FRONS ZEGEL J. G. Dekker 1.89 Behang verf muurverven Van Brederode „FORMOSA" T0MAD0 SNELKOOKPAN grote voorraad Moederdag 0. Flevoland Oude kippen HULP GEOPEND M. en A. J. Vonk Moederdag verrassingen. Textielhuis Zegel Taxi nodig zit U tevree. FIRMA OUDESCHILD-TEL4I9 OEN BUPG"TEL:5GG Dames sportpantalons Tinneroy 4 kleuren Zwart-wit geruit Draion Pullovers Vestjes Fa. F. ZEGEL Zn., de jaarlijkse toneeluitvoering TIMMER'S BAKKERIJ colliers - armbanden J. P. Stam heeft het. 10 mei - Moederdag leuke opgemaakte cake TIMMER'S BAKKERIJ grasmachine nazien en slijpen ingerichte slijpmachine Banketbakkerij Carel Schulte Telmachines Langeveld en de Rooij n.v. GEVALLEN GEORGIËRS HERDACHT Maandagmiddag zijn bij het monument op de begraafplaats der Georgiërs twee kransen gelegd: een krans door de Russische militaire attaché, kolonel Fe- dorow en een krans door burgemeester C. de Koning namens het Gemeente bestuur van Texel. Er werden bloemen gelegd namens de Vereniging Neder land-U.S.S.R. Na deze plechtigheid werd door kolonel Fedorow een krans gelegd bij het monument bij de Algemene be graafplaats aan de Kogerstraat. RUSSEN MOESTEN OMWEG MAKEN De Russen o.w. kolonel W. A. Fedorow, militair attaché, en de drie secretarissen van de Sovjet-ambassade te Den Haag, die maandag op Texel de gevallen Geor giërs hebben herdacht, hebben ook dit jaar een grote omweg moeten maken om van Den Haag op Texel te kunnen arri veren. Het gezelschap, waaronder zich ook enige vrouwen en kinderen bevon den, moest namelijk via Den Oever rei zen, omdat de Nederlandse militaire overheid Den Helder (oorlogshaven) ta boe voor de Russen heeft verklaard. (Ook Russische oorlogshavens hebben een brede „veiligheidszone") De tocht over de Waddenzee naar Oudeschild nam anderhalf uur. De schipper van „De Voorwaarts" voer door de Balg, een vaargeul, gelegen op ongeveer acht kilo meter van de oorlogshaven van Den Helder. Vorig jaar moesten de Russen ook over Den Oever reizen, maar op de terugweg hebben zij de haven van Den Helder toen van zeer nabij kunnen bekijken doordat toen de voor hen ge charterde boot wegens een zeer lage waterstand van de Waddenzee een route moest kiezen, die zeker niet gepast heeft in het kader van de veiligheidsmaatre gelen, die men meende te moeten treffen! TEXEL HERDACHT DE GEVALLENEN Texel heeft de gevallenen herdacht. Velen namen deel aan de indrukwek kende plechtigheden, waarin allen wer den herdacht, die hun leven hebben ge geven voor de vrijheid, voor onze vrij heid. Bij het voorlopige monument bij de ingang van de algemene begraafplaats te Den Burg werden verscheidene kran sen gelegd, nadat een lange stoet, die zich op de Groeneplaats had gevormd, langs de graven der gevallenen was ge schreden. Burgemeester C. de Koning legde een krans namens het Gemeentebestuur. Lt. Van Dorst legde een krans namens het Amfibisch Oefenkamp Texel. Ook wer den kransen gelegd namens de Lucht- wacht, het Roode Kruis, de Oranjever eniging, bloemen namens de Stichting 4045 en namens de Ver. Ned.-U.S.S.R. 's Middags was reeds een krans gelegd door de Russische militaire attaché na mens de Russische Ambassade te Den Haag. Voor de kranslegging speelde het Kon. Texels Fanfarekorps een koraal, na de kranslegging het Wilhelmus, terwijl twee leden van de Luchtwacht de Neder landse vlag hesen, een ontroerend mo ment van deze zeer stijlvolle herden king, waaraan ook de padvinderij en de band van de Margaretha Sinclair-groep deelnamen. Voor deze plechtigheid begon werd door de r.-k. bewoners van Den Burg en omgeving een plechtigheid in de kerk van de H. Joannes de Doper te Den Burg bijgewoond, na de plechtigheid bij het monument volgde een herdenkings samenkomst voor iedereen in de Her vormde kerk aan de Binnenburg. 