(jroen ^warL-Jexels in het harL, C. Eelman 40 jaar bij Tante Pos Setter-Set WOENSDAG 13 MEI 1939 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7352 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lanqeveld <S de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en saterdags Bank: R dam.se Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Als iemand het zou presteren vijf maal op zijn fiets, zijn doodgewone fiets, om de wereld te rijden zou hij door het sportminnend publiek tot de sportheld van de eeuw uitgeroepen worden en krom gaan onder lauwerkransen en oor konden. Wel, onze eilandgenoot, de heer Cor Eelman („Cor Post" zeggen wij hier) woonachtig aan de lommer- en vogel- rijke Bomendijk te De Waal, heeft ge durende zijn veertig-jarige trouwe dienst bij de P.T.T. een aantal kilometers af- gepeddeld, dat gelijk staat met de af stand die men aflegt om vijfmaal de aarde te „nemen". Toch is de heer Eel man niet in een propvol stadion gehul digd en wij hebben van de week, toen het dan zo ver was, geen enkele „buiten landse" reporter naar Texel zien over steken om de jubilaris te interviewen. Omdat.... de heer Eelman die enorme afstand op Texel zelf heeft afgelegd, om dat hij geen prestatie geleverd heeft, die tot het grote publiek spreekt en aanlei ding zou kunnen geven tot verslagen in de dagbladen. De jubilaris heeft die hon derdduizenden (225.000!) km afgelegd in dienstverband, niet voor het forum van de wereld, maar geruisloos, onopvallend. Omgekeerd was er weer wèl van wereld nieuws sprake: hij bracht hèt nieuws in dorp en gehucht, bij rijk en arm. Kran ten, intieme brieven, gelukstelegrammen en circulaires die ons het heengaan van degene die ons dierbaar was aankon digden. Veertig jaar in dienst van de P.T.T. Altijd paraat „Al met al ben ik nog geen 12 weken door ziekte verhinderd ge weest", aldus de heer Eelman, die vrij dag zijn jubileum heeft gevierd en toen heel wat handen heeft moeten schud den. Het bleef overigens niet bij het schudden van handen: meester W. Albers overhandigde hem namens de burgerij 'n enveloppe met inhoud. Niet om dat geld op de bank te deponeren, maar om er iets van te kopen naar eigen keus. Men had zo langs de weg vernomen, dat de jubilaris het oog had op een nieuw ra dio-toestel. Misschien wordt het nog te levisie? Want ook mocht de jubilaris een gratificatie van de P.T.T. in ontvangst nemen en die twee bedragen hebben het ideaal een televisietoestel zeker heel dicht benaderd! De heer Eelman stond sprakeloos toen hem de enveloppe met inhoud werd over handigd. Hij wilde meteen al een snip perdag nemen om alle gulle gevers, die blijken van waardering hebben gegeven, te bedanken! „En ik ben ook zo blij met die oorkonde" deze hing al aan de muur. Er stond op: „Staatsbedrijf der P.T.T. Aan Cornel is Eelman, besteller eerste klas der P.T.T. Als blijk van grote erkentelijkheid en waardering voor de toegewijde arbeid die hij met trouwe plichtsbetrachting gedurende 40 jaren in openbare dienst aan de gemeenschap heeft geschonken". De oorkonde werd ondertekend door de directeur-generaal G. A. Bast. Deze oorkonde werd uitgereikt door de heer De Werker, waarnemend direc teur postkantoor Den Helder (Door een of andere mysterieuze ingeving heeft de P.T.T. Texel destijds zijn postkantoor tot hulpkantoor laten degraderen). De heer Eelman kreeg bovendien een gouden speld op de borst gestoken, ter wijl zijn uniform straks een gouden ster zal dragen. Knaap van nog geen 15 jaar De jubilaris kwam als knaap van nog geen vijftien jaar in dienst bij de P.T.T. De Koog en omgeving want hij is thans nog maar 54 jaar. De eerste jaren had hij geen volle dagtaak en maakte VERKOOP BOUWGROND OOSTEREND B. en W. stellen de raad voor aan de heer P. Vlaming, Peperstraat 71, Oos terend, 500 m2 bouwgrond, gelegen aan de Bosweg aldaar, te verkopen voor de som van 5000,De heer Vlaming zal op deze plaats een permanente stenen woning bouwen. