fttaa/i.. TWEEDE BLAD TEXELSE COURANT ZATERDAG 23 MEI 1959 DRUKKE PINKSTERDAGEN TE DE KOOG De Pinksteren is weer '.jpprbij en hoe wel het koude weer voor velen een te leurstelling was na de warme periode, die wij achter de rug hebben, is het dit geenszins geworden voor onze badplaats De Koog. Groot is het aantal gasten ge weest, niet alleen in de hotels en pen sions, maar ook waren veel gemeubileer de huizen, zomer, en kamphuisjes bezet. Het aantal vergunningen bij het Sociaal Toerisme aangevraagd voor het plaatsen van een tent in de duinen, was ongekend groot. Boswachter Mantje had, gezien het koude weer, extra maatregelen genomen voor het te verwachten bezoek aan de bossen, doch deze bleken niet nodig te zijn geweest. De gasten zwierven overal, vooral door de duinen en langs het strand. Voor de natuurreservaten, zoals Muy, Geul, Wes- lerduinen enz.,» was zoveel animo, dat aan alle aanvragen niet kon worden vol daan, zodat velen teleurgesteld moesten worden. Wel een bewijs dat de bezoekers echte vogel- en natuurliefhebbers waren. Het dorp gaf de indruk alsof het volop seizoen was. In de diverse zaken was het een drukte van belang. Al met al een goed Pinksterweekend. DE RIJWIELSTALLING WESTERSLAG Door B. en W. werd bij publieke in schrijving „de rijwielstalling en het par keerterrein Westerslag" verpacht. Hoog ste inschrijver was de heer J. C. Rijk (Max). B. en W. hebben de gunning aan de heer Rijk verleend. De pachter neemt in overweging, dat zakenmensen en winkeliers in de Rij wielstalling reclameborden kunnen aan brengen, om aandacht aan hun artikelen te geven. Uw rijwielen, motoren, brommers en auto's zijn daar gestald, bewaakt en ver zekerd. (Zie adv.) DS. J. PAPINEAU SALM 25 JAAR PREDIKANT Woensdag 27 mei a.s. zal het vijfen- Kvintig jaar zijn geleden, dat ds. J. Papi- neau Salm uit Castricum werd beves tigd als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ds. Papineau Salm werd op 21 decem ber 1907 te Haarlem geboren. Nadat hij in 1933 door het provinciaal kerkbestuur van Utrecht was toegelaten tot de evan geliebediening in de Nederlandse Her vormde Kerk werd hij op 27 mei van het daaropvolgende jaar (1934) te Eijerland op Texel in het ambt bevestigd. Op 24 maart 1946 verwisselde de jubilaris deze gemeente met die van Huisduinen en Julianadorp in de classis Alkmaar, welke gemeente met ingang van 1 juli 1949 met die van Callantsoog werd gecombineerd. Op 15 oktober 1950 deed ds. Papineau Salm intree te Colmschate in de classis Deventer en sinds 22 september 1957 dient hij de Hervormde gemeente van Castricum. Naar wij tenslotte nog vernemen zal ds. Papineau Salm geen herdenkingsrede uitspreken en ook niet recipiëren. Daar het zijn wens is, dat de dag van 27 mei a.s. onopgemerkt zal voorbij gaan, hoopt ds. Papineau Salm die dag elders door te brengen. 31 MEI PAULUS-KRING Voortrekkers uit het diocees Haarlem in de leeftijd van 18 tot 24 jaar zullen op zondag 31 mei op Texel een z.g. Paulus- kring houden. In de Dennenbossen wordt die dag een kaart- en kompasspel georganiseerd, waartoe de vreemdelin gen ergens in de bossen gedropt zullen worden. Een leuke speurtocht dus. Een en ander zal de eetlust wel opwekken. Ook daaraan is gedacht, want de Texelse verkenners zullen er voor zorgen, dat het potje een exclusief diner met diverse gangen tijdig gereed is. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 27 mei a.s. consultatiebureau Woensdag 27 mei a.s. worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. LEERLINGEN O.L. SCHOOL OOSTEREND OP DE PLANKEN Vrijdag en zaterdag j.l. hebben de leerlingen van alle klassen een bont en afwisselend programma geboden om de schoolkas te verstevigen Het gehele pro gramma van 15 nummers werd vlot af gewerkt. Teleurstellend was het, dat beide avonden de zaal niet geheel gevuld bleek te zijn, hetgeen het hoofd der school, meester v.d. Snoek, dan ook na zijn welkomstwoord spijtig moest con stateren. Het was in ieder geval voor de spelertjes geen beletsel en zij deden allen dapper hun best om de toeschouwers te v ermaken. Jammer was het dat de jeugd in de zaal nogal rumoerig was. De pauze werd benut om de nodige lootjes van de hand te doen en kreeg men de gelegenheid voor het drinken van koffie of limonade met koek. Aan het slot werd een kip bij opbod verkocht, waarna namens de Oudercommissie mevr. Witte-Kager deze avonden besloot rnet een dankwoord aan leerlingen, on derwijzend personeel en bezoekers voor de leuke avonden. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 31 mei op om 4.28 uur en gaat onder om 20.48 uur. Maan: 29 mei L.K.: 6 juni N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 23 mei 9 11 en 21.35; 24 mei 9.52 en 22 14; 25 mei 10.33 en 22.51; 26 mei 11.15 en 23.26; 27 mei 11.55 en 23.59; 28 mei 12.33 en 29 mei 0.35 en 13.14; 30 mei 1.23 en 14.11. Aan het strand ongeveer een uur eer der hoog water. DE EERSTE LAMMERENMARKT Wellicht zijn de verwachtingen wat hoger geweest. Het resultaat viel in elk geval niet mee, want de prijzen, die dins dag op de eerste Texelse lammerenmarkt werden bedongen liepen van de 47 tot de 63 gulden. Die 63 gulden was dan de hoogste markt. De handel begon nogal vlot. maar na derhand werd er tamelijk stug en enige wolveehouders hebben hun dieren zelfs weer onverkocht huiswaarts gereden. Er werden 1600 lammeren aangevoerd. Met die aanvoer zelf liep het niet zo vlot, want eerst om half elf arriveerden de laatste partijen. Hoe dat bij een veel grotere markt zal verlopen? Het feit, dat ieder lam aan alle vier poten nauwkeu rig gecontroleerd werd op het al dan niet voorkomen van rotkreupel drukte uiter aard ook het tempo van de aanvoer. Er werd door een team van negen per sonen gecontroleerd. Dr. Scholte, inspec teur van de veeartsenijkundige dienst, Haarlem, was mede in verband met deze controle op het marktplein aanwezig. Slechts één lam bleek aan rotkreupel te lijden. Het dier behoorde tot een hok van 15 stuks, aangevoerd van een bedrijf in polder het Noorden. Dit koppel werd op de wagen gehouden en meteen naar het bedrijf teruggebracht, waar terstond een onderzoek werd ingesteld. Hier volgt een overzicht van de eerste lammerenmarkten gedurende de laatste tien jaar: Jaar Aanvoer Prijs 1949 1100 27—34,— 1950 500 40—46,— 1951 1100 50—75,— 1952 2050 6878, 1953 1700 46—54,— 1954 1200 44—62,— 1955 417 68—75,— 1956 1500 85—97,— 1957 2100 70—80 1958 1850 44—60,— 1959 1600 47—63,— SCHOOLVOETBAL 1959 Thans volgt het programma. Knip het uit, jongens! 23 mei a.s.: Texel Texel, groep A: 2.15-2.45 uur Den Burg ols-Oudeschild 2.45-3.15 uur Den Hoorn-De Koog 3.15-3.45 uur Oudeschild-Oosterend Sch. m.d. B. 3.45-4.15 uur Den Burg ols-De Koog 4.15-4.45 uur Den Hoorn-Oosterend Sch. m.d. B. Terrein Tex. Boys, groep B: 2.15-2.45 uur Den Burg R.K. 1- Den Burg CVO 2.45-3.15 uur Den Burg R.K. 2- Oosterend ols 3.15-3.45 uur De Cocksdorp. Den Burg CVO 3.45-4.15 uur Den Burg R.K. 1- Den Burg R.K. 2 4.15-4.45 uur De Cocksdorp- Oosterend ols 30 mei a.s.: Terrein Texel: 2.15-2.45 uur Den Burg ols-Den Hoorn 2.45-3.15 uur Oudeschild-De Koog 3.15-3.45 uur Oosterend Sch. m.d. B.- Den Burg ols 3.45-4.15 uur Den Hoorn-Oudeschild 4.15-4.45 uur Oosterend Sch. m.d. B.- De Koog Terrein Texelse Boys: 2.15-2.45 uur Den Burg R.K. 2- Den Burg CVO 2.45-3.15 uur Den Burg R.K. 1- Oosterend ols 3.15-3.45 uur De Cocksdorp. Den Burg R.K. 2 3.45-4.15 uur Den Burg CVO- Oosterend ols 4.15-4.45 uur Den Burg R.K. 1- De Cocksdorp De twee ploegen, die in elke groep de meeste winstpunten behalen, vormen met zijn vieren de finale, die op zaterdag 6 juni wordt gespeeld Jongens, zorgt dat je op tijd aanwezig bent, zodat we op tijd kunnen beginnen. Tot vanmiddag! COCKSDORPERS EN EIERLANDERS OPGELET Eén dezer dagen komt één van onze leden bij U aan om een foldertje plus offerzakje af te geven. Een paar dagen later worden de zakjes weer door ons opgehaald. Het is de bedoeling, dat U daarin een offertje brengt. U kent allen ons doel, nl. de bejaarden een fijne dag te bezorgen. Wij hopen, dat U dezelfde spontaniteit en vrijgevigheid zult tonen als vorig jaar. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Het Comité voor Bejaarden TESSELIENTJE DEED HAAR INTREDE IN KINDERTUIN MIENT Een vriend van Texel zond ons het volgende bericht, dat door de Haagsche Courant werd gepubliceerd: In maart van dit jaar schreef tuinman J. 