Cjrocn ftmrL-Jexelsin het m r Strandhuisjes aan Hoorn der Slag X 'T IJSBEERTJE CAFETARIA'S Bungalowpark „Slufterduin 'T IJSBEERTJE CAFETARIA'S Het gymnastieklokaal van de r.h.b.s. 'T IJSBEERTJE CAFETARIA'S Wees welkom, ooievaar 'T IJSBEERTJE CAFETARIA'S 'T IJSBEERTJE CAFETARIA'S ZATERDAG 16 MEI 1859 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7353 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooij Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 1) - Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm pp Aan het Hoornder strand, paal 9, is door de familie C. Kooiman, Graven straat, Den Burg, een tiental strandhuisjes geplaatst. De gasten kunnen thans waardig ontvangen worden! Het strand van Den Hoorn ligt thans niet meer „stil en verlaten", want de familie C. Kooiman. Gravenstraat, Den Burg, heeft er momenteel tien strand huisje geplaatst. Vlaggen van verschil lende naties wapperen onder de ver kwikkende mei-zon. Tot nu toe moest men zelf een tent meenemen om er te kunnen bivakkeren en dit had uiteraard zijn bezwaren, voor- ai voor degenen, die een lange stranddag v.oor de boeg hadden. Het initiatief van de familie Kooiman valt daarom ten zeerste toe te juichen. De strandhuisjes zijn gebouwd door de firma W. Bakker, Gravenstraat. Het zijn ruime vertrekjes met gloednieuw meu bilair, als wij dit grote woord mogen noemen. Achter de ramen hangen fleu rige gordijntjes en het geheel maakt een uitstekende indruk. Het strand van paal 9 gaat dus allures krijgen, de allures van een strand, dat bij een 'heuse badplaats hoort! Gezien de toekomstige ponthaven nabij het Horntje zal het Hoornderstrand ieder seizoen groter aantal toeristen trekken en het ligt dus voor de hand, dat de familie Kooiman met deze tien huisjes nog slechts een begin van haar plannen ten uitvoer heeft gelegd. Wij wensen de pioniers succesvolle seizoenen toe. VERTROKKEN PERSONEN Jacob Kortenhoeven (en gezin) van Crijpskerk, Visvliet. Oudedijk 1, naar K 16; Johan J Sligman, van Rouveen B 66, naar C 45 i; Pieter J. v.d. Meij, van Den Helder, Buitenhaven 5 naar H 131; Gijs- berta E. v.d. Linden (echtgen. van Ver- weij) van Deventer, Brink 83, naar Den Burg, Schoonoordsingel 14a; Hendrika Ligtenberg (ev. Sligman) van Haarlem- Imermeer, Eug. Previnaireweg 6 naar C 45i; H. v.d. Wal, van Het Bildt. St. Anna- parochie, naar B 107; Guurtje Blokker (wed. van Zijp) van Edam, Doelland 3, naar Den Burg, Gasthuisstraat 12; IJtje M. Veenstra, van 's-Gravenhage, Bezui- denhoutseweg 389, naar Den Burg, Mo lenstraat 73; Theunis Zwart (en gezin) van Idaarderadeel Roordahuizum 164a, naar S 26. INGEKOMEN PERSONEN Aafje Wiering (ev. Kluft) van Elemert 16, Den Burg naar Wieringermeer, Vlas straat 17; Johannes C. de Graaf, van E 86, naar Beusichem, Lekdijk 0 9; Meijert J Bremer, van Oosterend, Weststraat 25, naar Lunteren, Molenparkweg 23a. „U moet er nog eens heen gaan, wat een doorzetters zijn dat!" aldus een be woonster van Zuid-Eierland, die een kijkje had genomen in het „Bungalowpark Slufterduin", eigendom van de heer en mevrouw C. C. Handgraaf. Nog niet zo lang geleden hebben wij een uitvoerige reportage gewijd aan de activiteiten, welke dit ondernemingsvolle echtpaar aan de dag had gelegd n.l. door zélf te gaan bouwen, mooie, degelijke bungalows. Zoals bekend hadden zij een perceel B land van twee en een halve hectare we ten aan te kopen. Dat