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 13 mei (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. zich ook verdienstelijk op het bedrijf van de bloembollenkwekers W. en N. Schumaker. Dat duurde vijf jaar, want in 1924 werd Eelman overgeplaatst naar bestelkring Den Burg, waar hij tot 1928 werkzaam was. Van 1928 af is De Waal en omgeving zijn bestelroute. Hij volgde hulpbesteller T. Bakker op, die dat 20 jaar lang gedaan had. Een uitgebreide, ja, de langste route van heel Texel: Waalderweg, Spang, Bargen, Ongeren, Tienhoven, Molenbuurt. „En voor ze met de ruilverkaveling begonnen, was „De Hertenkamp" er ook bij". We hebben uiteraard ook gevraagd of het aantal percelen sinds 1928 is toege nomen, maar dit was ongeveer constant gebleven. De toename bedraagt slechts vijf, waarbij opgemerkt dient te worden, dat tijdens de Russenoorlog zeven huizen in De Waal in puin werden geschoten. „U is een ambtenaar van de oude stijl, van de generatie, die een bijzondere plichtsbetrachting demonstreert". Zo had men hem huldigend toegesproken. Dat is riet overdreven: Tante Pos kan staat ma ken op onze jubilaris. Ook zijn collega's hebben hiervan willen getuigen en zij deden zulks in de vorm van een cadeau tje overhandigd door de heer A. J. Huisman het was een boek over het reddingswezen, geschreven door Mees Toxopeus. Geboren in De Koog heeft de heer Eelman zijn zwak voor de zee en het strand niet verloren! Overigens voelt de heer Eelman zich op en top Waalder en daarvan getuigt b.v. zijn functie als secretaris van de Oudercommissie. De voorzitter, de heer C. Witte van „Welbe dacht", kwam hem dan ook de hand drukken: de bloemen waren al gearri veerd. Er kwamen verscheidene bloem stukken! Hoe kan het anders: de post is nu eenmaal een geziene figuur en wij vinden het nooit prettig als de post onze bus overslaat. Wij voelen een gemis, dat niet te definiëren is. Mevr. Roeper-Roep, kantoorhoudster te De Waal, liet eveneens bloemen de waardering voor het werk van de jubi laris vertolken. De heer Eelman vertelde ons, dat zijn vader, wijlen de heer C. Eelman van 1900 tot 1934 besteller is geweest. Toen hij met pensioen ging werd hij op hartelijke wijze gehuldigd, ja de familie Eelman staat bij de burgerij goed aangeschreven. In datzelfde jaar werd de heer C. Eel man Czn., toen al woonachtig te De Waal, tot postbesteller benoemd. Van 1924 tot 1939 was zijn moeder station houdster te De Koog. De eerste station houdster aldaar, want voordien sprak men van telefoonkantoorhoudster, welke functie werd bekleed door mevr. D. Daalder-Wuis. Jubileum te De Waal. Er zijn daar zo diverse jubilea gevierd, een goed teken. Moet dat goede teken in verband ge bracht worden met de salariëring in vroegere tijden! „De nieuwe Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphie heeft ook de postboden van ons eiland gunstig be dacht, door het loon met 25,a 85, per jaar te verhogen", aldus meldde de Texelaar op 2 april 1903. We mogen aannemen, dat die verhoging hard nodig geweest is. De heer D. Eelman, broer van de jubi laris, is vanaf 1924 werkzaam bij de P.T.T.; de eerste vijf jaar in los dienst verband. Toen hij als hulpbesteller zijn zilveren jubileum vierde, werd hij zon der enige tussenschakel tot besteller eer ste klas benoemd, een unicum in dit be drijf. De Waal wilde telefoneren Hier tenslotte nog enkele historische noten, betrekking hebbende op de P.T.T.