverf I Record klasse E wnici vei i,u v d Star>S|ufterwe ,33 C. J. Visman hoofdelijke omslag Voor verse groenten hengelsport artikelen Vakantie- woningruil IA flut rnaith te verpachten Vakschool voor meisjes Den Helder KONINGINNEDAG DE WAAL Op donderdag 30 april zal er 's mid dags voor de Waalder jeugd een geva- riëerd filmprogramma worden ver toond in het Dorpshuis „De Wielewaal" aanvang half drie. Daarbij zullen tevens enigeversnape ringen worden aangeboden. 's Avonds hopen we de dag te kunnen besluiten met de Meierblis-jongens van De Waal, laat je niet kennen. Moet de traditie verbroken worden? Nee toch zeker? Moet er straks in de krant ko- men te staan, dat de Meierblis overal mooi heeft gebrand, behalve op De Waal, want de jongens vonden het te ver om naar de Zaandammerdiik te lo pen? Zet de schouders er eendrachtig onder groot en klein! Jan Salie blijft maar rustig thuis, maar Jan Kordaat gaat aan het werk. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 17 tot en met 23 april 1959 Geboren: Dirk Jacob, zv. Cornells Groen en Anna G. Honigh; Neeltje Tilly dv. Johannes Zuidema en Harmke Jenin- ga; Antonia, dv. Hendricus J. de Jong en Margaretha F. Schaap; Elisabeth Mathil- de Josephine, dv. Dirk Witte en Wilhel mina A. Vollebregt. Ondertrouwd: Daniël van Wilsum Akke Hoekstra. Getfouwd: Dirk Haker en Geertje de wm A ?5ten Hummel en Catharina WUIy Daalder; Jacob van Heerwaarden en Elisabeth A. Schoenmaker; Cornells Vlas en Treijntje C. v.d. Vlies. Overleden: Jan Eelman. oud 82 jaar Jan Backer, oud 79 jaar. INGEKOMEN STUKKEN Adrianus A. W. Commandeur, van Nieuwveen, Dorpsstraat 15, naar H 69 Brechtje M. Pauw, van de Witstraat 33' Baarn, naar K 48a; HUlegonda Vlaming! van Haarlemmermeer, Dennelaan 84 naar O 118. rustiger en prettiger als u voor uw bootovertocht of treinreis vooraf plaatsbewijzen haalt bij de V.V.V. MINIMUM NETTO-PACHTWAARDE VASTGESTELD In afwachting herziening pachtnormen tijdelijke voorziening In het Staatsblad is een Koninklijk be sluit (van 13 maart 1959) gepubliceerd, waarvan de strekking is dat de netto- pachtwaarde van landbouwgronden voor taan niet lager zal kunnen zijn dan 10 gulden per ha. per jaar. Onder „netto pachtwaarde" wordt verstaan de door de grondkamer geschatte pachtwaarde van de grond, verminderd met de lasten die erop drukken. De invoering van een minimum netto pachtwaarde heeft een einde gemaakt aan de situatie, dat een juiste toepassing van de voor de bepaling van de hoogst toe laatbare pachtprijs van landbouwgronden gestelde normen in bijzondere omstandig heden op de economisch minst waarde volle gronden leidt tot een uiterst gerin ge of zelfs negatieve nettopacht Deze situatie moest ongewenst worden geacht. Ook de Sociaal-Economische Raad is van oordeel, dat aan deze slechte gron den in beginsel een minimale netto-pacht waarde van ongeveer 10 per ha per jaar toekomt. In overeenstemming hiermee bepaalt genoemd besluit, dat, indien toepassin® van de normen met betrekking tot de be paling van de hoogst toelaatbare pacht prijs leidt tot een netto-pachtwaarde van minder dan 10,per ha. per jaar de hoogst toelaatbare pachtprijs zodanig moet worden vastgesteld, dat de netto pachtwaarde ƒ10,- per ha. per jaar bedraagt. Het besluit is bedoeld als een tijdelijke voorziening in afwachting van een alge hele herziening van de pachtnormen. De vaststelling van het minimum van ƒ10 voor de slechtste gronden heeft geen én kele consequentie voor de pachten op betere gronden. Deze voorziening heeft als voorlopige oplossing