„Het was van ons" "t Avontuur met de valse munters I VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel op donderdag 14 mei 1959, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel 1 mei 1959. De Burgemeester van Texel C. DE KONING. 1 Notulen. 2 Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school te Den Hoorn. De voordracht wordt nader bekend ge maakt. 4. Inwilliging van het verzoek van mej. G. E. Dros om eervol ontslag als onder wijzeres aan de openbare lagere school te Oudeschild. 5. Benoeming van een leerkracht aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Den Burg. Voorgedragen wordt mej. A. A. M. Huybregts te Rot terdam. 6. Vervalt. 7. Opdracht aan de afgevaardigde van de gemeente naar de Algemene Vergade ring van Aandeelhouders van de N.V. T.E.M. tot benoeming van een directeur per 1 juni 1959. Voorgedragen wordt voor herbenoeming de heer Ir. J. F. Kipperman. 8. Opdracht aan de afgevaardigde van de gemeente naar de Algemene Verga dering van Aandeelhouders van de N.V T.E.M. tot wijziging van het salaris van de Directeur. 9. Verlening van voorschotten op de ex ploitatievergoeding (art. 75, 4e lid, der Kleuteronderwijswet) aan de bijzondere kleuterscholen op Texel voor het jaar 1959. 10. Herziening van het besluit, waarbij voorschotten op de exploitatievergoeding (art. 75, 4e lid, der Kleuterscholen op Texel voor het jaar 1958. 11. Verlening van een voorschot op de toe te kennen huurvergoeding (artikel 127 der Kleuteronderwijswet) aan de christelijke kleuterschool te Den Burg voor het jaar 1959. 12. Herziening van het besluit waarbij een voorschot op de toe te kennen huur vergoeding (art. 127 der Kleuteronder wijswet) aan de christelijke kleuter school te Den Burg voor het jaar 1958 werd verleend. 13. Verlening van een voorschot op de toe te kennen vergoeding van Stichtings- kosten (art. 126 der Kleuteronderwijs wet) aan de rooms-katholieke kleuter school te Den Burg voor het jaar 1959. 14. Herziening van het besluit waarbij een voorschot op de toe te kennen ver goeding van stichtingskosten (art. 126 der Kleuteronderwijswet) aan de bijzon dere kleuterschool te Oudeschild voor bet jaar 1959 werd verleend. 15. Vaststelling over 1958 van de bedra gen der gemeentelijke vergoeding voor het bijzonder gewoon lager onderwijs en van de voor vergoeding in aanmerking komende uitgaven van het onderwijs, in gevolge artikel 103, 2e lid, der Lager- onderwijswet 1920. 16. Vaststelling van een besluit waarbij 19. „Ik zou toch wel eens graag willen weten, wat er in die koffertjes van de heren zit. Ah, daar verdwijnen zij in een kamer. Ik zal mijn speurende blik maar eens door het sleutelgat laten gaan. As- je-me-nou.verdraaid zeg dat is sterk!" 't Was dan ook helemaal niet vreemd, dat Sherry zo verbaasd was, want niets minder dan een bende valse munters bewoonde het kasteel! Sherry kwam zo waar net op tijd om heel wat wijzer te worden dan hij al was! Aanvoeder Bennie lichtte een juist toegetreden bendelid in over de duistere geheimen van het valsemuntersvak. „Gr. is het niet knal, Dik Varken", sprak Bennie. „Gr. wij vermommen ons als journalisten; maken film van geld, heel veel, in bank. Brengen dat op doek over, fotograferen dit, ggr. dan drukken en hebben in ene keer veel geld tegelijk". Inderdaad is het knal", vond ook Sherry, „maar 't wordt ook tijd, dat ik dat zaakje eens onopvallend laat knallen!" ingevolge art. 36, 4e lid, der woningwet wordt verklaard dat aanvulling en wij ziging van enkele uitbreidingsplannen wordt voorbereid. 17. Aankoop van het pand Groeneplaats 2 te Den Burg, alsmede van enige perce len grond, gelegen in en nabij Den Burg, van de Doopsgezinde Gemeente Texel. 