- dienst te De Waal: juli 1899: D. Koning van Oudeschild wordt te De Waal als postbode aangesteld; september 1906: P. Eelman, De Waal, 25 jaar bij de poste rijen; 31 oktober 1888. Adres uit De Waal met het verzoek in de te leggen telefoon verbinding Den Burg-Oosterend ook dit dorp op te nemen. Zeker, ook De Waal, al is dit dan het kleinste dorp van het eiland, wilde met zijn tijd meegaan. Hoe het met dat adres is verlopen weten we niet, maar in elk geval kunnen wij sinds jaar en dag vele dorpsgenoten telefonisch bereiken en het was ook weer de post dienst zelf, die er destijds voor gezorgd heeft, dat genoemd Adres op tijd te be- paalder plaatse afgeleverd werd! Rest ons de familie Eelman te felici teren met het jubileum, hen daarbij nog \ele goede jaren toewensend! i TEXEL VERWACHT ZEER DRUK PINKSTERWEEKEND Reeds hebben zovele toeristen een plaatsje besproken op een der boten van de N.V. TESO, dat nu al gerekend kan worden op een zeer druk pinksterweek end. „Alle hens aan dek" wordt dus het parool. Dit kan, als het weer meewerkt, een topdrukte worden en de TESO- boten zullen dus verscheidene extra rei zen moeten maken. Ook voor vrijdag 15 mei a.s. zijn al twee boten volgeboekt en wel om 16.40 en 19.30 van Den Helder, terwijl de boten zaterdag gewoon maar heen en weer zullen varen. Ook maandag on dinsdag krijgt TESO het zeer druk. Uit de besprekingen voor de boten blijkt, dat verscheidene toeristen niet na de pinksteren meteen naar het vasteland terugkeren, maar hier nog een of meer dere weken blijven. Na de 19de kunnen we dus zeggen, dat het voorseizoen be gonnen is! Dat het seizoen gaat draaien bewijst ook het feit, dat de V.V.V. Texel al weer rondritten organiseert over het eiland. Vandaag wordt om 1.45 uur in de Park straat gestart, vertrek De Koog 2 uur. De eerste rondrit werd dit jaar een week eerder gehouden dan in 1958. dat zijn pas nylons ,,'T CENTRUM", DE KOOG, JUBILEERDE Als U het telefoonnummer van de heer R. Daalder Lzn., De Koog, zoekt, zult U daar enige moeite mee hebben. U vindt dat namelijk onder „Hoofd Kustwacht", maar als U kruideniersbedrijf, annex drogisterij, rookwaren, foto-artikelen, souvenirs (in aparte afdeling), ,,'t Cen trum" zoekt hoeft U maar uit te zien naar een voor Texelse begrippen groot winkelbedrijf, dat in dc loop der jaren tot meer dan tienmaal zijn oorspronke lijke oppervlakte is uitgegroeid. Dat is het succes, door deze ondernemende Texelaar, Kogenaar vooral, geoogst. Wij schrijven hierover omdat het bedrijf van de heer Daalder deze maand precies 25 jaar geleden werd gesticht. Op 3 mei heeft de familie Daalder in „De Bute- riggel" een overweldigend drukke re ceptie mogen houden. Ja, ook dat werd meer dan een succes: alle Koger win keliers kwamen feliciteren, natuurlijk waren ook deputaties van de VVV „Texel" en de Middenstandsvereniging present. De leveranciers aan ,,'t Cen trum" lieten zich deze gelegenheid niet entglippen om van hun genegenheid blijk te geven en dat werd stoffelijk geaccen tueerd door de aanbieding van een.... televisietoestel. Natuurlijk waren er vele bloemstukken. In 1934 opende de heer Daalder in zijn geboortedorp als hoofd van een gloed nieuwe echtvereniging een zaak in krui denierswaren, maar ook handelde hij in rijwielen, legde hij elektrische lichtpun ten aan, leverde