Jubilerende veehandelaren. de bollen brengen evenveel Kanarie broedde aan boord van TX 8 ZATERDAG 23 MEI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7354 COURANT Verschijnt woensdags en «crterdags Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi) f* f\ /711 I f/T'trf' /7 -1/J p 4Tl i/l 1*1" Bank: B'damse Bank, Coöp. Boerenl. Boekhandel Drukkerij Bibliotheek L/ {J CII U/Cl I Ll/^l UT J W rJv* FJ WLBank. Postgiro 652. - Abonn.pr. 2,25 p. Den Burg Texel - Postbus 1) - Tel. 11 *->/ kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Hier kooopt de jubilerende heer H. Keesom zijn zoveelste partij lammeren. Ook dit plaatje is op de eerste markt qemaakt enkele ogenblikken voordat be kend werd, dat er nóg een jubilaris op de Groeneplaats actief was. De heren P. v.d. Krocht en H. Keesom Keesom bestaat al 130 jaar, want de va- zijn dinsdag op de eerste lammeren- markt door het gemeentebestuur van Texel gehuldigd in tegenwoordigheid van enige vooraanstaande figuren uit de agrarische sector van ons eiland. Gehul digd ter gelegenheid van het feit, dat zij ai tientallen jaren op Texel zaken doen. De heer P. v.d. Krocht, die 81 jaar is, bezoekt nu al zestig jaar lang onze markt en de heer Keesom, die 76 jaar is, kocht reeds als knaap van elf een partij vee 5an. „Tien koeien". Dat lijkt kras, maar 't zit er soms al jong in en in zulke ge vallen blijf je dat spoor trouw: beiden willen blijven handelen zolang ze daar toe in staat zijn! Burgemeester De Koning heeft de han delaars ondanks de drukte, die deze eer ste markt al weer met zich bracht, naar de serre van „De Lindeboom-Texel" we ten te lokken en daar vond dan de offi ciële huldiging plaats, 't Ging erg gemoe delijk: geen speech van papier en geen oprijzen uit de club om het woord te .oeren. Een bijzonder aardige sfeer, waarbij de tongen natuurlijk goed los kwamen.. Beide jubilarissen lieten alles in vogelvlucht de revue nog eens passe ren. „Ja, ja", hoorde je dan opmerken, „die tweede markt in 1916, dat was ook een bijzondere Enfin, de firma der van onze jubilaris heeft ook heel zijn leven gehandeld. Dat talent kun je blijk baar erven, want ook een der zoons van de heer H. Keesom koos dit beroep en hij redt het ook! „Hoeveel lammeren ik gekocht en ver kocht heb?" Er werd even gerekend en toen kwam het antwoord: „Zeker een kwart miljoen!" Dan hoor je allerlei situaties, allerlei prijzen, van goede sla gen en van dagen, waarop de verliezen groot, ja te groot waren. Maar aan het eind van het jaar zag de balans er door gaans toch met al te somber uit. De firma Keesom verkoopt al 130 jaar lang vee in Leiden, waar ook de heer Van der Krocht een bekende figuur is. Ook in Rotterdam is laatstgenoemde actief. „40 weken per jaar in Leiden en ge middeld honderd lammeren per markt", hoorden we opmerken. „Ja", zei Van der Krocht, ik heb meer aan de Texelaars gewonnen dan verloren". „Hij is een se cure koper" aldus de heer Keesom. Het gezellig samenzijn werd opgeluis terd met de aanbieding van een tweetal kistjes sigaren. Toen trok het gezelschap rog even naar de markt, waar bijgaande foto gemaakt werd. Burgemeester C. de Koning reikt jubilaris P. v.d. Krocht, links, een kist siga ren aan ter gelegenheid van het feit, dat de heer Van der Krocht, woonachtig in Wassenaar, voor het zestigste jaar de Texelse markt bezoekt. Precies achter deze jubilaris staat een tweede jubilaris: de heer H. Keesom, die eveneens zon reeks van jaren in vee handelt. Ook de heer Keesom werd met een kist sigaren verrast. Deze huldiging werd bijgewoond door weth. C. H. Roeper, door de voorzitter van afdeling Texel der Holl. Mij van Landbouw, de heer F. R. Keij- ser, de voorzitter van de afdeling Texel der L.T.B., wethouder Th. R. Hin, ook als wethouder aanwezig, en door de voorzitter van de afdeling Texel der C.B.T.B., de heer N. Eelman. Rechts op de foto marktmeester P. G. Spigt. OP ALS DE LAMMEREN" schriften ten aanzien van de tuinbouw, waaronder ook de bollenteelt valt, zijn