Tot vrijdag a.s. wedstrijdfoto's Vlaggen Fabr. aardappelen 65 }eze weeft bij' CAAKS prima kalfsvlees gesloten Texelse Bakkers is heden afwezig „FORMOSA" Inlevering Landbouwvakan- tiebonnen'58-'59 Gebruikte stenen Eersteling met pracht spruit De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. drachtige koeien en vaarzen ia fllli Thalux Fa Frans Zegel Kz. enige ha los weiland eigenheimers poters kunnen Uw worden ingezonden DE GRAAF SCH00RL donderdag de gehele dag GESLOTEN. TEXTIELHUIS ZEGEL FEESTWEE Kt 7 artikelen m. gratis oranjeknots VENEZIA LIMONADE 55 Lunchschotel van de week DUBBEL ZEGELS 1 Grote ONTBIJTKOEK en 22 zegels56ct AZIJN 48 ct' 1.55 25cie Staat ter dekking Nico van Stegeshof Nu extra voordelig vet gerookt spek Cor de Jong, Oosterend IJzersterke sandalen met extra voetsteun Mantje's SchoenhaDilel De gelukkige bezitters van onze kassabonnen MANTJES SCHOENHANDEL A. Groenewegen en F. Onverwagt Rijkshogereburgerschool Texel Donderdag a.s. zijn wij de gehele dag GESLOTEN. Electrohuis Bakker. TENNISFRAMES SPORTSHOP TENNISKLEOING TENNISSCHOENEN DITO ELECTROHUIS BAKKER Bezoekt het 1 mei feest 45 cent per rol TIMMER'S BAKKERIJ DESKUNDIGEN CONFEREERDEN MET „T.E.S.O." OVER 'T HORNTJE Gisteren hebben deskundigen op nau tisch terrein met de directie en de raad van commissarissen der N.V. Texel's Eigen Stoonmboot Onderneming gecon fereerd in verband met de toekomstige kortere verbinding, die door de aanleg van een haven aan de zuidoostpunt van Texel, 't Horntje, mogelijk zal worden. Aan deze conferentie namen deel des kundigen van het waterloopkundig labo ratorium te Wageningen, de arrondisse- mentsingenicurs van dc rijkswaterstaat te Hoorn en Alkmaar en de havenmees ter van IJmuiden. In totaal hebben twaalf experts met de TESO geconfereerd. Men begrijpt dat het hier zuiver technische problemen betrof: TESO zal voor een nieuw schip zorgen, de rijkswaterstaat voor de haven. Ook de aanleggelegenheid te Den Helder zal ri goureus verbeterd c.q. aangepast moeten worden aan het nieuwe materiaal, een boot met koplading. Gistermorgen om acht uur voer de Dokter Wagemaker naar Den Helder om daar de ingenieurs aan boord te nemen. De toekomstige kortere verbinding zou gisteren reeds door de Dokter Wagema ker worden gevaren, opdat men de pro blemen op de keper zou kunnen be schouwen. „De komst van de experts bewijst, dat er met ernst aan de toekomstige ver binding wordt gewerkt", aldus merkte een der TESO-voormannen op. TE VLAARDINGEN BENOEMD Mej. G. Dros, sinds 1950 onderwijzeres aan de o.l. school te Oudeschild, is be noemd tot onderwijzeres aan de Her vormde Koningin Wilhelmina-school te Vlaardingen. OOK FEEST IN DEN HOORN Ook de bewoners van Den Hoorn en wijk H gaan feestvieren. De scholieren worden om 9 uur op het schoolplein verwacht. De kleuters krijgen een pop- penkastprogramma met tractaties. Om twee uur wordt in „De Waldhoorn" voor de bejaarden van zestig jaar en ouder, v/oonachtig te Den Hoorn, de Prins en De Westen, een gezellige middag geor ganiseerd. De commissie hoopt, dat alle bejaarden de Texelaar lezen en hier dus van op de hoogte zijn. 's Avonds natuurlijk het feest van de meierblis en dan zal het fanfarekorps D.E.K. een taptoe houden. Het lag eerst in de bedoeling op ko ninginnedag de prachtige film „Lili" te vertonen, maar deze wordt door omstan digheden reeds hedenavond gedraad. HUIZE „IRENE" NAAR DE BOLLEN Maandag hebben de bewoners van Huize „Irene" een heerlijke tocht naar de Overkant gemaakt, waarbij een be zoek aan de bloeiende bollenvelden en de Keukenhof het hoogtepunt vormden. VEERTIG JAAR BIJ P.T.T. De heer C. Eelman, De Waal, her denkt op vrijdag 8 mei het feit. dat hij vóór 40 jaar als postbesteller in dienst trad bij de P.T.T. GEMEENTELIJKE PERSONEELS VERENIGING KWAM BIJEEN