18. Aankoop van enige percelen grond nabij Den Burg ten behoeve van de te stichten rioolwaterzuiveringsinstallatie, van de heren J. Bakker, C. en W. J. van Heerwaarde en P. Kooiman. 19. Aankoop van enige perceeltjes grond te Den Burg van de heren J. Huisman, H. Snoek en C. v.d. Werf, aldaar. 20. Verkoop van grond te De Koog aan mevr. de wed. F. W. Schippers-Sinkel- ciam, aldaar. 21. Aangaan van een vaste geldlening ten bedrage van 499.000,met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 22. Aangaan van een vaste geldlening ten bedrage van 643.000,met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeen ten te 's-Gravenhage. 23. Aangaan van een vaste geldlening ten bedrage van 500.000,met de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten te 's-Gravenhage. 24. Aangaan van een vaste geldlening ten bedrage van 9000,met de Coöpe ratieve Boerenleenbank te Den Burg. 25. Goedkeuring van de rekening van de afdeling Texel van „Het Witte Kruis" over het jaar 1958 26. Herziening van de verordening op de heffing van een rioolgeld in de gemeente Texel. 27. Wijziging der gemeente-begroting 1958. 28. Wijziging der gemeente-begroting 1959. OUDER-CONTACTAVOND REDMER IJSKA SCHOOL DE WAAL Woensdagavond werd in de Redmer IJska school de ouder-contactavond ge houden, alwaar de ouders zich speciaal konden overtuigen van de meer of min dere vlijt en vorderingen van Jantje, Pietje, Keesje, Klaasje en Grietje. Helaas werd deze avond niet zo druk bezocht als gewoonlijk het geval is Waarschijnlijk is dit te wijten aan het feit, dat diezelfde avond de uitslag was van de Appèl-loterij via de radio! Op deze avond werden door meester Albers enige mededelingen gedaan be treffende de schoolreisjes. De drie hoog ste klassen zullen op 4 en 5 juni een be zoek brengen aan Den Haag en omge ving. De lagere klassen gaan een dag naar Vlieland. Betreffende de schooluitvoering op 22 en 23 mei werd aan de moeders van de medespelenden verzocht binnenkort op een nader te bepalen datum te verschij nen in school om gezamenlijk de beno digde toneelkleren in orde te maken. Na de pauze, waarin de koffie zich goed deed smaken, werden er suggesties geopperd om de schoolkas, welke mo menteel bijna leeg is, te versterken. On der andere werd voorgesteld om met de jeugd op enige vrije zaterdagmiddagen bieten te gaan dunnen. Meester hoopt hier op de gewaardeerde medewerking van de boeren uit de omgeving van De Waal. Hierna vertoonde meester, na een in leiding, enige films uit de filmotheek van de Nederlandse Onderwijs Film, t.w. „Glas" en „Bergstroom", welke zeer in de smaak vielen. Om kwart voor elf sloot voorzitter C. Witte de gezellige avond. HOE DE KOOG KONINGINNEDAG VIERDE Ondanks het slechte weer heeft De Koog de verjaardag van onze Koningin gevierd. Het begon met de allerkleinsten. Om 9 uur verzamelde juffrouw Scheep maker haar kleuters rondom de vlagge- stok op het pleintje van „Het Mieren nest" en onder het zingen van ons volks lied werd de vlag gehesen, het was een ontroerend moment. De kleuters zo ern stig zingend en de vlag volgend die lang zaam omhoog ging. Daarna kwam de grote versierde vrachtwagen van de heer Jan Kikkert voorrijden waarop de kleu ters plaats namen. Het waren allen ka bouters met rode puntmutsen, witte en blauwe kragen en pakjes. Ieder had een oranje lantaarntje in de hand; een prachtig harmonisch geheel, dat ieders bewondering afdwong. Juffr. Scheep maker komt hier zeker een woord van hulde toe om dit alles, natuurlijk met de hulp der moeders die hier vele uren voor hebben gewerkt, te organiseren. Inmiddels