Cjroen (/tvartsJ~exels in het hart-. a enuEMü alleen als er op staat Kerkje van Den Hoornherbouwd Spit* Spierpijn Setter-Set Als §r iets verkeerd bij U valt - •n zuurbrand laait op uit nw maag.,. BABYDERM //iaa^z ZATERDAG 9 MEI 1959 73e JAARGANG No. 7351 TEXELSE»COURANT Uitgar» N.V. v.h. Lcmgeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. BoerenL Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Mej. A. Witte, „Groenendaal", De Westen, heeft het bekende kerkje van Den Hoorn nagemaakt, schaal plm. 1 100. Ter plaatse hebben wij haar minia tuurkerkje tegelijkertijd gefotografeerd met de echte kerk, die dus op een paar honderd meter afstand van het foto toestel stond; het door mej. Witte ge maakte kerkje stond op nog geen twee meter van de lens. In september is mej. Witte met de bouw begonnen. Zij bezigde uitsluitend lucifers als bouwmateriaal. Hoeveel lucifers er wel aan verwerkt zijn kon ze op geen honderd na berekenen, omdat VERENIGING VOOR DE VERZORGING VAN KLEDING VOOR UITVAARTEN VAN DE COCKSDORP EN EIERLAND Bij de uitvaartplechtigheden te De Cocksdorp en Eierland komt steeds het probleem van de kleding van de dragers aan de orde, daar het dragen in dit deel van Texel een burengerief is. De grote verscheidenheid in kleding werkt steeds storend. Vaak komt dit on derwerp dan ook ter sprake. In verband hiermede hebben de dorps commissie en de buurtcommissies van Zuid- en Midden-Eierland besloten om bij voldoende belangstelling hiervoor kleding aan te schaffen. De bedoeling is, dat deze kleding bij een uitvaart aan de dragers beschikbaar wordt gesteld. Daar de dragers niet steeds dezelfden zijn, is gedacht aan zwarte jassen en hoeden, dus niet een geheel costuum, daar er in dat geval een te grote verscheidenheid in maten is. Natuurlijk zijn aan het een en ander aanzienlijke kosten verbonden, maar de commissies meenden, dat het verant woord is deze zaken aan te schaffen, ze daar geen aantekening van gehouden I daar over dit onderwerp reeds veel ge had. Gezien de vele uren, die met de sproken is. bouw gemoeid gingen heeft zij er schot Bij voorlopige begroting is gebleken, achter gezet. Mej. Witte heeft al meer dat afschrijving en onderhoud van de aardige dingen van lucifers gemaakt. kleding en van de rente en aflossing De familie Witte zit het werken met van geleend kapitaal bekostigd kunnen lucifers als materiaal in het bloed, want worden bij een lidmaatschap van 2,50 de heer A. Witte, Nieuwstraat, Den Burg per gezin per jaar. VERKOOP PAND GROENEPLAATS 2 Het huisje Groeneplaats nr. 2 staande naast kapper Uitgeest kan door de ge- gemeente worden aangekocht van de Doopsgezinde Gemeente Texel. Dit huisje, behorend tot het Raaksje. zal ver- dwijnen in verband met de toekomstige I elkander. Het was af en toe nog al wat EERSTE KAMPIOENSPUZZELRIT Hemelvaartsdag hield de M.A.B.-club Texel haar eerste rit in dit seizoen. Het was schitterend weer en er kwamen dan ook 58 rijders aan de start bij het Centr. Bureau. De rit was uitgezet door de he ren M. de Vries en B. Dros en zat goed bouw van een nieuw raadhuis, dat van heel wat grotere omvang zal zijn dan het tegenwoordige raadhuis. Voorts kan van de Doopsgezinde Ge meente Texel een achttal percelen land, gelegen in het ruilverkavelingsblok Texel worden aangekocht, totale grootte, met inbegrip van de grond (53 ca.) 7.63.03 ha. voor 30.042,22. Op enkele uitzondering na zijn alle percelen beno digd voor wegaanleg. De resterende percelen zullen kunnen worden toegevoegd aan de gemeentelijke inbreng in het ruilverkavelingsblok, welke inbreng nog veel te gering is om volledig compensatie te bieden voor de totale oppervlakte aan gronden, die naar verwacht mag worden te zijner tijd aan de gemeente, o.a. in de vorm van onder grond van wegen, zal worden toege- heeft destijds de Eifeltoren uit dit mate