goed boek Boekhandel Parkstraat op kalven staande stamboekvaars 3e jaars student Sportvissers, steeds verse zeepier bij T.E.Z.0. de Groninger A premie hengst Urslnes Steeds verse groenten Maas' Groentenhandel Moederdag van Maas' Fruithandel Wie wil zijn woning aardappelen een flinke jongen Fa. Z. Graaf het slopen van een boerderij. Board Board le soort hardboard Hout- en boardhandel A. v. d. Vis Zn. BOUW R.-K. JEUGDHERBERG OPGEDRAGEN Naar we vernemen is de bouw van de r.-k. jeugdherberg aan het Dooieman opgedragen aan de firma C. H. F. Duin, R. P. Keijserweg, Den Burg. POLITÏESPORTDAG TEXEL Op woensdag 27 mei a.s. zal de tradi tionele politiesportdag weer worden ge houden. Personeel van het Staatsbosbe heer zal een volleyball-wedstrijd spelen tegen de politiemannen van Texel en van de Overkant. Ter opluistering volgt een wedstrijd op circusfietsen, waaraan iedereen ook de dames mogen deel nemen. SAKOR-COLLECTE Volgende week wordt een gave ge vraagd voor de samenwerkende Protes tantse kinderbeschermingsorganisaties Sakor omvat 70 instellingen, die bijna 8000 kinderen van alle gezindten ver zorgen. Helpt U mee? BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 1 tot en met 6 mei 1959 Geboren: Jetske, dv. Jan Vlaming en Jetske Stoepker; Anna Ditta, dv. Maar ten Bremer en Anna C. M. Brouwer Gentius Dirk, zv. Adriaan M. van Liere en Hendrika J. Barends; Jacqueline Die- derika, dv. Frans J. Zegel en Nora I. D. A. Wuis. Ondertrouwd: Jacob le Noble en Jo- zina A. v.d. Slikke. Getrouwd: Klaas Kluft en Aafje Wie- ring; Willem J. Bakker en Cornelia A. M. Witte; Daniël van Wilsum en Akke Hoekstra. Overleden: Abeltje Bos (wed. Bover- hof), oud 78 jaar; Albert Henkes, oud 82 jaar, echtgen. van Cornelisje Dijker. JEHOVAH'S GETUIGEN BIJEEN Deze week wordt ons eiland weer bezocht door de heer G. Piet, reizend evangelie-bedienaar en een van Jeho vah's getuigen. Hij hoopt de op het eiland woonachtige getuigen te sterken in het geloof en hen te helpen in hun bediening. Het hoogtepunt van zijn bezoek zal 'n openbare Bijbeltoespraak zijn, die hij zondag a.s. om half drie in het Fanfare gebouw aan de Witte Kruislaan te Den Burg hoopt te houden. De toespraak is getiteld: ,,Wat is de goddelijke wil voor onze tijd?" DOOR AUTO AANGEREDEN Een Texelse scholier werd op de Ka naalweg te Den Helder door een auto aangereden. Zij moest zich in het zieken huis laten verbinden. BROMFIETSER VRIJGESPROKEN De 18-jarige W. M., Den Burg, werd destijds door de kantonrechter veroor deeld tot 40,plus ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een gemotoriseerd voertuig voor de duur van een half jaar. In hoger beroep heeft men hem vrijgesproken. Het betrof hier een aanrijding in de Kogerstraat op 21 oktober 1958. Dezelfde bromfietser werd in hoger beroep veroordeeld tot 40,boete, waarbij geen voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid werd geëist (de kantonrechter had zulks n.l. wel in zijn straf verdisconteerd). In dat geval was proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden over de opgebroken Groeneplaats, waar twee stratenmakers op korte af stand gepasseerd werden. „TURFVELD" WORDT RECREATIETERREIN We wandelen buiten wegen en paden, lopend door het uitgestrekte terrein van het Staatsbosbeheer, dat een en ander oogluikend toestaat. Om nog meer aan de wensen van het publiek en vooral aan de wensen van de jeugd tegemoet te kunnen komen zal het Staatsbosbeheer het „Turfveld", gelegen aan het begin van het Westerslag, bin nenkort openstellen als recreatieterrein. De jeugd zal er o.a. een kostelijke speel weide vinden. In de onmiddellijke om geving ligt een zeer hoog duin, welks top men straks via een betonnen trap zal kunnen bereiken. Zo lang dit werk nog niet opgeleverd is, zetten we er natuur lijk geen voet! Op Hemelvaartsdag heb ben echter al verscheidene kinderen die kersverse trap betreden en dat was een echte overtreding. Langs dit recreatie terrein zullen voorts banken worden geplaatst. De laatste jaren heeft het Staatsbosbeheer reeds op verscheidene plaatsen in het bos banken aangebracht en wel op de mooiste plekjes. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 9 mei Oosterend, o.l. school, Toneeluitvoering S.O.O.S. Maandag 11 mei Den Burg, Aula J. P. Thijsseschool, film avond gemeentepersoneelsvereniging. Dinsdag 12 mei Den Burg. „Oranjeboom", Filmkring. Woensdag 13 mei Den Burg, „Oranjeboom", film- en foto avond Texelse amateurs. WIJZIGING „ZOMER-, KAMP- EN TENTHUISJES VERORDENING TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de bij besluit van 22 december 1958, nr. 8, door de gemeenteraad vastgestelde „Vierde verordening tot wijziging van de Zomer-, kamp- en tenthuisjesverorde- ning Texel", goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij be sluit van 22 april 1959, nr. 246, van he den af gedurende drie maanden ter se cretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage ligt. Genoemde wijziging heeft betrekking op de invoering van een z.g. plantplicht bij de bouw van zomer- of kamphuisjes. Bovenvermelde verordening is tegen betaling der kosten algemeen verkrijg baar gesteld. Texel, 1 mei 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester. C. de Koning. De secretaris, P. Beemsterboer. DE „KUNSTKRING TEXEL" START MET EEN VEELBELOVEND PROGRAMMA De „Kunstkring Texel" heeft het pro gramma voor de „Culturele serie 1959" vastgesteld. De abonnementsserie omvat: woensdag 20 mei a.s.: optreden van de toneelgroep „Arena" met het stuk „De schelmenstreken van Scapin" een blij spel van Molière; vrijdag 12 juni a.s.: uitvoering door het Noordhollands Philharmonisch Orkest met als soliste de violiste Olly Folge Fonden. Programma: 1. ouverture Fidelio 2. Vioolconcert Max Bruch 3. Italiaanse simfonie, Mendelssohn vrijdag 18 september a.s.: optreden van de toneelgroep „Puck" met een nog na der te bepalen stuk; c'insdag 6 oktober a.s.: optreden van de bekende voordrachtskunstenares Nel Oosthout met het stuk „De krijtkring van Klabund" donderdag 5 november a.s.: optreden van het marionettentheater van Bert Brug- mans met de opera „Faust" van Charles Gounod. De data zijn zodanig gekozen, dat zo wel het drukke zomerseizoen als de winterpiek gemeden worden. De abonnementsprijs is bepaald op 10,Betaling in 2 termijnen is mo gelijk n.l. de eerste vóór 20 mei en de tweede vóór 1 september a.s. Men kan zich als abonnee opgeven bij het bestuur van de kunstkring, bestaan de uit: de dames G. van Loon-le Roy en A. van der Eijk-Bierens en de heren H. A. Elias. P. Beemsterboer, P. A. Ze- gers, J. R. van Wijland, A. E. Stiggel- bout en R. W. Koolhaas, allen te Den Burg en bij de heer C. Bremer te Oos terend. Ook is opgave mogelijk door recht streekse storting van de verschuldigde bedragen of termijnen op de rekening van de „Kunstkring Texel" bij de Coöp. Boerenleenbank te Den Burg. Reeds gaven zich een 75-tal abonnees op. Zij zullen de abonnementskaarten dezer dagen aangeboden krijgen. Zij en voorts allen, die zich vóór 19 mei a.s. als abonnee-aangeslotene van de kunstkring aanmelden, dingen mee naar de vijf gratis abonnementen, die on der de abonnees zullen worden verloot. Wie zich opgeeft als abonnee is tevens aangeslotene bij de kunstkring, zonder dat dit extra kosten met zich brengt. Door een abonnement te nemen be spaart U zich zelf een bedrag van 2,50, want in losse kaarten