„De Robbedoes" in Oosterend geopend Dr. K. J. Pronk meisje S.V. De Cocksdorp voetbaltournooi 25 mei C.J.V. bijeenkomst RIJWIELEN Parkeerterrein Westerslag De kenner en de weter zegt Roest's vlees is beter. GRASMAAIEN ARBEIDERS GEVRAAGD Afgesloten rijweg plm 30 4-poots AGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Zaterdag 23 mei Den Burg, Schoolvoetbaltoernooi De Waal, „De Wielewaal", schooluitvoe- ring Redmer IJskaschool. Dinsdag 26 mei Den Burg, Casino, Installatiebijeenkomst Stichting Cultureel Werk Texel. Zaterdag 30 mei Den Burg, Schoolvoetbaltoernooi Oudeschild, R.-K. Volksbond, Herden king eerste lustrum vrouwenbond KAV. LEIDSE MARKT Op de Leidse markt zijn deze week aangevoerd 1100 Texelse lammeren. No tering 52,68,Handel redelijk. VOETBALTOERNOOI VAN S.V.C. Zondagmiddag wordt de voorronde ge speeld van het voetbaltoernooi van SVC. 1.30 uur: SVC-Oosterend; 3.15 uur Tex. Boys-De Koog. De spelers van SVC 1 wordt verzocht om hedenavond te helpen met terreinwerkzaamheden. We begin nen om zeven uur. ZAKENNIEUWS: OVERDRACHT EN HEROPENING SPAR-BEDRIJF DEN HOORN Woensdag heeft de heer W. Le Noble zijn Spar-kruidenierszaak overgedragen aan zijn zoon, de heer Jac. Le Noble, die vorige week in het huwelijk is getreden met mej. Van der Slikke. Oosterend. De winkel heeft nu een meer op het kruideniersbedrijf ingestelde wijziging ondergaan, welke een grote verbetering inhoudt, die de zaak ongetwijfeld ten goede zal komen. Dit kon n.l. door split sing worden bereikt, want de heer W. Le Noble zal voortaan alleen de groente zaak en de petroleumhandel behartigen. In twee opzichten kan dus van een ver betering worden gesproken. De service kan bovendien worden vergroot en dat is ook het doel van deze middenstanders. De etaleur heeft zich kundig van zijn taak gekweten en de winkel mag er dan ook zijn! Ter gelegenheid van deze fees telijke heropening werden alle kinderen van Den Hoorn en omgeving met een ballon verrast. Een fraaie folder accen tueert de betekenis van deze hernieu wing. Het was uiteraard jammer, dat de her opening niet tijdig in de Texelaar kon worden gepubliceerd, doordat de krant woensdag niet uitkwam, maar enfin, vandaag is héél Texel op de hoogte! We wensen de firmanten een blijvend succes' (Zie ook de adv.) TEXELSE BOYS-NIEUWS Boys 1 neemt zondag a.s. deel aan de bekerwedstrijden te De Cocksdorp. Bij loting is komen vast te staan, dat zij om 3.15 uur tegen De Koog 1 moeten spelen. Zie elftal in kastje. Adsp. a heeft dit voorbije weekend weer 2 wedstrijden gespeeld, waarvan 1 gelijk en 1 verloren. Gezien het zeer drukke programma van de afgelopen 10 dagen( nl. 5 wedstrijden) is dit zeer be grijpelijk. Vrijdag is de laatste wedstrijd tegen Texel a gespeeld; hiervan kon ui teraard nog geen uitslag worden gemeld. Als er gewonnen is zijn jullie gelijk met Texel geëindigd en dus zal er wel een beslissingswedstrijd volgen. Op 7 juni gaan Boys a en b naar de adspirantendag in Alkmaar. Zondag is er voor de senioren na de Hoogmis gelegenheid om contributie te betalen in hotel „De Zwaan". VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de Raad der ge meente Texel op dinsdag 26 mei 1959, n.m. 7.45 uur ten gemeentehuize. Texel, 21 mei 1959. De Burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1 Verlening van eervol ontslag als on derwijzeres aan de openbare lagere school te De Koog aan mevrouw H. M. D. Bonne-Veen. 2. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1959, in verband met verbetering van een gedeelte van de Waalderweg. FILMNIEU WS „HARD TEGEN HARD" Zijn dokter had hem verteld, dat hij nog slechts een half jaar kon leven. Hij trekt dan naar een nogal eenzaam gele gen dal, maar daar komt hij in conflict met bewoners, die zijn vader vijandig gezind waren: de oude baas zou de men sen hebben opgelicht toen zij hun geld hadden gestoken in een onderneming, die naar olie zou boren. Een vennoot had de gelden echter verduisterd. De jongeman heeft nog een tegenstander, een aanne mer, die de vallei wil laten onderlopen >m de z.g. witte steenkool te kunnen uit- juiten. Het wordt een strijd van hard te len hard. Onze held wint het gevecht. Hoe lang heeft hij dan nog te leven? De film geve het antwoord. „TANTES LAATSTE STUNT" Wie een oerkomische lachfilm ver wacht als hij „Tantes laatste stunt" gaat zien, komt niet helemaal bedrogen uit, al presenteren Hans Moser en Theo Lingen geen grapjes van het genre „lach of ik schiet". Het is een gezellige film, waarin in geuren en kleuren het verhaal wordt gedaan van twee uit de gevangenis ont slagen ex-inbrekers, die hun oude stiel weer opvatten. Drie olijke spitsboeven in travestie paraderen door menige grap pige scène. Zo men wil, kan men deze film als een gezellige parodie op het graag toegepaste bankroof-thema be schouwen. Nederlands nieuws O.a.: Dodenherdenking in Amsterdam; Monumentale kerkbouw in Meerssen (Limburg); Motor-cross in Schijndel; Met koeiensprongen het voorjaar in; Het da- meshockey-toernooi in Amstelveen. Wereldnieuws O.a.: 1 Mei-viering in Moskou en Oost- en West-Berlijn; Presidentsver- verkiezingen in China; De voetbalwed strijd voor het kampioenschap van Frankrijk; Amerikaanse tentoonstelling in Moskou; Italiaanse strandmode. „De Robbedoes". Zo heet de nieuwe, I ons zeker geen zorgen te maken voor moderne kleuterschool van Oosterend, hun toekomst! die donderdagmiddag door ds A. W. Kok, Vervolgens voerden de kleuters enige de stichter van de Oosterender Kleuter- leuke spelletje uit en ze jubelden het uit school, geopend werd in tegenwoordig- volle borst „Hoera, de nieuwe school is heid van een zeer groot aantal genodig- klaar!" Toen was dè daad aan ds. Kok, den en belangstellenden. die de sleutel overnam van de 6-jarige De naam van de school was een vondst Piet Vlaming. Nog geen tien tel later van de jeugdige Frits Eelman van Har- stroomden de kleuters het gebouw bin- kebuurt. nen. Ze keken hun ogen uit en daarin De genodigden, die uit de richting Den lazen we „Mogen wij hier nu heus altijd Burg kwamen, werden aan de grens van spelen?" Op twee borden stond ook de het dorp, dus aan de Oosterenderweg, vreugde al uitgelijnd in woord en beeld. - - 1 De jeugd werd meteen rijkelijk ge- tracteerd en toen weer naar buiten, met grote ballonnen in allerlei kleuren. De school is zeer ruim en fraai. Te recht is Oosterend zeer verheugd dat dit na het nemen van zovele barricaden