waren op het plein der Lubertischool versierde fietsen, auto peds en wagentjes aangekomen alsook de Sinclair-band. In optocht ging dit alles door het dorp naar het sportterrein, waar allereerst de jury haar werkelijk niet gemakkelijke taak moest vervullen. Natuurlijk kreeg de wagen der kleuterschool een prijs. Juf mag zeggen wat zij graag voor haar school wil hebben. Van de versierde fietsen werd de 1ste prijs toegekend aan Ina Bruin met haar paddestoel, 2. Pau- lus de boskabouter Anneke Holtewes en Herre Oosterhaven; 3. kano Frauwkje Visser; 4. Bloemenkoningin: Ina van der Slikke, 5. Bloemenmeisje: Coby van Eldik; 6. Leve de Koningin: Tine Bakker en Trudie de Jong De overigen kregen allen een troostprijsje. Het weer werd inmiddels zo slecht, dat besloten werd de kinderspelen af te ge lasten en hiervoor in de plaats 's mid dags in de Luberti-school films te ver tonen voor de jeugd van 4 tot 14 jaar. Een 60-tal kinderen was aanwezig toen de heer Onstenk de film „De Haas en de Egel" liet draaien. Hierna goochelde de heer N. van Schoonhoven. Hij liet de kinderen actief aan zijn toeren mede- werken tot groot vermaak van allen. Tot slot werd de film „De gelaarsde kat" vertoond. Beide films waren van de N.O.N. De kinderen hebben zeer genoten en werden royaal getracteerd. Voor de groten werd. inmiddels de puzzelrit gehouden; 36 meisjes en jon gens namen er aan deel, heel wat min der dan vorig jaar (70), maar het slechte weer zal ook hier wel schuld aan hebben. 10 jongelui reden foutloos. Het waren: Corrie Bakelaar, Tineke Kooiman, Eddy Eelman, Hans Eelman, Peter Kuip, Leen Zwan. Kees Vermeulen, Harry Wuis, Martien de Ridder en Walter Bugel. Alle deelnemers kregen een oranje vaantje waarop gedrukt stond „1959 Koninginnedag puzzeltocht De Koog" (een aardige herinnering dus), terwijl de winnaars nog elk een prijs in ontvangst mochten nemen. De jeugd besloot deze dag feestelijk bij de brandende meierblis. Een waardig slot dus. Het actieve bestuur der oranjevereni ging almede de heren Onstenk en Van Schoonhoven komt zeker een woord van dank toe, want zij hebben de jeugd een onvergetelijke dag bezorgd. DE KONINGINNNEDAG IN OOSTEREND Ook in Oosterend bleef het Oranje- zonnetje achterwege en zag de feest commissie zich geplaatst voor een alge hele omschakeling van het feestprogram ma. De jeugd werd ondergebracht in het Gebouw voor Chr Belangen. Hier wer den zij in ruime mate getracteerd en werden verschillende filmpjes vertoond, eerst door Wim Renout en nadien door de inderhaast gecharterde Nauta Jr., waarbij zelfs een geluidsfilm niet ont brak. De kleuters werden in de schuur van de heer Joh. Roeper aangenaam bezig gehouden. Ook hier ruime tracta- tie, terwijl de heer C. Bremer enige filmpjes vertoonde. Muziekver. Excelsior liet zich, ondanks het slechte weer niet afschrikken en marcheerde niet alleen 's ochtends maar ook 's middags door het dorp. 's Middags werden de groteren in de Julianastraat bezig gehouden met enige spelen. Bij het langzaam fietsen werd Wim Bakker de favoriet, terwijl bij het hardfietsen op trialfietsen Dick Bakker allen de loef afstak. In het kussenge vecht werd geslagen bij het leven af. Eén partij bleef onbeslist, maar uitein delijk was het Jaap Vlaming (Oostwijk) die zich naar de overwinning sloeg. De avond bracht voor de jeugd de aloude meierblis en het genot van de gepofte aardappelen. Voor de ouderen werd ook in de avond een onderkomen gevonden in de schuur van de heer Roeper voor het aloude strijden om de man en de vrouw onder de vrolijke klanken van Excelsior, want die zat op zolder, terwijl Excelsior na een rondgang eerst nog een taptoe ge blazen had. Ondanks het slechte weer liet Ooster end zich dus niet onbetuigd en vierde feest op beperkte maar goede wijze. KONINGINNEDAG VIEREN DOOR DE COCKSDORP EN MD.