kost de serie 12,50. Daarenboven ligt het in de be doeling voor houders van abonnementen speciale zaalgedeelten te reserveren. Het ligt in de bedoeling de kunstkring een stichtingsvorm te geven. Onlangs werd een dagelijks bestuur verkozen, dat bestaat uit de heren: H. A. Elias, voorzitter; J. R. van Wijland, vice-voor- zitter; P. Beemsterboer, secretaris en P. A. Zegers, penningmeester. Verzuimt U niet U zo spoedig mogelijk als abonnee-aangeslotene op te geven, want indien de belangstelling niet aan een bepaald minimum toe mocht komen zal helaas inkrimping van de serie over wogen moeten worden. UITSLAGEN KINDERSPELEN 5 MEI TE DEN BURG Kleuters 4 jaar: Blokjesrapen: 1. Cornells van Heer- waarden; 2. Henkie Barhorst; 3. Martha Stark; zeilkruipen: 1. Agnes Schrama; 2. Wimmy v.d. Boom; 3. Anneriet Hin; vlagsteken: 1. Margriet de Porto; 2. Lia Goënga; 3. Robbie Caspers. Kleuters 5 jaar: Kringloop: 1. Hans Hoogerheide; 2. Harry de Porto; 3. Paul Smit; bekers vullen: 1. Jan Veltkamp; 2. André Keesom; 3. Dicky Witte; was-ophangen: I. Martien Vermeulen; 2. Liesje Witte, 3. Etty Huisman; aardappelrace: 1. Frans Witte; 2. Wouter Hovenkamp; 3. Klaas v.d. Berg. Kleuters, 6 jaar: Kruiwagenrace: 1. Frits Schrama; 2. Johannes v.d. Boom; 3. Fup Zegel; zak- lopen: 1. Douwelien Roeper; 2. Erica Standaard; 3. Johannes Maas; kleren aantrekken: 1. Aga van Heerwaarden; 2. Annemane Dogger; 3. Marja Veldman Jongens 1: flessen plaatsen: 1. Menno Terpstra; 2. Kees Boeijen; 3. Henk Kik kert; blokjesrapen: 1. Jeppie Feenstra; 2. Ansfried Nauta; 3. Kees Boeijen. Jongens 2: blokjesrapen: 1. Rens v.d. Zwaag; 2. Piet Swarthof; 3. Teeuwes Brouwer; flessen plaatsen: 1. Martin Veeger; 2. Kees Buis; 3. Peter Witte. Meisjes 1: touw-inrollen: 1. Jannette Hoekstra; Gea Daalder; 3. Martha Hin. Meisjes 2: touw-inrollen: 1. Ankie Huisman; 2. Catrien over de Linde; 3. Gonnie Bakker; vlagsteken: 1. Ansje de Graaf; 2. Tineke Kooij; 3. Tineke Schoo. Jongens 3: flessenkegelen: 1. Otmar ten Cate; 2. Hein Smit; 3. Gerard Zijm; hindernisbaan; 1. Peter Ran; 2. Gerrit Zijm; 3. Benny van der Velde; Meisjes 3: was-ophangen: 1. Greetje Slikker; 2. Nettie van Beek; 3. Greetje Boeijen; eierloop: 1. Jannie Kikkert; 2. Tiny Veeger; 3. Trudi Zoetelief. Meisjes 4: driebenenrace: 1. Corrie Visser en Liane Veldwisch; 2. Janna Stoepker en Nellie Alta; 3. Anneke Hoekstra en Anneriet Hin; tafeldekwed- strijd: 1. Hennny van der Kooij; 2. Han- ny Paagman; 3. Renee Elias; Jongens 4: zaklopen: 1. Jan van Boven; 2. Renee Rijk; 3. Jan Keesom; hindernis- baan: 1. D. Dijker; 2. Karei de Graaf; 3. Jan Bays. De dorpscommissie Den Burg dankt langs deze weg alle verenigingen, instel lingen en particulieren die door hun ac tieve of financiële steun aan het wel slagen van de Koninginnedag 1959 heb ben medegewerkt. Op de viering betrekking hebbende nota's worden uiterlijk 20 mei a.s. inge wacht door de penningmeesteresse, mevr. A. Peeters-Peeters, Kogerstraat 40 te Den Burg. Uitslag strijd om de man: le prijs: Gerda Kooiman; 2e prijs: Riet Smit. Uitslag strijd om de vrouw: le prijs: Piet Dam; 2e prijs: Bert Doornbos. KON. TEXELS FANFARECORPS BEHAALDE EERSTE PRIJS Het Koninklijk Texels Fanfarecorps heeft op het te Andijk gehouden con cours van de West-Friese Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen in de ere- afdeling een eerste prijs behaald, een beste eerste prijs, want ze kregen niet minder dan 314 punten (voor de aanteke ning „met lof" zijn 324 punten vereist). Dit corps heeft nu voor de derde maal een eerste prijs behaald in deze afdeling. De nieuwe dirigent, de heer C. Rijf, Den Helder, was uiteraard zeer tevreden over het resultaat. „De jury stond verbaasd, toen