hij U een radiotoestel mèt luidspreker. Pionierswerk in die dagen. Later dis- tanciërde de jubilerende heer Daalder zich van de rijwielbranche, de radio en het elektra en bouwde hij verder aan 'n exclusiever bedrijf, dat resulteerde in hetgeen wij thans in het centrum van de badplaats aanschouwen. Een resultaat, dat in vijf etappes werd verkregen, want zodra de laatste toerist zich ten afscheid liet nawuiven verschenen de bouwlieden om uit te breiden en te moderniseren. Er is in die 25 jaar door de familie Daalder heel wat gepresteerd, want ook in De Koog, al ligt het dorp er dan bij zonder gunstig, krijg je de gebraden vogels niet zo maar op tafel. Dank zij zijn onuitputtelijke energie is wat de verbouwingen aangaat de kroon op het werk gezet, of.... blijft dat maar non stop doorgaan? 25 jaar in de zaak, natuurlijk had dit al twee weken eerder gepubliceerd kun nen worden, maar door misverstand kwam deze kopy eerst heden op de zetterij. Jubilerend ,,'t Centrum" van harte ge feliciteerd en nog zeer vele drukkp toe- listenseizoenen toegewenst. CONSUMPTIETENT BAD WEG Ome Kees, die vijf jaar ieder toeris tenseizoen een der bunkers als gezellig zitje exploiteerde, is voornemens dit sei zoen de zaak voort te zett enin een con sumptietent. welke door de heer N. Kik kert, „Vredestein", zal worden gebouwd. Deze tent krijgt een oppervlakte van 32 m2. PLUIMVEEHOUDERS, ATTENTIE Wij vestigen de aandacht op de mede deling in de adv.-rubriek, blijkens welke pluimveehouders kunnen deelnemen aan de pluimveedag te Purmerend, die ge houden wordt op donderdag 21 mei, dus volgende week. TEXELSE MARKT Maandag 11 mei werden aangevoerd: 3 koeien 9001100; 2 pinken 450550; fokkalveren 80150; 40 nuchtere kal veren 4080; 4 schapen 80125; 31 big gen 5580. OOIEVAARS VERKENDEN DEN HOORN Vrijdag streken twee ooievaars in Den Hoorn neer. De ene vogel plaatste zich op een schuur van de heer A. Smit, de andere gevederde vriend koos een hoge boom, staande voor het woonhuis van de heer J. Duinker. De bewoners koesterden de hoop, dat het tweetal een paartje? in het dorp een gezin wilde stichten en ter aanmoediging werd onder leiding van de heer G. de Haan een ooievaars nest gebouwd: er werd een paal opge richt en daarop kwam een groot wagen wiel te tronen. Bovendien werd even verderop ook nog een nest gebouwd en wel door de bewoners van „Diek" De ooievaars moeten deze manoeuvres wel hebben gadegeslagen, doch zij lieten zich niet verleiden. Ze maakten maar wat grappige geluiden, die alleen in de vogel wereld gehonoreerd kunnen worden doch lieten het „nest" ongemoeid. Ze vlogen er zelfs niet ter verkenning over heen. Misschien is de keuze te moeilijk ge weest en hebben de ooievaars de eens gezindheid onder de bewoners van Den Hoorn geen afbreuk willen doen? Zaterdagochtend was iedereen extra vroeg uit de veren om te kijken of de vogels misschien op het wagenwiel ba lanceerden, maar nee hoor, de ooievaars maakten er niks van: ze kruisten maar wat boven dorp en omgeving rond en verdwenen nog dezelfde dag uit het vizier zonder kennisgeving van hun de finitieve plannen. „Toch nog maar effies laten staan", zei een Hoornder, opkijkend naar het wagenwiel: misschien krijgen ze nog spijt en... het zou zo'n mooie stunt zijn, vooral als plaats, waar voor het toerisme zo'n goede toekomst schijnt te zijn weggelegd!" SCHOOLVOETBAL 1959 Het schoolvoetbaltoernooi 1959 wordt gehouden op 3 zaterdagmiddagen, n.l. op 23 mei, 30 mei en 6 juni. De o.l.s. van Oosterend, de winnaar van het vorige jaar, zal ongetwijfeld haar best doen de beker nog een jaar te houden, maar de andere scholen zijn vastbesloten hier een stokje voor te ste ken. We zijn erg nieuwsgierig welke scholen op 6 juni in de finale zullen uit komen. De commissie heeft geloot en de twee groepen zijn ingedeeld als volgt: Terrein Texel: o.l.s. Den Burg; o.l.s. Den Hoorn; o.l.s. Oudeschild, o.l.s. De Koog; School met de Bijbel Oosterend. Terrein Texelse Boys: R.