-EIERLAND Door het slechte weer moesten hier de veldwedstrijden voor de kinderen worden afgelast. Zodoende werd gestart met een ballonwedstrijd. Onder gejuich iieten allen hun ballonnetje los. Te gauw waren ze uit het gezicht verdwe nen. Nu maar afwachten, welke het verste komt. Daarna werden in het schoolgebouw van Midden-Eierland films gedraaid door de heren Welboren en Harry de Graaf. Uit de reacties in de zaal bleek, dat de jeugd ten volle genoot, zodat het voor hen zeer zeker geen mis lukte dag is geweest. GEMEENTE VERKOOPT GROND De raad wordt voorgesteld aan mevr. F. W. Schippers, De Koog, 715 m2 grond te verkopen, gelegen aan de Brink te De Koog a 8.580,Mevr. Schippers is voornemens op deze grond een bunga low te laten bouwen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 4 mei 1959 Gevonden te Den Burg: in Den Helder een bruine herenportemonnee met geld en bootkaartjes; blauwe vulpen; bruin- lederen handschoen met gebreid ge deelte; pakje inh. wollen herenonder goed; bankbiljet van 10, Verloren te Den Burg: zwart-witte jongensregenjas; rode paraplu; plastic pop. Het bureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. TEXELSE MARKT Aangevoerd maandag 3 mei 1959: 4 koeien 8501100; 8 fokkalveren 80 150; 45 nuchtere kalveren 6090; 30 biggen 5575; 3 stuks wolvee 80--150. SPORTNIEUWS SVC De adsp. kwamen deze v/eek tweemaal tegen Tex. Boys a uit en moesten dan ook de punten aan de Boys laten. Het werd twee maal 51. Zaterdag spelen ze thuis tegen Oosterend om 4 uur op ons terrein. Zij, die meespelen met de toto moeten in verband met Hemelvaartsdag heden avond tussen 7 en 8 uur de formulieren inleveren bij de heer Van Hoorn. FILMNIEUWS: „GETUIGE A CHARGE" Een berooide Amerikaan (Tyrone Power), die in Londen aan de zijde van zijn Duitse echtgenote (ex-cabaret-zan- geres; zang en spel Mariene Dietrich) van de hand in de tand heeft moeten leven, wordt van moord beschuldigd en het ziet er zo bezwarend voor hem uit, dat elk pleidooi boter aan de galg ge smeerd lijkt. Hartkwaal of geen hart kwaal, de beroemde strafpleiter wordt erdoor geïntrigeerd, te meer daar hij ge looft in de onschuld van de Amerikaan. Hij neemt de hopeloze zaak ter hand en leidt vanaf dat ogenblik een dubbel leven, als advocaat en als patiënt. Aan vankelijk rekent hij op dé getuige a décharge, de Duitse dame, maar als deze zich ontpopt als een perfide, harteloos monster ziet hij van dit twijfelachtige wapen af en valt geheel terug op zijn schrandere geest en zijn vermogen om kleine dingen tot grote zaken te combi neren. Hij wordt echter in de rug aan gevallen, als de verraderlijke cabare tière haar spelletje mee komt spelen als getuige a charge. „LIEBE, JAZZ UND ÜBERMUT" Dit is een hartveroverende muziek film, waarin de vrolijke noot niet ont breekt. Een rijk man schenkt zijn ver mogen aan een internaat voor wezen met muzikale aanleg. Hieruit groeit een compleet jazz-orkest voort, dat de en gagementen lang niet af kan. Een film vol vaart, muziek en vrolijkheid. Nederlands nieuws O.a.: 88ste voetbalwedstrijd Neder- land-België; Utrechtse vrouwelijke stu denten vieren 12de lustrum; Nieuws uit Suriname: Dorpshoofden vergaderen over Brokopondo-plan. Wereldnieuws O.a.: Overstromingen in heel Zuid- Amerika; Asyl voor de Dalai Lama; Een ruimte-raket vernietigt zichzelf; Stock holm moderniseert zijn centrum; Hij komt wel, hij komt niet: President De Gaulle moet een reis uitstellen; Diner met het Kroonprinselijk paar in Tokio; Om het wereldkampioenschap biljarten: Kader 71-2. GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg- W. 2,50; H. 2,50; W. 2,50; Z. 2,50; H. 2,50; D. 10,—; K. 1,—; H. 2,50; V. 1,50; E. 1,—; P. 2,50; R. 2,50; U. 2,50; W. 2,50; E. 2,50. Oosterend: D. 2,50. Den Hoorn: W. 5, De Waal: K. 2,50; R. 2,50. De Koog: S. 2,50. Oudeschild: B. 2,50; S. 2,50. De Cocksdorp: T. 2,50; W. 2,50. FEUILLETON door HANOL SPOOR. 