de instemming van het Land bouwschap en de Commissie van advies voor het grond- en pachtprijspeil Dc regelingen met betrekking tot de hoogst toelaatbare koopprijs zijn aan de invoering van de minimum-netto pachtwaarde aangepast. KANTOREN GESLOTEN Op 30 april a.s. zijn alle gemeente kantoren gesloten. De reinigingsdienst van donderdag wordt op vrijdag uitgevoerd. LANDAANWINNING WADDEN, MAAR NOG VER UIT ONZE BUURT De dagbladen meldden, dat behoudens goedkeuring van de Staten-Generaal de regering 550.000,— beschikbaar zal stellen voor landaanwinmngswerken in de Wadden Misschien verkeren enkelen in de mening, dat hiermede een begin wordt gemaakt met gebieden van de Waddenzee in de buurt van Texel, doch het gaat hier om gronden, gelegen voor de Groningse kust. De verbinding van Texel met de vastewal (Friesland) zal nog wel enige tientallen jaren duren KOGER JEUGD VOOR VOETLICHT Woensdag gaven de leerlingen der Luberti-school hun toneelavond in Hotel De Toekomst". De heer C. Bakker, voorzitter van de Oudercommissie, mocht een volle zaal welkom heten. Allereerst kwamen de eerste en twee de klas voor het voetlicht. Onder leiding van juffr. Veen voerden zij een aller aardigst sprookje „De rode muiltjes" op. De kabouters, Jape Kuip, Piet Eel man, Otto van Loo en Jantje Duyzer, wisten de gestolen rode muiltjes van l.un fee (Marianne Bonne) weer aan de boze heks (Anneke Bakker) te ontfutse len en werden daarvoor zeer geprezen door hun koning (Paul Kikkert). Hierna volgde het optreden van „Dorus" in de persoon van Dicky Burger, die heel leuk de „echte Dorus" imiteerde, waarna hij els bassist in de Sheep-Ridders band (Andries de Ridder, accordeon en Jan Bruin, drummer) zijn weg vervolgde Na de pauze, waarin onder leiding van de heer Zwan een verloting met een onnoemelijk aantal prijzen werd gehou den. werd door de overige klassen het toneelstukje „De nieuwsgierige prinses" opgevoerd. De hoofdpersonen waren de koning (Kees Vermeulen), de koningin (Ali Kiewiet) en de prinses (Anneke ten Cate). Zowel deze drie als al de anderen die meespeelden, deden het allen even goed. Vooral de markt-scène was voor treffelijk. Dat de prachtige décors hier in ook een steentje bijdroegen, is te be grijpen. De leerkrachten werden door de heer Bakker hartelijk bedankt, terwijl juffr. Veen, daar zij dit wegens haar huwelijk voor de laatste maal gedaan heeft, een bloemenhulde in ontvangst mocht ne men. Het was een heel mooie avond, eigen lijk voor de kleinsten, een beetje'te laat Zou het niet mogelijk zijn b.v. de ver loting in het vervolg niet op maar voor 1 et toneel te houden. Inmiddels kan dan het toneel in gereedheid worden ge bracht voor het volgende bedrijf. Dat zou zeker een half uur schelen. De bruto-opbrengst was plm 250,— ten mooi resultaat, waarvan de jeugd straks op haar schoolreisje kan profi teren. Hannie en Truusje van Wilsum zijn erg verheugd U het voorgenomen huwe lijk te kunnen aankondigen van hun pappa Daniël van Wilsum met mejuffrouw Akke Hoekstra De huwelijksvoltrekking zal plaats vinden op woens dag 6 mei as. vm II uur ten raadhuize te Den Burg Texel. Den Burg, 22 april 1959 Ada van Hollandstraat 15 Receptie 3—4 uur in hotel Lakeman, Emmalaan 2 te Den Burg. Te huur Ipassend achter elke tractor c f 7,50 per ha 11Gfl Gebr. van Maldegem „Jachtlust" Zandt vroegtijdig Uw idvertentiea In TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér ƒ0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. ƒ0,20 meer. Te k. grote part. board, sloop hout en diversen.Tegen con currerende prijzen Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn. Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur tel. 1369 - Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Pauagebureau Velthuys Den Helder, houdt Maandags van 10,3C tot I uur zitting In Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Aus tralië, Amerika, Canada, enz, Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzekering. Vraag prijsop gave V.T.B., Den Burg,Tel.85 De hoogste prijs ontvangt u voor oud ijzer, metalen, lom pen. A. v.d. Vis, Wilhelmi- nalaan 12, telefoon 256 S.V.C.-NIEUWS Hedenmiddag 4 uur spelen de adsp. te Den Burg tegen Texel. Vertrek Cocks dorp 3 15 uur. Morgen wordt op ons veld een wed- - trijd gespeeld tussen twee combinaties van SVC. Deze wedstrijd is bedoeld om tc zien hoever we zijn gevorderd en of we het volgend jaar weer met twee elf tallen aan de competitie kunnen deel nemen We rekenen er dan ook op dat alle spelers aanwezig zijn. Aanvang Wij vervullen hier mede de droeve plicht U mede te delen, dat na voorzien te zijn van de genademiddelen der H. Kerk, geheel onverwachts van ons is heengegaan, mijn lieve man en onze vader, behuwd- en grootvader Jacob van Heerwaarden, in de ouderdom van 65 jaar. Wij bevelen, overtuigd van Uw deelneming, de dierbare overledene in Uw gebeden aan. Den Burg: A van Heerwaarden- du Porto J. van Heerwaarden M. C. van Heer- waarden-Metz Th. van Heerwaarden Fr M van Heer- waarden-v.d. Heijden Joh. M. Bakker van Heerwaarden W. H. Bakker W. van Heerwaarden S. van Heerwaarden- Grzyb Amsterdam: Th. C. Steemers- van Heerwaarden H A. J. Steemers Eierland, Texel: Tr. M. Haarsma- van Heerwaarden R. T Haarsma Amstelveen: H. van Heerwaarden A. E. L. v. Heerwaar- den-v. Swinderen Den Helder: E. Leijen- van Heerwaarden H, Lei] en en kleinkinderen Den Burg, Texel, 23 april 1959, Zwaanstraat 7. De gezongen uit vaart zal plaats vin den in de Parochie kerk van de H. Joan nes de Doper op maandag 27 april v.m. 9 uur, waarna de begrafenis op het R.- K. Kerkhof, alhier. Voor familie-drukwerk Drukkerij Texelse Courant De Coöperatieve Inkoop Ver. van Visserijben. G.A. te Oosterend wil geheel vrijblijvend trachten perj |inschrijving te verkopen [staande naast de ijsfabriek aan de Nieuweweg. Gunning voorbehouden Inschrijvingsbiljetten en inlichtingen voor zaterdag, 2 Mei a s. bij de voorzitter der Coöperatie A Ellen, iPeperstr 31, Oosterend. MICRO ACTIEVE E katoen in vrolijke dessins 11,25 en met 3/4 pantalon 8,9C zomers model in cloquette (niet strijken) luchtige cloquette baby-doll 9,95 weinig L geld lOenkt u vanavond aan de toneeluitvoering in het Eigen Gebouw PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 9.30 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberge pc Koog 10 uur Ds. Waardenburg pe Waal 19 30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Khjnsma Maandcollecte v.d kerkvoogdij 19.30 uurDs. Khjnsma, jeugddienst Maandcollecte v.d. kerkvoogdij Oudeschild 11 uur Ds Van Reijendam Maandcollecte v.d. kerkvoogdij GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREFKERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Van De Waal rijden auto's naar Den Burg. Oosterend 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek De heer en mevrouw Wartena Stoepker geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon Johannes Cornells Vvarnsveld, 19 april 1959 Vordenseweg 14 Met deze betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling en deelneming tijdens ziekte en