Cjroen c/tmrL-Jexelin het harL, Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij 3oekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 rOENSDAG 29 APRIL 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7348 COURANT Verschijnt woensdags en xalerdags Bank: R'daxnse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart, -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Morgen viert onze Landsvrouwe haar vijftigste verjaardag. Alom wordt ook op ons eiland dit heuglijke feit gevierd. Lang leve de Koningin! POLDERS PROFITEREN VAN BETERE ONTWATERING Het Noorden, de Prins, Hoornder Nieuwland en de Kuil profiteren thans van een betere ontwatering. Deze werk zaamheden werden in ruilverkavelings- verband uitgevoerd. Een ingeland van polder Het Noorden merkte op: „Onze polder kwam altijd wat achterop, we hadden met een teveel aan vocht te kampen doordat de ontwa tering veel te wensen overliet. Thans hebben we daar het waterpeil in de hand en dit komt de grond uiteraard len goede: de temperatuur is gunstiger en het zoutgehalte zal ieder jaar afne men. Dit laatste dank zij de in de water lopen aangebracht stuwen, die er voor zorgen, dat het brakke water, dat naar zee moet afvloeien, niet meer in de pol dersloten terugkeert. Hieruit vloeit weer voort, dat de grond minder snel zal uit drogen. Ja, de grond kan meer gaan op brengen en het land wordt dus vanzelf sprekend ook meer waard! Een andere stem was die van een landbouwer uit de Prins Hendrikpolder. Hij zei, dat de Prins een jaar of vijf ge leden al behoorlijk vergraven was ten behoeve van een betere ontwatering. Het waterpeil werd zodoende al min of meer beheerst. Dit kon overigens nog weer belangrijk worden verbeterd door de bouw van een nieuw gemaal. Het water loopt nu niet eerst in een molenkom, maar wordt direct in zee gestuwd. Voor heen kon je alleen lozen als de water stand van de Waddenzee dit toeliet, thans kan de Prins Hendrik Polder haar overtollig vocht ieder uur van de dag (en de nacht) kwijt. Wat de verkaveling aangaat, de Prins is een jonge polder en zodoende kon worden volstaan met het aanbrengen \an nieuwe kavels in het achterste ge deelte, maar daar was verkaveling dan cok urgent. Dit werk is, aldus onze zegsman, die verklaarde ongetwijfeld namens de gehele agrarische sector van het betreffende gebied te spreken, tot ieders volle tevredenheid opgelost. „Ze zijn unaniem tevreden". In het overige deel van de P.H. Polder behoefden geen opvallende wijzigingen in de kavels te worden aangebracht. De poldertjes Hoornder Nieuwland en De Kuil kregen een deugdelijke weg: in het Nieuwland werd n.l. de Watermo- lensweg verbeterd en in De Kuil de DOOPSGEZINDE ZUSTERKRING HAD HEERLIJKE REIS Gisteren heeft de zusterkring van de Doopsgezinde gemeente Texel een tocht naar Friesland gemaakt. Aan de over kant van de Afsluitdijk werd het gezel schap begroet door mevr. ds. T. Blanks- ma-van der Zwaag, die zich terstond als gids opwierp voor de excursie door het mooie land der Friezen. De TESO-bus reed door het Gaasterland, waar o.a. Makkum werd bezocht. In Bolsward werden de Texelaars welkom geheten door de Doopsgezinde zusterkring al daar, die als gastvrouwe optrad. Ook werd nog een kijkje genomen in de nieuwe woonplaats, Pingjum, van onze vroegere predikante. Met de laatste boot arriveerden de dames weer op 't eiland. Kuilderweg. In beide poldertjes werd ook het waterlozingsprobleem afdoende opgelost. Reeds kon zeven-achtste deel van het water automatisch naar de Prins Hendrikpolder worden gedirigeerd en door het plaatsen van een pittig motor tje in het Hoornder Nieuwland is thans ook afvloeiing van het restant aan over tollig vocht mogelijk geworden. Dat mo tortje beheerst een terrein van ongeveer 20 