Cjroen 'ZwartsJexels in het harL, Burgemeester De Koning Ridder in de Orde van Oranje-Nassau de heer H. Leber en adjudant J. Gulmans met gouden eremedaille onderscheiden Lm( tu lennweH I IV0ÜOL: Tanden rein - Adem fris ZATERDAG 2 MEI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7349 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Borg - Texel - Postbu* 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. -f 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. rnm DRIE TEXELAARS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN: burgemeester C. de Koning benoemd tot Ridder in de Orde \an Oranje-Nassau, de heer H. Leber en adjudant J. Gulmans der rijkspolitie onderscheiden met het eremetaal in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Dit was het grote, heuglijke nieuws van deze week, nieuws, dat uiteraard tot het laatst toe strikt geheim werd gehouden. Burgemeester De Koning werd te Haarlem geridderd door de commissaris der Koningin, de heer Leber ontving de Koninklijke onderscheiding woensdagoch tend uit handen van de heer C. H. Roeper, loco-burgemeester, waartoe men ten raadhuize bijeen kwam en luitenant F. Hielkema, waarnemend districtscomman dant, Alkmaar, der rijkspolitie, heeft het eremetaal 's middags uitgereikt aan adjudant Gulmans. Onze burgemeester is op 24 november 1904 in Rotterdam geboren. Hij volgde ste magistraat opsomde. Vervolgens werd door gemeente-secretaris P. Beem- Vries, die enige weken later zelf kon constateren, dat het ook met hem met een sisser zou aflopen, ofschoon het na tuurlijk niet erg prettig is door Den Burg achter een schillekar te moeten sjokken, terwijl de jeugd een „Leve Willemien!" laat schallen). Maar genoeg daarover, j Vervolgens werd het woord gevoerd i door de heer Jurr. Beumkes, die namens de Stichting Lagere Landbouwschool I sprak en de kwaliteiten van de heer Leber schetste, de steun, die men nog altijd van die zijde ondervindt. In zijn antwoord zei de heer Leber, dat I het landbouwonderwijs altijd een ruime plaats bij hem heeft ingenomen. Het heeft hem daarom verheugd, dat dit on derwijs zich zo heeft kunnen ontwikke- len en zeker gelijk gesteld mag worden met het technisch onderwijs of het on- derwijs, dat in de middenstandssector wordt verstrekt. „Thans staat het land- I bouwonderwijs ook op Texel op een hoog niveau". Na de uitreiking van de Kon. onder- daar de middelbare school en ging Leiden Indologie studeren. Na zijn doc toraal examen, in 1928, vertrok hij naar Indonesië en kreeg daar een administra tieve functie op het departement van het binnenlands bestuur. Vervolgens werd hij controleur in Bandung en Batavia. Daarna werd de heer De Koning be noemd tot resident-secretaris te Buiten- org. In 1937 werd hij met een speciale opdracht in Oost-Java belast, en daarna verrichtte hij opnieuw bestuurswerk. Toen de Jappen Indonesië overvielen werd ook de familie De Koning gevan gen genomen. Er volgden drie jaar con centratiekamp! Begin 1946 keerde de familie De Ko ning naar het Vaderland terug, maar reeds in april 1947 trok zij opnieuw naar Indonesië, waar de heer De Koning be noemd werd tot assistent-resident. Ruim twee jaar later volgde zijn benoeming tot resident van Banka en Billiton. Men weet, dat daarna de Indonesiërs zelf het heft in handen hebben genomen. Met ingang van 1 oktober 1950 werd de heer De Koning benoemd tot burge meester van Texel. In plaats van tin- wagens zag onze eerste magistraat op zijn nieuwe eiland wolwagens rijden. De overgang was wel bijzonder groot, maar van meet af aan heeft burgemeester De Koning het verlangen