riaal gebouwd. Dit kunststuk heeft lan- ge tijd in de etalage van de V.V.V. Texel getroond. Momenteel is de heer A. Witte bezig eveneens het kerkje van Den Hoorn te bouwen, schaal plm. 1 75 (INGEZONDEN) Geachte redactie, Gaarne zag ik het volgende in de Texelaar geplaatst: Op vier mei herdacht ons volk hen, die vielen. Zij, die hun leven hebben ge geven voor land en volk, werden op deze avond met een paar minuten stilte her dacht. Ook bij het voorlopige monument te Den Burg vond een plechtige herden king plaats. Een ieder eerde in diepe stilte de gevallenen. Toch was er een die hier geen behoefte aan scheen te hebben. Dat was een melkrijder, die in de onmiddellijke nabijheid („De Boo- gerd") een bus met melk op de wagen zette, wat al hinderlijk was en toen notabene nog het lef had om met de auto met rammelende bussen langs de menigte te rijden. Dit is onbeschoft en anders niet! Dat de melk op tijd in de fabriek moet zijn is mij bekend, een ieder wacht daar en wil zo gauw mogelijk naar huis. Dat is te begrijpen. Maar zijn er op een dag als deze geen paar minuten over om hen die hun leven gaven in stilte te herdenken? Dit was hinderlijk, ja erg. Hopelijk zal een volgende maal. als de gevallenen weer worden herdacht, niemand dit plechtig herdenken verstoren. Met dank voor de plaatsing, Een abonnee. ZONDAGSDIENST DEN BURG DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 13 mei a.s. consultatiebureau Woensdag 13 mei a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. en reumatische pijnen wrqft U eveneens weg roet Bij een sterfgeval in een gezin zullen dan de kleren vei der gratis beschikbaar worden gesteld. Niet aangesloten ge zinnen zullen ook van deze kleding ge bruik kunnen maken, echter tegen een vergoeding van 30, De bedoeling van het een en ander is dus uitsluitend het aanschaffen en on derhoud van kleding, het heeft dus ver der niets te maken met een begrafenis- vereniging. De ledenwerfactie zal plaats vinden vóór 1 juni a.s. Indien U zich als lid laat inschrijven, zal U tevens de kwitantie worden aangeboden. Betaald kan worden per half jaar, per jaar of voor een langere periode. Aan degenen, die ineens voor twee of drie jaar kunnen betalen, zouden wij willen verzoeken dit te doen, daar er dan eventueel minder geld geleend be hoeft te worden, wat rentebesparing geeft. De kleding zal uiterlijk 1 januari 1960 ter beschikking zijn. Nadere inlichtingen kunt U krijgen bij degene, die op huisbezoek komt. RIOOLWATERZUIVERINGS INSTALLATIE Ook te Den Burg zal t.z.t. een riool waterzuiveringsinstallatie worden aan gelegd. Hiertoe kunnen enige percelen grond worden aangekocht, gelegen ten westen van de Pontweg en grenzende aan de Verversloot. Van de heer P. dat zijn pas nylons LAMMERENMARKTEN zoeken en er zaten enkele valletjes in, maar goed opletten, dat was de hoofd zaak. Toch zijn de meesten aan de finish gekomen, hetzij met weinig of veel straf- punten. Door hulp van enkele leden in de rekenkamer kon de voorzitter om half 6 de uitslag bekend maken. Hij vroeg aan de rijders naar de klok (welke in de route geplaatst was) hoe men die vond en of het bestuur meerdere van de ze klokken moet aanschaffen. Men was het daar over eens. Het bestuur zal daar verder voor zorgen. De voorzitter bracht dank aan de uitzetters en allen die me degewerkt hadden aan deze rit. Auto's, 27 deelnemers: 1. O. J. Agter 6 str.; 2. D. Lemstra 9 str.; 3. A. v. Liere 10 str.; 4. G. Bakker 11 str. Motoren, 18 deelnemers: 1. R. de Vries 8 str.; 2. P Heerschap 22 str.; 3. S. de Porto 26 str.; 4. C. de Grave 30 str. Brommers, 13 deelnemers: 1. C. Witte Pzn., 8 str.. 2. M. Reij 13 str. 3. M. de Waard 46 str. KOGER JEUGD VIERDE FEEST Had de jeugd van De Koog op Konin ginnedag feest gevierd, 5 mei, bevrij dingsdag kwamen de ouderen aan bod. De zaal van „De Toekomst" was