j gekomen. Deze voorschriften waren nog I niet doorgezonden naar de plaatselijke Commissie op Texel, zodat die met de inhoud ervan nog niet op de hoogte was. Welke mogelijkheden deze nieuwe re- geling voor de bollenkwekers op Texel biedt, is nog niet met zekerheid te zeg gen, daar deze nog nader uitgewerkt 1 moet worden. In grote lijnen komt het hier op neer, dat de economisch verant- I woorde bedrijfsgrootte, die voor alle be- drijven op Texel 15 ha. was, thans voor de bollenbedrijven afzonderlijk zal wor den vastgesteld. Begin volgende week zal onze Com missie een onderhoud hebben met de heer Sneep, Hoofdtuinbouwconsulent te Hoorn, teneinde de Texelse omstandig heden o.a. inzake de bedrijfsgrootte der kwekerijen, nader te bezien. De bollenteelt, aldus de voorzitter, is voor Texel van groot economisch belang. Jaarlijks wordt voor meer dan een mil joen gulden aan bollen verkocht, dat is evenveel als het bedrag der gehele lam- merenverkoop. Per ha. gerekend kan de geldelijke op brengst der landbouw- en veeteelt op geen stukken na in de schaduw staan van de opbrengst der bollenkwekerij, terwijl de bollenteelt veel arbeidsintensiever is en dus aan veel meer mensen werk kan verschaffen. Texel levert een prima product en vooral de Texelse narcissen zijn zeer ge wild. Uitbreiding van het narcissenareaal op Texel is niet alleen ten volle verant woord maar zelfs zeer aan te bevelen. Maar hier is o.a. goede bollengrond voor nodig. Wij zijn er, in verband met het boven staande, zeer wel van overtuigd, dat zo wel de heren van de Tuinbouwvoorlich- tingsdienst als die van de cultuurtechn. Dienst der ruilverkaveling zich van dit econom. belang voor Texel ten volle be wust zijn en dat we bij het toewijzen van landbouwgronden voor bollenteelt zeker op hun steun mogen rekenen. Verder zal vooral ook de plaatselijke overheid de uitbreiding der bollenteelt op ons eiland zeker toejuichen en gaarne willen bevorderen. Zodra we over nadere gegevens be schikken, zullen we deze de leden mede delen, aldus besloot spreker. Na lezing der notulen volgde bestuurs- \erkiezing. Met grote meerderheid van stemmen werd de heer M. Bakker Pzn. tot bestuurslid en secretaris gekozen. Voorzitter feliciteerde de heer Bakker en zei van mening te zijn, dat de keuze een gelukkige was. Hij sprak de hoop uit, dat een prettige en nuttige samen werking zal plaats vinden. Met bijna algemene stemmen werd Haarlem boven Hillegom verkozen als plaats voor de nieuwe beurs. Na bespreking van enige punten in zake de ruilverkaveling, volgde sluiting. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 15 tot en met 21 mei 1959 Geboren: Theodora Maria Petronella, dv. Johannes J. Kager en Johanna C. Smit; Rien Lodewijk Frank, zv. Lodewijk van der Wulp en Maria C. E. Tydeman. Ondertrouwd: Henricus J. Smit en Marretje Dros; Willem C. Dalmeijer en Maria J. Th. Bonke. Getrouwd: Jacob Le Noble en Jozina A. v.d. Slikke; Foppe Wiering en Bar- dina W. Slijkhuis, Klaas Bonne en Hen- riette M. D. Veen. Overleden: Jannetje A. Vries, echtgen. van R. W. Stoepker, oud 55 jaar. ƒ401,27 VOOR GEZAMENLIJKE MILITAIRE FONDSEN De collecte van de gezamenlijke Mili taire Fondsen bracht 401,27 op. De premie, bestaande uit een boeken- bon t.w.v. 10,werd gewonnen door mej. Hennie Baaiman. LAMMERENMARKTEN Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 25 mei a.s de markt om 7 uur wordt opengesteld, Deze maatregel is genomen in verband met het feit, dat alle aangevoerde lam meren worden gecontroleerd op rot- kreupel. In het belang van een vlotte aanvoer wordt verzocht met deze wijziging reke ning te houden. Afvoer van de markt kan slechts ge schieden na 11 uur en na overleg met de marktmeester. Texel, 21 mei 1959. Burgemeester en wethouders voornoemd C. de Koning, burgemeester P. Beemsterboer, secretaris S.V. TEXEL De Pinksterdagen stonden in het teken van het welpenvoetbal. Beverwijk bracht met 2 welpenelftallen de Pinksterdagen bij ons door. Zaterdag werd er een be scheiden welpentoernooi georganiseerd, waaraan ook Texelse Boys en De Koog deelnamen. Jammer dat Oosterend ons zonder afbericht in de steek liet. In de A-afdeling kwam Beverwijk a, dat over een prima elftal beschikt, zonder moeite bovenaan. Texel eindigde op de tweede plaats, De Koog werd derde en Texelse Boys vierde. In de B-afdeling speelden Beverwijk b en Texel b, doordat Ooster end niet kwam opdagen, drie maal tegen elkaar. Beverwijk won ook drie maal (31. 