dan toch tot stand is gekomen! De kinderen Gebouw van Christelijke Belangen, door hebben hier volop de ruimte. Ze hebben een feestelijk vlaggend dorp, dat bemin- een ruime, zonnige speelplaats en een nelijk door een breeduit lachende zon zeer groot „zandhok". Alle voorwaarden werd beschenen. voor een genotvolle kleuterschooltijd zijn Voor het gebouw van Christelijke Be- dus aanwezig, want de leiding heeft langen bood de 6-jarige Kokkie Timmer reeds haar sporen verdiend! Hoofdleid- mej. Muller, rijksinspectrice, en mevr. ster is mej. H. Vos, geassisteerd^ door De Koning-van Ramshorst een boeket mej. K. Sieverding. Het gebouw is een bloemen aan. Hierna begaf men zich naar zeer ruime hall rijk, kindertoiletten, keu- de nieuwe school, die aan de nieuwe rig meubilair en een schat aan speelgoed. Mulderstraat gelegen is. De weg erheen Geen wonder, dat de jeugd opgetogen behoefde men niet te zoeken, want die was. Ook Marja Bremer straalde, al kon was fleurig gemarkeerd door rood-wit- ze dan niet meehuppelen van vreugd, blauwe vlaggetjes, ja aan ieder detail doordat zij enige tijd geleden bij een on- van deze grootse dag was alle zorg be- geluk een been brak. Moeder had haar in steedü Aan het begin van het lange te- een wandelwagentje naar het feest ge- gelpad, lopende vanaf een der zijstraten reden en zo kon ze tóch van de partij van de Peperstraat naar de school was zijn. Burgemeester De Koning vond haar een oranje lint gespannen. Een klein maar een dapper meisje, meisje, Lia Koning, bood burgemeester Nadat alle genoemde officiële hande- De Koning een schaar aan, waarmede dat lingen waren verricht, begaf men zich lint doorgeknipt werd. U ziet, dat ieder- naar het Gebouw aan de Julianastraat. verwelkomd door een zevental tamboers van het muziekkorps „Excelsior". „Stop" stond er od het bordje, waar mede de zes-jarige Lody Trap stond te zwaaien toen de auto's met genodigden in het vizier kwamen De muziek stelde zich op en daar marcheerde zij naar het een zo een leuke taak zou mogen ver richten! De naam werd onthuld door mevr. Me- dema-van der Slikke, die jarenlang on der wel heel moeilijke omstandigheden haar functie als hoofdleidster heeft ver vuld. Iedereen was uiteraard benieuwd hoe de nieuwe school zou heten. Oude schild heeft Zijn „Hummeloord", De Koog (Verslag van de verschillende speeches volgt woensdag a.s.) PINKSTER-CIJFERS N.V. T.E.S.O. Verschillende eilandgenoten, die een of meer bedden beschikbaar hadden om gasten onderdak te verschaffen tijdens de pinksterdrukte, hebben geklaagd, dat zij vergeefs op toeristen hebben gewacht. De V.V.V. Texel had immers in een adv. zijn „Mierennest", Den Burg zijn „Woe- -- lige Hoek". Een ruk aan de nationale opgave gevraagd van beschikbare vlag en daar kon dan de naam worden gelegenheid voor het geval men elders gelezen: „De Robbedoes". Een robbedoes geen plaats zou kunnen vinden. Dat is een kind, dat met een overmaat aan van de „noodadressen geen of w g energie te kampen heeft. Wel, dat is een gebruikt is gemaakt, wordt toegeschre- gezond teken en nu is het dus de taak ven aan het feit, dat veel meer gasten ni„ oncrai» on de I als kampeerders naar Texel kwamen dan voorheen. Ook was de