ze vernam, dat de heer Rijf voor de eerste maal een fanfarekorps diri geerde en dit succes wist te boeken", aldus voorzitter P. J. Koorn. In de ere- afdeling kwamen drie korpsen uit. Texel behaalde van hen het hoogste aantal punten. Texel had een geheel verschil lende opvatting van het verplichte num mer en dit kon de jury blijkbaar be koren. Het verplichte nummer leverde 164 punten op, het vrije nummer 150. Met dit laatste was men misschien iets min der gelukkig, ofschoon dat aantal pun ten ook voldoende was voor een eerste prijs! De heer Rijf verklaarde dan ook zeer tevreden te zijn. Voor het verplichte nummer kenden twee juryleden een tien voor opvatting toe, het derde lid gaf een negen. Alle verdere cijfers voor het verplichte num mer waren negens. Het zit dus goed met ons Kon. Texels Fanfarecorps. In de ere- wedstrijd (voor korpsen, die een eerste prijs behaalden) werden 148 punten toe gekend. Texel speelde The Dessert Song, een selectie uit een operette, welke ook tijdens de winteruitvoering op het pro gramma stond. Deze muziek was uiter aard iets nieuws voor een concoursdag en werd dan ook zeer gewaardeerd. Burgemeester en mevr. De Koning wa ren in Andijk getuige van de prestaties der Texelaars. Wij feliciteren het Kon. Texels Fan farecorps, mede namens de burgerij, met dit uitstekende resultaat, dat boven dien van een gezonde korpsgeest getuigt. „DOOR EIGEN KRACHT" IN ERE-AFDELING Door het succes een eerste prijs op het Concours te Andijk is het fanfare korps „Door Eigen Kracht", Den Hoorn, thans opgeklommen tot de Ere-afdeling. Gefeliciteerd namens de zeer velen, die met spanning de uitslag van de jury te gemoet hebben gezien. Voor velen was het overigens geen bijzondere spanning, want wie „D.E.K." hebben horen musi ceren begrepen, dat er een eerste prijs in zat en zo heeft de jury er dan ook over willen denken. „D.E.K." verwierf 299 punten. Hiermede heeft Den Hoorn dan voor de tweede maal een eerste prijs be haald in de afdeling Uitmuntendheid, hetgeen recht geeft op de genoemde prachtige promotie. Volgend jaar komen ze dus uit in de Ere-afdeling. Dit is een historisch feit, want nog nooit heeft „D.E.K." het zo ver gebracht. Dirigent de heer U. Bousma en leden hebben er hard voor gewerkt en dit resultaat is dan ook volkomen verdiend. Den Hoorn nam ook deel aan de ere- wedstrijd en behaalde 126 punten. Ze zouden beslist hoger aantal punten ver worven hebben, ware het niet, dat ze het toen zonder de eerste trombone moesten stellen: de speler moest nog 's avonds in Maastricht 's konings wapenrok aan trekken. De heer Bousma was uiteraard zeer levreden over het gepresteerde: 11 maal een negen, waarvan 7 maal voor het vrije nummer, waarmede ze 151 punten be haalden en 148 voor het verplichte. Er waren 144 punten nodig voor een eerste prijs. „De rest allemaal achten!" Voor opvatting en tempo werden voor beide nummers negens toegekend. „Ja, aldus de dirigent, „als de geest zo blijft en we volgend jaar weer met vol doende krachten kunnen uitkomen, gaan we natuurlijk in de ere-afdeling spelen". Den Hoorn heeft 26 leden. Den Burg 25 (de jeugdleden niet meegerekend). Er zijn korpsen ook op het concours waren ze er die zo'n veertig leden leden, wat uiteraard de muziek ten goe de kan komen: het klinkt voller. In ieder geval is bewezen, dat men ook met geringer aantal instrumenten zijn doel kan bereiken en dat dit bereikt is zal de belangstelling voor de fanfare muziek zeker bevorderen! S.V. TEXEL Programma voor zondag: Texel-VZV, aanvang één uur. Dit in verband met het Radioverslag van de wedstrijd Turkije- Nederland, aanvang drie uur. Handbal: Texel jun.-Vliegensvlug jun., aanvang 12 uur; Texel adsp.