Cf roen c/warL-Jexelsin het harL, z Koninklijke onderscheiding voor de heren H. Leber en J. Gulmans wiskunde Burgemeester De Koning Oranje Nassau WOENSDAG 6 MEI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7350 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld de Rooii Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdag* Bank: R'daxnse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm De heer H. Leber werd Koninklijk onderschei den met de eremedaille in goud. Bij ontstentenis yan burgemeester De Koning werd het ere metaal door wethouder C. H. Roeper op de borst gespeld. Adjudant Gulmans werd eveneens de ere medaille in goud toege kend. Ook deze plech tigheid werd ten raad- huize voltrokken, waar bij lt. F. Hielkema, waar nemend districtscom mandant, Alkmaar, de medaille op de borst spelde. P. V.D. A. VIERDE DE EERSTE MEI ,,De welvaart verhogen, de gerechtig heid dienen, de vrijheid verdedigen". Dit stond met grote, rode letters geschreven cp een bord, dat in de top van het po dium van de versierde „Oranjeboom" was aangebracht. Versierd met rode vlaggen, rode tulpen en rode guirlandes. Het was de eerste mei, de dag waarop de Nederlandse socialisten met hun broe ders, waar ook ter wereld, bijeenkomen om te getuigen van hun vastberaden wil te strijden voor hetgeen de socialist als zijn ideaal, tot heil van de gemeen schap, ziet. Velen waren naar „De Oranjeboom" getrokken om de 1 mei-viering mee te maken en de heer J. Zwan, voorzitter van de federatie Texel van de P. v.d. A. kon dan ook een groot aantal partijge noten en andere belangstellenden wel kom heten. „Onze partij herstelde zich en boekte ondanks laster van vele kan ten winst. Intussen wil het met de kabi netsformatie nog steeds niet vlotten en reeds hebben 35 aangezochte figuren er feestelijk voor bedankt. Zelfs bleek geen driehoeksruil mogelijk. Laten wij nu maar eens in de oppositie gaan en de VVD'ers nu maar eens tonen wat zij dan wel kunnen!" aldus spreker die hierna het woord gaf aan drs. H. Eijsink, mede werker van de Wiardi-Beckmanstichting, die het doel van het socialisme onder de loep nemend, vaststelde, dat de P. v.d. A. nog altijd de vaste overtuiging heeft, dat het mogelijk is een samenleving op te bouwen in vrijheid zonder angst, een samenleving met welvaart en vrede. Nederland is welvarend, doch ieder een profiteert daar nog lang niet ten volle van en daarom is onze strijd nog niet gestreden, want onze samenleving is nog altijd kapitalistisch Er zijn nog altijd bepaalde factoren die ons tot de strijd roepen, omdat de samenleving nog niet beantwoordt aan de normen die wij gesteld zouden willen zien. Nog altijd bestaat er een grote onbil lijkheid ten opzichte van het inkomen. Zeer grote groepen moeten nog met zeer, zeer bescheiden middelen zien rond te komen, terwijl een kleine groep miljo nairs zeer hoge inkomsten geniet. Onze Partij staat pal voor wie het nog verre van breed hebben en wij eisen dan ook, dat eerst de bestedingsbeperking wordt opgeheven en daarna over huurverho ging, melkprijsverhoging etc. wordt ge praat. Het onderwijs dient gedemocratiseerd te worden opdat er een gelijkheid van kansen bestaat voor allen uit alle lagen oer bevolking. Uit de arbeidersklasse komt maar een klein deel op de univer siteiten terecht omdat de studie min stens 2000 tot 3000 gulden per jaar kost. Het onderwerp inkomsten verder be schouwend merkte spreker op, dat ver dere verhoging der successierechten in gevoerd moet worden. Het vermogen dient aan de gemeenschap