terrein was nog woest en ledig. Zeker, er stond iets op. een hoenderpaleis, maar dat was zeker jgflgeen riant geval. Enfin, ze vestigden zich in dat gebouw en daar werd het plan geboren om een echt bungalowpark aan te leggen „We doen het zelf!" De daad bij het woord voegend koch ten ze een flinke partij oude stenen en begonnen die stuk voor stuk schoon te bikken. Toen werd de fundering gegra ven en de bouw van de eerste bunga low was een feit. De heer des huizes hanteerde de troffel als een volleerd metselaar (hij was leek op dat gebied!) »n zijn vrouw nam de status van dienst willig opperman aan, dat wil zeggen: ze opperde óók, want zij was het, die de tekening van het huis had ontwor- jjpen, zij was het, die de woning zou schilderen en de stoffering voor haar rekening zou nemen. Leuke ideeën, vooral voor mensen, die uit de stad komen en dit echtpaar be hoorde tot voor kort tot de permanente ingezetenen van Den Haag. Toen de eerste bungalow gereed was werd de pers er bij gehaald, maar de krant niet alleen: vele instanties hebben hun oordeel gegeven en dat was una niem boven alle lof verheven. Daar stond dan die bungalw, de eerste van de 10 tot 12, die ze in het schema hadden opgesteld. Momenteel wordt de laatste hand aan de zesde bungalow ge legd. Nee, woest en ledig is het terrein niet meer, ook niet ten opzichte van de natuur: op het weiland heeft men 16.000 boompjes geplant en die hebben al hoog ten bereikt van meer dan twee meter bovendien hebben we er van de week allerlei soorten vissen zien zwemmen in twee waterpartijen, ook weer met eigen krachten gegraven. Zes bungalows, uiterlijk uniform van model, maar het interieur van de later gebouwde zomerhuisjes is nog weer be ter, nog weer doelmatiger dan de inrich ting van de eerste huisjes. De keuken vormt daar n.l. één geheel met de zeer ruime zitkamer. Ook in deze bungalows weer drie slaapkamers: twee tweeper soons en één vier-persoons. W.C., douche met stromend koud en warm water. De bungalows zijn bijzonder aardig in gericht: het modernste meubilair werd in dit bungalowpark geplaatst en de wanden werden versierd met de aller aardigste aquarels, vooral betrekking hebbend op het unieke Texelse duin landschap. „Door een amateur gemaakt" zei de heer Handgraaf en hij bedoelde: ,,Ja, die man heeft een bijzonder talent!" Ze zijn zeer in trek Wel, dat bijzondere talent bezit ook het echtpaar Handgraaf, dat zulk een groot succes oogst, want deze bungalows zijn zeer in trek: ze hebben ze reeds alle maal voor de maanden juni, juli en augustus verhuurd; ze kunnen nog maar aan drie weken logies tegemoet komen! Overigens zullen die bungalows in voor- en naseizoen niet onbewoond blijven: vorige week arriveerden er immers al gegadigden, die zich na de lange reis eerst eens lekker douchten en toen de benen uitstrekten op het rustige, groene, zonovergoten veld, terwijl een blauwe kiekendief, achtervolgd door een kievit over hun blonde en bruine krullen scheerde. Terwijl in de verte de zee haar welkomstlied zong. Het echtpaar Handgraaf rees na het korte onderhoud weer van de zetels om verder te gaan, want ze zijn er nog niet: „En per 1 juni moet de zesde bun galow al weer verhuurd worden!" Bij ons afscheid hoorden wij op vrij korte afstand een geweerschot. „Ze zullen een houtduif geschoten hebben" overigens zou de jager ook een fazant, ten konijn, een ringmus of een