belangstelling voor een zomerhuisje aanmerkelijk gro- van de leiding om die energie op de als kampeerders juiste wijze aan te wenden. U ziet, reeds in het kleine kan belangrijk corrigerend werk worden gedaan en we behoeven I ter. daarvoor heus niet maar meteen aan atoomsplitsing te denken! Overigens: gaat de jeugd langs goede banen de maatschappij in, wel, dan behoeven wij KAMER VAN KOOPHANDEL JAARVERSLAG Aan het verslag over het jaar 1958 van de Kamer van Koophandel te Alk maar ontlenen wij het volgende: Horecabedrijven en vreemdelingenverkeer Van de zijde der N.V. TESO werden ons de volgende cijfers verstrekt, betrek king hebbende op het vervoer gedurende het pinksterweekend. De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn van vorig jaar. auto's 1461 1498) passagiers 14162 (11498) rijwielen 2095 2517) Er kwamen dus 2.664 passagiers meer dan vorig jaar, terwijl Pinksteren dit jaar enige weken vroeger viel. PROTESTANTSE KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN De belangstelling van het vreemdelin- Den gurg jq uur Ds. Van Reijendam genverkeer voor ons gewest, die aanvan kelijk leek tegen te vallen, overtrof ge durende het vakantieseizoen met name aan de kust de verwachtingen. Een toename van dit verkeer met 20°/o in vergelijking met 1957 behoeft zeker niet overdreven geacht te worden. Het bezoek gold in hoofdzaak buitenlanders, waar onder de Duitsers een belangrijke plaats innamen. Met name onder de Zweden raakt het gebruik van tent en'of caravan steeds meer in zwang. In verband hiermede moet uitbreiding van de kampeeraccom- modatie zeer urgent geacht worden. Aangenomen moet worden, dat de aan trekkingskracht van de wereldtentoon stelling Expo te Brussel heeft bijgedra- De Cocksdorp 10 uur Ds. Soesan Den Hoorn 10 uur Ds. Wolfensberger De Koog 10 uur Ds. Waardenburg H. Doop en H. Avondmaal De Waal 19.30 uur Ds. Waardenburg H. Avondmaal Oosterend 9.30 uur Ds. Klijnsma Oudeschild 11 uur Ds. Klijnsma Bevestiging van een lidmate GEREFORMEERDE KERK Den Burg 10 en 19.30 uur Ds. B. Bouma van Noordwijk aan Zee Oosterend 10 en 3 uur Ds. Scholten GEREF. KERK (Vrijgemaakt) Dorpshuis, Burgwal Den Burg 10.15 en 3 uur Kand. A. Geelhoed, van Hoek DOOPSGEZINDE GEMEENTE gen tot vermeerdering van het aantal jyen Burg 10 uur Ds. Van Bilderbeek Oosterend 19.30 uur Ds. Van Bilderbeek Woensdag 27 mei Doopsgez. Zusterkring in Oudeschild. TEXELAARTJES buitenlandse bezoekers aan dit gewest. Het bezoek van landgenoten bleef over het algemeen bij 1957 ten achter. Alhoe wel de laatste jaren steeds meer Neder landers hun vakantie in het buitenland doorbrengen, moet aan deze situatie i eveneens de Expo niet vreemd gedacht 0'nder adres Gebleken is dat de tunnelverbinding te bevr. '""f'. d®" bij Velsen het dagbezoek aan Noord- 11 u- Holland wel heeft gestimuleerd. In het nr- U'ZU meer. kustgebied was deze toename goed merk- Te k. grote party board, baar, evenals in verschillende hengel- sloophout en diversen. een jongensfiets, leeftijd 8 jaar. Te bevr. Schilder- end 37 Te koop 3 witte jassen; geschikt in een bakkerszaak voor 2,50 per stuk. Rijk, Waalder- straat 25 Te koop een wit emaille fornuis f25,- vijf inmaakpotten, een leren jekker bevoerd met lamsvacht 50,Jac. Pool, Schilderweg S 18, Oudeschild Aangeb. Renault 4. A. Brans, Weststr. 