gehad Texelaar onder de Texelaars te worden. Hiertoe was in de allereerste plaats de mentaliteit nodig van burgervader cn als wij nagaan, wat er in de afgelopen negen jaar tot heil van de Texelse gemeen schap is verricht, wat tot stand is ge bracht in die sectoren, waarin het Texel se gemeentebestuur e%n zeer werkzaam aandeel heeft mogen hebben, wel dan kunnen wij namens alle eilandgenoten niet anders zeggen dan dat burgemeester De Koning deze hoge onderscheiding dubbel en dwars verdiend heeft. Texel kreeg oen waterleiding, Texel werd geconfronteerd met een zich als maar razendsnel ontwikkelend vreemde lingenverkeer en weer was het de ge meente, die er maar voor te zorgen had, dat alles bleef reilen en zeilen. Texel be steedde bijzondere aandacht aan de sec tor onderwijs (r.h.b.s., landbouwschool, uitbreiding van de in 1949 geopende landbouwhuishoudschool, nieuwe lagere scholen, kleuterscholen, b.l.o.-school), betere wegen, verbindingskwesties met het vasteland vroegen een oplossing (het geen buiten de schuld van ons gemeente bestuur voorshands tot een noodoplos sing moest leiden), de TEM breidde uit en ging practisch heel Texel van licht voorzien, het sociaal toerisme werd flink aangepakt En zo kunnen wij nog lang op waarderende wijze doorgaan als wij oe staat van dienst aan een beschouwing c nderwerpen. Drukke receptie Ter gelegenheid van het ridderschap, verleend aan burgemeester C. de Koning werd donderdag ten raadhuize een re ceptie gehouden. Eerst kwamen de leden 1 an de gemeenteraad en hun echtge noten daar bijeen. Greetje Poel overhandigde mevrouw De Koning-van Ramshorst een boeket gele rozen. Wethouder Th. R. Hin voerde als eer ste spreker het woord. Een dubbele ic-estdag voor Texel omdat wij èn de verjaardag van Koningin Juliana vieren en omdat het Hare Majesteit heeft be haagd onze burgemeester tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te benoe men. Uit de grond van mijn hart kan ik neggen, dat dit heugelijke feit ook mij zeer verblijd heeft, omdat ik gedurende de negen jaren, dat ik met U mocht sa menwerken geconstateerd heb, dat U deze onderscheiding ten volle verdiend heeft. Telkens weer kwam U met nieuwe initiatieven en daardoor heeft U veel voor Texel weten te bereiken. Ook dooi de wijze, waarop U een en ander bij de hogere instanties geïnterpreteerd hebt. Maar U heeft meer gepresteerd en hierbij denken wij aan hetgeen U destijds in Nederland-over-zee verricht hebt". Spreker roemde voorts de wijze waar op burgemeester De Koning met alle lagen en schakeringen der bevolking van Texel omgaat. Hierna werd het woord gevoerd door ae heer S. J Keijser, die als oudste raadslid de kwaliteiten van Texel's eer- sterboer namens het gemeentepersoneel bleef men noê enige tijd ge- gesproken. Wij wees o.a. op de prettige i 7,e_16 yeen. verhouding en juiste sfeer op het raad huis door de jovialiteit, de toenadering, de vriendelijkheid en de gemoedelijke humor, die de burgemeester voert, zon der dat de waardigheid van zijn ambt daarbij in het gedrang komt. „Onder Uw bestuur zijn dingen be reikt. waarvan wij vroeger alleen nim mer hadden gedroomd. Met vaart pakte U de problemen aan en de grote omzet is de gemeente zeer ten goede gekomen. Onze gemeente is universeel en daarbij is het wel eens moeilijk de gulden mid denweg te kunnen vinden, maar U is er in geslaagd een compromis te treffen, waardoor de echte Texelse sfeer behou den blijft, terwijl toch de vooruitgang kon worden bewerkstelligd. Burgemeester De Koning merkte in i zijn antwoord op, dat de hulde mede ten deel zou moeten vallen aan al