-K. Den Burg 1; R.-K. Den Burg 2; o.l.s Oosterend, o.l.s. De Cocksdorp; C.V.O. Den Burg. In een volgende krant wordt het pro gramma met de aanvangstijden enz. af gedrukt. Nog maar eens goed tramen, jongens! Woensdag 20 mei zal de Texelse Courant niet verschijnen. Het eerstvolgende nummer na de Pinkster komt dus uit op zaterdag 23 mei. DE DIRECTIE. AANKOOP OLIETANK VOOR DE N.V. T.E.M. B. en W geven bij dit Raadsagenda- punt de volgende toelichting: De voorraad brandstof-olie, welke de N.V Texelse Elektriciteitsmaatschappij (T.E.M.) maximaal in voorraad kan heb ben, bedraagt 300 ton. Deze hoeveelheid is gelijk aan de opslag-capaciteit in 1939 In dat jaar was mede door de omstan digheid dat toen nog ten dele steenkool als brandstof werd gebezigd een der gelijke voorraad voldoénde voor 6 a 7 maanden, terwijl momenteel gemiddeld ongeveer 6 weken met deze hoeveelheid kan worden gewerkt. Een vergelijking van het aantal in 1939 en 1959 verkocht kWh, t.w. 1.158.000 en 4.800.000, maakt deze verhouding, zonder meer duidelijk. Een en ander maakt het wenselijk de capaciteit belangrijk op te voeren. Aan gezien de grotere tanks relatief aanzien lijk goedkoper zijn dan de kleinere, zijn wij met de Raad van Commissarissen van bedoelde N.V. van oordeel, dat het aanbeveling verdient over te gaan tot aanschaffing van een 600-tons tank. De kosten hiervan bedragen, inclusief alle bijkomende werken, rond 35.000, AANVULLENDE AGENDA Aanvullende agenda voor de vergade ring van de raad der gemeente Texel, te houden op 14 mei 1959. Texel, 7 mei 1959. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 29. Verkoop van grond te Oosterend aan de heer P. Vlaming, aldaar. 30. Verlening van een wedergarantie aan de gemeente Alkmaar voor een evenre dig deel van de bouwkosten van het Centraal Ziekenhuis, aldaar. 31. Principe-besluit inzake garantie ver klaring financiering particuliere woning- Louw. 2. Vaststelling le wijziging van de ver ordening op de heffing van keurloon. 33. Benoeming van bestuursleden van de Stichting Cultureel Werk Texel. 34. Stemming over de aanschaffing van een olietank voor de N.V. TEM. TEXELSE SPORTDAG Het best geslaagde nummer van de Texelse Sportdag was ongetwijfeld de veldloop, die dit jaar 3900 m. lang was en waarvoor zich 15 deelnemers meld den. Zij gingen snel van start en het was G. Boot, die de eindsprint won voor Jac. Vlaming. Zij noteerden de knappe tijd van 13.22.4 en 13.27.4. Kort daarachter kwam D. Bakker als no. 3 met de tijd van 13.35.4, en verder achtereenvolgens D. Eelman, B Lap, P. Roeper. W. Koorn, G. Roeper, D. Welboren, Th. Dijt, P. Verhagen, B. Koens, B. Mosk, H. P. Koens en E. Baaiman Vooral de 13- jarige Wim Koorn maakte een zeer frisse indruk bij de finish en loopt een goede stijl. Vooraf had de drumband M. Sinclair zich verdienstelijk gemaakt bij de op tocht door Den Burg. Ook nu was deze niet zo massaal als gewenst is. Lukte het verschillende voetbalclubs in de deel name te betrekken, nu waren het de gymverenigingen, die met een geringere deelname verscheen, dan verwacht mocht worden. De comp.