patrijs onder schot hebben kunnen nemen, want die vogels vertoeven een groot deel van de dag in het geboomte van „Slufter- duin". Misschien gaat U daar straks eens een kijkje nemen. Per fiets kunt U er gemak kelijk komen, want het fietspad loopt er langs, maar als U per auto wilt gaan, wacht U dan nog een weekje: de aanleg van een berijdbare route tot aan dit bungalowpark staat voor de deur. Tot voldoening van het echtpaar Handgraaf, tot voldoening vooral ook van de vrachtrijders, die goederen naar „Sluf terduin" moeten transporteren GESLAAGDE FOTO- EN FILMAVOND Ter gelegenheid van de jaarlijks terug kerende „Week van de Fotografie" werd woensdagavond in „De Oranjeboom" de (eveneens jaarlijkse) foto- en filmavond georganiseerd. Deelnemende firma's waren J. Nauta, Electrohuis Bakker en Langeveld De Rooij N.V. Op aantrekkelijke manier waren in de zaal, onder het balkon, artikelen van ge noemde firma's uitgestald, uiteraard ver schillende laatste snufjes Electrohuis Bakker was vertegenwoordigd met af speelapparatuur. Ook de illustratieve muziek bij de verschillende programma onderdelen werd door deze zaak ver zorgd. Aan de wand waren de resultaten te vinden van de foto-wedstrijd „Richt Uw lens op de werkende mens", welk onder werp verplicht was gesteld voor de klasse gevorderden van de Texelse foto amateurs, terwijl de beginners in hun keuze vrij waren gelaten. De beoorde lende jury, bestaande uit de heren J. C. Bruin, H. Tielemans en A. C. Peetoom, heeft het helaas nogal gemakkelijk gehad. Het aantal ingezonden foto's was belangrijk lager dan in voorafgaande jaren. Het is zeker dat er over het alge meen steeds meer wordt gefotografeerd en ook steeds meer mensen maken deze prachtige liefhebberij tot hun hobby. Zou het verplicht gestelde onderwerp de oor zaak zijn? Voor onze Texelse fotoclub zou het misschien interessant zijn naar Qe oorzaak te zoeken. Niettemin waren er verschillende goede platen te bewon- aeren. Bij de beginners kwam mevr. Tiessen-Spaans het beste uit de bus met een foto van een schaap met twee lam meren: „Moederweelde". Nummer twee was de „topscorer" van verleden jaar, Inse Bonne uit De Koog met een foto Grillig als de Natuur", nummer drie was mevr. Kipperman met een gave foto van een tappende melkboer. Win naar bij de gevorderden was de heer Th. v.d. Snoek uit Oosterend met een inderdaad uitstekende foto „Glaswerk", een door een matte ruit opgenomen lap pende vrouw. De heer Van der Snoek werd op de voet gevolgd door de heer H. Boon met een indrukwekkende foto „Hij en Zij", waarop melker en koe, rnaar daarvan alleen de uier en de ge spierde armen. De derde in de rij was de heer B. F. v.d. Berg met een goede plaat „Karweitje van de dag", een paar zeer oude handen, bezig met aardappelen- schillen. De heer Van der Snoek is hou der van de dit jaar ingestelde wissel beker. Het programma Nadat de kelners in hoog tempo een kop koffie met cake serveerden, verwel komde de heer Van Wijk van Langeveld De Rooij de bezoekers, die niet alle aanwezige stoelen nodig hadden. De heer Nauta, aan zijn 16 mm-geluidsprojector, opende het programma met een aardig propagandafilmpje over het filmen in mm. Hierna lichtte mevr. Tiessen- Spaans haar kleurendia's van het bloe mencorso toe. Mevrouw Tiessen is we] een zeer enthousiaste kleurenfotografe, die ook anderen graag laat meegenieten van haar werk. Verschillende