NATIONALE HERDENKING OP MAANDAG 4 MEI A.S. De traditie getrouw zal men ook a.s. maandag op de avond van de Nationale Herdenking weer in heel Nederland en daarbuiten, waar Nederlanders wo nen weer in gedachten stil staan bij de oorlogsjaren, die ons land en volk zo veel ellende, zo veel moeilijk te vergeten leed hebben gebracht. Ook op Texel heeft deze jaarlijkse herdenking van hen, die vielen voor het verkrijgen van de vrijheid, een vaste plaats verkregen. De afzonderlijke plechtigheden zullen ongeveer zijn als volgt: DEN BURG: Van 19 35 uur af luiden de klokken. De stoet stelt zich tegen 19.30 uur op de Groeneplaats op en ver trekt om 19.35 uur naar het voorlopige monument. Na de rondgang over het oorlogskerkhof en de algemene begraaf plaats houdt het klokgelui op en zullen twee minuten stilte worden betracht. Hierna speelt het Koninklijk Texels Fanfarekorps een lied, waarna krans- en bloemlegging volgt. De plechtigheid bij het monument wordt besloten met het spelen van een lied. Deelnemers aan de tocht en anderen worden verzocht op nieuw een stoet te vormen en hierin naar de Stenenplaats te gaan. Na deze stille omgang zal in het kerkgebouw van de Nederlands Hervormde Gemeente te Den Burg een herdenkingssamenkomst voor iedereen worden gehouden. Vóór de stille omgang wordt in de R.-K. Kerk nog een speciale herden kingsdienst voor katholieken gehouden. DE COCKSDORP: Klokgelui van 19.15-19.30 uur. Van 19.30 uur tot 20.15 uur een gezamenlijke herdenkingsbijeen komst voor allen in het kerkgebouw der Nederlands Hervormde Gemeente. DEN HOORN: Klokgelui om 19.20 uur. Van beide einden vertrekt de stille stoet naar de begraafplaats, waar na het zwij gen van de klok twee minuten stilte worden betracht. Het Fanfarekorps D.E.K. zal met een lied besluiten. OUDESCHILD: Klokgelui van 19.45 - 20.00 uur. In de R.-K. Kerk wordt om 19.30 uur een kerkdienst gehouden met gebeden voor de gevallenen. DE KOOG: Klokgelui om 19.05 uur. Om 19.15 uur vindt een interkerkelijke herdenkingsbijeenkomst plaats in het kerkgebouw der Nederlands Hervormde Gemeente. Advendo en het kerkkoor zullen gezamenlijk een paar liederen ten gehore brengen. OOSTEREND: Klokgelui om 19.45 uur. Opstelling om 19.45 uur in de Juliana- straat. Met een muziekkorps begeeft men zich naar het plantsoen, waar een her denkingswoord zal worden gesproken. Na declamatie wordt met een lied ge sloten. Het beroep om deel te nemen aan de stille tochten of andere plechtigheden geldt ook nu weer ieder, die hiertoe in staat is. Laten toch zij, die daaraan niet kunnen deelnemen, zich met opstellen op straat of voor de woningen. Mogen velen zich gedrongen gevoelen een bloemenhulde te brengen. Aan par ticulieren en instellingen wordt ver zocht om 18 uur de vlag halfstok uit te steken. De horecabedrijven zullen vanaf 18 uur gesloten zijn. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 6 mei a.s. consultatiebureau Woensdag 6 mei a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 11 mei op om 5.12 uur en gaat onder om 20.03 uur. Maan: 7 mei N.M.; 15 mei E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild: 2 mei 3.07 en 16.10; 3 mei 4.33 en 17.25; 4 mei 5.46 en 18.29; 5 mei 6.44 en 19.15; 6 mei 7.32 en 19.57; 7 mei 8.15 en 20.32; 8 mei 8.51 en 21.05; 9 mei 9.25 en 21.38. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water S.V. TEXEL Programma voor zondag- 4e kl. A. KNVB: Limmen-JVC; Meervo- gels-Vios; De Zouaven-Zwaagdijk; Hel- der-BKC; LSVV-Texel; VZV-Schagen. Afd. N.H.: Wieringerwaard 2-Texel 2. Jun. Texel-JVC; adsp. Tex. Bovs-Texel. Handbal: Geel Zwart-Texel; Jun.: WGW-Texel; adsp. JHC-Texel. Texel 1 krijgt het weer niet gemak kelijk, toch hopen we uit de twee nog te spelen wedstrijden niet zonder winstpun ten te blijven. Voor Texel 2 is het een zeer belang rijke wedstrijd; ze moeten minstens één punt halen daar anders degradatie volgt. Zowel junioren als adspiranten moe ten voor beide punten zorgen. Ook de handbalsters krijgen het niet gemakkelijk, zoveel te mooier als we met de punten thuiskomen. Op 1 juni a.s. eindigt ons verenigings jaar. De penn. verzoekt alle leden, zowel van de voetbal- als handbalafdeling, om zo spoedig mogelijk hun contributie te voldoen. In ieder geval vóór 1 juni. Leden, die het volgend jaar geen lid meer wensen te blijven, verzoeken wij om schriftelijk te bedanken bij de secr., ook vóór 1 juni, anders blijft men vol gens ons reglement weer lid voor een geheel verenigingsjaar. TEX. BOYS-NIEUWS Voor Boys 1 is er een wedstrijd inge last, nl. naar SVW. Dit is de laatste wedstrijd Boys, tracht daarom waardig te besluiten. Boys 3 gaat naar Zeemacht 3. Allen vertrek 10 uur Postkantoor. Boys a speelt heden om half zes thuis tegen Cocksdorp a. Woensdag wonnen we met 51. Neem het nu niet te licht op, Boys. Adsp. b dinsdag om 6 uur op het Boys-veld tegen Texel a. DEN BURG VIERDE DE VERJAARDAG VAN KONINGIN JULIANA Het uitstekend voorbereide feest, een woord van lof aan de dorpscommissie en de vele andere medewerkers moest ge deeltelijk worden afgelast wegens het ongunstige weer, maar toch kon het overgrote deel van het keurige program ma worden afgewerkt! 's Morgens, toen de padvinders op de Groeneplaats de vlag hesen zag de lucht er meer dan dreigend uit. Het had 's nachts flink ge regend en de weerberichten kondigden weinig bemoedigends aan. Toch knapte het 's middags iets op; er kon wel geen zonnestraal af, maar toen kon de optocht met de versierde fietsen, wagentje enz. enz. toch worden gehouden! 's Morgens bracht de jeugd een grootse aubade in het park. De liederen werden ondersteund door de voortreffelijke mu ziek van ons Koninklijk Texels Fanfare corps, dat deze dag onder leiding stond van de heer Verkade, die uitstekend voor deze taak berekend bleek! Burgemeester De Koning dankte de jeugd voor de zanghulde, die, zo zei hij, feitelijk bestemd is voor H.M. de Konin gin. Ik hoop, dat jullie dit ieder jaar op deze prachtige wijze wilt herhalen! Ja, laten we proberen dit zo vol te houden en als het mogelijk is, het steeds beter te doen. De burgemeester nodigde de jeugd uit een driewerf hoera uit te bren gen op de jarige vorstin, waaraan met enthousiasme voldaan werd. Hierna werd het woord gevoerd door de heer Kleinhuis, voorzitter van de Dorpscommissie, die o.a. de dagindeling toelichtte. Wel, ondanks het slechte weer heeft de jeugd zich best vermaakt: ze hebben allemaal (1100 kinderen!) in „Casino" 'n alleraardigst filmprogramma bijge woond, ze zijn allemaal getracteerd tij dens de vijf voorstellingen en ze zullen niets tekort komen, want dinsdag 5 mei zullen de kinderspelen alsnog plaats vinden (zie elders in dit blad). De padvinderij heeft de leiding gehad bij de knobbeltocht, waarvoor grote lief hebberij bestond. Ieder kind heeft ge probeerd de aardige, maar soms veel concentratie vereisende opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Allemaal kregen ze een lint ter herinnering en een extra tractatie. Het hoogtepunt van deze feestdag \ormde de optocht met de versierde voertuigjes. Het werd een heel lange stoet en keer op keer hoorde je langs de „lijn" „Wat hebben ze er dit jaar toch een werk