-wedstrijd van de handbal junioren moest te elfder ure worden ver vangen door een vriendschappelijke wed strijd tegen de sen. dames van SVT. Daar beide elftallen niet volledig waren, kwam deze ontmoeting niet op het ni veau dat we graag willen zien. Het re sultaat was een 42 overwinning voor de junioren. De welpen voetbalden enthousiast en hoewel het elftal van SVT iets meer eenheid vormde en sterker speelde dan de combinatie der overige clubs, bleef de strijd onbeslist. De ingelaste gymnummers werden goed uitgevoerd, maar ook nu weer viel het op, dat vrije oefeningen e.d. het op het veld beter doen dan individueel wer ken aan de toestellen. Teamwork, tempo en beweging liggen meer in de lijn van een demonstratie voor een groter pu bliek. De middag werd besloten met een juniorenwedstrijd van het Texels junio renelftal tegen BKC. We kregen stellig de indruk, dat deze Texelse combinatie tot een goede wedstrijd in staat is. Dit kwam er evenwel niet uit, daar de jun. van BKC het niet konden bijbenen en met 50 naar huis gestuurd werden. Het was een ideale dag om buiten te zijn. Dit was blijkbaar geen stimulans om de sportdag te bezoeken, daar de be langstelling kleiner bleef dan op de vo rige sportdagen. Er blijft dan nog over te vermelden, dat er vergeten gymkleding kan worden afgehaald bij C. Mets, terwijl er een rood kindervest. een meisjesbril en kin derportemonnee zijn terug te halen bij J. Hooijberg, Wilhelminalaan. HERV. VROUWENVERENIGINGEN NAAR DE KEUKENHOF Woensdag hebben de Hervormde Vrouwenverenigingen uit De Waal en De Cocksdorp een uitstapje naar de rijk- bloeiende Keukenhof gemaakt. Uiteraard vertrok men met de eerste boot uit Oudeschild. Vanuit Den Helder reed de bus via Breezand en de Anna Paulownapolder zuidwaarts, door de tunnel bij Velsen naar Bennebroek. Hier werd in „Berg en Dal" genoten van een kop koffie. De stemming zat er inmiddels al goed in. Het weer was mooi; wat wil men nog meer als men wil genieten in Hollands mooiste bloemenparadijs? In de Keukenhof genoot men van de rijke bloemenpracht. De tulpen bloeien in grote hoeveelheden en soorten. Hoe mooi is het geel van Mr. John Scheepers, daarnaast de donkere Queen of the Night, de warme tint van Mahogany, de schone Annie Speelman, de met bijzon dere tinten gekleurde Geisha en Gouda- :hnik, de grote Darwin hybrids (Pres. Roosevelt, Eisenhower), Queen of the Bartigons, Carrara, enfin te veel om op le noemen. De kundige architect van dit bloemen- iestijn, de heer Van der Lee, heeft ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Keukenhof, wel extra zijn best ge daan (en met groot succes!) om de diver se kleuren goed tot hun recht te laten komen. Nadat men zichtbaar genoten had van een en ander (ook de beelden werden bekeken, al kon men deze niet alle waar deren) nam men weer plaats in de bus, enigszins vermoeid van de grote wande ling. 4n De Vink bij Leiden, werd gedineerd, terwijl men 'n gezellig babbeltje met el kaar voerde. Daarna werd de universi teitsstad Leiden met een bezoek vereerd. Een rondvaart werd gemaakt door de Leidse grachten. Wat een prachtige hui zen staan er langs die grachten! Men kan wel zien, dat Leiden vroeger een belang rijke handelsstad was! Na een kopje thee gebruikt te hebben in Vroom en Dreesman moest men weer snel in de bus. Het was inmiddels half vijf geworden, dus moest men via de kortste weg naar Den Helder om met de boot van half acht weer op Texel te rriveren. Dank zij het mooie weer en de goede stemming hebben alle deelneemsters ge noten van dit gezellige en mooie uit stapje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1