ten goede te komen (en niet aan de schare neven en nichtjes) opdat uit de meeropbrengst aan successierechten de kosten kunnen wor den bestreden van hetgeen onze partij zich voor ogen stelt. De winstmarges, het monopolie bij de kop nemend, wees drs. Eijsink erop, dat de prijzen van de televisietoestellen plot seling een heel stuk omlaag konden toen de concurrentie in het spel kwam. Die prijs hadden ze best al twee jaar gele den kunnen laten zakken Fellere bestrij ding van het monopolie is noodzakelijk. Verhoging van de veimogensbelasting staan wij niet voor omdat wij belasting op zichzelf zo aardig vinden, maar om dat dat geld hard nodig is ten behoeve van een gezondere maatschappij. Ook als producent heeft de arbeider daar recht op, want de winsten (soms gaan de aandelen vier rnaal of meer de hoogte in!) komen uit de kosten van het product, dat de mensen afnemen. Van wie is dat vermogen dus feitelijk af komstig, van de fabrikant of van de af nemer? Spreker ging voorts de oorzaken na die leiden tot de ontvolking van het platteland. De fatale landbouwpolitiek heeft hiertoe niet onbelangrijk toe bij gedragen. Er dient een zodanige land bouwpolitiek te worden gevoerd, dat de arbeiders behoorlijk betaald kunnen worden. Afschaffing van de gemeente- klassificaties is urgent met het oog op de billijkheid, dat de lonen gelijk getrokken worden, opdat het platteland welvarend blijft of wordt. Ook in sociaal en cultu reel opzicht mag het platteland niet achterblijven. Op Texel is al veel tot stand gekomen, maar in grote gebieden heeft de klok reeds lange tijd stilgestaan met alle noodlottige gevolgen vandien. Het platteland moet bewoonbaar blij ven en dezelfde verzorging krijgen als de stad. Maar dit alles eist maatregelen met de daaraan verbonden financiële conse quenties. Gelijkmatige verdeling van lasten brengt hiervoor de oplossing. Texel neemt een bijzondere plaats in als plattelandsgemeente. Zij kan profi teren van het toerisme en om dat te kunnen uitbuiten, dient het wegennet te worden gemoderniseerd, er moeten fietspaden worden aangelegd, een vlotte verbinding tot stand komen en wat niet al. Ook voor de recreatie dient dus het benodigde geld op tafel te komen. Het woord is aan de regering, maar het ge sukkel duurt nog altijd voort. De Quay speelde het niet klaar; hij, na de oorlog een der voormannen van de volksbewe ging, wilde het nu maar zonder de so cialisten proberen. Men constateert nu, dat het allemaal niet zo eenvoudig ligt, temeer nu de P. v.d. A. op 12 maart ver sterkt uit de verkiezingsstrijd tevoor schijn gekomen is. Ook buiten de rege ring blijven wij een krachtige partij die blijft strijden voor een menswaardig be staan. Drs. Eijsink bechreef hierna de groot- AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Woensdag 6 mei Den Burg, R.-K. Vrouwenbond, afd. Gilde (De Zwaan). Donderdag 7 mei (Hemelvaartsdag) Den Burg, 2 uur. Centr. Bureau, Start kampioenspuzzelrit. Den Burg, Sportveld S.V. Texel, Sport- uitwisseling met Wieringen. ZUIGELINGEN Vandaag consultatiebureau Woensdag 6 mei a.s. consultatiebureau Woensdag 6 mei a.s. worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: De Cocksdorp 1.15 uur; Oosterend 2 uur; Den Hoorn 2.45 uur en De Koog 3.30 uur. AANGIFTE LEERLINGEN Burgemeester en wethouders van Texel maken bekend, dat per 1 septem ber a.s. nieuwe leerlingen kunnen wor den toegelaten tot de openbare lagere scholen en de openbare school voor uit gebreid lager onderwijs in deze ge meente. Om te kunnen worden