34, Oosterend Te koop weckketel, elekt. dompelaar voor grote kuip, drie-delig binnen- vering bedstel z.g.a.n. J. de Waal, Weverstraat 51, Den Burg Met grote blijdschap ge ven wij U kennis van de geboorte van ons dochter tje en zusje Ymkje Gerritdina Wij noemen haar Yvonne G H. Arnout-Jonker H. Arnout Wim 22 mei 1959 Den Hoorn 104, Texel Thijs Smit en Gré Meester geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk. De inzegening, waarna de gezongen huwelijksmis zal plaats hebben op vrijdag 5 juni om 10 uur in de pa rochiekerk van de H Werenfridus te Wervers- hoof. Oosterend. Kaapweg O 59 Wervershoof, Dorpsstr 66 Receptie: op de trouwdag van 3—4 uur in café „De Roos" te Wervershoof. Te Oosterend op zondag 31 mei. Toekomstig adres: Den Burg Schilderweg 145 Woensdag 27 mei hopen onze geliefde ouders en grootouders C. Boot In plaats van kaarten Geboren Corel Jozef Marie zoon van H. M de Neeve—Rijk A. Ch. M. de Neeve Hillegom, 14 mei 1959 Graaf janlaan 34 Met grote blijdschap even wij u kennis van de geboorte van onze zoon Rien Lodewijk Frank Wij noemen hem Rilo. M. C E. v. d. Wulp Tydeman L. v. d. Wulp' Binnenburg 13, Den Burg Texel, 19 mei 1959 Joke en Ingrid hebben een zusje gekregen wat ze Dorineke noemen. Bij het H. Doopsel ontving het de namen Theodora Maria Petronella J. J Kager J. C Kager—Smit Den Burg, Texel 19 mei 1959 Wittekruislaan 14 Algemene kennisgeving Met dankbaarheid geven wij U kennis van de ge boorte van onze zoon broertje Nan Leendert G. Vermeulen De Haas D Vermeulen 21 mei 1959 Oudeschild 160 sportcentra in ons gewest. De toename van het toeristisch verkeer eist het scheppen van moderne hotel- en pensionaccomodatie. Onder deze omstan digheden kan er wellicht ook gedacht worden aan het omzetten van seizoen- in jaarbedrijven. In het algemeen ziet men in deze bran che terug op een goed geslaagd seizoen. De visserij en vishandel in 1958 De Noordzeevisserij is in het begin van het jaar voor de trawlervissers door het slechte weer minder goed geweest, doch daarna heeft zij zich voor de rest van het jaar hersteld. De garnalenvisserij was in het begin van het jaar bevredigend, doch in het najaar door lage prijzen niet lonend. De kamervisserij was zeer slecht en werd nog maar door één Texelse en twee Helderse vissers beoefend. Door de slech te uitkomsten werd zij spoedig gestaakt. De zandspieringvisserij was zeer goed, terwijl de sardijn- en bliekvisserij voor de industrie goed lonend waren. De vishandel te Den Helder was door de geringe aanvoer van trawlvis minder gunstig, alhoewel de sardijnhandel in het najaar nog enige verbetering bracht. Bij zandspiering en bliek wordt de handel niet betrokken, daar deze vis soorten door de vissers rechtstreeks aan de industrie worden verkocht. De waarde van de aanvoer aan de af slag te Den Helder bedroeg 1.206.284,06 tegenover 883.632,33 in 1957. De aanvoer aan de afslag te Den Oever en te Oudeschild bedroeg resp. 2.500.000,— 2.576.769,62) en 154 841,30 (ƒ138.827,66). Tegen concurr. prijzen. Slopersbedrijf H. Ooster beek en Zn, Bassingracht 353, tel. 3161, na 6 uur, tel. 