degenen, die tot zijn medewerkers gerekend mo gen worden, want zonder teamwork bereikt men niets. Spreker is hen dan ook erkentelijk voor het feit, dat zij medegewerkt hebben dat hem deze on derscheiding verleend werd. Na deze officiële bijeenkomst begaven zeer vele Texelaars, particulieren en vertegenwoordigers van tal van licha men zich naar het raadhuis om de fami lie De Koning hun gelukwensen aan te bieden. Kon. onderscheiding H. Leber De heer H. Leber werd in tegenwoor digheid van familieleden, bestuur en raad van toezicht van de Landbouw school, wethouder Th. R. Hin, gemeente- secretaris P. Beemsterboer, de heer en mevr. Laan-Kistemaker, de heer Th. M. Graaf, kassier Coöp. Boerenleenbank Texel, toegesproken door loco-burge meester C. H. Roeper, die tevens voor zitter is van de Boerenleenbank „Van de oprichting af in 1928 tot he den maakt U deel uit van het bestuur van de Texelse lagere landbouwschool. I Van 1927 tot 1947 was U de vertrou wensman van de R.-K. Staatspartij als üd van de Texelse gemeenteraad. Van 1932 tot 1947 was U voorzitter van de Kon. Algemene Vereniging voor Bloem bollencultuur. Van 1926 tot 1944 was U lid van de Raad van Toezicht van de Coöp. Boerenleenbank, waarvan vier jaar als secretaris en tien jaar als voor zitter. Van 1944 tot 1954 was U lid van het bestuur der Coöp. Boerenleenbank. Dienstjaren dus genoeg, meneer Leber, maar doen die dienstjaren het wel? Is net niet meer de wijze waarop U als jonge Groninger boer de Texelse ge meenschap tegemoet bent getreden? De wijze waarop U leiding gaf als bollen- ieler en als bestuurslid van Uw bloem bollenvereniging? Spreker schetste voorts de wijze waarop de heer Leber zich ook op de andere terreinen ver dienstelijk heeft gemaakt. „Oprechtheid kenmerkte Uw werken, een hoogstaande i humor, welke U in zo hoge mate bezit, j maken het met U samen te werken zo prettig". De heer Leber, zo vernamen wij nog, vestigde zich in 1914 op ons eiland. Hij was toen 26 jaar. Zijn broer boerde reeds sinds 1911 op de gloednieuwe boerderij „Hunsingo", gelegen aan de Postweg in polder Eierland. De heer Leber werd op 13 december 1888 in Kloosterburen ge boren. Het is algemeen bekend, dat zijn ad viezen altijd op hoge prijs werden ge steld. Behalve de vele genoemde functies M$ahtr4c'« ZtivvtikUiua hclpM U m «TTh»— I heeft de heer Leber zich nog gedurende j zes jaar verdienstelijk gemaakt als lid j van de Woningcommissie, welke vooral ra de oorlog voor grote problemen werd i gesteld. Ook was hij enige jaren lid van het bestuur van de Kamer van Koop handel. Hij werd na het neerleggen wa gens het bereiken van een bepaalde leeftijd .benoemd tot ere-lid van de 1 Boerenleenbank en ere-voorzitter van Bloembollencultuur. Gouden medaille voor adjudant Gulmans Woensdagmiddag heeft lt. F. Hiel kema, waarnemend districtscommandant der rijkspolitie, Alkmaar, de gouden ere- medaille op de borst gespeld van adju dant J. Gulmans. Deze plechtigheid vond eveneens plaats ten Raadhuize, waarbij o.a. tegenwoordig waren de fa milie Gulmans, burgemeester C. de Koning, wethouder Th. R. Hin (wethou der Roeper was verhinderd), gemeente secretaris P. Beemsterboer, adjudant C. Verduin, voorzitter van de Ver. van groepscommandanten, districts-adjudant D. Dam, adjudant J. de Jong, chef de bureau stafdistrict, adjudant Braad, groepscommandant Wieringen, adjudant U. Meyer, commandant verkeersgroep, de leden van het Texelse politiecorps en öe heer Halsema namens de reserve- politie. Lt. Hielkema roemde de ijver, die ad judant Gulmans aan de dag heeft gelegd. „U ontwikkelt telkens weer zoveel ener