is alleen als er op staat „Het was van ons" tweede blad De jareu drukken U minder dan die Rheumatische Pijnen nbl'j'verwachting Hamea-Gelei TEXELSE COURANT ZATERDAG 25 APRIL 1959 KONINGINNEFEEST DE COCKSDORP EN EIERLAND Het is de bedoeling, dat De Cocksdorp n Midden-Eierland gezamenlijk het ko- "ninginnefeest zullen vieren. Verleden jaar is het feest gevierd in De Cocksdorp. Dit jaar heeft de buurt- commissie van Midden-Eierland de orga nisatie van het feest op zich genomen. Er staat een aantrekkelijk programma van kinderspelen op stapel, met als be sluit een film. Bij slecht weer zal alleen oe film gedraaid worden. Ook zullen er ballonnen opgelaten worden. Er zijn spelen voor alle leeftijden tot 15 jaar, dus ook voor de kinderen, die nog niet op school zijn. De spelen zullen gehouden worden op een terrein van ,,De Volharding". Daar er een uitgebreid programma af te werken is, moeten de kinderen 's mid dags om kwart over één aanwezig zijn. Bij slecht weer kunnen ze gebruik ma ken van de dienstbus van 14.20 uur uit De Cocksdorp. Voor vervoer naar huis zal dan gezorgd worden. S.V. TEXEL Programma voor zondag: 4e kl. A. KNVB: Schagen-JVC; Vios- Limmen, Zwaagdijk-Meervogels; BKC- De Zouaven; Texel-Hclder; VZV-LSVV. Afd. NH. Texel 2 is vrij Wel wordt in deze afd. een voor ons belangrijke wed strijd gespeeld, n 1. Hollandia T. 2-W. Waard 2. Junioren: HCSC b-Texel, he denmiddag, kwart over 2. Adsp.: Texel- De Cocksdorp. 4 uur. Handbal: Texel-WGW, 1 uur; Texel- JHC (jun.) 11 uur en Texel-WGW (adsp.) 1 uur. In Oudeschild zullen met ingang van heden ook bij de fa. Zegel aan de Nieuwe- weg de elftallen worden aangeplakt. Voor Texel 1 hangt het van deze uit slag af of ze zich op haar 3de plaats kan handhaven! Laten we hopen, dat de pro ductieve vorm weer teruggevonden zal njn. Het wordt, zo verwachten we, een spannende partij. Aanpakken Texel. We weten dat het kan, zorg dat het voor elkaar komt. Zowel junioren als adspiranten zullen alle zeilen bij moeten zetten; daar reke nen we dan ook op. Op Koninginnedag speelt Texel adsp. tegen Tex. Boys b op ons terrein. Zie Yoor opstelling het kastje. De returnwed strijd gaat dan op 2 mei. Het loopt voor de welpen-uitwisseling goed. Dat kan dus mooi worden, jongens! Drijf toch tenminste die pqnenuit Doe een bloedzuiverende kuur! Iedere morgen de kleine dosis Kruschen en ge voelt U een heel ander mens. 't Is of mét de pijn ook de jaren van U afvallen, naarmate Kruschen's heilzame werking zich aan Uw organen mededeelt. Begin morgen met Kruschen en gij zult al gauw ervaren, hoe goed 't U doet. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 26 april op om 5.22 uur en gaat onder om 19 54 uur. Maan: 29 april L.K.; 7 mei N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 25 apr. 10.09 en 22.31; 26 apr. 10.44 en 23.04; 27 apr. 11.18 en 23.35; 28 apr. 11.57 en 29 apr. 0.06 en 12.37; 30 apr. 0.48 en 13.31; 1 mei 1.47 en 14.43; 2 mei 3.07 en 16.10. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. TEXELAARS NAAR RUSLAND De familie H. Hillen Gasthuisstraat, Den Burg, heeft donderdag j.l. ons eiland verlaten voor een wel zeer lange reis, namelijk naar Rusland. Mevr. Hillen is in Rusland geboren. Zij ontmoette haar tegenwoordige man in Brunswijk, waar zij door de Duitsers te werk was gesteld. Ook werkten haar ouders in die Duitse stad. Zij traden in het huwelijk en vestigden zich in Neder land. Haar ouders kwamen tenslotte na allerlei ontberingen te hebben geleden weer in