Maandagavond heeft de gemeentelijke personeelsvereniging met 68 leden en huisgenoten in hotel Texel een kien- avond gehouden, gevierd mogen wij wel zeggen, want de stemming was tip-top, hetgeen mede te danken was aan de zeer vele prijzen. Het had er alle schijn van, dat het bestuur besloten had de stevige pot nu maar eens te gaan verteren, doch zo ver is het niet gekomen. TEXELAARTJES „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Oude kippen te koop gevr. W. C. Veeger, Wes- termient, Tel. 493 Wilt U uw huis in de zomer verhuren? Wij verzorgen uw advert, in Duitse bladen. BOLREK, Koningsplein 1, Amster dam. Tel. 32364. Cm7 Te koop goed onderh. Sparta bromfiets '57. De Waal 28 Te k. z.g.a.n. damesmotoroverall, m. 42 en ronde tafel (v. eet kamer. Bevr. na 6 uur Peperstr. 42, Oosterend Gevonden bl. basket balschoenen. Terug te verkr. bij S. Zijm, Den Hoorn, Klif Te k. 4 jonge ganzen. F. v.d. Gracht, Beatrixlaan 38 Te k. 2 inmaakpotten en 1- en lV2-liters weck flessen. C. Schaatsenberg Hermanshoeve B 147 Te k. wegens overcom pleet 4 fauteuils, i. g. st. C. P. Burger, Groenepl. 9 Tegen adv.kosten verkrijgbaar jonge hond (rattenvanger). G. van Groningen, P.H. Polder. Tel. 208 Den Hoorn Te k. nette kinderwagen en kinderstoel. Singel 285, Oudeschild Te k. BSA met zijspan. Nic. Rijk, De Koog Voor billijke prijs te huur of te koop gebouwtje of bergplaats 4 x 7V2 meter bij de haven, voor alle doeleinden geschikt. J. Bas, Gollards Rustoord, Den Burg Met blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon ei broertje Jan Reinder. Th. van der Laan J. van der Laan-Tel Anneke Hoeve „Zeeburg", De Cocksdorp, 27 april 1959. Dankbaar en blij geven wij kennis van de ge boorte van ons doch tertje en zusje Anna Cornelia R. van Sijp-Barhorst Jac. van Sijp Carl Joke Witse Zuid-Eierland E 60f, 26 april 1959. Klaas Kluft en Aafje Wiering geven U kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 1 mei a.s. om 10.30 uur ten gemeente huize te Den Burg, Texel Kerkelijke bevestiging om 11 uur door de wel eerwaarde heer Ds De Lange in de Gereform. Kerk te Den Burg. Alkmaar, Omval 51. Den Burg, Elemert 16, 13 april 1959. Receptie op de trouw dag van 12 tot 13 uur in Hotel „Lakeman" te Den Burg. Toekomstig adres: Vlas straat 17, Kreileroord. Voor de grote belang stelling ons betoond, bij de viering van drie 12l/s_ jarige echtverenigingen, op 16 april 1.1., onze har telijke dank. Fam. Veeger Met blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon en broertje Anthonius Cornelis (TONNY) M. v.d. Gaag-Vlaming A. C. v.d. Gaag Piet en Cees Den Hoorn, Texel, 24 april 1959. Met dank aan God en grote blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onze zoon Hendrik P. Vlaming W. Vlaming-Drost Veelust. Oosterend, Texel, 25 april 1959. John Besseling en Maria Haarsma hebben de eer U kennis te geven van hun voor genomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats hebben op donder dag 7 mei 1959, des mor gens om 10 uur in de Parochiekerk „Christ the King" te Kitimat B.C. waarna ter hunner in tentie een H. Mis zal worden opgedragen. Box 4430, Riverside P.S., Kitimat B.C., Canada Zondag 3 mei a.s. ho pen onze geliefde ouders R. Daalder en A. Daalder-Burgman hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen Jan en Gerry Leendert Neeltje Receptie van 3-5 uur in Paviljoen „Bute- riggel". Op zondag 3 mei hopen onze lieve ouders C. Witte en G. Witte-v. Heerwaarde hun 25-jarige echtver eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun dank bare kinderen Joop en Leo Hanny en John Nel, Corry. Jaap, Giel, Henk, Hans Receptie van 3.30 - 5 uur in de „Wielewaal" te De Waal. „Welbedacht", Spang W 21. Texel. Zondag 3 mei hopen onze lieve Opa en Oma de dag te herdenken, dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven, is de wens van hun lief hebbende kleinkinderen: Sieb Hans Lida Molenstraat 73, Den Burg, Texel. Op 7 mei hopen onze lieve Vader en Moeder, Opa en Oma T. R. Haarsma en W. M. Haarsma-Agricola hun 40-jarige echtvereni ging te herdenken. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer Jac. van Heerwaarden in leven penningmees ter van ons bureau. Het bestuur van het „Texels Bureau voor Medische Sportkeuring" Den Burg, 23 april '59 Enige en algemene kennisgeving Heden overleed, na een kortstondige ziek te, onze geliefde pleegmoeder, zuster, behuwdzuster en tante Eitje Bakker, weduwe van Auke Kooiman in de ouderdom van 85 jaar. De familie. Den Burg, Texel, 27 april 1959. De begrafenis zal plaats vinden vrij dag n.m. 2 uur vanuit Huize „Irene" op de Ned. Herv. begraaf plaats te De Waal. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlij den van onze zoon en broer D. A. Faber. De crematie heeft heden in alle stilte plaats gevonden. Namens de familie, F. L. Faber. 29 april 1959, Parkstraat 18, Den Burg, Texel. Voor Texel enige kennisgeving. Geen bezoek. Hiermede vervullen wij de droeve plicht U kennis te geven, dat plotseling is overle den, ten huize van de fam. S. Keijser Szn., Molenstraat 73, de heer Jac. Jan Roeper Kzn., in de ouderdom van 70 jaar en 6 maanden. De familie. Den Burg, Texel, 25 april 1959. De begrafenis zal plaats hebben te De Waal, heden 29 april, des namiddags 1.30 uur vanuit de „Clas Em. Goliardsstich- ting", waar vanaf 12.30 uur gelegenheid is tot condoleantie- bezoek. Te koop aangeboden restant pootaarappelen 300 kg Record S.E. Billijke prijs. Te bevr. bij hoeve Zeeburg T. v. d. Laan, Eendracht Hotelhouders. Vul nu uw diepvries mei Het is nu aanmerkelijk goedkoper dan juli en aug Wij leveren 't u in alle gewenste gewichtsindeling en nu zeer billijk in prijs. Komt eens praten, het is uw voordeel. Goënga's slagerij Den Hoorn tel. 252 Op 30 april a s. is ons gehele bedrijf Indien noodzakelijk wor den de kolenbestellingen bezorgd J. C. RAB N.V Donderdag 30 april wordt niet gebakken en bezorgd TANDARTS TEN HOOI (woensdag) Voor Uw 12-uurtje Café-Restaurant Koningstraat - Den Helder Koffietafel f 2,25 Broodje kroket f 0,50 Koffie per kop f 0,35 Gehakt met brood f 1,50 Waar u gezellig zit. Waarschijnlijk kunnen wij nog een kwantum gebrui ken Gaarne spoedig opga ve aan C.A.V. Texel. TE KOOP nf iemand gevraagd voor aardap pel stoom bedrijf voor aardappels, bieten of gras te verwerken. T. HAARSMA, Waalenburg W 77 zaterdag 2 mei Den Burg, Joh. Gieles, van 4-6 uur De Koog, J Henstra, van 4-6 uur Oost, P. Verijzer, van 4 tot 6 uur Eierland, A de Ridder, van 4 6 uur Heden overleed plotseling onze huis genoot, de heer Jacob Roeper Kzn., in de ouderdom van 70 jaar. Fam. Keijser, Molenstraat 73. hout en pannen te koop J A Barhorst, aannemer, Beatrixlaan 40. Tel. 181 Den Burg TE KOOP Nog 6 bak zeer vroege Klasse E Per bak f 1,75 M. S. De Zes Deze week Woensdag gehakt-reklame en 100 gram pekelvlees 100 gram boterhamworst f 0.90 Gevraagd voor export Kalftijd mei t/m augustus J. WIERSMA, Zweins Opgave aan G. J. Veeger, Telefoon 131, Den Burg Den Burg - Oudeschild Te huur gevraagd tm 16-11-'59. Jn. Kooy, Singel 371 Oudeschild tel. 560 Wie heelt nog op goed land plaats voor 8 bak Klasse E ongeveer 8 are Prijs komen we overeen I M. S. De Zes Eerste voorinlevering Landbouw- vakantiebonnen met opschrift 1958-1959 op zaterdag 2 mei om van 4 tot 6 bij C. Bos, Hol I weg en C. J. Barhorst, Haffel- derweg 5. Meisje (21 jaar) zoekt per 1 juni of eerder gestoffeerde kamer (voor het gehele jaar) mei stookgelegenheid stromend waler en gebruik van keuken. Br. met prijsop gave onder no 1248 van dit blad Op woensdag 13 mei a.s. zullen ze worden tentoongesteld Om Uw geheugen even op te Irissen •X- Voor de