geheel Burgemeester en Wethouders dit I gevuld toen de voorzitter der Oranje- jaar worden gehouden op 19 en 25 meir I verenieins VOOR WEGAANLEG EN WONINGBOUW Delen van percelen grond, gelegen achter de Kogerstraat te Den Burg kun nen van de resp. eigenaars worden aan- vcivcioiwi gekocht. De terreinen zijn bestemd voor I j^00jmani 43 kan Worden aangekocht wegaanleg en woningbouw. Van de heer C. v.d. Werf, Kogerstraat 51, kan worden gekocht 145 m2 (J 435,van de heer H. Snoek, Kogerstraat 53, 270 m2 810,en van de heer J. Huisman, Kogerstraat 55, 380 m2 1.140, Ma tui» Bennies nemen ea alle leed is celedeiL En dat is dan eigenlijk het hele verhaal - verhaal met een blij slot voor iedere lijder aan brandend maagzuur. Neëm óók Rennies. Tienduizenden gingen U voor en zegenen de dag waarop ze Ren nies leerden kennen - en waarderen. UITVOERINGEN IN DE O.L. SCHOOL TE OOSTEREND Hedenavond zal door de S.O.O.S. een uitvoering gegeven worden met zang, toneel enz., terwijl deze avond, gegeven door de ouders en belangstellenden voor de school, gevolgd zal worden door twee uitvoeringen van de schooljeugd op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Omdat dit ter versteviging van de schoolkas is, worden deze avonden bij zonder aanbevolen, vooral omdat kosten noch moeiten gespaard zijn, want men heeft het toneel op de schoolzolder gron dig verbeterd, waardoor een betere ac commodatie is verkregen. 2000 m2 en 420 m2; van de heer C. van Heerwaarde, Gravenstraat 28 en de heer W. J. van Heerwaarde, Gravenstraat 11, resp. 2900 m2 en 6000 m2; van de heer J. Bakker. B 117 a, resp. 3275 m2 en 4750 m2. Koopsom resp. 605,2.225, en 2.006,25. Te geef? Inderdaad, maar de feitelijke betaling zal geschieden door een gratis toewijzing aan elk der kopers Den I van grond tot het bedrag der waarde, aan welke de plaatselijke commissie ter uit- alsmede op 1, 8, 15 en 22 juni 1959 De toelating tot deze markten ge schiedt. bijzondere gevallen uitgesloten, alleen wanneer vooraf de nodige hokken zijn besproken. Daartoe zal de gelegenheid bestaan a. ter gemeente-secretarie op alle werk dagen, uitgezonderd marktdagen, 8.30 uur tot 12.30 uur. b. ten raadhuize des zaterdagavonds van 19 tot 20 uur; e. op de marktdagen van 9 tot 13 uur aan de kiosk op of nabij het marktterrein, met dien verstande, dat aangiften zaterdagavond 20 uur ontvangen voor de markt van maandag d a.v. niet meer ten uitvoer worden gebracht. Verzocht wordt bij het bespreken van lammerenhokken met gepast geld te be talen. Het zal wellicht bekend zijn, dat het marktgeld voor lammeren thans 0,20 bedraagt. Met nadruk wordt er op gewezen, dat aanvoer van de lammeren en het overige vee alleen kan geschieden tussen 8-10 uur en alleen door de Binnenburg, ko mende van de Stencnplaats. Tenslotte wordt er op gewezen, dat het niet toegestaan is lammeren te mer ken met teer. Texel. 6 mei 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd De burgemeester, C. de Koning De secretaris. P. Beemsterboer. "MTf'ftyrrr - KLAVERJASNIEUWS Zaterdag heeft Klaverjasclub Burg een tegenbezoek gebracht Lutjewinkel. We gingen met de boot van voering van het ruilverkavehngsplan half vier. Na een voorspoedige reis per T°,°l" TESO-bus kwamen we daar om 5 uur aan. waar we door de pleegouders wer den afgehaald. 