overlijden van onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader ADRIAAN MOSK. Inzonderheid onze welgemeende dank aan de zusters Bottema en Kreumer voor hun lief derijke hulp en de heren dragers en kleedafne mers voor de laatste eer aan de overledene bewe zen Uit aller naam, fam. Mosk-Rikkenberg en kinderen Texel, 23 april 1959. Voerbieten te koop. R. Eelman, Oosterend, tel. 237 Te k. i.g.st.z. 2- plaats electr. comfoor. Groeneplaats 4 Te k. puikbeste aardappelen 15 ct. p. kg. Bij 35 kg franco thuis. P. Bakker Bzn., Kogerweg B 185 Te k. 400 oude dak pannen en partijtje oude stenen. Oudeschild 138 Te koop puike cons.- aardappelen 13 ct. p. kg. afgehaald. Brakestein Te k. enkele ledikanten, enkele bedden, enkele spreien en 1 slaapkamer lamp. Pension „De Lepe laar", De Koog Te k. motor 125 c.c. Eijsink, prijs 55,Julianastr. 14 Te koop gevraagd pootaardappelen. J. J. Bakker, tel. 216 De Koog Te k. 25 jonge hennen 3 mnd. oud. J. Kok, Ger- ritsland Bouwgrond te koop gevr. voor dub bel woonhuis. Br. onder no. 1259 bur. v.d. blad Te koop 150 kg. poot- aardappelen, Noorderlin gen. Koorn, Duinweg B 153, Den Burg Witte Wener voedster te koop. J. Pranger, Dennen K 96 Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlij den van ons zorgzaam en zeer gewaardeerd bestuurslid en pen ningmeester van Hui ze „Sint Jan", de heer Jacob van Heenvaarden nog voorzien van het H. Oliesel, in de leeftijd van bijna 66 jaar. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dank bare herinnering blij ven. Eerw. Zusters, bestuur, inwoners en personeel van Huize „St. Jan' Den Burg, Texel, 23 april 1959. Centrale Coöperatie L.T.B. ATTENTIE Nu onze nieuwe veevoe derfabriek de productie gaat overnemen wordende statiegeld koekkisten uit de circulatie genomen. Leden en afnemers die deze nog in bezit 'hebben wor den verzocht ze uiterlijk op zaterdag 2 mei 1959 af te geven. Na die datum zal hier geen statiegeld meer voor uit gekeerd worden. Centrale Coöperatie L.T.B. levert alles voor uw bedrijf TE KOOP 6 x 4 m. met pannen gedekt R. Dalenberg, Postweg E 52 Eierland. BIEDT ZICH AAN: flinke nette Ivoor het seizoen (in be diening, huisknecht of dergelijke.) Beheerst de moderne talen. Direct be schikbaar. Br. onder no. 1258 v.d. blad de eerste Hollandse bloemkool Tomaten Champignons Postelein (Komkommers 12 citroenen voor f I,- 13 sinaasappelen voor f I, Zoute SlabonenöOct p. kg niet woensdag maar dinsdagavond a.s. in „0e Oranjeboom" Wegens excursie zullen alle (Texelse Melkzaken Vriendelijk verzoeken wij hiermee rekening te willen Ihouden. De Texelse Melkhandell in verschillende prijzen Zeldzaam goed doet de CIRKELMOTf MAAIER het. Prijs reeds vanaf f298,— Hotel De Toekomst vraagt voor het seizoen Ijstaarten voor na Uw feestelijk diner, reeds vanaf f 2,50 Banketbakkerij Holl. Mij van Landbouw afdeling Texel op dinsdag 28 april om 8 uur in Hotel De Lindeboom- Texel. TE KOOP gebruikte onkruid- eggen 2 en 3 meter en I rolblok 2 meter. Dros Smederij Eierland Tel. 229 ILEDEREN MOTOR- en BROMFIETSKLEDING Het beste voor de laagste prijs. Leren vesten vanaf' f 60,- Leren jekkers f 95,- Leren mantels f 120,- Lange leren jassen vanaf f 125,- Onder garantie in ruilen, repareren, verven P VROEGOP, St Pancras, Maandag op de markt Wij hebben weer nieuwe oogst Sunkist sinaasappelen IParol 0„k„u„ ,„i JSeerlVke,C?lif0rn- sinaasappelen, 10 en 7 voor luarel Schulte, tel. 32 Nog steeds beste goudrenetten, 5 en 7 pd. voor Heerlijke gele handappelen, 4 pond voor Roodgekleurde Jonathan appelen, 7 