ha., welks onderbemaling nu goed kan worden behartigd. DRIFTIGE DRINKEBROERS Twee bezoekers van het Stoomboot koffiehuis wisten opeens niet meer wat ze in hun dolle drift deden. Ze verbrij zelden glazen en flessen, zwaaiden angstwekkend met stoelen en daarbij moest o.a. de juke-box het ontgelden. Er werden klappen uitgedeeld en tenslotte belandde het duo op het havenplein, waar de gealarmeerde politie proces verbaal opmaakte. DE LAMMERTIJD OP TEXEL Momenteel ziet men overal op het eiland de dartele lammeren rondhup pelen. Over enkele weken, dinsdag 19 mei (Pinkster Drie) zal de eerste lam- rrerenmarkt worden gehouden, de dar tele lammeren zullen tot koopwaar zijn gedegradeerd en op de Groeneplaats on der het jong geboomte van eigenaar ver wisselen. In wolveehouderskringen rneent men, dat dit jaar nog iets meer lammeren zullen worden aangeboden dan vorig jaar, toen 13.000 dieren op de zes grote lammerenmarkten werden ver handeld. Er zijn weliswaar nogal wat oude schapen opgeruimd, maar daaren tegen hebben heel wat enterlingen voor nieuw bloed gezorgd. Over de sterfte liet men zich niet pes simistisch uit. Ieder jaar weer worden op ieder bedrijf verliezen geleden, op het ene bedrijf zijn die verliezen het ene seizoen groter dan op het andere bedrijf, maar over het algemeen schijnt het dit jaar met de sterfte nogal los te lopen. Het niet ongunstige weer regen is altijd 'n boosaardige vijand van het jon ge wolvee staat daar natuurlijk mede in verband. Over de prijs, die voor de lammeren zal worden gemaakt is men ook in zekere mate optimistisch: men verwacht n.l. een wat betere prijs dan in 1958. Ook de wol brengt meer op. SPORTNIEUWS SVC De adsp. speelden zaterdag aan Den Burg tegen de adsp. van Texel en ver loren met 21. Zondag speelden twee combinaties op het SVC-veld tegen el kaar. Het is een zeer goede oefenwed strijd geworden. Er weid hard voor de overwinning gevochten. De in wit ge stoken combinatie bleek de stekste: 54. Vooral het spel van die combinatie opent perspectieven voor de toekomst. Hedenavond om 7 uur spelen de adsp. thuis tegen Tex. Boys en de senioren worden verwacht met hakkers om de bomen even te wieden. Niemand ont trekt zich daaraan, hè! Dat spreken we even af! OUD-TEXELAAR HELPT MISDEELDE JEUGD De eerwaarde broeder Eduard (Cor Witte, voorheen „Groenendaal", De Westen), thans werkzaam in het Kinder tehuis te Harreveld, hoopt dat alle Texe laars dit stukje met bijzondere aandacht lezen en er gunstig op reageren, want hij doet hiermede een oproep om hem te helpen aan spelen, leesmateriaal (illus traties b.v.), kortom alles, ja alles, wat maar met ontspanning te maken heeft. 1 Een briefje naar de familie Fr. Witte, I „Groenendaal" en het wordt prompt af- I gehaald. Broeder Eduard is al in bijna zes jaar niet op het eiland geweest en hij hoopt, dat hij, met Pinksteren naar Texel reizend, daar een partij artikelen I aantreft, die niet te sjouwen (maar wel te showen!) zal zijn. Hij gaf ons een advertentie op, maar de tekst is ons ontschoten. Enfin, voor de padvinders hebben we onze kolommen ook (met succes) wagen wijd opengezet en dus zal dit bericht het ook wel doen, temeer omdat er altijd artikelen blijven bestaan die wij of onze groter geworden kinderen niet meer ge bruiken. Nu is het menen wij, niet de bedoe ling, dat U kinderpopjes klaar legt of rammelaars: broeder Eduard heeft de leiding van knapen van 12 tot 15 jaar en die kun je wellicht beter een stevige voetbal in handen spelen, om maar iets te noemen. Of tennisrackets. Bij slecht weer lezen die jongens graag en de lite raire kant vergeten we dus evenmin! De jongens kunnen als dat zo uitkomt, lees materiaal zelf inbinden. Losse jaargan gen zijn dus ook welkom De kinderen, die aan de