toegelaten tot een openbare lagere school moeten de kinderen vóór 1 oktober a.s. de leeftijd van zes jaren hebben bereikt; voor de toelating tot de openbare school voor u.l.o. moet de zesde klasse der lagere school zijn doorlopen. De aangifte behoort te geschieden bij het betrokken schoolhoofd in het tijdvak van 4 tot en met 9 mei 1959. Texel, 1 mei 1959. Burgemeester en Wethouders van Texel, De burgemeester, C. de Koning De secretaris, P. Beemsterboer. GOED ZO, JONGENS! Vrijdagavond liep een aantal „grote jongens" van De Waal door de Dorps straat met de petroleumwagen van de heer B. Kooger. Deze ligt n.l. met griep te bed. Zodoende liepen zijn klanten de kans van petroleum verstoken te blijven. Dank zij de spontane hulp van de jeugd werd dit voorkomen. NAAR HET POMPSTATION DER PWN In totaal zullen elf Texelse scholen met tezamen rond 400 leerlingen volgen de week (maandag, dinsdag en woens dag) een excursie maken naar het pomp station van het Prov. Waterleidingbe drijf aan de Hollewalsweg te Den Burg. De klassen zullen worden rondgeleid door de heer J. G. de Vries, afdeling Voorlichting P.W.N. Op de h.b.s. en de u.l.o. zal een cau serie met lichtbeelden worden gehouden, voor alle andere bezoekende scholieren zal op het pompstation zelf een aantal lichtbeelden worden vertoond. eer J. C. Smit se taak die de socialist in internationaal verband heeft. Hij herinnerde aan het verschrikkelijke feit, dat er op de wereld nog miljoenen mensen van honger om komen. In India rijden tegen het vallen van de avond vrachtauto's rond om de lijken op te laden van mensen die in de straten van honger en ellende zijn om gekomen. De wereld zal zich moeten verantwoorden, want ook hier is van een verschrikkelijk groot onrecht sprake. Dan bestaat nog altijd de rassenhaat en last en wellicht not least de dreiging van de communistische dictatuur. Er zijn stemmen, b.v. in P.S.P.-kringen, die zeg gen „ontwapenen". Wij weten zelf wel, dat iedere oorlog misdadig is, maar mo menteel moeten wij zelfs de atoombom gereed houden opdat wij bestaan blijven. Na deze met overtuiging uitgesproken rede, waarnaar de aanwezigen met grote aandacht hadden geluisterd, werd een revue opgevoerd, die was samengesteld door mevr. J. Craanen-Hemelrijk, waar bij de heer Adr. Stiggelbout als geboren rijmelaar het laatste politieke nieuws nog even had ingevoegd. „Dit is vanmid dag om 1 uur gemaakt", aldus vertrouw de mevr. Stiggelbout ons toe Ook deze revue zat goed in elkaar. De leden van de „Stem" en van de Vrou wenbond hebben de bezoekers een ge zellig uurtje bezorgd. Erg leuk was de reclame voor de onvervalste groene Texelse schapenkaas. Alle aanwezigen mochten een stukje kaas proeven wij "oor óns vonden het intussen toch een prettig idee, dat men de onvervalste groene schapenkaas voor de badgast ge reserveerd had en op deze avond homp jes onvervalste Edammer kaas presen teerde Op muziek van de bekende band met Van der Wulp, Piet Kingma c.s., die zich welwillend beschikbaar had gesteld, werd tussen de bedrijven door een dans je gemaakt. Met animo werd deelgeno men aan de samenzang, waarbij „De Stem" de zaal goed steunde. „Wat een boel beste zangers onder het publiek, hoe komt het toch, dat ze zich nog niet als lid van „De Stem" hebben aange meld?" zo vroeg mevr. Craanen, echt genote van de niet minder ijverige diri gent, zich af. Het was al dicht bij half twaalf toen de heer D. Dapper deze zeer geslaagde bijeenkomst sloot met de opwekking de strijd voor het socialisme voort te zetten. Besloten werd met „De Internationale". DOCTORAAL EXAMEN Onze eilandgenoot, de heer Jzn., Molenstraat 37, Den Burg, deed ridder lil de Orde VdTl ran de universiteit te Leiden cum laude doctoraal examen wiskunde. De heer Smit is sinds enige jaren werkzaam als assistent van prof. Vervaart aldaar. INVOER VAN VEE IN APRIL De invoer van vee naar ons eiland was in de maand april als volgt: 13 koeien; 96 pinken; 120 nuchtere kal veren; 33 biggen en 4 geiten. S.O.O.S.