Rusland, Taganrog, terecht. Mevr. Hillen heeft haar ouders in veer tien jaar niet gezien, maar regelmatig bleven zij door briefwisseling van elkan ders wel en wee op de hoogte. Het zal in Rusland dus een blij weerzien worden. Ui-t en thuis zal de reis twee volle maanden duren. Het ligt voor de hand, dat de drie kinderen van de familie Hillen zich al heel lang op dit uitstapje hadden voorbereid. ,,Maar ik heb school werk meegekregen", zo vertelde ons de jongste zoon. GROEP DUITSE SPORTLIEDEN WEER NAAR TEXEL De Hasper Sportverein. Hagen-Haspe, West-Duitsland, heeft het vorig jaar in het kamphuis „Bos en Zee", De Koog, zo goed naar de zin gehad, dat de leiding van deze duizenden leden tellende ver eniging besloten heeft ook dit jaar weer naar het Vogeleiland over te steken. Van 4 tot 18 juli zullen zij met honderd man hun vakantie op Texel doorbrengen en evenals vorig jaar hopen zij weer ver scheidene sportwedstrijden van uiteenlo pende aard met de Texelse sportsmen te houden. Vorig jaar logeerden zij hier van 23 augustus tot 5 september, waaruit blijkt, de de vakantiespreiding inderdaad zodanig verschoven is, dat de Duitse gas ten vooral gedurende de maand juli ver wacht kunnen worden. STRAAT DOOR DE BOOGERD Ook de fraaie tuin „eD Boogerd", Ko- gerstraat. Den Burg, zal moeten worden opgeofferd aan het zich alsmaar uitbrei- deel van de straat „De Boogerd" gereed dende Texelse hoofddorp. Reeds is een gekomen en binnenkort zal deze straat door het bosje worden verlengd tot aan de Kogerstraat, recht tegenover het mo nument voor hen die vielen. Een boom, die op de hoek van de straat zou komen te staan heeft men intussen van het to neel verwijderd. Er schijnen plannen te bestaan om trouwens het hele rijtje bo men ter plaatse aan de Kogerstraat te rooien, hetgeen het stedenschoon overi gens niet ten goede zal komen! De aanleg van de te verlengen straat moet nog worden aanbesteed. Ook de Willem van Beierenstraat, die rond het Jan Dirksoord zal lopen, zal binnen afzienbare tijd worden voltooid. S.V. DE KOOG Alleen de adspiranten kwamen het af gelopen weekend in het veld en wel te gen Cocksdorp. Het werd een 21 zege voor onze jongens. Vandaag gaat De Koog a op bezoek bij Tex. Boys aDe wedstrijd begint om 4 uur De Koog 2 gaat naar Zeemacht 2 in Den Helder. De boot gaat als vanouds om 10.30 uur en de wedstrijd begint om 2 uur Willen de Kogers er even om den ken, dat ze in het „Ankerpark" moeten spelen? Dus niet in het Marine-sportpark De training voor de adspiranten is voorlopig vastgesteld op vrijdagavonds 7 uur. De senioren trainen voorlopig zater dagmiddags. Z AKENNIEU WS GROENTEWINKEL KOGERSTRAAT De firma Van Etten, Schagen, die sinds twee jaar iedere maandag de Texelse markt bezoekt, is voornemens binnen en kele weken een groentewinkel te openen in het pand Kogerstraat no. 11, Den Burg, eigendom van de heer A. v. d. Kerkhof. WORDT WEER BERIJDBAAR Destijds heeft men de Okusweg, liggen de tussen de Rommelpotsweg en de Ro- zendijk, Westermient, verhard met puin uit de van de kaart verdwenen Smitsweg, maar het middel bleek echter erger te zijn dan de kwaal. Momenteel is men dan ook bezig de stenen te verwijderen en de Okusweg weer in de natuurstaat terug te brengen, dat wil dus zeggen er een bruikbare weg van maken. Met ruigte en stro kan men veel bereiken, men zou al een belangrijke stap in de goede rich ting zijn door deze route te ontkuilen, want men kan aannemen, dat de Okus weg al vele autoveren heeft gekost. Dat de Okusweg