-Tonegido adsp. a, aanvang 1 uur. Tot nu toe zijn we er nog steeds niet in geslaagd alle Beverwijk-welpen die met de Pinksterdagen onze gasten zijn onder te brengen. Langs deze weg doen wij een dringend beroep op onze leden en sport vrienden ons hierbij behulpzaam te zijn. Er moet nog voor 10 jongens een plaatsje gezocht worden. Opgeven bij W. van Zeylen. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN Den Burg 10 uur Ds. Van Reijendam De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Bediening H. Doop Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 9.30 uur Ds. Waardenburg Collecte voor het P.I.T. De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg Oosterend 10 uur Ds. Klijnsma Bevestiging lidmaten en H. Avondmaal Oudeschild 11 uur Ds. Waardenburg GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 3 uur Ds. De Lange Oosterend 10 en 3 u. Dr. B. A. Knoppers GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg, 10.15 en 3 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Oosterend 2.30 uur Ds. Van Bilderbeek Oudeschild 7.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 13 mei Doopsgez. Zusterkring te Oudeschild. Voor een TEXELAARTJES 3 regels 0,80; elke regel méér 0,20. Onder adres te bevr. (niet eerder dan 11 u. in Boekh.) en onder nr. 0,20 meer. „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Oude kippen te koop gevr. W. C. Veeger, Wes- termient, Tel. 493 Te k. puikbeste eet- aardappelen. worden thuis bezorgd. P. Beers, Molenstraat 30. Dood vee? Bel op J. Zwan, De Koog, tel. 312 Te k. grote partij board, sloophout en diversen. Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u. zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. Voor verhuizingen, emi gratie-verpakking en opslag met verzorging documenten en verzeke ring. Vraag prijsopgave V.T.B., Den Burg, tel. 85 Wij komen elke week op Texel. Uw kleermaker de maatkledingspecialist Carel Schmidt, Boom kampstraat 8, tel. 3615, Alkmaar Sociale Werkplaats, Burgwal 20, Den Burg, tel. 99. Heeft U het werk hiervan reeds gezien? Uw deur-, closet- en alle an dere matten, zéér solide en billijk. Boekbinders- werk, le klas en zéér billijk, verzorgen wij gaarne Te k. puike consump.- aardappelen, 12 ct. per kg afgehaald. Brakestein Nieuwste coupe, per fecte pasvorm. Uw kleer maker, de maatkleding specialist Carel Schmidt, Boomkampstraat 8, tel. 3615, Alkmaar Te koop z.g.a.n. lucht bandenwagen. Joh. Kik kert, Westergeest Te koop 60 bed gele crocus (plantgoed). R. Schaap, Oosterend Te koop aangeb. wringer met bok De Zes 2 Te koop 4 jonge ganzen. F. v.d. Gracht, Beatrixlaan 38 Te koop onderstel van 3-wielde kar en 60 kg pootaardappelen, Noor delingen. Koorn, Duin weg B 153, Den Burg Maandag zijn we met de allerlaatste dahlia's op de markt, vanaf 11 uur. (Daarna planten we ze zelf op). Gratis advies in alle tuinaangelegen- heden. F. J. Halsema, Gerritsland B 170 Te k. pr. piano, brandkast, linnenkast, tafels, stoe len en ledikanten met toebeh. Warmoesstraat 7 Citroenbonen te koop voor de zaai. J. A. Eel- man, Hallerweg B 2, tel. 124, Den Burg Met grote dankbaar heid en blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van ons dochtertje en zusje Ariane Aletta J. J. M. van Rhijn- van Houte C. H van Rhijn Jorijntje Lili Vlaardingen, 7 mei 1959, Kamerlingh Onnesstr. 