9 Ze keek naar haar lange, roodgelakte ragels, en concludeerde: „nee, voor de tuinderij ben ik niet geschikt, dus dat kan rustig afgevoerd worden. Dan volgt zijn vriend Paul. Hm, het zou wel eens kunnen gebeuren, dat hij en ik elkaar beter begrijpen. Hij kent de wereld en heeft allicht moderne ideeën. Ik zal er eens over denken. Maar lest best, Stern hout, dat zou een reuzemop zijn; Mia als freule Sternhout van Duinsfort". Ze stond op. „Ik geloof waarachtig dat het weer de moeite is om aan m'n make up te gaan denken". Fluitend verdween ze naar boven. Joke niet weinig verbluft achterlatend over zoveel arrogantie. Ongeveer een half uur later was Mia al weer beneden. Joke moest toegeven dat Mia er slag van had haar aantrekke lijkheden zo voordelig mogelijk te laten uitkomen. Het slordige haar en het sla perige gezicht hadden een hele metamor fose ondergaan. Mia was een zelfbewus te, elegante jongedame, die zich uiter mate gevleid voelde door Joke's bewon dering. Ze wierp nog een laatste onder zoekende blik in het keukenspiegeltje, en uitdagend met de heupen wiegend verdween ze. „Ga alsjeblieft niet buiten het schel penpaadje wandelen", riep Joke haar na, je brengt ons onnodig in moeilijkheden. „Maak je niet ongerust; al ben ik het smalle pad niet gewend, ik weet me wel aan de regels te houden als het nodig is", riep Mia dubbelzinnig. Even later kwam ze met een geheim zinnig gezicht terug. „Ik ga eerst op visite bij onze buurjongens. Ik weet ze ker dat ze blij met me zullen zijn". Terwijl Joke haar nakeek, betrapte zij zich op de gedachte of het in de wereld wel rechtvaardig toeging. Daar ging nu Mia, een meisje, overal te vinden waar pretjes en vrolijkheid hoogtij vieren, zich van geen plicht of verantwoordelijk heid bewust, noch tegenover zichzelf, noch tegenover anderen. Dan verweet Joke zich dat ze kleingeestig was. Moe- zou zich nooit door jaloersheid laten leiden, integendeel, altijd weer de goede zijde in de mensen aanwijzen. Zei moe der ook altijd niet dat men pas vrede in het hart kreeg als men die vrede eerst verdiende. Joke zuchtte, en vond dat speciaal jonge harten het daarmee toch moeilijk hadden. Met een ruk ging ze weer aan de ar beid. Het ging nu eenmaal niet op om moeder voor al het werk alleen te laten staan. Ze zou eerst maar even groente voor het middagmaal halen. Juist aan het begin van het duinpad kwam Joke een haar totaal onbekende dame tegen. Op een andere plaats zou Joke zich daarover niet verwonderd heb ben. Zo vroeg in het voorjaar liepen er wel meer vreemdelingen naar logeerge- legenheid voor het badseizoen te zoeken, maar deze, niet zo heel jonge, maar wel knappe vrouw kwam kennelijk uit de richting Duinsfort. Het eerste wat Joke aan deze dame opviel, waren de prach tige, maar melancholieke, grote fluweel- bruine ogen. De vrouw was zeer modern en smaakvol gekleed, maar trad toch dermate bescheiden op, dat ze dadelijk Joke's hart voor haar won. De vreemdelinge vroeg beleefd of ze wat groente kon kopen. „Volgt U mij maar", zei Joke vrien delijk. De vrouw liep achter Joke aan. Ze had het met haar hooggehakte schoentjes moeilijker dan Joke met haar klompen aan. Joke glimlachte toen zij het gedribbel in het