4 MEI-HERDENKING IN OOSTEREND Om 19.40 uur trok men voorafgegaan door Excelsior vanaf de Julianastraat naar de Bosweg. Hier speelde Excelsior een fragment uit „Onze taptoe" en ver volgens „Wilt heden nu treden", waarna ds. Scholten de aanwezigen toesprak. In een kort woord herdacht spreker allen, die vielen voor het Vaderland, in gevangenissen, concentratiekampen of door het oorlogsgeweld. In het korte woord liet spreker zien hoe klein de af stand is van dit werelds leven en het hiernamaals, waarin naar wij mogen ho pen alle gevallenen mogen delen in het eeuwige geluk met onze Here Jezus Christus. Zij gaven alles, waardoor wij nu in 1959 kunnen zeggen: Wij leven vrij op Neerlands dierbare grond. Na twee minuten stilte speelde Excel sior het Wilhelmus, terwijl de vlag werd gehesen. Vervolgens keerde men met begeleiding van de tamboers weer terug naar de Julianastraat. waar de stoet werd ontbonden. ƒ643.000— VOOR WEGEN EN VOORZIENINGEN IN WONINGWET WONINGEN De gemeente Texel heeft van de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten een aanbie ding ontvangen van 'n vaste geldlening van 643.000, 21 MEI OPENING NIEUWE KLEUTERSCHOOL TE OOSTEREND Heel Oosterend stond zaterdag in het teken van de Kleuterschool, want één uur lang heeft Excelsior door Oosterend gemarcheerd om een muzikale omlijsting te verzorgen bij het ophalen van giften en gaven voor de grote bazar, welke drie dagen zal duren. Donderdagmiddag 21 mei zal de school officieel worden geopend en 's avonds om 7 uur zal de bazar haar deuren ope nen. Deze zal worden gehouden in de nieuwe werkplaats van de heer C. Bre mer, waaraan op het ogenblik door aan nemer Drijver met man en macht wordt gewerkt. De inzameling was in Ooster end een succes en behoudens enkele zwartkijkers, die menen dat de liefde van één kant moet komen, kan gezegd worden, dat geheel Oosterend spontaan achter school en bestuur staat, waarvoor het bestuur uiterst dankbaar is. Zaterdag 9 mei zal het bestuur op Zevenhuizen aankloppen; hier noodge dwongen zonder muziek en om half acht op Oost. Hier verleend VIOS zijn wel willende medewerking met een muzikale omlijsting. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Hemelvaartsdag HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg De Waal 11 uur Ds. Waardenburg Oosterend half 10 Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 uur Ds. De Lange Oosterend 10 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Den Burg, Dorpshuis, 10 uur Dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Vrijdag 8 mei receptie van .3-5 uur in verband met 40-jarig jubileum. C. Eelman, De Waal Vanuit Friesland zeg gen wij U gaarne dank voor de overweldigende en ook zo zegenrijke be langstelling, die wij tij dens en na ons huwelijk mochten ondervinden. T. Blanksma-v.d. Zwaag Joh. C. Blanksma 't Strand 8, Pingjum, mei 1959. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele blijken van deelneming bij het over lijden van onze lieve broer, zwager en oom PIETER DAALDER Jzn. In het bijzonder aan Dokter Renout en Zuster Fortgens voor hun on vermoeide hulp; aan Ds. Klijnsma voor de troost woorden en aan dragers en kleedoplegsters voor de laatste eer aan de overledene bewezen. Fam. Daalder Oost O 92, Texel, mei 1959. TEXELAARTJES Oude kippen te koop gevr. W. C. Veeger, Wes- termient, Tel. 493 Te k. puikbeste eet- aardappelen. worden thuis bezorgd. P. Beers, Molenstraat 30. Dood vee? Bel op J. Zwan, De Koog, tel. 312 „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Te huur gevr. van 6-27 juni a.s., 1 hoog kinder ledikant, 2 kinderstoelen en box voor gebruik in huis te De Koog. Anema, Treublaan 31, Arnhem Te k. 450 kg Surprise maat 35-40. M. Kikkert, Den Hoorn 121 Te k. kinderwagen z.g.a.n. Te bevr. kampeerterrein J. Eelman, Bungalow „De Tjatter", De Koog K 68 Te koop z.g.a.n. Ital. Jazz-gitaar met hoes. 50,Wilhelminalaan 10, Den Burg Voor direct gevraagd meisje voor de huishouding voor 2 3 dagen in de week. Mart. Witte, „De Bemes", O 138a, 't Noor den, tel. 273 Te k. pr. Noordelingen, 10 ct. per kg Joh. Spigt, Koger- veld K 22 Aangeboden prima Puch SGS, 250 cc. A. Brans, Weststr. 