-FEEST IN OOSTEREND De jaarlijkse toneeluitvoering van de Oosterender S.O.O.S. zal plaats vinden op zaterdag 9 mei a.s. Er zal een aan trekkelijk programma worden geboden, bestaande uit twee één-acters; boven dien zal het Dameskoor van de S.O.O.S. een viertal liederen ten gehore brengen. ZONDAGSDIENST DEN BURG j Hemelvaartsdag Woensdag 6 uur tot donderdag 10 uur dokter Elias, daarna dokter Van Loon 25 JAAR IN DE MUZIEK Onze vroegere eilandgenoot, de heer Wim van den Berg, Amsterdam, nam op 33 mei 1934 voor de eerste maal een mu ziekinstrument ter hand (bij het Texels Fanfarekorps) en gaat volgende week zijn zilveren muziekjubileum vieren, want al die jaren heeft de muziek een ruime plaats in zijn leven genoten. Wim is een trouw en actief lid van Water- lands Fanfarecorps, Amsterdam-Noord, welke vereniging uit alle korpsen van de hoofdstad uitverkoren is om op 22 juni op te treden in het Kurhaus te Scheveningen. MORGEN TWEE TEXELSE KORPSEN OP CONCOURS Het Koninklijk Texels Fanfarekorps en het fanfarekorps „D.E.K Den Hoorn zullen morgen, Hemelvaartsdag, deel nemen aan het concours te Andijk, uitge schreven door de Westfriese Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen. „D.E.K." zal hedenavond in dorpshuis „De Waldhoorn" haar slotrepetitie hou den, welke door belangstellenden gratis kan worden bijgewoond. Aanvang 8 uur precies. Het Kon. Texels Fanfarekorps heeft reeds maandagavond zijn slotrepetitie gehouden. De traditionele avond in het Park is komen te vervallen, doordat de dirigent, de heer C. Rijf, deze avond niet naar Texel kan oversteken. Wij wensen beide korpsen gaarne een geslaagd optreden toe in Andijk. „DEK" speelt in de afdeling Uitmun tendheid, vorig jaar verwierf zij in die afdeling een eerste prijs; het Fanfare korps van Den Burg behaalde toen even eens een eerste prijs en wel in de ere- aldeling. PROGRAMMA VOOR DE TEXELSE SPORTDAG OP HEMELVAARTSDAG 1.30 uur Opmars vanaf de Hollebol met de drumband Marg. Sinclair, via Wever straat, Kogerstraat, De Zes, Gasthuis straat, Hollewalsweg, Weststraat, Molen straat, Zwaanstraat, Groeneplaats, Park straat, Schilderend, Emmalaan. 2.00 uur Opening. 2.10 uur Junioren handbal SVT-Vlie- gens Vlug, eerste helft. 2.30 uur Dames SVC brug ongelijk, met GVT knotsoefening, meisjes SVC en SVO kastspringen. 2.45 uur Handbalwedstrijd 2de helft. 3.05 u. Welpenwedstrijd SVT-rest Texel. 3.40 uur Veldloop plm. 3900 meter. Dames GVT brug ongelijk, dames SVC vrije oefening; dames GVT, SVC en SVO evenwichtsbalk; Heren GVT lange mat. 4.05 uur Texels junioren elftal-junioren BKC, eerste helft. 4.50 uur dames GVT vrije oefening; he ren GVT brug, jongens GVT paard- springen. 