van gemaakt" en dat was ook zo. De jury, bestaande uit de dames Bruin-Over, De Lange-Douma, Veldstra- Vleeshouwer, Verberne-Ran en kapelaan Koopman, zag zich voor een allesbehalve gemakkelijke taak gesteld! Tenslotte kwam zij tot deze conclusie: Groepen: le prijs: Piet Hein, groep Van Sambeek 10,2e prijs- Kwek, Kwek en Donald Duck, groep Zegel- Koorn 7,50); 2de prijs: Michiel de Ruyter, groep Keesom 7,50). Paren: le prijs: Texel, de Parel, Sok en Brügemann 7,50); 2de prijs: Padde stoel, paar Dijksen 5,3e prijzen voor: Waar de koning trek in had, paar De Boer; Bloemenmeisjes, paar Poel- Prins, Prins en Prinses, paar Vroone en Tiroler meisjes, paar Beers 2,50). Enkelingen: le prijs: Boot Piet Hein, Marjanne Bakker 5,2de prijzen: De Zwaan, Tineke de Jong; Hollands Vlag (versierde paraplu), Jannette Rib- bink; Vliegenier, Jan de Wit 3,50). 3de prijzen: Piggelmee, Jopie Hillen; Volendammer meisje, Connie Veenema; Fee. Jetteke Haak en Roodkapje en de Wolf, Bijsterveld 2,50). De prijzen worden verstrekt in de vorm van boekenbonnen. Zij kunnen worden afgehaald bij G. A. Oskam, p.a. raadhuis Den Burg. De puzzelrit De door de M.A.B -club Texel georga niseerde puzzelrit voor fietsers over een traject van 25 km., trok 145 deelnemers. Hier de uitslagen: Tot 15 jaar: 1. Kees Zoetelief, De Waal, 15 str.; 2. Greetje van Beek, Zuid- haffel, 17 str., 3. Elly Beemsterboer, 17 str.; 4. Hans Moojen, Schoonoordsingel 17 str. en 5. Jan Spanjer, Weverstraat, 17 str. Boven 15 jaar: 1. Simon Daalder, De Koog, 6 str., 2. Tiny Zuidewind, Kerke- plaats. 9 str., 3. Dick Dros, Wilhelmina- laan, 10 str., 4. Juultje Swarthof, 10 str., 5. Davy Vierhoven, Steenwijk, 11 str. De prijswinnaars kregen een medaille, alle deelnemers, die de finish bereikten, een lintje (van Lintjesregen gesproken!). Vervolgens begaf men zich naar de speelweide in plan-Zuid, waar de brand weer een felle strijd voerde tegen.... het water! Het publiek werd een voet balwedstrijd geboden, die een bijzonder karakter droeg: iedere keeper moest de bal er met de spuit uithouden. Soms werd verkeerd gericht en allengs werden de verklede spelers natter. Ook het ter rein was van minder goede gesteldheid, maar niemand kreeg het in zijn hoofd dit door een of andere consul te laten af keuren. Het werd op den duur een waterballet zoals wij nog nooit meege maakt hebben. De tegenpartij werd ge vormd door leden van de gemeentelijke personeelsvereniging. Alles liep zonder brokken af, tenmin ste, de actieve e.h.b.o.'er lapte alle bles sures vliegensvlug weer op, waarna het slachtoffer ter aanmoediging een slokje oranjebitter toegediend werd Ook burgemeester en mevrouw De Koning genoten zichtbaar. 's Avonds hielden het Kon. Texels Fanfarecorps en de Sinclair-band een taptoe op de Groeneplaats. die zwart zag van het toegestroomde publiek, dat ge tuige was van een taptoe, die alle voor gaande evenementen heeft overtroffen, hetgeen weer mede te danken was aan de meesterlijke leiding van de heer Verkade. Besloten werd met het nationale volkslied. DE FILMAVOND IN DEN HOORN Voor de filmavond in „De Waldhoorn" bestond grote belangstelling. KLAVERJASNIEUYVS DEN BURG Dinsdag had met 18 koppels de finale plaats voor het kampioenschap van Texel. Kampioen werd het koppel P. Kleve-T. Dekker. De uitslag was: 1. P. Kleve-T. Dekker 7997 pnt. 2. Jn. v.d. Sterre-W. Brugmans 6989 pnt. 3. mevr. Winter-mevr. Gieles 6929 pnt. 4. mw. De Graaf-mej. N. Witte 6769 pnt. Zaterdag gaan we naar Lutjewinkel. Boot half 4. Dus om drie uur allen bij het Postkantoor. Veel succes. „KLEIN TONEEL" BRACHT