10 en 40), maar onze b'tjes ga ven toch goed partij en alleen de erg grote spil stond een beter resultaat in de weg. De uitslagen in de A-afdeling wa ren: Beverwijk-Tex. Boys 70; Texel-De Koog 20; Beverwijk-De Koog 60, Tex. Boys-De Koog 23, Beverwijk- Texel 20; Tex. Boys-Texel 11. Maandag speelden Beverwijk a en Texel a nog eens tegen elkaar. Voor de rust gaf Texel goed partij en nam zelfs de leiding, ruststand 31, maar in de tweede helft kan men het tempo niet meer volhouden, waaraan de lange duur van de wedstrijd, 2 x 30 inplaats van 2 x 20 minuten, niet vreemd was. Zondag hebben we met onze gasten 'n wandeling door de Dennen en langs het strand van het Westerslag naar De Koog gemaakt, maandag werd het museum be zocht. We geloven wel dat onze gasten het naar de zin hebben gehad en onze jongens zien nu reeds met verlangen uit naar 't tegenbezoek op 5, 6 en 7 juni. Aan boord van de TX 8 wordt U be groet door de kreetjes van jonge kana ries, die in een kleine volière uit de schaal zijn gekropen. Nog nooit tevoren zou op een kotter een kanarie tot broe den zijn gekomen met dit mooie resul taat, waarop beide ouders zeer trots zijn! Door het voortdurend trillen en slin geren van het schip zou zo'n broed na melijk weinig kans van slagen hebben. De bemanning van de TX 8 is dan ook erg blij met deze inwoning, hetgeen ook 1 weer een unicum is!! De kanaries wa ren in Breskens gekocht. Hoe ze op dat leuke idee kwamen? Wel, ze kregen nogal eens trekvogels aan boord, zoals slagvinken, leeuweri ken enz. Vogels, die na verloop van tijd weer de moed opbrachten om na een pauze weer op de wieken te gaan. De bemanning wilde echter wel eens wat permanente vogels houden. Van een af gedankte afwasbak werd een volière ge maakt. Met de eerste kanaries troffen ze DOCTORAAL EXAMEN Onze plaatsgenote, mej. W. Keijser Sd., Hallerweg, Den Burg, deed aan de ge meentelijke universiteit te Amsterdam met gunstig gevolg doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid. Wij feliciteren mej. mr. W. Keijser met dit resultaat. G ASTENSTATISTIEK Gebleken is, dat bij de toezending van de formulieren voor de gastenstatistiek in enkele gevallen verzuimd is een bege leidend schrijven alsmede enkele retour- enveloppen in te sluiten. In verband hiermede is het gewenst, hieronder een korte toelichting te geven. Per bij elkaar behorende groep (gezin, vereniging, schoolkas e.d behoeft slechts één formulier te worden ingevuld. De invulling dient te geschieden bij aan komst van de gasten, de terugzending van de ingevulde formulieren uiterlijk op de maandag, volgende op de aankomst van de gasten. Een uitzondering moet echter worden gemaakt voor de formu lieren, betrekking hebbende op vreemde lingen. Deze dienen te worden ingezon den binnen 2 x 24 uur na aankomst Enveloppen voor de terugzending van de formulieren, voor zover niet reeds toegezonden, zijn behalve ter gemeente secretarie ook verkrijgbaar bij de kanto ren van de V.V.V. De enveloppen beho ren niet te worden dichtgeplakt. De hotel- en pensionhouders gelieven de dépendances te beschouwen als een onderdeel van hun bedrijf. Op de formulieren is het codenum mer van de gastheer vermeld. Naam en adres van de logiesgever behoeven niet te worden ingevuld. De formulieren zijn zodanig ingericht, dat zij de bestaande aanmeldingsformu lieren voor de vreemdelingenadministra tie kunnen vervangen, evenals de nacht- registers die door hotels en pensions moeten worden bijgehouden. Ook de af zonderlijke „Registers van komende