gie, dat dit zelfs Uw gezondheid meer dan eens geschaad heeft, U is nu een maal niet te remmen. Het is ons district een buitengewoon genoegen, dat een van onze leden dit eremetaal ten deel is ge- allen. Burgemeester De Koning betuigde ad judant Gulmans zijn waardering voor diens lofwaardig werk, waarbij vooral voorbeeldig contact werd gelegd met het gemeentebestuur, gemeentepersoneel en de eilandelijke bevolking zelf. Spreker roemde de tactvolle wijze, waarop adju dant Gulmans steeds optreedt. Adjudant D. Dam sprak namens de leden van de staf districtscommando. Het is ook een belangrijke dag voor Uw familie, want wie hebben Uw werk van meer nabij kunnen gadeslaan dan Uw familie zelf? Ook deze spreker roemde de ijver van de gedecoreerde adjudant. SCHOOLREIS LANDBOUWSCHOOL In de bus voor de schoolreis van de landbouwschool naar Zeeland van 19 tot en met 22 mei a.s. zijn nog een paar plaatsen vrij. Oudleerlingen, die belang stelling hebben om mee te gaan, kunnen zich opgeven bij de heer C. P. Laan, Ko- gerstraat 21, Den Burg. De kosten be dragen 50. 12'/* JAAR BIJ DE P.T.T. Mej. C. M. Riteco, Schilderend, Den Burg, heeft gisteren het heuglijke feit herdacht, dat zij vóór 121/* jaar, in dienst trad bij de telefoQndienst, district Haarlem. Mej. Riteco zal nog maar wei nige Texelse verbindingen aan de dui- zenden die zij tot stand bracht kunnen I toevoegen, want binnen afzienbare tijd zal Texel geautomatiseerd worden. In de afgelopen jaren heeft de jubi- laresse zich doen kennen als een uitste kende kracht, waar dit werk haar volle belangstelling genoot. Geen extra moeite was haar te veel en daarom is het wel erg jammer, dat door een archieffout op I de zetterij dit voor ons nummer van woensdag bestemde bericht eerst heden geplaatst wordt. Enfin, ook komend weekend bestaat gelegenheid tot een vriendelijke bloemenhulde. ONZE ENTHOUSIASTE JEUGD „Ja, man", zei een dame, woonachtig tc Den Burg tegen haar wederhelft, la ten wij ook eens een mooie tuin aanleg gen, de kinderen hollen niet meer zo on gedisciplineerd heen en weer en een bloemetje doet het oog goed". Manlief prees dit initiatief van de vrouw des huizes-met-inspiratie. Na een paar dagen was de tuin voltooid en dezer dagen stonden de bloemen dan voor het eerst in bloei. Ze hebben overigens maar heel kort gebloeid: toen de vrouw des huizes een uurtje van honk was, kwamen haar kinderen op het illustere idee hun fietsen te gaan versieren met de bloemen, die daar zo prachtig bloeiden. „Oranje bo ven!" riepen ze spontaan. „Maar kinde ren nu toch!" „Oranje boven", klonk het opnieuw in nog krachtiger koor. Toen heeft moeder zich maar tactisch teruggetrokkentegen de combinatie Oranje en de Jeugd valt nu eenmaal niet te strijden. De heer Roeper achtte dit alles door- Adjudant Verduin merkte op. dat deze slaggevend bij het koninklijk besluit onderscheidingen worden uitgereikt aan deze hoge onderscheiding toe te kennen. 1 hen, die zich buitengewoon verdienste- „Moge het U gegeven zijn deze onder- j lijk hebben gemaakt voor vorstin, staat scheiding vele jaren te dragen Onze har- en maatschappij telijke gelukwensen!" j Wachtmeester Stomp sprak namens Hierna stelde de heer Roeper de heer het vaste en het reserve-personeel zijn Leber in het bezit van de eremedaille gelukwensen uit. „Voor U een eer, doch GEEN NIEUWE TONEELCLUB Er ging een gerucht dat de gemeente lijke personeelsvereniging besloten had tot de oprichting van een toneelclub, maar uit goede bron vernemen wij, dat hiertoe geen plannen bestaan. Overigens zou een dergelijke vereniging zeker in staat zijn een succesvol