goede zorg van Harreveld zijn toevertrouwd hebben stuk voor stuk een moeilijk leven achter de rug. Ze komen uit gezinnen die om velerlei redenen uit elkaar geslagen zijn. Het gaat er nu om de gedupeerde jeugd betere levenskansen te geven en hen \ooral een onbezorgde jeugd te ver schaffen. Natuurlijk willen vele Texelaars daar graag aan medewerken!! TEXELSE MARKT Maandag werden aangevoerd: 15 biggen en schrammen 6580; 8 koeien 8501100; 8 fokkalveren 100 160; 35 nuchtere kalveren 4085; 1 pink plm 500. VROEDSCHAP KOMT BIJEEN De Texelse gemeenteraad komt weer bijeen op maandag 11 mei a.s. TEXELAARS GAAN EMIGREREN De laatste tijd hebben twee ongehuw- oe Texelaars de wens te kennen gegeven naar Australië te willen emigreren, ter wijl een Texels gezin voornemens is zich in Nieuw-Zeeland te vestigen. VAN HARLINGEN NAAR TEXEL Maandag heeft de Dokter Wagemaker de leerlingen van de Steenwijker ulo naar Oudeschild gevaren. De *zee was interessant en het uitzicht zeer helder, zodat de jongelui een leuke tocht gehad hebben. Tot zaterdag blijven zij op Texel, waar een hecht contact zal wor den gelegd met de ulo van ons eiland. REDDERS OEFENDEN Zaterdagmiddag werd door het per soneel van de Nrd. en Zd. Holl Redding Mij. een oefening met het „Wipper- toestel" gehouden. Daar er reeds tenten in de duinen staan, kon de lijn niet af geschoten worden maar werd deze uit gelopen. Zo kon men toch de oefening met de z.g. „broek" maken. Door overlijden van de heer Tj. Alder- lieste is in de opengevallen plaats in de Commissie van bovengenoemde maat schappij, de heer M. Mantje, bosbouw kundig ambtenaar bij het Staatsbosbe heer, benoemd. DE KOOG HERDENKT DE GEVALLENEN Maandag 4 mei a.s. zullen over het gehele land de Dodenherdenkingen plaats vinden. Ook te De Koog zal dit gebeuren. Namens de Oranjevereniging wordt verzocht allen hier zoveel mogelijk aan deel te nemen. Is dit niet het minste wat we voor hen, die hun leven voor onze vrijheid gaven, kunnen doen? Eén enkel ogenblik in gepaste eerbied aan hen denken? Laten de ouderen komen, maar ook de jongeren, opdat zij niet vergeten. Dit jaar wordt de dienst in de Ned. Herv. kerk gehouden. Wie deze zal lei den is nog niet bekend. „Advendo" en het kerkkoor zullen gezamenlijk een paar liederen ten gehore brengen. KLAVERJAS IN DE KOOG Zaterdagavond werd de eerste klaver- jaswedstrijd, georganiseerd door de heer Langeveld, ,,'t IJsbeertje" te De Koog gehouden. De belangstelling was groot. 18 paren namen er aan deel Zij, die nog maar eenmaal gespeeld hadden, konden maandag j.l. hun tweede partij spelen, terwijl gisteravond de einduitslag be kend zou zijn. Voor deze wedstrijden werden prijzen beschikbaar gesteld, o.a. door de firma Kooiman, „E.T.A." TEXELSE SPORTDAG De Texelse Sportdag wordt dit jaar gehouden op Hemelvaartsdag op het ter rein van S.V. Texel. Aller aandacht wil len we nog weer eens vestigen op de op tocht die start vanaf de Hollebol en via Weverstraat, Kogerstraat geleid wordt iangs de rusthuizen en via Parkstraat en Schilderend naar het veld. De medewerking van alle clubs is no dig om hier een massale demonstratie van te maken. Gymnastiek- en voetbal clubs worden daarom met een afdeling verwacht, begeleid door een jeugd- leider, eveneens in sporttenue. Brengt ook iedere club haar vlag mee? In het programma is zoals alle jaren een veldloop opgenomen met vrije deel- name. Verder een welpenwedstrijd S.V. I Texel-rest Texel en een Texels Junio renelftal, waarvoor de tegenstander he laas nog met bekend is. De handbaljunioren van S.V. Texel zullen een comp.