mulle zand opmerkte, en hield haar pas iets in. De bezoekster stond dromerig toe te zien hoe het jonge meisje handig met het gereedschap omging Ze keek alsof ze jaren terugblikte en er prettige herin neringen bij haar bovenkwamen. Ze scheen slechts node te willen weggaan, en schonk Joke een sympathiek glim lachje. Langzaam sloeg ze de richting van Duinsfort weer in. Zeker daar gelogeerd, dacht Joke, en natuurlijk is er weer geen personeel. Wat een rank figuurtje. Zou Sternhout soms verloofd of getrouwd zijn? Zij droeg echter geen ring. Ach wat, Sternhout was beslist niet in staat van iemand an ders dan van zichzelf te houden. Weer terug in de keuken zette ze de mand met groente op tafel. Het viel haar op dat haar moeder een enigszins gejaagde uitdrukking op het gezicht had. Ze keek of ze zojuist iets had ondervon den, waarover ze met zichzelf nog in on zekerheid verkeerde. Het eerst dacht Joke aan de pachtheer. Zeker weer nieuwe moeilijkheden. Tenslotte kon zij zich niet langer be dwingen en vroeg: „Is Sternhout hier ge weest?" Haar moeder knikte. Na wat doelloze bewegingen zei Joke's moeder: „ik ben met Sternhout overeengekomen dat jij vanaf morgen het huishouden op Duins fort gaat waarnemen". De blik waarmede Joke haar moeder oanzag was nu juist niet bijster intelli- bent. „Duinsfort?" stamelde ze, alsof ze naar de kamers van Blauwbaard werd verwezen. „Ja", zei haar moeder ongeduldig, „je zult daar de plaats innemen die ik er al tijd gehad heb Je mag zelf het werk re gelen, en je verdient een goed salaris. Je kunt dat geld wegleggen voor een even tueel uitzet". Joke bloosde donkerrood. „Heeft U dit uit angst toegezegd?" kon ze niet nalaten te vragen. „Nee, m'n kind, uit angst zou ik nooit toegestemd hebben". Toch bleef Joke helemaal tegen haar gewoonte in, een beetje mokken over de beslissing van haar moeder. „Sternhout is hier alleen om Frank dwars te zitten, anders komt hij alleen maar in het jachtseizoen". Moeder glimlachte. „Kijk eens aan, Frank is nog geen dag hier of hij onder vindt al trouwe vriendschap. Sternhout staat practisch alleen in de wereld". „Dat is zijn eigen schuld, hij stoot iedereen af, ook degenen die het goed met hem menen. Hij is maar bang, dat het om zijn geld te doen is". „Ja en toch beklaag ik hem. Hoe ouder hij wordt, hoe eenzamer hij zal komen te staan. Als hij eenmaal zal hunkeren naar wat toewijding, zal het te laat zijn". „U verdedigt hem altijd, terwijl U best weet hoe egoïstisch hij is", pruttelde Joke. „Als we iets kunnen doen dat hem rnilder kan stemmen tegenover zijn me demensen, mogen we dit beslist niet na laten". „Ik vrees dat hij het alleen maar als boerenonnozelheid zal betitelen", weer legde Joke nog, hiermee bewijzend dat zij van een jongere en nuchterder den kende generatie was. HOOFDSTUK VI. Het bezoek. Die avond toen Frank en Paul op be zoek waren, kon Joke niet onverdeeld van hun verhalen genieten. Steeds ging het door haar hoofd, of Frank, zo hij wist dat zij bij Sternhout in dienst trad, niet zou menen dat zij naar de vijand was overgelopen. Wel kon zij zich veront schuldigen, omdat haar moeder dit had beslist, maar zou hij niet van haar ver wachten, dat zij zelfstandig genoeg was cm te weigeren. Frank deed toch al zo beschermend, beschouwde hij haar toch sl niet te veel als kind. Dit geval zou hem dan nog in die mening versterken. Bescheiden hield zij zich in een hoekje. Ze was niet de enige, die in 'n gedrukte stemming was. Ook haar vader was wat leneergeslagen, al deed hij zijn uiterste best om de sfeer in huis er niet onder te laten lijden. (Wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 4