en gaande kampeerders" komen te ver vallen. Vanzelfsprekend zijn niet alle logies- gevers (hotels, pensions, verhuurders van gemeubileerde woningen of gedeelten daarvan, verhuurders van bungalows, tenthuisjes e.d., kampeerboerderijen kampeerterreinen, enz.) ons bekend. Wij doen daarom een beroep op de logies- gevers, die tot dusver geen statistiekfor- mulieren hebben ontvangen, hiervan kennis te geven ter gemeente-secretarie. Wij vertrouwen, dat alle betrokkenen san deze statistiek hun volle medewer king zullen verlenen. Texel, 21 mei 1959. Burgemeester en wethouders van Texel, C. de Koning, burgemeester P. Beemsterboer, secretaris het overigens niet al te best: na een jaar vielen ze als slachtoffers van kolendam- vergiftiging. „Maar al waren ze blijven leven, dan zouden ze toch niet tot broe den zijn gekomen", aldus meenden des kundigen. De vissers kochten in januari opnieuw een paartje en het resultaat van een goede verstandhouding is nu te aan schouwen in de bast van een kokosnoot. TONEELGROEP „ARENA" TRAD OP VOOR KUNSTKRING TEXEL Ruim tweehonderd personen, meren deels leden van de kunstkring Texel, hebben woensdagavond het blijspel „De schelmenstreken van Scapin", een werk van Molière, bijgewoond. Dit is een uit stekend geslaagd optreden geworden; de spelers waren stuk voor stuk zo goed voor hun taak berekend, dat het moei lijk is te zeggen welke acteur de beste prestatie geleverd heeft. Het gezelschap werd na afloop dan ook met een lang durig applaus beloond. Eigenlijk is de inhoud van het stuk niet zo belangrijk; wat er precies gebeurt is bijzaak en de manier waarop het ge beurt hoofdzaak. Aldus lazen wij op het programma en wij kunnen daar aan toe voegen, dat Molière zich zeker niet zou hebben behoeven te schamen voor de wijze, waarop ze zijn werk hebben uit gevoerd. Een keurig verzorgde voorstel ling. Dat er zo geboeid is geluisterd en gekeken, zo intens werd meegeleefd met allen, die op een of ander ogenblik in de knel raakten, levert het bewijs, dat Arena" uit dit stuk gehaald heeft wat er inzat, tevens levert dit wederom het bewijs, dat Moliere een groot man was. Hij schreef dit stuk wellicht zijn meest speelse en jeugdige twee jaren voor zijn dood (in 1673) toen hij 49 jaar oud was en hoewel het aanvankelijk maar enkele opvoeringen beleefde is het wellicht het beroemdste en over de ge hele wereld het meest gespeelde van al zijn stukken. En daar volgden wij, gestoken in onze kleding anno 1959 dan de capriolen van Scapin, de grootste schelm aller eeuwen, die letterlijk en figuurlijk iedereen bij de neus nam. De inhoud? Och. nee, ze hebben gelijk. We zullen er geen regel aanwijden, maar het spel en dat kan dan in één woord worden gezegd was af! Onze Texelse kunstkring heeft hier alle eer mee ingelegd en deze avond is ongetwijfeld een stimulans geweest voor deze zeer jeugdige kunstkring om op de ze weg voort te gaan. Zij heeft reeds de steun van een 150-tal leden. Zoals bekend worden dit seizoen vijf voorstelling gegeven. De tweede vindt plaats op 12 juni: Philharmonisch Or kest, Orkest; 18 september Puck; 6 okto ber de befaamde voordrachtskunstena res Nel Oosthout en op 6 november het marionettentheater van Bert Brugmans. Woensdagmiddag heeft Scapin zijn schelmenstreken uitgehaald in tegen woordigheid van de leerlingen der h.b.s., u.l.o., landbouw- en landbouwhuishoud- school. Ook de jeugd heeft met volle teu gen kunnen genieten. INGEKOMEN PERSONEN Jannetje van Groeningen, van Val burg, Hemmen, Veldstraat 5 naar Den Burg, Weverstraat 49; Gcrrit Bol (en gezin) van Amsterdam, Oudekerksplein 28 I naar Oudeschild 89; Willemina van Oijen (echtgen. van Nagtzaam) van Rot terdam, Maldenburg 67, naar C 44. VERTROKKEN PERSONEN Wubbo Walters (en gezin) van S 26 naar Matum Gr.. Kerklaan A 22; Jacobus H. Th. Huijerman van H 131 naar Doorn, Mariniersweg 7; Johannes Fledderus (en gezin) van O 42 naar Noordoostpolder, Prof. Brandsmastraat 17.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1