-wedstnjd spelen en zo als U weet, zijn deze meisjes hard op weg naar een kampioenschap. Dit alles aangevuld en afgewisseld met gymnastiek te verzorgen door de gezamenlijke gymnastiekverenigingen kan ons weer een goede Sportdag bren gen. NAAR HET ZIEKENHUIS Mevr. Beumkes-Haasnoot kwam in Den Hoorn op de stoep van de winkel „De vrolijke trekker" van de fam. Roe per zo ernstig te vallen dat zij met een armfractuur in het ziekenhuis moest worden opgenomen. „HET MASKER" HAD VOLLE ZAAL De toneelgroep „Het Masker" bracht zaterdagavond in het „Loodmans Wel varen" te Den Hoorn het toneelstuk „De martelgang van Kromme Lindert". Het publiek kon genieten van uitnemend spel. FILM IN DEN HOORN Het dorpsbestuur van Den Hoorn zal woensdagavond in de „Waldhoorn" de prachtige film „Lili" met Leslie Caron en Mell Ferrer in de hoofdrol laten ver tonen. Aanvang 8 uur. Entree 0,80; leden 0,50. Gezinnen die zich nog willen aanslui ten als lid kunnen zich bij het bestuur opgeven. Z AKENNTEU WS FA. KLOMP MODERNISEERDE WINKELPAND Wellicht weten de oudere Texelaars er nog van, dat op een groot gebouw, in bet hart van Oudeschild, de naam „Ze ven Provinciën" stond. Het was een hotel, waarin o.a. Michiel De Ruyter ge logeerd heeft. In zijn boek „Texel" schrijft de heer J. A. van der Vlis „Dit logement, waarvan de naam in het te genwoordige café bewaard is gebleven, zal menigmaal de hoge doch eenvoudige gasten herberg verleend hebben. Het oude hotel is nog niet zo heel lang gele den afgebroken, een eeuw geleden wees men er de vreemdelingen nog de kamer, waar Hollands eerste zeeheld dikwijls overnachtte". We zijn dan ook niet naar Oudeschild gegaan om er met het verleden te kun nen worden geconfronteerd: de breek- en verbouwlustige ondernemers hebben nooit veel last van overgevoeligheid ge had en altijd de praktische belangen voorop gesteld. Zo werd dit hotel aan de tijd aangepast. Er kwamen geen logeer gasten meer. maar wel wilde men er een kaartje leggen of een biljartbal stoten. Toch heeft het café de deur moeten sluiten; wellicht werd te veel concurren tie ondervonden van de café's aan de naven zelf, terwijl de Oudeschilder jeugd, in het bezit van een fiets in een wip over de Nieuwe weg in Den Burg zat. Het gebouw kreeg een geheel andere bestemming: het werd een bedrijfspand en momenteel wordt het bewoond door de familie J. Klomp, die de winkel een dezer dagen gemoderniseerd heeft. Meer ruimte en dus meer gelegenheid om de gevoerde artikelen ten toon te stellen. De Supralux verven springen daarbij allereerst in het oog, maar je kunt er ook kinderspeelgoederen, souve nirs en huishoudelijke artikelen verkrij gen. Natuurlijk ook behang en alles wat de zelf-schilder maar hanteren wil. De moderne toonbank heeft een ver lichte vitrine. Ook kwam er een moder ne deur. Glas in lood? Het heeft er alle schijn van, maar dit is nu de nieuwe uitvinding, die glasstrip heet. Goedko per en toch even gezellig Is het een wonder, dat al meer moderne woningen hiervan voorzien worden? De familie Klomp heeft natuurlijk zelf geschilderd, maar het timmerwerk werd uitgevoerd door de firma A. Blom en Zoon. Toen ze zich zes jaar geleden in Oudeschild vestigde was er al gauw 'n verlangen de zaak te moderniseren. „We zijn blij, dat we dit nu gedaan hebben, want je merkt het al aan de winkelver koop", aldus vertelde ons mevr. Klomp, die erg veel voor dit werk voelt. DE PROEFKLASSE VAN DE H.B.S. Om de ouders van a.s. leerlingen van de H.B.S. nog eens duidelijk te maken, wat hiermee bedoeld wordt, volgt hier rog eens een beschrijving van de z.g. proefklasse. Alle leerlingen, die tot de le klas van de H.B.S. toegelaten willen worden, moeten zich onderwerpen aan een wet telijk voorgeschreven toelatingsonder zoek. Gewoonlijk ging dit in de vorm van een schriftelijk examen, dat twee dagen duurde en waar opgaven ge maakt moesten worden over Nederland se taal, rekenen, aardrijkskunde en ge schiedenis; in