14 In plaats van kaarten Klaas Bonne en Hetty Veen geven hierbij kennis van hun voorgenomen huwe lijk waarvan de voltrek king plaats zal hebben op vrijdag 15 mei om 14.15 uur ten gemeente huize te Den Burg. Kerkelijke inzegening door de Weleerw. heer Ds. H. van Bilderbeek om 15.00 uur in de Klei ne Vermaning te De Koog Vogelmient 41, De Koog. Vogelmient 32. De Koog. De Heer en Mevrouw Wensvoort-van Zadelhoff geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun zoon Peter De Koog, 2 mei 1959. Tijdelijk: Lidwina Zie kenhuis Den Helder. Foppe Wiering en Bardina W. Slijkhuis hebben de eer U mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op vrijdag 15 mei 1959 om 13.30 uur ten gemeentehuize te Den Burg, Texel. Kerkelijke bevestiging door de Weleerw. heer Ds. W. M. van Reijen dam om 14.15 uur in de Ned. Herv. kerk te Den Burg, Texel. Zwaanstraat 2, Den Burg Midden Enkweg 6, Apel doorn, mei 1959. Toekomstig adr.: Midden Enkweg 6, Apeldoorn Heden overleed on ze lieve man, vader, behuwd- en groot vader Albert Henkes, echtgenoot van Cornelisje Dijker, in de ouderdom van bijna 83 jaar. Namens de familie. C. Henkes-Dijker „Hermanshoeve", Texel, 5 mei 1959. De teraardebestel ling zal plaats hebben op de Algemene Be graafplaats te Den Burg, heden, zater dag 9 mei, namiddags 2 uur vanaf het sterf huis. Voor familie-drukw erk Drukkerij Texelse Courant Mede namens weder zijdse ouders zeggen wij U hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. J. v. Heerwaarden L. v. Heerwaarden- Schoenmaker De Koog K 25a, Texel Donderdag 14 mei hopen onze geliefde Ouders en Grootouders J. M. Bakker en Tr. Bakker-Veeger hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen: „Atlas": G. A. Bakker „Electrohuis": A. C. Bakker-Bakker M. Bakker Alexanderhoeve" C. M. Bakker A. P. Bakker-Bakker Australië: M. J. Bakker C. A Bakker-Smit „Irene": M. J. Bakker D. A. Bakker-Bakker Mook (L Broeder Ewald. Pass. „Avanti": G. C. Bakker M. Bakker-Kuip „St. Marcus": J. M. Witte-Bakker Th. Witte „Atlas": H. J. Bakker en 20 kleinkinderen. De H. Mis uit dankbaarheid zal v/orden opge dragen te Den Burg 's morgens 10 uur. Receptie in Hotel „De Lindeboom-Texel" te Den Burg van 6.00 - 7.30 uur. Hoeve „Atlas" H 10, Texel. Zendt vroegtijdig Uw advertenties in TE KOOP v. Sneker diamant W. BOERSEN, Telefoon 336, Oosterend (Texelaar) vlot Duits, Engels, Frans sprekend, zoekt voor juli, augustus en half septem ber werk onder no. 1262 bureau Texelse Courant Thco's Eigew Zeepier Onderneming) Botter voorm TX 9 Haven Oudeschild Staat ter dekking bij Klaas de Porto, 't Hoge, Molen buurt vader Noorman Staat bekend om zijn bui tengewone gangen. Dekmir svp afspreken. Telefoon 368 Oostcend Let op prijs en kwaliteit! Rubber werklaarzen v.a. ƒ10. Hoge vetleren werk- sch. 14.95; Regenpakken, alle soorten 17.50, Rubber klompen, voor jongens en mannen 4.95; De beste kruipbroeken met extra dubb. waterdichte kniest. 12.50. Lieslaarzen, dij- laarzen, ploeglaarzen, bromfiets- en motorlaar zen vachtgevoerd. Spe ciaal in leren motorkle- ding! Prima lange leren jassen, v.a. ƒ125, beste rundleren jekkers v.a. 97,50; sportieve leren vesten v.a. ƒ60. Doet thans Uw voordeel. Piet Vroegop, St. Pan- cras, tel. K 2267 - 588. Prima voordelig. Oud en vertrouwd adres. Maan dags op de markt. voor billijke prijzen HET feest in mei Daar hoort een fruitmand bij op Texel ruilen voor bene denwoning in Amsterdam. Inlichtingen bij Verstegen en Boeyen Prima consumptie te koop C. J. de Lugt GEVRAAGD voor opleiding in schilders bedrijf en of spuiterij Hogerstraat 9-11 De Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling Texel roept gegadigden op voor Voorwaarden en inschrij vingsbiljetten verkrijgbaar tot 16 mei 1959 bij de secretaris C. van Gronin gen, Weverstraat 49, Den Burg, Texel Weer pas aangekregen een grote partij tegen de prijs van f 1,75 per m2 Ook voor zachtboard merk Treetex en alle soorten hout. Het beste en goedkoopste adres is Den Burg, telefoon 256

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2