FILMMANIAKKEN Het aantal bezoekers bij de avond van Klein Toneel" was vrij behoorlijk, het late tijdstip in aanmerking nemende. De heer J. S. Dros, voorzitter van „Klein Toneel" wees er op, dat de rede van dit late optreden lag in de moeilijk heden, die „Klein Toneel" had moeten verwerken. Het is uit de strijd tevoor schijn gekomen met 6 jonge spelers, maar dat vergde extra repetities, en ook de dienstplicht en ziekte speelden de vereniging parten. „Klein Toneel" be staat plm. 40 jaar en spreker hoopte, dat de vereniging met deze jonge spelers nog een langdurig succesvol optreden 2ou mogen hebben. De nieuwelingen Elly en Josien Scha- gen, Alie v.d. Schans en Dory Dros heb ben leuk gespeeld, al was er natuurlijk wel enige kritiek. Sommigen zullen erg hun best moeten doen om het onverval ste Texels dialect kwijt te raken. Overi gens ging het prima en viel de planken koorts nogal mee. De andere nieuwelin gen waren de heer L. Weijermans, die zijn rol als huisknecht en toekomstig eigenaar van een pension behoorlijk goed speelde. Voor een eerste optreden was het niet onverdienstelijk. En voorts de heer S. Lakeman. In het begin was hij wat aarzelend, maar toen hij eenmaal los kwam was hij geweldig. Wat een type! De aanwezigen hebben om hem ge gierd. evenals om zijn maat Cor v.d. Kerkhof. Samen vormden ze Watt en Half Watt. Het is altijd weer een groot genoegen deze speler te zien optreden. Het was kostelijk. De heer Bergstra vervulde de rol van de rijke maar domme heer Palm, die zijn dochter zo graag filmster wilde laten worden, zoals we dat van hem gewoon zijn. Kostelijk was het toen hij in plaats van melk bij vergissing wat anders had gedronken tijdens een vispartij en hij als een zwerver met geleende kleren thuis kwam. De heer Visser had een moeilijke rol els Jhr. Van Zwieten, de man die de secr. van Watt en Half Watt heette te zijn, maar in werkelijkheid een interna tionaal oplichter was. De heer D. J. Blom kon ons als de eigenaar.van het pension niet geheel bevredigen. Hij was niet vlot genoeg. We hebben hem wel eens beter zien spelen. Mej. H. Stiggelbout was goed op dreef als de dochter des huizes en verloofde, ondanks tegenwerking van papa, van de huisknecht. Tot slot mevr. Dros-Kuyper. Ze moest een negering voorstellen en was dit op en top. Ze speelde als vanouds kostelijk en het was jammer, dat ze niet voortdurend op de planken was. Direct bij haar ver schijnen had ze het publiek al op haar hand. Mevr. Hoogerheide-Bakker was als mevr. Palm goed op dreef. Jammer dat haar dochter geen filmster werd omdat ze met een stel oplichters te doen had. Het stuk zelf was alles kolder. Een stel doodgewone zakkenrollers, Slok en Zwijntje, een lange (S. Lakeman) en een kleinere (C. v.d. Kerkhof) zijn ontvlucht uit de gevangenis en hebben een inter nationale oplichter (de heer R. Visser) eveneens helpen ontvluchten. Gedrieën zwerven ze rond en belanden bij pension „De Duinroos", waar ze overnachten in een voerkist. Het zwerven en honger lijden begint te vervelen en ze maken ruzie. Maar dan krijgt de oplichter een lumineus idee. Hij ziet dat de film Watt en Half Watt pas in het dorp heeft ge draaid, ziet dan zijn medeboeven er wel wat op lijken en de zaak is voor elkaar. Watt en Half watt streng incognito op \akantie en Jhr. Van Swieteren, hun secretaris. Jan, de huisknecht (de heer L. Weijer mans) komt met ze in gesprek, gelooft bet verhaal en ziet zijn kans. Hij wedt met zijn baas van Panderen (D. J. Blom) eigenaar van de Duinroos, dat het ver lopen pension binnen een week tjokvol zal zitten. Als hij