1369 Deurw. Prins houdt maandag van 11 tot 2 u, zitting in Hotel „Texel" (verkopingen, rechtza ken, incasso, kosteloos advies in pachtzaken). Passagebureau Velthuys Den Helder, houdt maan dags van 10.30 tot 1 uur zitting in Hotel Texel. Emigratie. Passages naar Afrika, Australië, Ame rika, Canada enz. „Formosa", Koningstr. Den Helder, koffie per kop 0,35 Sociale Werkplaats, Burgwal 20, Den Burg, tel. 99. Heeft U het werk hiervan reeds gezien? Uw deur-, closet- en alle an dere matten, zéér solide en billijk. Boekbinders- werk, le klas en zéér billijk, verzorgen wij gaarne Groene en nieuwe ha ring per 30, 50 en 115 st. A. Pronk, Parkweg 36, Vlaardingen Wij houden ons aanbe volen voor het fraisen van bieten. Uitgeest, „Flora". Dood vee? Bel drie- één-twee. J. Zwan, De Koog, tel- drie-één-twee, Wij komen elke week op Texel. Uw kleermaker de maatkledingspecialist Carel Schmidt, Boom kampstraat 8, tel. 3615, Alkmaar Ook voor uw pasfoto Foto-atelier J. de Waal, Weverstraat 51. Den Burg - TT Uit ons werk ziet u vakwerk. Uw kleermaker de maatkledingspecialist Carel Schmidt, Boom kampstraat 8, tel. 3615, Alkmaar Te k. pracht partij ge zonde koudegronds kool- planten, alle vroege soor ten. Deze zijn sterker dan uit de broeikast. Haarsma, Hoofdweg E 43 Te koop jongens fiets ƒ10,Platte, Schil derweg 8-weekse hen nen. Levertijd half juni. Event, ruilen voor oude kippen. W. C. Veeger, Westermient, Den Burg, tel. 493 Aanbiedingen van kippen ook aan C. Veeger, Westermient, Den Burg, tel. 493. KI. de Boer, Oostzaan Te slabonen Bakker, Instuif" Te k. 1 paar z.g.a.n. volleybalschoenen maat 39, ƒ4,50: Weverstr. 28 Aangeboden een werkpaard voor de kost G. Hin, De Mars Ver mist een pauwkip. Het laatst gezien bij het Rus senkerkhof. Gaarne be richt M. Witte. Hoorn- derweg, tel. 539 Te Huidarts 23 mei t.m. 7 juni afwezig GEVRAAGD voor serveer- en keukenwerk. J. Jellema, De Koog Bezoekt zondag het aanvang half twee jongens van 10 tot 13 jaar om 7 uur en jongens en meisjes 14 jaar en ouder om 8 uur kapel Bethel Zuid-Eierland W. Boot-Mantje hun 50-jarige echtvereni ging te herdenken. Wij hopen dat zij lang voor elkaar en voor ons gespaard mogen blij ven. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Receptie van 4—6 uur het dorpshuis le De Waal. In Jezus is ontslapen onze geliefde moeder, zuster, behuwdzuster en tante Jannetje Vlaming wed. van G. de Vries in de ouderdom van 82 jaar De Heere was haar Herder, haar zal niets ontbreken. Uit aller naam M Vlaming. Cond. adres Weverstraat 87 21 mei 1959 Den Burg Texel. De begrafenis zal p'aats hebben hedenmiddag om 2,30 uur te Ooster end. Vertrek vanaf We verstraat 87 om 2 uur Bij vonnis van de Arr. Rb. te Alkmaar dd 14 mei 1959 is failliet verklaard de nalatenschap van Cor nells Pieter Boersen, laat stelijk gewoond hebbende te Oost op Texel O 163, aldaar overleden op 1 maart 1959, met benoeming van Mr J A Markus tot rechter-comm. en van on dergetekende tot curator. De curator Mr. H Jonker Hzn. Westgracht 80. Den Helder, 15 mei 1959. te huur per dag en per week GARAGE KIEVIT. Rijwielen en brommers 0,15 Motoren en auto's 0,25 Bewaakt en verzekerd Voor aanbrengen van re clame inlichtingen bij de pachter (Max Rijk) Voor de vele blijken van belangstelling met onze 25 jarige echtvereniging onze hartelijke dank B. v. d. Vis Jz G. v d Vis—Lap Peperstraat 87, Uosterend Mei 1959 Met grote blijdschap geven wij U xennis van de ge boorte var. onze zoon en broertje Pieter Adriaan W. Langeveld L Langeveld-Kok Lia Texel, 21 mei 1959 De Zes II, Den Burg Voor de vele blijken van belangstelling ondervon den bij ons 40-jarig huwe lijksfeest, betuigen wij aan allen onze hartelijke dank J C. Hoogenbosch J. M. Hoogenbosch Koopman Zuidhaffel 80a Jan de Beurs en Annie Wiesje Dijkstra hebben het genoegen, mede namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag juni a.s. om 2.30 uur ten stadhuize te Leeuwarden Den Burg, Texel Binnenburg 4 Leeuwarden Groningerstraatweg 203 Mei 1959 Receptie te Den Burg op 31 mei in hotel Texel van 3,30 tot 5 uur. Te Leeuwarden in hotel De Kroon, Sofialaan van 4 tot 5 uur op de trouwdag Toekomstig adres Dr. Leenaerstraat 5 Castricum Voor de vele blijken van belangstelling 3 mei on dervonden, betuigen we bij deze onze hartelijke dank C Keijser N Keijser-de Graaf Bij deze zeggen wij me de namens wederzijdse ou ders, hartelijk dank voor de vele belangstelling bij ons huwelijk ondervonden Wim Jan Bakker Corry Bakker Witte Den Hoorn 19. „De Henk Smit en Marry Dros hebben het genoegen mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats vinden op zaterdag 6 juni 1959, om 10.30 uur ten gemeentehuize te Den Burg. Huwelijksinzegening in de parochiekerk H. Joannes de Doper te Den Burg, Texel om 11 uur. Sonja, H 104, De Westen Weverstraat 42. Den Burg Gelegenheid tot feliciteren in hotel De Graaf van 15,30-17,30 uur. Toekomstig adres: Zuid haffel B 75, Texel. Deze week Metworst f 1,50 p.p. extra fijne leverworst f 0,75 p.p. Loonwerkbedrijf biedt zich aan voor Beleefd aanbevelend Keijser, p a. De Instuif, K 83 telefoon 216 voor bietenverpleging, Mag ook aangenomen v.-orden Joh. Bakker, Amalia Namens de Plaatselijke commissie voor de ruilver kaveling Texel wordt bekend gemaakt dat de Waalderweg vanaf de pak huizen van de Coop. Aan koopvereniging Texel tot de Meiert Boonsbosweg van 25 mei a.s. tot 6 juni a.s. voor het verkeer afgesloten. Aangeboden kippen voer- en drinkbakken. Veenstra, tel. 229, De Koog Ondergetekende W le No ble Kruideniersbedrijf „De Spar" bericht hiermede dat hij met ingang van 20 mei zijn kruideniersbedrijf heeft overgedragen aan Jac. le Noble. Hartelijk dank voor het prettige contact met decli enten en beveel mijn op volger beleefd bij aan. W ie Noble, Den Hoorn Aansluitend opbovenstaan- de adv hoop ik op de zelf de wijze het kruideniers bedrijf „De Spar" voort te zetten Ook buiten Den Hoorn zullen wij al onze waren gratis bezorgen. Voor de Heropeningsre clame, zie de folder Jac. le Noble, Den Hoorn Uw Spar-kruidenier De nieuwe VREDESTEIN werklaars zonder naden Naadloos, dus: gegarandeerd waterdicht loslaten onmogelijk extra verzwaarde hak en zool veilig anti-slip profiel soepele, wijde schacht Sterke, stoere, stevige wcrklaarzen 13.75 per paar (maten 6 t/m 12) VROEGOl oordelit Telefoon 58 IET rima St. Pancras Iedere maandag op de markt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 2