beginners is het formaat vrij X Foto's van gevorderden dienen minimaal het formaat 13 x 18 cm te hebben. Het dient geheel EIGEN WERK te zijn. Voor de klasse beginners is de keuze van het onderwerp vrij Verplicht onder werp voor gevorderden: „DE WER KENDE MENS", (te nemen in de ruim ste zin van het woord) X Achterop de loto's van gevorderden te vermelden de technische gegevens (camera, belichtingstijd, diafragma, ont wikkelaar en filmsoort); titel ol motto (niet de naam van de maker) X Elke deelnemer mag maximaal 3 loto's inzenden Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. X- Inzendingen in gesloten envelop met vermelding van naam en adres voor vrijdag 1 mei as af te geven bij firma J. Nauta ol Langeveld De Rooy N V. grote fles 1.15 1 orönje knots'_jen 23 zegels 250 gram PITMOPPEN fijn koekje 72 1 oranje knots en, 14 zegels 200 gram Gev. USBONBONS 11 zegels CC Ct. 1 oranje knotsww AMERIKAANmSot 1.08 1 oranje knots cn Sparzegels SPRITSKRANSEN 1 oranje knots en Sparzegels CHOC. NAPOLITAINS Iets fijns, molk of puur CQ ct- 100 gr. 1 oranje knots en Sparzegels KINDERVERRASSING 25 ct. p. zakje -f- 1 oranje knots en Sparzegels Ham 50 gr. Leverkaas 50 gr. Pork 50 gr* en 13 zegels 10% korting HAZELNOOT CROQUANT 100 gram en 14 zegels OO ZALM, Conspar F.K. f|Q en 44 zegels p. blik en 20 zegels p. fles VRUCHTENWIJN Venezia p. fles Holl. TOMATENPUREE voor Wleen 5 zegels Bij aankoop van 1 pak VERMICELLI 10'/, KORTING - 100°/0 KWALITEIT de bekende best fokkende stamboek- en premiehengst K 2277 dekgeld f 42.50, veulengeld f 32,EO. Gedekte paarden welke van Texel gaan worden als drachtig beschouwd Vooraf telef. overleg voor aanbieding van merrie's gewenst Telefoon Eierland 224. Comb. P. Dros Bz en J. C. Rab. Ie kwaliteit per 500 gram 84 ct per 2,5 kg 4,- 20-23 4 95, 24-27 6,25, 28-31 7 25, 32-35 8,95, 37 - 38 8 90. LEUKE WITTE MEISJES SANDALETTEN 18-20 3.50, 21-23 3.95, 24-27 4 95, 28-31 550, 32-35 5 95 ROBINSON VOETBEDSANDALEN 28-31 14.95, 32-35 15 95, 36- 40 17 95, 41-47 19 95. datum 13 tot 18 april de nos 8, 18 enz. 20 tot 25 april de r.os 3, 13, 23 enz. kunnen de helft van het bedrag gratis besteden Alleen niet op zaterdag. Onze actie duurt voort tot Pinksteren dus ook u kunt nog profiteren van schoenen voor halve prijs Aannemers en uitvoerders van alle soorten Timmer-, Metsel- en Loodgieters- werken tegen billijk tarief. Tel. 127550 Amsterdam Aalsmeerweg 55 met 5-jarige cursus Directeur C. van der Eijk. Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het school jaar 1959-1960 kan dagelijks geschieden a persoon lijk door de ouders (verzorgers) aan het schoolge bouw, Hoomderweg, b. schriftelijk door bij de school een aanmeldingsformulier aan te vragen. De aanmelding dient zo spoedig mogelijk te geschie den in ieder geval voor het begin van de proefklasse dus voor 15 juni a.s. De proefklasse vindt plaats op de middagen van 15 16, 18, 19, 22, 23, 25 en 26 juni 1959. Koningstraat 22 Tel. 2230 Den Helder JOSEPH SCHMIDT 45 t. single verkoopprijs f 3,60 Heut ist der schönste Tag, Tiri- tomba, Funiculi, funicula, Simpli- cius, Ein Stern fallt vom Himmel, Es wird itn Leben dir mehr genom- men als gegeben, Ik hou van Hol land, Het vissersmeisje, Ein Lied geht urn die Welt, Frag nicht De Speciaalzaak Ook voor uw gramofoonplaten a.s vrijdagavond in De Oranjeboom aanvang 8 uur Een afwisselend revue-programma, zang en muziek wacht u Gelegenheid tot een dansje. Vrij vervoer. Entree f 0,60 De bussen vertrekken van Zd Eierland 7,15 u De Cocksdorp 7,25 u, Md Eierland 7,35 u, Oosterend Kerkplein 7,45 u. De Waal 7,50 u, Oudeschild o I. school 7,30 u Opgaven voor vervoer worden ingewacht bij J. K. P Zwan, de Koog en A. de Leeuw, Den Hoorn. voedzaam en lekker (15 stuks)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2