34, Oosterend Mevr. De Lange vraagt werkster. Tel. 49 Om aan te ne men 80 are voerbieten, tevens te koop puike consumptie-aardappelen, 12 ct. per kg. afgehaald. Brakestein Te koop 60 weckflessen IV2 liter. C. Swaerts, Kerkeplaats Te huur tuingrond ach ter Prof. Keesomlaan 12. Te koop ledikanten met toebehoren, tafels, maho niehouten stoelen, klok- kenstel, grote mahonie houten kast, piano, brandkast etc. Warmoes- straat 7 Broedse kip pen te koop en te huur. P. Visman, Waalenburg Te koop kinderledi- kantje, commode, baby- bad, 3 dekentjes, baby- reiszak, breimach. Knit- tax, weinig gebruikt. Adres te bevr. bur. v.d. blad Te koop 3 vette koeien M. Boon, „Klein Zeeland", tel. 225 O'end Restant Dahlia's tot en met zaterdag verkrijgb. Perkdahlia's per 10 ƒ1,50 dubbele dahlia's per 10 1,75; Pompoen- en grootbloemige op kleur, per stuk 25 ct., per 10 st. 2,25. F. J. Halsema, Gerritsland B 170, Den Burg Te koop 70 kg. Libertas E poters. Witte, Driehuizen Wie heeft de piaspop van Greetje de Boer gevonden? Verl. nabij Texla. Gaarne te rug te bezorgen op Texla Aangeboden prima consumptieaardappelen a 5,per zak. Kooiman, Molenbuurt Tot onze vreugde werd vandaag geboren onze dochter Jacqueline Diederika F. Zegel N. Zegel-Wuis Texel, 2 mei 1959, Oudeschild 161. Inplaats van kaarten. Met blijdschap geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon Gentius Dirk R. van Liere-Barends A. van Liere Oudeschild 48, Texel, 2 mei 1959. Jacob Le Noble en Jozina A. v.d. Slikke geven, mede namens we derzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 15 mei 1959 om 1 uur ten ge meentehuize te Den Burg, Texel. Kerkelijke bevestiging om 2 uur door de Wel- eerw. heer Ds. F. J. Scholten in de Geref. Kerk te Oosterend, Texel Den Hoorn 96 Oosterend, Nieuwstr. 9 Receptie op de trouwdag van 19.30 tot 20.30 uur in het gebouw van Chr. Belangen te Oosterend. Toekomstig adres: Den Hoorn 106. Met dank aan God ge ven wij U kennis van de geboorte van onze doch ter en zusje Anna Ditta (ANNEKE) A. C. M. Bremer- Brouwer M. Bremer en kinderen Oosterend, Texel, 4 mei 1959, Peperstraat 16. Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onze dochter Marijke Maria M. Otten-Lejault F. Otten Tijdel. adres: Frankrijk, Heden overleed zacht en kalm onze lieve moeder, behuwd- en grootmoeder Abeltje Bos, sinds 29 april 1930 weduwe van Jacobus Boverhof, in de ouderdom van ruim 78 jaar. De diepbedroefd en? Oldeberkoop 282: R. Boverhof A. Boverhof- Sijtsema Eke en Jacobus Den Burg, Texel: G. Gieles-Boverhof L. Gieles Abelia Den Burg, Texel, Wittekruislaan 32, 4 mei 1959. De begrafenis zal plaats hebben uit de N.H. Kerk te Oldeber koop op vrijdag 8 mei n.m. 1,30 uur. Tot ons leedwezen is plotseling overleden onze beste broeder, zwager en oom Gerrit Hendrik Geus, echtgenoot van K. G. Visser. Haarlem: M. Thomassen-Geus E. C. Thomassen Amsterdam: A. P. Broens- Thomassen L. Broens Haarlem, Nieuwe Gracht 64. Wegens langdurige ziekte kunnen wij niet aan onze afspraken voldoen Fa Verstegen en Boeijen Wegens omstandigheden korden wij verlopen vrij dag niet te Oudeschild op tijd aanwezig zijn, maar a s, vrijdag om 5 30 uur tot 7 uur zijn wij weer met een .anwezig. Ook in degroen- tehal Kantoorstr is van alles vo'op aanwezig en wel tegen de zwaarst concur rerende prijzen. 