twijfelgevallen werd daar na ook nog een mondeling examen af genomen. Deze vorm van onderzoek heeft bepaalde bezwaren, die een exa men als zodanig aankleven. Men heeft gemeend die bezwaren op te heffen, door het onderzoek de volgende vorm te geven. De candidaten worden tot een of meer klassen gevormd, die van een aan tal leraren (leraressen) les krijgen in de vier bovengenoemde vakken, gedurende een aantal middagen. De lessen worden mondeling en schriftelijk overhoord en lot slot worden proefwerkjes gegeven. De leerlingen worden beoordeeld naar hun oplettendheid in de klas, hun mon delinge antwoorden, hun schriftelijk werk, kortom naar hun hele houding in de proefklas. Daarnaast wordt ook ern stig rekening gehouden met het advies, dat het hoofd van de lagere school geeft. Het is natuurlijk noodzakelijk, dat de candidaten de proefklas geheel mee maken en geen dag verzuimen. In verband met de organisatie dient de aanmeldingzo spoedig mogelijk te geschieden: a. door de ouders persoonlijk op de HBS b. door schriftelijk of telefonisch (588) een aanmeldingsformulier bij de H.B.S. aan te vragen. GEHRELS-DIPLOMA BEHAALD De heer C. Rijf, Den Helder, direc teur van het Koninklijk Texels Fanfare korps, deed met gunstig gevolg examen voor het Gehrels-diploma, waardoor hij thans gerechtigd is als leraar op te tre den bij de opleiding van adspirant- musici volgens de z.g. Gehrels-methode. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Donderdag 30 april Den Burg, De Koog. Oosterend, Zd.- en Midden-Eierland: Viering Koninginnedag Vrijdag 1 mei Den Burg, „De Oranjeboom", Meifeest SPAAR DE BROEDVOGELS Aan de overkant (Veluwe b.v.) ziet de weggebruiker langs de wegen wel bor den staan met het verzoek aan het ver keer eventueel overstekend wild te ont zien. Op Texel en met name in de om geving van de broedterreinen. worden ieder voorjaar weer tientallen broed- vogels doodgereden. Van de week viel in polder Waalenburg een tureluur als slachtoffer van het snelverkeer. De Ver eniging tot bescherming van onze vogels zou er goed aan doen langs die wegen bordjes te plaatsen met het verzoek de snelheid van de gemotoriseerde voer tuigen te beperken tot heil van de ge vederde vrienden. PROGRAMMA KONINGINNEDAG OOSTEREND Hier laten wij nogmaals het program ma voor Oosterend volgen: 9.30 uur met muziek (Excelsior) naar het feestterrein, gelegen achter de School met de Bijbel; 10.00 - 12.30 uur Kinderspelen; 14 00 - 17 00 uur Volksspelen: 1. koppel wedstrijd (hindernislopen), 2. kruiwa genrace, 3. voetbalwedstrijd voor heren boven de 50 jaar, 4. kussengevecht. Voor de volksspelen inleggeld 25 ct. per persoon. 19.30 üur Rondgang door het dorp van de muziek. Na afloop taptoe. Bij goed weer né de Meierblis Strijd om de man en om de vrouw. Opgave voor de diverse spelen op het terrein bij de leden van het Dagelijks Bestuur der Feestcommissie. Bij slecht weer draait voor de kinde ren een geluidsfilm in het Gebouw voor Chr. Belangen. KONINGINNEDAG ZUID-EIERLAND Ook de Zuid-Eierlanders zullen mor gen de 50ste verjaardag van onze Konin gin feestelijk vieren. 's Morgens vanaf half 10 zal in het Vliegveldgebouw voor alle kinderen van 4-14 jaar een sprookjesfilm vertoond worden met daaraan verbonden enige tractaties. Om de kosten te dekken wordt een vergoeding gevraagd van 35 cent per kind. Om half 2 volgen Volksspelen voor ouderen: bromfietsen met hindernissen, kruiwagenrace voor paren enz. Deze worden op het Vliegveldterrein ge houden. s Avonds half 9 ontsteken ze de Meierblis, gelegen tegenover de school. Na de Mierblis strijd om de man en de vrouw, ook op het vliegveldterrein. Zuid-Eierland eindigt deze dag met een gezellig samenzijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1