dia's wa ren bijzonder fraai van kleur, weer an dere waren een tikje overbelicht en daardoor wat ijl. Opzettelijk had mevr. Tiessen deze in de collectie gelaten, op dat het publiek kon zien waartoe ver keerde belichting in de kleuren leidt Vervolgens kwam de heer Nauta weer aan het woord (en beeld) met zijn serie ouin- en vogeldia's. Wie de heer Nauta kent zal misschien niet geloven dat hij het engelengeduld, nodig voor de vogel fotografie, kan opbrengen, maar zijn op namen zijn het kleurige en voortreffe lijke bewijs. Tussen de dia's door werd een zoekwedstrijd geweven, bestaande uit opnamen van Texelse landschappen, waarvan het publiek moest raden waar de plaats van opname precies was. Dit nieuwigheidje op wedstnjdgebied bleek bijzonder in de smaak te vallen. Mej. Gré Hopman en de heren R. Maas en T. Koorn wisten het wedstrijdformuliertje foutloos in te vullen. Hun prijsje kunnen ze bij de fotohandel komen afhalen. Na de pauze werden twee 8 mm-films gedraaid, beide met geluid. Van de heer Nauta de film „Flitsende Flitsen" re clame makend voor de flitsfotografie. De maker draaide met een zeer kleine Bauer projector, die niettemin een dui delijk beeld op het 2Vs meter brede doek bracht! Nadat de dia's van de zoekwed strijd nog eens waren getoond, nu met uitleg omtrent de plaats, werd het pro gramma besloten met een geslaagd filmpje van Harry de Graaf, getiteld „Het is Zó op de Ulo". De grappige op namen in de klassen verwekten een vro lijke lach. Het flitsbal pleegt de fotoavond te be sluiten. Het werd een prettig bal, met muziek van het overkantse orkestje van Harry Kok. Binnenkort zullen de r.h.b.s.'ers de gymnastiek op eigen veld kunnen beoefe nen, want het ruime gymnastieklokaal nadert zijn voltooiing. Het is een kost baar gebouw geworden, maar de mens dient nu eenmaal harmonisch ontwik keld te worden, waarbij ook gedacht moet worden aan het gezegde „Een gezond lichaam, een gezonde geest"! ONDERHANDS VERKOCHT De heer P. v.d. Slikke heeft zijn woon huis en fruitteeltbedrijf, gelegen aan de Westerweg te Den Burg, onderhands verkocht aan mevr. A. Zoete-Blom, Ever- stekoog. S.V. TEXEL Gedurende de Pinksterdagen is Bever wijk met 2 welpenelftallen onze gast. Zaterdag wordt er op ons terrein een welpentoernooi gehouden waaraan 7 elftallen deelnemen. Aanvang 10 uur. Voor programma zie het kastje. Zondag brengen we een bezoek aan Dennen en strand en maandag wordt er nog gevoet bald. Adspiranten a won dinsdagavond met veel pijn van een onvolledig Oosterend a (32). Door de op papier toch vrij aar dig uitziende voorhoede, werd er dus danig geknoeid, dat de uitstekende O- spil de zaak in zijn eentje volkomen be heerste. Woensdagmiddag hebben we even een kijkje genomen in Den Hoorn, waar ooievaars gesignaleerd waren en waar men twee nesten zou hebben gebouwd ter aanmoediging van eventuele grote plannen. Inderdaad: daar stonden de nesten. Een nest in een weide achter de doops gezinde kerk en een nest, dat juist even uitstak boven de kruin van een pere boom, staande in een tuin aan de Kerk straat. Hierboven ziet U dan de eerst genoemde boom De paal is zeker acht meter hoog. Daarop is een groot wagenwiel, aange bracht en vervolgens heeft men uit legio lakken een nest gebouwd: Iemand ver telde ons, dat in ieder nest anderhalve kruiwagen aan mest is gestort „Om het broeien te bevorderen". De heer G. de Haan heeft als