's Avonds om half negen traden van elk 12 koppels in het strijdperk en na een zeer sportieve kamp was de uitslag: Lutjewinkel 64.402 punten Den Burg 72.027 punten zodat we een mooie zuil hadden gewon- „Texel" aan het van elk van hen ge kochte wegens inbreng in het ruilverka velingsblok heeft toegekend. POEDER-ZALF Voor' het fere Baby-huidje OLIE - ZEEP OUDESCHILD VIERDE FEEST Het feest op 30 april werd op het laat ste nippertje afgelast wegens het slechte weer en verschoven naar 5 mei in de hoop, dat het weer dan beter zou zijn. En dat was inderdaad het geval, hoe wel het nog niet ideaal was, vooral met de stilzittende kinderen, die nogal luch tig gekleed waren. Om 9 uur stelde de kleurige stoet zich op. Voorop een wagen met Hawaiian meisjes, welke zongen met begeleiding van 2 gitaren. Daarachter kwamen de kinderen van de Kleuterschool met rood-wit-blauwe mutsjes en zelf ge maakte toeters, verder een bonte stoet Na nog een paar uur gezellig bij el kander te zijn geweest, zochten we onze pleegouders weer op. Zondagmorgen om 10 uur waren we weer present en maak ten we onder bekwame leiding een rond tocht door de grote melkfabriek van Lutjewinkel. Na de interessante tocht werd ons in de kantine chocomelk aan geboden. 's Middags om vier uur trokken we weer, na eerst onze pleeg ouders hartelijk te hebben bedankt voor al wat ze voor ons gedaan hadden en verder aan onze bekwame chauffeur, de heer Jo Bruin, die ons weer keurig thuis heeft gebracht. Wij hopen dat dit van Indianen, verpleegsters, boeren en riet de laatste maal is geweest. boerinnen, voetballers in Texelse kleu ren, matrozen, groep meisjes met rood wit blauwe rokjes en een groepje feest vierders. De stoet sloot met een wagen waarop een vissersboot compleet met vissers in oliejassen en zuidwesters. Er was door ouders en onderwijzend personeel veel werk van een en ander gemaakt en het resultaat was dan ook zeer goed. Na de rondgang door het dorp volgde een tractatie, waarop met de kinderspe len werd begonnen. Aardappelenrapen: 1. Sjef Boon, 2. Dick Krijnen; 3. Alb. v.d. Schans; 4. Annie de Vries. Bal op lepel: 1. Carla Vlas; 2. Anneke Sandee, 3. Tineke Groen. Evenwichtsbalk en zak opblazen: 1. Bert v.d. Vis; 2. Kees Kaczor; 3. Bert v.d. Schans; 4. Theo Backer; 5. Rinie Dootjes. Lopen, hinken, huppen: 1. Ria Boon; 2. Tinv Kuyper; 3. Nelleke Bruin; 4. Nellie Maas, 5. Toosje Spaans. Korfbalmand doorkruipen: 1. Jaap Krijnen; 2. Peter Groen; 3. Martien Wit te; 4. Freek Vonk; 5. Teun Dogger. Was ophangêh: 1. Kasja Koopman; 2. Ina Hemelrijk; 3. Hilda Vonk; 4. Marga Spaans; 5. Anneke v.d. Schans. Spijker in balk slaan: 1. Siem Witte; 2. Wim Dogger; 3. Alfons Boon. Fles met water vullen en draad inogen: 1. Ria Sandee; 2. Femmie Visser; 3. Cor- rie Eelman. Om plm. 4 uur was dit zeer geslaagde feest afgelopen. deze feestavond op zeer geestige wijze opende. Na het gezamen lijk zingen van ons volkslied, gaf hij de leiding over aan het cabaret-gezelschap „Cakie". Het werd een gezellige, vrolijke avond, waarin muziek, zang. goochelen, schetsjes, steeds op geestige wijze door de leider van dit gezelschap, Nol van Dijk, aangekondigd, elkaar afwisselden. De spelers wisten te gehele avond de aanwezigen te boeien, de lachsalvo's wa ren niet van de luchL Het was een goede keuze van de O.V.. want de Kogers kun nen op een bijzonder prettig bevrijdings feest terugzien. Een geanimeerd bal be sloot deze avond. TEX. BOYS-NIEUWS Boys 1 heeft het in zijn laatste wed strijd niet tot een overwinning kunnen brengen. SVW won verdiend met 83. De eerste helft gaf een gelijkopgaande strijd, 33, maar daarna kwam SVW in het offensief. Boys 3 heeft tegen Zeemacht 3 een prima resultaat behaald door met 10 man met n.l. 54 te winnen. Adsp. a won van Cocksdorp a met 51; Boys b verloor van Texel a met 80. Boys a heeft woensdag revanche geno men op de 10 nederlaag tegen De Koog. Nu waren onze jongens op bezoek bij laatstgenoemde en met een 71 over winning keerden zij naar huis toe. Bys b verloor ook nu tegen Texel a. In de returnwedstrijd werd de eind stand 111 voor Texel. Zaterdagmiddag speelt Boys a om 4 u. thuis tegen ZDH a Dinsdag a.s. Tex. Boys a-Tex. Boys b, aanvang 7 uur en donderdagavond 7 uur Tex. Boys b-Tex. Boys a. ;e Pinksterdag Boys a uit naar ZDH a, aanvang 12 uur. RIJWIELEN EN - ONDERDELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1