wint, verlooft hij zich met Aagje (H. Stiggelbout), verliest hij dan vertrekt hij zonder salaris. Van Swieteren vraagt met het oog op de politie absolute geheimhouding, maar Jan moet het van de publiciteit hebben en dat geeft allerlei verwikkelingen als ontvangstcomité etc. Er komen ook enige damesgasten: Kitty, Thea en Miep (Elly en Josien Schagen en Alie v.d. Schans) die dol op de filmsterren zijn, alsook de heer Palm (Tj. Bergstra) en echtgenote (mevr. Hoogerheide-Bakker) en dochter (Dory Dros). De heer Palm wil ƒ50.000,steken in een film met de komieken als zijn doch ter ook mag meespelen. Van Swieteren vindt dat prachtig, maar Watt en Half Watt worden opstandig en dreigen roet in het eten te gooien. Bovendien maakt Bella, een mooie negerin, danseres en zangeres hem het leven moeilijk. Hij heeft haar in Spanje van haar spaarcen ten beroofd en zij wil alleen zwijgen als hij haar trouwt. Tenslotte vlucht hij zonder Bella en met het geld van de heer Palm, die ont goocheld achterblijft, terwijl hij alle kos ten moet betalen, zoals hij in een vrolijke bui had beloofd. De boeven kruipen nog eenmaal in de voerkist en als iedereen hen nazit op een verkeerd spoor, gaan zij samen op een gestolen fiets van een der aanbidsters een andere kant op. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 24 tot en met 30 april 1959 Geboren: Hendrik, zv. Pieter Vlaming en Willemina Drost; Anna Cornelia, dv. Jacobus van Sijp en Rina Barhorst; Jan Reinder, zv. Thijs van der Laan en Jan- tina Tel; Pieternella Hendrika, dv. Dirk Trap en Willemina M. Druif. Ondertrouwd: Klaas van Tatenhove en Aaltje Hiemstra; Leendert Inse Daalder en Janke Pranger. Getrouwd: Fulps Zegers en Tjaltje A. R. S. v.d. Knaap. Overleden: Jacob van Heerwaardeni oud 65 jaar, echtgen. van Adriana du Porto; Jacob Jan Roeper, oud 70 jaar; Eitje Bakker, oud 85 jaar, wed. v. Auke Kooiman. INGEKOMEN PERSONEN Elisabeth Breen, van Den Helder, Mo lenstraat 39, naar Den Burg, De Zes 12; Gerardus J. R. Festen, van Wijchen D 13 naar O 77; Willemina E. Hamer, van Veldeksterstr. 40, Speldoorn, naar K 83a; .Frida I. L. Ahne (wed. Buitenhof), van Apeldoorn, Veldeksterstr. 40 naar De Cocksdorp 46c; Maria J. Roelofs, van Reestr. 28, Nijmegen naar O 77; Geertje de Waard (ev. Haker), van Warffum, Cronjéstr. 4 naar Oosterend, Kerkstr. 2. VERTROKKEN PERSONEN Comelis Vlas, van Oudeschild 410 en Treijntje C. v.d. Vlies (echtgen. v. Vlas), van Elemert 10, Den Burg, naar Nieu wer-Amstel, Dr. Eijkmanstr. 17; Jan van der Veer (en gezin) van E 40, naar Am sterdam, Jan Vethstr. 56 I; Nicolaas J. v.d. Geest, van H 20, naar Ribesstr. 1, Den Helder; Hiltje Woudstra (wed. Abelsma en gezin) van Hallerweg 7, naar Opsterland, Langezwaag; Willy C. Boon, van Kogerstr. 104, naar Amsterdam, Kromme Waal 20; Helena F. Eeken, van Kogerstraat 31, naar Amsterdam, Ma- rathonweg 16. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Dinsdag 5 mei De Koog, Optreden cabaret uit Noord- scharwoude. Woensdag 6 mei Den Burg, R.-K. Vrouwenbond, afd. Gilde (De Zwaan). Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) Den Burg, 2 uur. Centr. Bureau, Start kampioenspuzzelrit. Den Burg, Sportveld S.V. Texel, Sport- uitwisseling met Wieringen. OP 5 MEI A.S. KINDERSPELEN EN STRIJD OM DE MAN TE DEN BURG De dorpscommissie Den Burg heeft be sloten de kinderspelen, die op Konin ginnedag wegens het slechte weer moesr ten worden afgelast, thans te doen plaats vinden indien de weersomstandighe den althans redelijk zijn op dinsdag middag 5 mei a.s.. Van 1.30 - 3 uur zullen de kleuter- spelen plaats vinden en van 3-5 uur de spelen voor de klassen 1 t.m. 4 van de lagere scholen. Door de vertoning van het filmpro gramma op Koninginnedag is de com missie voor meerdere extra-uitgaven ko men te staan. In verband hiermede doet de commissie een beroep op hen, die niet middels de gehouden lijstcollecte zijn be reikt, alsnog een bijdrage voor de feeste lijkheden te leveren. Deze bijdragen kunnen behalve aan de bestuursleden, ook gestort worden op de rekening van de dorpscommissie Den Burg bij de Coöp. Boerenleenbank te Den Burg. In de avond van 5 mei organiseert de dorpscommissie voorts om 8.00 uur op de Groeneplaats „Strijd om de man en strijd om de vrouw". Voor deelname aan deze spelen moet 0,25 worden betaald. AANGIFTE LEERLINGEN Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat per 1 septem ber a.s. nieuwe leerlingen kunnen wor den toegelaten tot de openbare lagere scholen en de openbare school voor uit gebreid lager onderwijs in deze ge meente. Om te kunnen worden toegelaten tot een openbare lagere school moeten de kinderen vóór 1 oktober a.s. de leeftijd van zes jaren hebben bereikt; voor de toelating tot de openbare school voor u.l.o. moet de zesde klasse der lagere school zijn doorlopen. De aangifte behoort te geschieden bij het betrokken schoolhoofd in het tijdvak van 4 tot en met 9 mei 1959. Texel, 1 mei 1959. Burgemeester en Wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning De secretaris, P. Beemsterboer. COLLECTE MILITAIRE FONDSEN Dezer dagen zal ook op Texel worden gecollecteerd t.b.v. de gezamenlijke mili taire fondsen. De Stichting verleent niet alleen waar nodig steun aan oud-militairen, hun ge zinnen en'of nagelaten betrekkingen, maar ook helpt zij bij de moeilijkheden, die vele van de dagelijks demobiliseren de militairen bij hun terugkeer in het burgerleven ondervinden. Want wel tracht de Overheid deze zoveel mogelijk op te vangen en is haar welzijnszorg zover als die strekt uitstekend, doch zij is gebonden aan bepaalde normen. Doen zich bijzondere gevallen voor waarin zij geen hulp kan verlenen dan is men op particulier initiatief alléén aangewezen. Nagelaten betrekkingen, die wel pen sioen genieten, maar soms ineens voor grote uitgaven komen te staan, vermink ten en ook kinderen van omgekomen militairen die, doordat zij hun vader ver loren hebben, niet in de gelegenheid zijn te studeren en die anders deze gelegen heid wel zouden hebben gehad, zij allen worden geholpen. Daarvoor zijn grote bedragen nodig. Evenals in de voorafgaande jaren zul len niet alleen burgers collecteren, doch ook militairen in uniform nemen geheel vrijwillig aan deze actie deel. VAN MEIERBLISWAGEN GETUIMEIJ) De Koog. Japie Knol viel van de wagen waarmede hij en z'n vrienden rommel voor de meierblis ophaalden. Hij C brak daarbij een sleutelbeen. S.V. DE KOOG Uitslagen: Tex. Boys a-De Koog -t 01; Zeemacht 2-De Koog 2 73. f De adsp. bezorgden kanshebber Tex A Boys dus een tweede nederlaag. Ook dt eerste nederlaag van de Boys leden zi tegen De Koog. Beide malen op eigei terrein. De Koog 2 verzuimde na de rus door te drukken tegen Zeemacht 2, an 3 ders had Helder 5 een vervroegd kam pioenschap kunnen vieren. De Koog ging in het laatst pas door de knieën i Jammer, jongens. Het nieuwe programma luidt: Adsp, Oosterend a-De Koog a, 4 uur. De Koo$ 2-Oosterend 2, half drie. j Willen de leden en donateurs, die me; de toto meespelen er rekening mee hou den, dat het volgende week donderdag J 7 mei Hemelvaartsdag is? TEGEN AUTO GEBOTST Op koninginnedag reed vaandrig C 5 van Heerwaarden, De Waal, met