in berijdbare staat wordt gebracht nog voor het hoog seizoen valt zeer toe te juichen omdat i ij een onderdeel vormt van het door de bossen lopende traject Den Hoorn-De Koog. Dit is nog altijd een der plezierig ste wegen van ons gehele eiland. Vooral de WV Texel is het Staatsbosbeheer dan ook zeer erkentelijk voor de activiteit, waarmede het toerisme ten zeerste ge baat zal zijn. BRIDGEN Uitslag laatste competitiewedstrijd: A.: 1. Echtpaar Jouwersma 66.67% 2. Mantje-Veenema 62.50% 3 tot en met 5: Echtpaar v.d. Heerik 47.92% mevr. Kooijman-Wessels 47.92% mej. Hattuma-Kok 47.92% 6. Bos-Gieze 41.67% 7. Echtpaar Van Sambeek 35.42% B.: 1 Bruin-Blom 64.17% 2. mevr. Wonder-Stolk 55 00% 3. Bakker-Brücher 50.00% 4 Dam-Dros 45.83% 5. Kellner-van Lente 45.00% 6 Backer-Raven 40.00% Slotfuif woensdag 29 april. KLAVERJASNIEUWS Allen, die laag gespeeld hebben, kun nen vanavond in De Koog voor herkan sing meedoen Ook diegenen, die dinsdag verhinderd waren. Dit zijn de hoogste spelers van de 1ste wedstrijd: Stolk-Winter 7409 pnt. Mevr. de Graaf-mej. N. Witte 6953 pnt. C. M. Room-B. Schilder 6895 pnt. J. v.d. Sterre-W. Brugmans 6852 pnt. Bink-v.d. Meer 6814 pnt. P. Vos-T. Eelman 6718 pnt. Mevr. Bugel-Winter 6654 pnt. Visser-Vondel 6557 pnt. Dames Visser en Vondel 6527 pnt. H. Snoek-P. Bruin 6486 pnt. Deze spelers komen a.s. dinsdag de beslissingswedtrijd spelen in 't IJsbeertje. LEPELAARS WORDEN BEKEKEN Broedplaats De Muy ten noorden van De Koog wordt regelmatig door toeristen uit binnen, en buitenland bezocht (Fran sen, Engelsen, Nederlanders). De lepelaars hebben er weer eer) in drukwekkende kolonie gesticht en eerst daags zullen de jongen ter wereld komen. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER ELIAS (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) GEEN CONSULTATIEBUREAU Men deelt ons mede, dat er a.s. woens dag geen consultatiebureau voor zuige lingen wordt gehouden. Zo heef dit toelichtend en geruststel lend Dokfersboek.dof gratis is in gesloten bij een Bobyderm Set, woorin olies voor een vorstelijke verzorging van Boby's tere huiaj* POLIO-INENTINGEN Op 27, 28 en 29 april a.s., telkens van 13.30 - 17.00 uur, zullen in het wijkge- bouw van het Witte Kruis te Den Burg wederom inentingen tegen poliomyelitis plaats vinden, en wel: A. Na-inenting voor: 1. De kinderen van de jaarklasse 1952, 1953, 1954, 1956 en 1957, die indertijd een oproep hebben ontvangen om in februari j.l. te verschijnen voor de derde injectie, doch toen niet zijn gekomen. Er wordt op gewezen, dat dit beslist de laatste ge legenheid is. Om misverstand te voorko men wordt medegedeeld, dat kinderen van deze jaarklassen, die in november j.l. de tweede injectie hebben ontvangen, eerst in mei a.s. voor de derde maal zullen worden ingeënt. 2. Kinderen van de jaarklassen 1945, 1946, 1947, 1948 en 1949, die indertijd een oproep hebben ontvangen voor de eerste injectie in maart j l. doch toen niet zijn verschenen. De reeds eerder ontvangen oproep dient te worden meegebracht, evenals een be drag van 1,voor de kosten. B. Tweede injectie voor de kinderen, ge boren in 1945, 1946, 1947, 1948 of 1949, die in maart j.l. de eerste injectie hebben ontvangen. Deze kinderen zullen evenals de vorige keer zoveel mogelijk in school verband worden opgeroepen De juiste opkomsttijd en de vertrektijden van de extra autobussen zullen wederom bij de oproepingen worden vermeld. C. Eerste injectie voor de kinderen, ge boren in 1958. De oproep, waarop de op komsttijd