5.00 uur Juniorenwedstrijd, 2de helft. BRIDGECLUB „GROOT SLEM" Eindstand competitie 1959-1959: 3. Mantje-Veenema 57.53% 2. Echtpaar Jouwersma 55.06% 3. mevr. Kooijman-Wessels 54.73% 4. Bakker-Brücher 54.68% 5. Backer-Raven 52.19%, 6. Bruin-Blom 52.01% 7. Dam-Dros 51.74% 8. Kellner-Van Lente 51.66% 9. mevr. Wonder-Stolk 50.92% 10. Echtpaar Van den Heerik 48.59% 11. Gebr. Van Sambeek 48.19% 12. Bos-Gieze 47 18% 13. Roeper-v.d. Werf 44.90% 14. Mej. Hattuma-Kok 44.55% De prijswinnaars van de slotdrive waren: A.: lV*. mevr. Kooijman-Wessels 35 pnt. 1 Vs. Blom-Bruin 35 pnt. 3 Dam-Dros 31 pnt. B.: 1. Kellner-Van Lente 39 pnt. 2. Mantje-Veenema 34V« pnt. 3. Bos-Gieze 30 pnt. Burgemeester C. de Koning werd zo als gemeld benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tijdens de receptie ten raadhuize werd burge meester De Koning door onze totograat vereeuwigd, 's Avonds heeft het Ko ninklijk Texels Fanfarecorps een sere nade gebracht aan onze Eerste Burger, die namelijk ere-voorz. van dit korps is. KONINGINNEDAG DE WAAL Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin werd er in de middag van de 30ste april een geva rieerd filmprogramma vertoond in het Dorpshuis „De Wielewaal" voor de Waalder jeugd. De jeugd genoot zicht baar van de tekenfilms, alsmede van Stan Laurel en Olivier Hardy als an tenne-monteurs. Ook de dwaze kluchten van Charlie Chaplin waren een succes. Tussen de bedrijven door werd de jeugd getracteerd op limonade, repen, knotsen en sinaasappels. In de avonduren werd op traditionele wijze de Meimaand aangekondigd In de harde wind brandde de Meierblis fel. De ïubberbanden veroorzaakten een zwarte rook, die door de jongens met enthou siasme werd gadegeslagen. Binnen een week tijd had de jeugd een flinke Meier blis opgebouwd. Dat viel lang niet tegen! Binnenkort krijgen de jongens van meester een seintje om gezamenlijk de rommel op te gaan ruimen. Het is ten slotte geen gezicht als al dat ijzerdraad en verdere onbrandbare substanties blijven liggen. Ook in Bargen brandde er weer een Meierblis. De jongens aldaar hadden be slag weten te leggen op een klamp hooi, waardoor hun meierblis een respectabele omvang had gekregen! Door de regen was het hooi nogal nat geworden, waar door het aansteken enigszins werd be moeilijkt. Later brandde hij echter ook flink! DE KONINGINNEDAG TE ZUID-EIERLAND Ook in Zuid-Eierland was het weer op 30 april niet al te best, maar toch is het een plezierige dag geworden, dank zij de activiteit van de Buurtcommissie. Hulde voor het vele werk dat er verzet is om van deze dag een feestdag te ma ken. De feestelijkheden werden in en bij het Restaurant van Vliegveld Texel gehouden en het ging daar prima. 's Morgens om 10 uur werd reeds be gonnen met een filmprogramma voor kinderen. Verschillende filmpjes werden gedraaid en vooral de hoofdfilm „Bim, het ezeltje", viel bij de jeugd zeer in de smaak. 's Middags waren er diverse Volks spelen voor meisjes en jongens van 14 tot 80 jaar Dikwijls hebben we heel erg moeten lachen om de dolle capriolen der deelnemers. De uitslagen van de ver schillende wedstrijden volgen hieronder: Behendigheidsrit bromfietsen: 1. C. de Ridder. 2. J. Kikkert, 3. J. de Waard. Fietsenrace, jongeren: 1. Jaap Boers- ma, 2. Hanny Paagman. Ouderen: 1. G. Eelman, 2. A. Langeveld, 3. K. Smit. Wasophangen, jongeren: 1. Bauke Boersma, 2. Tiny Gieze. Ouderen: 1. C. Dros, 2. H. van Sijp. Kruiwagenrace voor paren: 1. Tiny Gieze en Bauke Boersma, 2. Lena Wet steen en Jaap Boersma; 3. Tiny Koorn en Jan van Bennekom. 's Avonds na de Meierblis werd er nog danig gestreden om de man en de vrouw. Hier waren de overwinnaars: mevr. La- gerveld-Zegers en de heer L. Hartman. Tot slot van deze Koninginnedag was er een zeer gezellig samenzijn in het Restaurant. Tot diep in de nacht heerste daar nog een feestelijke stemming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1