deskundige namelijk ont dekt, dat de ooievaars ook in natuurlijke staat paardemest als broei-bevorderende substantie aanwenden. De moeite is voorshands echter ver geefs, want de ooievaars hebben de nes ten zelfs met geen poot aangeraakt. Ze zouden op het ogenblik ergens in De Geul bivakkeren, daar zitten ze inder daad wat rustiger, want wié wil als pas beginnend paartje door jan- en alleman op de vingers gekeken worden? GEEN WIJZIGING DER PLANNEN In een dagblad lazen wij woensdag, dat deskundigen ten behoeve van een veerhaven „thans het oog laten vallen cp enkele hectaren duinterrein, enige honderden meters ten oosten van 't Horntje, juist aan de ingang van de Mokbaai". Op 19 april 1958 hebben wij een foto gepubliceerd van het duinterrein, waarin de haven is geprojecteerd. Sindsdien is er van een wijziging der plannen geen sprake geweest en men heeft dan ook geen nieuw terrein op het oog. OPLEIDING AAN DE VISSERIJSCHOOL Per advertentie wordt de aandacht ge vestigd op de Gemeentelijke Visserij- school, welke verbonden is aan de Zee vaartschool te Den Helder. Deze Visserijschool moet gezien wor den als een Vooropleidingisinstituut tot de Zeevaart en de Zeevisvaart. De tweejarige cursus is erop gericht de jongelui de kennis bij te brengen, die zij voor hun toekomst, of deze nu ligt op het gebied van de Visserij, de Koopvaardij of in diensten als betonnings- en bebake- nings-, haven- of loodsdienst, absoluut nodig zullen hebben en waarvan zij ook steeds profijt zullen trekken. Immers, voor elk beroep dient men naast de praktische kennis over de no dige theoretische kennis te beschikken. In september begint een nieuwe cur sus. Zij nog vermeld, dat de opleiding aan oe Visserijschool vergelijkbaar is met die, welke op de opleidingsschepen „Pol lux' en „Oranje Nassau te Amsterdam wordt gegeven. Indien jongelui zich wensen te bekwa men voor een Rijksdiploma ingevolge de Zeevissenjdiplomawet, dan vinden zij daarvoor op de Visserijschool een goede vooropleiding. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 8 tot en met 14 mei 1959 Geboren: Anni Cornelia, dv. Cornelis D. Bakker en Auktje A. Olthof; Geer- truida Afra Maria, dv. Jan Verberne en Af ra A. Commandeur, Marcel Anton Arend, zv. Anton A. Broekman en Aaltje Edelenbos; Alberts Andries, zv. Jacob Jellema en Jannetje van Boven. Ondertrouwd- Ruurd de Bruin en Mina Barhorst. Getrouwd: Klaas van Tatenhove en Antje Hiemstra. AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 16 mei Oosterend, o.l. school, bonte avond o.l. school. Maandag (2de Pinksterdag) Den Burg, Centr. Bureau, 2 uur Puzzel- rit M.AB.-club Texel. Dinsdag 19 mei Den Burg, ,,De Oranjeboom", 3.15 uur, Voordrachtsavond Freek Sachs. Woensdag 20 mei Den Burg, „De Oranjeboom", Jeugd- en avondvoorstelling „De schelmenstreken van Scapin" van Molière door de toneel groep „Arena". Donderdag 21 mei Den Burg, „De Oranjeboom", Jeugdvoor stellingen door toneelgroep „Arena". Oosterend, Opening Chr. kleuterschool te Oosterend. TEX. BOYS-NIEUWS Boys-welpen nemen zaterdag a.s. deel aan het welpentoernooi, dat door S.V. Texel wordt georganiseerd. Om 10.00 u. spelen ze tegen de welpen a uit Bever wijk, waarna er 's middags tegen Texel en De Koog gespeeld moet worden. Adsp. a gaan 2de Pinksterdag naar ZDH a. Vertrek om 11.15 uur per fiets van „De Zwaan".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1