is vermeld, zal tijdig aan de ouders worden toegezonden. Men kan ge bruik maken van de volgende extra bus diensten: 27 april: Gewone dienst van De Cocksdorp via Eierland. Vertrek uit De Cocksdorp 16.25 uur, aankomst Den Burg 16.50 uur. Terug uit Den Burg 18.00 uur. b. Gewone dienst van Den Hoorn via P.H. Polder. Vertrek uit Den Hoorn 16.15 uur, aankomst te Den Burg 16.40 uur. Terug uit Den Burg 18.00 uur. 28 april: Extra dienst van Oost via Oosterend en De Waal. Vertrek van Oost 15.15 uur, van Oosterend 15.20 uur en van De Waal 15 25 uur. 29 april: y. Extra dienst van De Koog om 14.30 uur b. Extra dienst van Oudeschild om 15.10 uur. Men wordt verzocht, de oproep alsmede een bedrag van ƒ1,mede te brengen en zich zoveel mogelijk te houden aan de aangegeven tijd. PROGRAMMA KONINGINNEDAG TE DEN BURG De dorpscommissie Den Burg heeft het programma voor de koninginnedag als volgt gewijzigd en uitgebreid: 8 uur muziek van de toren. 9 uur Défilé van de lagere scholen en de padvindersgroepen langs de route Wilhel- minalaan - Waalderstraat - Binnenburg naar de Wezentuin. Hiei volgt een cere- moniëel vlaghijsen en een aubade aan de burgemeester. 10 - 12 uur Schoolsportveld: kinderspelen voor de klasse 1 t.m. 4 van de lagere scholen. Den Burg: knobbeltochten voor de klas sen 5 en 6 van de lagere scholen, georga niseerd door de padvindersgroepen. 1 30 uur Groeneplaats, opstelling kinder optocht voor route Zwaanstraat Molen straat - Gasthuisstraat De Zes - Rust- nuislaan - Jan Dirksoord - Kogerstraat - Binnenburg - Groeneplaats. 2 uur Puzzelrit voor de jeugd van het vervolgonderwijs, georganiseerd door de MAB-club. 3 uur Schoolsportveld, spelen kleuter scholen. 4 uur Speelweide, demonstratie gymna stiekvereniging Texel en demonstratie padvindersgroepen. 5 uur Speelweide, spuitbalwedstrijd door de brandweer. 8 uur Ceremonieel vlagstrijken door de gidsengroep. 8.15 uur Ontsteken van de Meierblissen. 8.30 uur Rondgang door het Kon. Texels Fanfarekorps en de drumband van de Gidsengroep. 9 uur Wezentuin. Cabaret door ulo-school 9.45 uur Groeneplaats, gezamenlijke tap toe door Fanfare en drumband. De dorpscommissie doet na gehouden cverleg met de beide rniddenstandsver- enigingen op de plaatselijke midden standers een beroep om hun zaken op Koninginnedag ten minste na 12.30 uur te sluiten. Voorts wordt op de burgerij een beroep gedaan op de Koninginnedag alom de vlag uit te steken en deze bij zonsonder gang weer in te halen. Speciale aandacht van de ouders wordt gevraagd voor de kinderoptocht, met ver sierde fietsen, autopeds, wagentjes etc., dan wel lopend. Behalve dat de kinderen meedingen naar een prijs zal de deelname ook be loond worden met een extra tractatie. Een leeftijdsgrens geldt voor de deel name niet. Wel behoeven de jongere kin deren uiteraard een geleide. De navol gende suggesties kunnen misschien de ouders nog tot inspiratie dienen: voor stellingen uit de sprookjeswereld; voor jaarsvoorstellingen, uitbeelding van kin derliedjes; feestvoorstellingen (circus- figuren, marskramers etc.), beroepsuit beeldingen, nationale of internationale voorstellingen. Deelname staat open aan groepen, pa ren en enkelingen. De versieringen kunnen zowel aan de vervoermiddelen, aan de kleding als bijv. ook aan bogen worden aangebracht. BOOTDIENSTREGELING i.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.55 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 10.30 16.00 18.25 van Den Helder- 9.20 11.30 17.15 19.35 FEUILLETON door HANOL SPOOR. 