toneelcnsemble te creeren. daar verschillende leden al sinds jaar en dag hun acteerkunst als lid van een Texelse toneelvereniging be wijzen Diverse leden van de vereniging zouden o.i. eveneens zeer goed bruikbare krachten zijn, zij het, dat de scholing nog wel enige jaren in beslag zou moeten nemen. HUIZE „IRENE" NAAR DE KEUKENHOF EN DE BOLLENVELDEN Maandag was voor de meeste bewo ners van Huize „Irene" een wonder mooie dag. Na een onrustige nacht volg de spanningsvolle dag. Wat hebben ze intens genoten van al het mooie wat ze te zien kregen. 's Morgens om even zeven uur stond de nieuwe prachtige bus van de TESO voor ons huis, om na wat regen volop zonneschijn te krijgen. Toen we wegre den regende het wat, maar dat kon ons goede humeur niet beïnvloeden. Nauwe lijks waren we Alkmaar gepasseerd, waar we heerlijke koffie gedronken heb ben, of de zon kwam door, die ons ver der de hele dag heeft beschenen. We zijn voorzover dit mocht van de ver- keersinspectie onder de duinen langs gegaan bij Schoorl en andere plaatsen. Wat konden onze mensen genieten van de mooie natuur die daar is. Al rijdende gingen we naar het volgende hoogte punt, n.l. naar Hotel „Treslong" in Hil- legom, waar we voortreffelijk gegeten hebben. Het was alles keurig verzorgd, en, toen we aan onze tafel zaten, kwa men aan de tafels naast ons andere gas ten, en dat waren.... Vlielanders. Ont zettend leuk. Heerlijk verzadigd en ver kwikt, en zelfs aanmerkelijk aangedikt gingen we onze reis voortzetten naaD de Keukenhof. Daar hebben we onze ogen uitgekeken aan de geweldige bloe menpracht Wat de bewoners van Huize „Irene" daar gezien hebben, zullen ze met licht vergeten. We hebben heerlijk over de Keukenhof gedwaald en na vele indrukken te hebben opgedaan en onze dorst gelest te hebben, zijn we weer in de bus gestapt om onze thuisreis te aanvaarden. We hebben natuurlijk niet de „gewone" weg genomen, want wie uit is, wie uit mag; we zijn binnendoor ge gaan. Totdat we uiteindelijk weer in Den Helder aankwamen, waar weer een pri ma en welverzorgde tafel voor ons klaar M ond in Lands End. U begrijpt, ze heb ben zich allemaal tegoed gedaan. „De Dageraad" bracht ons weer naar Oude- schild, en omstreeks half negen waren we weer behouden thuis, na een dag van intens genieten door alle oudjes. En nu het dankwoord. Directie en Commissarissen der N.V. TESO heel hartelijk dank dat U geheel belangeloos Uw mooie nieuwe bus met chauffeur beschikbaar hebt gesteld. Dit gebaar wordt door ons hogelijk gewaardeerd, daar onze oudjes door uw toedoen zo'n ontzaglijk fijne dag hebben genad. Ze hebben er geweldig van genoten. De heer Boekei heeft ons langs geweldig mooie plekjes gereden en ons veel moois laten zien van de ongerepte natuur, die ons vaderland rijk is. Zonder deze begelei ding hadden we stellig niet zoveel gezien als nu. We vonden het buitengewoon prettig dat U bij ons was. We hebben onder weg gegeten en ge dronken. Milde gevers hebben ons daar toe in de gelegenheid gesteld. Ook al deze gevers heel hartelijk dank. Wat hebben deze mensen genoten van de maaltijden, want het was natuurlijk weer anders dan thuis. Deze 27e april zal alle reisgenoten nog lang heugen, ja gelooft U maar, er wordt nog heel lang over nagepraat. D, Broer, Huize „Irene" ONDER DE POMP „Het TESO dur een extra holte bee- krege?" „Deer hek ik niks fan hoort". „Nou in de Kógerstreet is nou een holte inleit om de sjefeur in de gelegen heid te stelle sien kniene effies te foere". MENS-DIEREN-SENSATIES Onder dit motto komt het Internatio naal Circus Show met 80 wagens naar Den Helder, waar voorstellingen