0. Raven en Zonen Allen, die ons een be wijs van deelneming zonden bij het overlijden van onze zoon, zeggen wij langs deze weg har telijk dank. Fam. Faber Parkstraat 18, Den Burg. Bij ons vertrek groeten wij alle vrienden en be kenden. Fam. M. J. Bremer, Molenparkweg 23a, Lunteren. Gazelle rijwielen Locomotief rijwielen ook in lagere prijzen. Rijwielhandel Zegel Den Burg, Tel. 150 Voor bloemen en planten o.a. anthurium, ficus en een mooie parlij voordelige sansevieria's Dagelijks aan de kwekerij en auto verkrijgbaar. Bloemisterij IIAl Kogerstr. 92aH||\B Telef. 261 GESLEPEN LEPELVAASJE met 6 lepeltjes Vlek vrij Door en door Een cadeautje voor MOEDERDAG dat elk kind van eigen zakgeld kan kopen Fa. Frans Zegel Kz. Den Burg - Oudeschild TE KOOP Partij stenen dakpannen, deuren, houtwerk enz. TebezichtigeniWeststr. II Briefjes met naam, nummer koop en aangeboden bedrag inleveren voorvrijdagavond 6 uur, bij C de Jong. Afhalen der kopen tegen contante betaling zaterdag 9 mei 's middags half drie De Kerkvoogdij der Ned Herv kerk, O'end Voor gegadigden en belang stellenden wordt een ex cursie onder geleide geor ganiseerd naar Vooropgaveen inlichtingen wende men zich vóór a.s 13 mei tot F R. Keyser, De Waal Den Hoorn Welke energieke mevrouw of juffrouw wil pension Hoeve Vredestein leiden. Kom eens praten. N. Kikkert - Tel. 293 te koop gevraagd Firma Plaatsman- Cornelisse, Tel 195 GEVRAAGD voor hele of halve dagen n gezin, waar moeder 2 maanden moet rusten. „Bosch en Zee", De Koog Tel. 231 Morgen Hemelvaartsdag „De Primeur", De Koog Sportrijwielpn in diverse kleuren compleet met lamp jasbesch. snelb pomp en slot f 152,- en volledige garantie van Kogerstr. Telefoon 78 Hogerstr. Telefoon 273 Heel wat beter en niet duurder bij Goënga's Slagerij Telef 252 Pyjama's aparte modellen, vanaf 8,75 Libelle nylons, ook naadloos, vanaf 2,95 Swan zakdoekjes, moderne dessins, vanaf 1,80 Hollandia ondergoed diverse nieuwe model len. Hollandia onderjurken gekleurde nylon, reeds vanaf 7,95 Damesblouses en vesten zeer uitgebreide sor tering. Handschoenen in stof, nylon en mous se, vanaf 2,50 Schorten, zowel voor de oudere als voor de jonge mo derne Moeder. Iets zeer aparts. Baddoeken en badlakens aparte dessins in alle prijzen. Mousse nylon slips van Hollandia, in alle kleuren 3,75 Moderen ontbijtlakens reeds vanaf 4,95 Slaapkamermatjes Tafelkleden Sierkleedjes enz. enz. Bel dan Den Burg 58 Autobedrijf A. Kievit Voor zaken of privé in Café-Restaurant Koningstraat 68-74 Den Helder faFRANS ZEGEL"? Voor Moederdag een reeds vanaf f 59,50 Binnen een jaar heeft U hem er uit aan gas- of elektrieiteitsbesparing de zuinigste en veiligste brom flets unieke service zeer laag benzineverbruik veilige snelheid (30 km per uur) het laagst ln onderhoud SOLEX de Luxe f. 375.- SOLEX Service-station Den Burg, Telefoon 150 Bozoekt op zaterdag 9 mei a.s. van de S O.O.S in de O. L. school te Oosterend. Aanvang 8 uur VOOR MOEDER Grote keus luxe dozen bonbons - chocolade en vruchten Elke doos verpakken wij in een feestgewaad. Een grote sortering oorknoppen, mooie dames beurzen, kop en schotels met opschrift een fles Boldoot, Ja noemt U maar op. Of moeder nu houdt van een Slagroomtaart, Mokkataart, Chocolade taart. Crème taart, Vruchtentaart of een in diverse smaken envullingen Altijd is er keus. Voor kleine en groie beurzen. Laat nu uw op onze speciale daarvoor Bij een reus hoort een baard, en bij een feest hoort een taart. Wat voor feest het ook mag zijn, wij verzorgen ze voor elk festijn. Telefoon 32 Verjaardagstaarten Kindertaarten l Verlovingstaarten - Bruidstaarten Communie- of moederdagtaart Voorts ook Feestgebakjes (petit tours) Gesort. zoute koekjes Boterallerhar.de Bonbons en chocolade grote sortering In Iedere gewenste kleur vanaf f 1,70 per kg kwasten - rollers - penselen schoonmaakartikelen Loodsgracht 71, Den Helder,tel. 2173

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2