7 „Maar ik praat steeds over mezelf, en vergeet helemaal te vragen hoe jij het in het buitenland gemaakt hebt". Joke, die haar zorgen helemaal had uitgepraat, voelde zich honderd pond lichter, en liet de ernstige toon varen. „Veel gezien na tuurlijk, en een hele man geworden ook". „Waar een klein duinviooltje toch zeker heel blij om is?" Joke bloosde. Vroeger noemde Frank haar dikwijls zo. Het gaf haar een pret tige gewaarwording dat hij dit lievelings naampje niet vergeten was. Even keken ze elkaar in de lachende ogen, maar in tegenstelling met jaren ge leden was het nu Joke die het eerst haar ogen neersloeg. De grote jongen, die zich in hun jeugd als een goedzak had laten drillen en regeren, stond daar stoer en sterk. Het was nu zijn beurt om enigszins beschermend te kijken. „Frank", zei Joke verschrikt, „ik moet naar huis. Moeder zal met weten waar ik blijf". „Ik loop met je mee, vanavond zullen we samen naar jullie komen". „Samen?" vroeg Joke verrast, en voelde zich duizelig worden. Frank glimlachte. „Ik zal zo vrij zijn om mijn vriend aan jullie voor te stellen. Paul zal best in de smaak vallen, en hij kan boeiend vertellen". Al sprekend waren ze de richting van Joke's huis ingeslagen. „Ik zal ook je ouders dankzeggen voor alles". „Zij zullen van geen dank willen weten. Burenhulp is hier een ongeschreven wet". Ze waren bij 't tuinhekje aangekomen. „Tot vanavond dan, Frank". Licht als een veertje liep Joke op het huis af. Dilo, nu van de riem verlost, holde haar vooruit. „Fijn kind", mompelde Frank. „Zo fris en eenvoudig". Hij draaide zich om, en bedacht dat hij nu nog steeds niet de zee had gezien Dan nog maar eens die rich ting uit. Paul moest zich nog maar een ogenblikje redden, want als hij eenmaal in de tuinderij terug zou zijn, kwam er van wandelen niet veel meer. Opgewekt liep hij het duinpaadje weer af. HOOFDSTUK IV Tegenstellingen Joke stapte voor de deur uit haar klompen en trad de keuken binnen. Het was een ruime, gezellig ingerichte woon keuken. Het was er licht en fris. Een groot raam gaf uitzicht op de tuin en de bovenhelft van de in tweeën gescheiden deur stond bijna altijd open. De tafel was reeds voor het ontbijt gedekt. „Laat terug, hè moeder", zei Joke. Bij na juichend liet ze er op volgen: „ik heb Frank gezien; we hebben wat staan pra ten. Vanavond komt hij hierheen met zijn vriend". Haar moeder liep bedrjvig heen en weer. Zij was iemand die onmiddellijk ieders sympathie opwekte door haar keurig uiterlijk en haar milde glimlach. Hoewel ze niet van het dorp afkomstig was zij was in een stad grootgebracht had zij zich volkomen aan het lande lijke leven en de streek aangepast. Joke had een grote verering voor haar moeder, en legde zich bijna altijd bij haar beslis singen neer. „Dat is gezellig voor Frank, dat hij een vriend heeft meegebracht. Dus dan wordt het daar weer een mannenhuishouding, net als vroeger bij oom Aai. Ik ben nieuwsgierig hoe lang de jongemannen dat zullen volhouden". Ze deed alsof ze de plotselinge ver warring van Joke niet merkte. Het deed haar genoegen te zien dat bij de eerste ontmoeting de oude vriendschap hersteld was. Ze wist, dat Joke ondanks haar jeugdige leeftijd, de mensen goed wist te beoordelen, en was blij dat dit niet in Frank's nadeel was uitgevallen. Ze had vele jaren zo'n beetje over Frank ge moederd en het zou haar gespeten hebben als de oorlogsjaren voor Frank verder felijk waren geweest. Wie zou bijvoor beeld van Mia verwacht