pond Beste roodkokers, 7 pond Nog steeds 10 beste citroenen voor Grote Grapefruit, 5 voor Eerste soort bananen, per kg Vier pond vers gesneden spinazie en 4 grote kroppen sla, samen voor Mooi blank witlof, 5 pond |Grote bloemkool, per stuk 75 ce Verder: postelein, komkommers, raapstelen en m wintergroenten. FA. GEBR. VAN ETTEN, SCHAGEN, TEL. VAN DE WELKE V HET LIEFST 111IIJ III J11 II h J d11 ;JI| I Sportrijwielen in diverse kleuren compleet met lamp jasbesch. snelb. pomp slot f 152,- en volledige garantie van Kogerstr. Telefoon 78 Hogerstr. Telefoon 273 3 x 65 98 Bij Emmie, maandag op de markt 3 balpointpennen van 65 ct per stuk voor 98 ct. 30 April geen vrachtdienst P. Burger A Kievit J. J. Westdorp Aangeboden plastic muurverf, olieverf,Eierland plasticverf, groen carbolineum glans zwarte koolteer, bruine teer tencopal De Cocksdorp De kerkvoogdij der Ned Herv. Gemeente te Den Burg houdt zitting voor het innen van de op maandagavond 27 april van acht uur tot half tien in de kerkekamer. De kerkvoogdij MAAS groentehandei A.s. maandag komen wij op de markt met een grote sortering w.o. de bekende Benora werpmolen en div. andere molens, verder glasvezel hengels, bamboe hengels, lood, haken, wartels, enz C. J. VISMAN, Tel. 232, De Cocksdorp Woning aangeboden in Baarn ('t Gooi) van plm 20 juli tot 1 aug 1959 voor huis op Texel, aantal per sonen zes (w o. 4 kinderen) Wil ook wel huis op Texel huren. Brieven aan van Wassenaerlaan 28 te Baarn telefoon 2042 Voor direct gevraagd leerling of gevorderd leerling m. A. J. VONK EMMERS reeds vanaf f 2,80 FA FRANS ZEGEL Kzn Den Burg - Oudeschild PARTIJ VAN DE ARBEID BESTUURDERSBOND N.V.V. V.A.R.A. AFDELING TEXEL nodigen U uit tot bijwoning van het a.s. vrijdagavond, aanvang 8 uur in Oranjeboom". Programma: -fc Revue „Gaat U vanavond met ons mee Spreker: Drs. H. Eijsink, medew. „Wiara Beckmanstichting". "fr Zang door „Stem des Volks". Gelegenheid tot een dansje. Entree 0,60. Busroute: Zd. Eierland 7.15 uur; De Cocksdorp 7. uur; Md. Eierland 7.35 uur; Oosterend (Kerkpleii 7.45 uur; De Waal 7.50 uur. Oudeschild: vertrek o.l. school 7.30 uur. Voor vervoer vanaf De Koog dient men zich u voren op te geven bij J. K P. Zwan en voor vei voer vanaf Den Hoorn bij A. de Leeuw. Burgemeester en wethouders van Texel zijn vooi nemens de RIJWIELSTALLING en AUTOPAI KEERPLAATS aan het Westerslag voor b seizoen 1959 Gegadigden kunnen zich voor het afhalen van eq inschrijvingsformulier en voor het verkrijgen va nadere inlichtingen tot en met 2 mei a.s. vervoege op het bureau van gemeentewerken, Parkstraat Den Burg. Texel 25 april 1959. Cursussen en toelatingseisen: !-jarige voorbereidende opleiding: 6 klassen gewone lagere school, geen leef tijdsgrens, -jarige opleiding Huishoudassistente: 2-jarige voorbereidende opleiding; !-jarige opleiding Huisnaaister: 2-jarige voorbereidende opleiding; !-jarige opleiding Huishoudassistente: 2 klassen U.L.O., H.B.S., M.M.S. of Lyceui ■jarige Vormingsklasse: U.L.O.-diploma. 3 of meer jaren H.B M.M.S. of Lyceum. AANGIFTE: voor het met september aan te vangei schooljaar zo spoedig mogelijk, liefst vóór 20 jun a.s. op maandag 27, dinsdag 28, woensdag 29 apri van 2 - 4 en 7-8 uur, vrijdag 1 mei 2-4 uur oensdag 6 mei 2 - 4 en 7 - 8 uur en vrijdag 8 me - 4 uur, daarna tijdens de spreekuren dinsdai -é.30 - 4 en donderdag 7-8 uur. Trouwboekje of geboortebewijs meebrengen. Zet tekening, foto of diploma in een passende Boekhandel LANGEVELD DE ROOIJn.v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2