worden gegeven op dinsdag 5 mei, aanvang 8 uur, woensdag 6 mei. half drie en 8 uur en donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) om half drie en acht uur. Texelaars kun nen dus kiezen uit twee matinees. Kaarten zijn sinds gisteren, ook tel. no. 2101, verkrijgbaar bij boekhandel Bok, Spoorstraat 64, Den Helder. Een grootse show met paarden, leeu wen en beren, motorsensaties, jongleurs, acrobaten, clowns, koorddansers, kunst- njders enz. In een tent, die wel 4000 be zoekers kan bevatten. Zie ook adv. in goud. De heer Leber dankte voor deze Kon. onderscheiding. Hij merkte op, dat hij met een heel wat geruster hart naar het j .aadhuis toog als in april 1945, toen bur- I gemeester Rijk de Vries hem op het matje riep, omdat hij ervan verdacht 1 werd met de ondergrondse samen te werken. De Duitsers waren hier toen nog heer en meester. Het liep met een waar schuwing af. (Op 6 april hadden lieden, die politiek aan de kant van Rijk de evenzeer voor ons korps, namens het welk ik U hierbij de bijbehorende draag- medaille moge overhandigen". Lt. Hielkema overhandigde de adju dant hierna twee schriftelijke felicitaties van het ministerie van justitie en de algemeen inspecteur en namens de dis trictscommandant, die buitenlands ver toeft. Onroerd dankte adjudant Gulmans voor de hem toegekende onderscheiding en vooral ook voor de hartelijke woorden Vries stonden, de heer Leber ten raad- die men tot hem gericht had. huize waargenomen, toen de Onder- j Dit was wederom een voor de familie grondse daar die dag de scepter zwaaide, j Gulmans bijzonder heuglijke dag op Heel toevallig was de heer Leber op het Texel, want wij denken hierbij ook terug raadhuis beland, waar hij zelfs niet door i aan de promotie van de heer Gulmans, had, die ochtend, welk een bloedige I die met ingang van 1 september 1956 be strijd er gaande was. Een paar dagen la- 1 noemd werd tot adjudant, ter wilde Rijk de Vries hem wel eens Op 4 januari 1932 begon zijn dienst- spreken. Dat liep dus met een sisser af tijd, want toen trad hij toe tot de cava- „Maar wees voorzichtig", aldus Rijk de lerie met standplaats Deventer. Na an- 1 derhalf jaar ging hij over naar het wa pen van de Koninklijke Marechaussee. Hij slaagde in die periode voor de ran gen. welke vereist waren en in 1938 be haalde hij het diploma onder-officier en net diploma commandant van de politie- brigade. Na de oorlog was hij eerst zes jaar district-rechercheur te Utrecht, waarop zijn benoeming volgde tot com mandant van de groep Wognum en ver volgens de groep Hoogwoud der Rijks politie. In 1954 werd de heer Gulmans benoemd tot commandant van de Groep Texel, welke functie hij tot op heden bekleedt. Wij weten allemaal, dat adjudant Gul mans zich op bijzondere wijze van zijn veelal moeilijke, maar veelal ook hoogst dankbare taak heeft gekweten. Wij den ken hierbij o.m, aan zijn aandeel bij de cot standkoming van de zo succesvolle verkeerscursussen. waaraan honderden weggebruikers hebben deelgenomen. Een goed organisator, een man met het hart op de goede plaats. Ook in zijn geval is de wijze, waarop hij zijn taak vervult weer doorslaggevend geweest bij de be slissing hem voor te dragen voor deze Koninklijke onderscheiding. Namens vele Texelaars feliciteren wij burgemeester De Koning, de heer H. Leber en adjudant Gulmans met de hun toegekende onderscheiding. IN VOLGEND NUMMER Daar het fotomateriaal donderdag niet op onze clichéfabriek werd bezorgd, kun nen voor dit nummer bestemde foto's eerst woensdag a.s. worden opgenomen - red.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1