hebben dat men haar zo volkomen gedemoraliseerd zou terugzien Ach ja, het kind was vroeger al door en door ijdel en zo jong nuffig. Werd ze daarin ook niet gesterkt door haar moe der, die zelfs in de vakanties tijdens het spelen in de duinen de mooiste kleren nog niet goed genoeg voor haar kind vond. Het kleine ding kon toch al zo'n hautain snuitje trekken. Nu was ze hier, als het ware gevlucht voor zichzelf. „Joke, ga jij even een kopje thee bij Mia brengen. Ze zal wel weer lang blijven liggen; ze begrijpt nog steeds niet dat de natuur 's morgens vroeg op haar mooist is". Zuchtend ging ze verder: „we moeten nog maar een poosje geduld met haar hebben, al was het alleen maar terwille van haar moeder. Wat een verdriet moet die vrouw al gehad hebben. Mij dunkt, aan haar schrijven te merken, moet er heel wat gepasseerd zijn". Joke maakte de thee klaar, en legde er een beschuitje bij. Terwijl ze naar boven ging riep haar moeder haar na: „verkleed je meteen, kind. Of moet je vader nog in de tuin helpen9" „Nee moeder, ik had mijn overall aan getrokken omdat ik ging zwemmen. De ontmoeting met Frank heeft me opgehou den, anders was ik al gekleed geweest". Neuriënd ging Joke verder, en trad een gezellig, licht kamertje binnen. „Wordt eens wakker", riep ze aan Mia, waarvan niets anders te zien was dan een verward hoopje zwart haar. Joke zette de thee op het nachtkastje, en trok plagend aan een zwarte krul. „De zon staat al uren haar goud uit te delen, en jij hebt er nog niets van genoten". Er kwam beweging in het bed. Met een zucht werden de dekens wat opzij ge schoven en het mooie, maar slaperige ge zichtje van Mia werd zichtbaar. Slaap dronken kwam ze overeind. Ze plaatste een kussen in de rug, en bleef verder rustig zitten afwachten. Blijkbaar was ze altijd gewend om bediend te worden. Er was geen groter tegenstelling tussen twee meisjes denkbaar, en dat lag niet alleen in het grote kleurverschil van haar. Joke, evenwichtig en beheerst, met een oprechte, zuivere oogopslag. Mia, een en al ongedurigheid, met een onbeheerst temperament. Mia geeuwde ongegeneerd. „Ik heb geen trek hoor Joke, je komt veel te vroeg. Ik ontbijt in de stad nooit vroeger dan een uur of tien". Charme voor Uw handen Tube 95 ct 1 Ze keek mistroostig rond. „Ach heden, straks dat gewurm weer in dat kleine waskommetje Iedere morgen heb ik de grootste moeite om de vette nachtcrème van m'n gezicht te krijgen. Hoe wennen jullie dat toch zonder waterleiding?" Joke keek glimlachend naar het on tevreden gezicht van hun gast. Mia was vooral in de morgen niet op haar best. „Stromend water genoeg, hoor. Eerst ae pomp met het heerlijk frisse duinwa ter, en heb je daar niet genoeg aan, dan kun je altijd nog naar zee. Je kwam hier om je vermoeide gezicht wat op te fleu ren, en dan moet je zoveel mogelijk de vrije natuur in". „Als ik het maar lang genoeg volhoud. Je weet hoe wispelturig ik ben. Ik kan je niet zeggen hoe ik op 'n gegeven moment naar de rust en de vrede van hier ver langde. Nu ben ik hier, en ik verveel me dood. Ga ik weer naar de stad, dan zit ik zo weer in het avontuur, enwil ik er weer uit". „Apropos, is er van thuis al antwoord op de brief van je moeder?" „Ja, gisteravond; je was niet thuis. Je hebt gezegd dat je er de voorkeur aan geeft je eigen gang te gaan, dus hebben we niet op je gewacht" Mia's ongeduldige natuur kreeg al weer de overhand. „Ja, vooruit maar kind, maak niet zo'n soesa". (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3