zijn prachtige bromfiets tegen een personen- 8 auto van de heer A. A. Smidt. De vaan- i drig kreeg door een windvlaag de hoed in het oog gedrukt, zodat hij de auto;!j eerst opmerkte, toen de botsing niet meer te vermijden was. „Ik zag hem aankomen", zei de heer Smidt en stopt< dan ook meteen. Mevrouw Smidt ving mej. Nel van Swinderen in de armen, toen zij over de bromfietsbestuurder 3 vloog. Beide berijders bleven ongedeerd 1 maar aan auto en bromfiets was vee! schade ontstaan. r. IN VOLGEND NUMMER Zeer tot onze spijt moeten twee tijdig ingezonden verslagen (Koninginnefeest Oosterend en De Koog) tot volgend nummer overstaan red. GEBED VOOR DE WERELDVREDE De Kerken van Nederland hebben de gemeenten opgeroepen tot een gezamen lijke dag van inkeer en gebed voor de wereldvrede en de besprekingen te Genève in de komende weken, op zondag 3 mei. RAADSVERGADERING UITGESTELD De Raadsvergadering, die maandag 11 mei zou worden gehouden, is uitgesteld tot donderdag 14 mei. U.L.O. WAS GASTVROUWE De Texelse u.l.o. heeft afgelopen week de rol van gastvrouwe vervuld ter gele genheid van het vierdaagse bezoek van de Steenwijker collega-blokkers. De scholen hebben op het sportveld eikaars krachten gemeten en ze hebben samen een gezellige avond gevierd. Een prettig contact, dat zeker voor herhaling vat- Laar is. ONDER DE POMP De melkboere sowe naar de Keukehof! Nou in de keuken benne ze weest, je kon het an ze sien, maar de hof hebbe ze nog te goed. MEIERBLIS TE OUDESCHILD Ondanks het feit, dat kwajongens van I Den Burg de Oudeschilder Meierblis voortijdig in de brand gestoken hadden, was er op 30 april toch weer een flinke brandstapel bijeengebracht. Ook in de omtrek brandden de vuren weer lustig. DEN HOORN VIERDE FEEST In Den Hoorn hebben ze de weergoden min of meer weten te misleiden: omdat er geen oranjezonnetje straalde werden daar de spelen voor de laagste drie klassen in het gymlokaal gehouden. De groteren puzzelden naar hartelust in de buitenlucht. Hoogste klas: 1. Jan Bruin, 2. Miep Commandeur; andere groep: 1. Arie Zijm, 2. Lia Schuil. De kleuters hebben zich kostelijk ge amuseerd rond de poppenkast. 's Avonds zijn de meierblissen in brand gestoken en bracht D.E.K. een mu zikale rondgang, die met het Wilhelmus besloten werd. BEJAARDENMIDDAG TE DEN HOORN Donderdag heeft de dorpscommissie in De Waldhoorn" een ontspanningsmid dag aangeboden aan de bejaarden van Den Hoorn, de Westen en de P.H. Polder. Voor deze eerste bejaardenbijeenkomst bestond, ondanks het slechte weer, een goede belangstelling. Het werd een zeer geslaagde middag en een goede aanloop om met september definitief te starten met een bejaardensociëteit. Het ligt in de bedoeling om met een feestelijke middag aan te vangen. Ds. G. Wolfensberger hield 's middags aan de hand van een projectiefilm een relaas over zijn bezoek aan Amerika, waarna meester Van Wolf eren iets ver telde over de walvisvaart. Een ieder vertrok met een goede herinnering aan deze middag. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam Maandcollecte kerkvoogdij De Cocksdorp 9.30 uur Ds. Soesan Collecte voor de kerkeraadskas Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 19.30 uur Ds. Waardenburg De Waal 10 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Maandcollecte v.d. kerkeraadskas Oudeschild 11 uur Ds Soesan GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. M. Keijser van Hoofddorp De Koog 10 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 6 mei Doopsgezinde Zuster- kring te De Waal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2