's-Gravendijk van de school- en kin dertuin Mient I een brief naar Texel. Hij vroeg daarin een lam te leen, om dat hij vond, dat de tuin ook wel een paar dieren mocht tellen. Vanmiddag stond „Tesselientje" temidden van een woelige troep kinderen. „Tesselientje" is het geschenk van de Hollandsche Maat schappij van Landbouw afd. Texel, dat de heren J. Roeper en H. J. Keijser kwa men aanbieden. De hoofdleider van de tuin, de heer F. Beenen, heette de Texel se heren hartelijk welkom en dankte hen voor dit mooie gebaar. Hij gaf het woord aan de heer Roeper, die zich in het bij zonder tot de kinderen richtte en hen op het hart drukte goed voor het vier we ken oude lammetje te zorgen. Daarna overhandigde hij het met een groen-zwarte strik in Texelse kleuren versierde lammetje aan de heer J. A. Nijkamp, de directeur van de school- en kindertuinen. De 13-jarige Rietje de Ruyter bedacht de Texelse weldoeners met fraaie bloe men uit eigen tuin en maakte in een dankgedicht de naam van het lammetje bekend. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 18 mei 1959 Gevonden te Den Burg: blauwe gidsen- sjaal; goudkleurige kinderarmband; me talen duimstok; kinderbril; blauw vest; witte sok; rose kinder jasje; halssnoer; rode kinderportemonnee met 0,10; staaf zaklantaarn met rubber bekleed; 5 sleutels en Essopoppetje aan een bos. Verloren te Den Burg: blauw-grijs- geelgekleurde sjaal; bruine herenporte monnee; meisjeszonnebril rood met wit montuur; aktentas (inh. brood en werk boekje); rood gymnastiekpakje; water pomptang. Gevonden te De Cocksdorp: bankbiljet van 10, Verloren te De Cocksdorp: vierkant polshorloge met gouden wijzers en me talen band. Het bureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. RUITER RAAKTE ROS KWIJT Een toerist huurde in de omgeving van De Koog een paard om er mee door duin en dal te galopperen. Op een gegeven moment wierp het ros zijn berijder uit het zadel, gooide de benen weer omlaag en verdween uit het zicht. De teleurge stelde ruiter moest duinwandelende huis waarts keren, waar het verraste paard al aan de kist met haver stond. Van paarden, die de haver verdienen, ge sproken! BOOTDIENSTREGELING i.E.S.O. geldig tot en met 30 mei 1959 Werkdagen: Van Texel: 5.20 7.40 10.30 12.55 15.30 18.00 van Den Helder: 6.30 9.15 11.40 14.20 16.40 19.35 Zon- en alg. erkende chr. feestdagen: van Texel: 7.30 10.30 16.00 18 25 van Den Helder: 9.20 11.30 17.15 19.35 JAN LIGTHART-HUIS Nu de oude bomen op de Linden- gracht weer van een lommerrijk lover zijn voorzien en gretig de voorzomerse zonnestralen absorberen, plachten de Jordaan-moeders (met baby's) zich in de meest gemakkelijke houding te laten be stralen. Het is alleszins te begrijpen, dat men de maar al te kleine woningen ont vlucht en zich koestert aan de anders zo schaarse zonnewarmte, in ons landje. Is het te verwonderen, dat er een on stuimige drang is waar te nemen onder de jeugd om er op uit te trekken, niet het minst lokken de kampweken op Texel. Tijdens de wintermaanden is het hoog conjunctuur in het clubhuis en zo als overal elders wisselen het lief en leed elkaar af. Over leed gesproken, wat blijft het een enorm probleem, om zich in de lichamelijke en geestelijke nood in te leven van de naaste in ons werk. Daar werden we weer extra bij bepaald, toen we een vader van twee onzer jon gens bezochten. Vorig jaar in het kamp kregen we bericht dat vader opgenomen was voor een operatie, daarna is hij hard achteruit gegaan, thuis. Op de gang kon je zijn pijn-kreten horen en toen ik binnentrad lag deze nog jonge vader te wentelen in de kleine bedstede (die zijn tr nog bij ons in de Jordaan). Welk een lijden.Dat gaat zo dag en nacht door, zei de moeder. De sporen van haar mede-lijden lagen duidelijk op het ge zicht te lezen, hoe kan het anders. Toch wilde de man praten, hij was „ruim van opvatting", daarom mochten z'n jongens naar het christelijk clubhuis en was daar dankbaar voor. Hij geloofde aan niks, maar bent toch christelijk nietwaar? Toen barnde zijn wrange gevoelens te gen kerk en maatschappij, uit een door pijn overweldigende geestesgesteldheid. Ik behoefde heus niet te proberen een stoeltje voor hem in de hemel te krijgen, terwijl hij de ene sigaret na de andere opstak. Ik probeerde hem bij te bren gen, dat ik daartoe niet in staat was, maar dat een Ander allang voor een clubfauteuil had gezorgd, als U begrijpt wat ik bedoel. Bij het heengaan drukte hij me kramp achtig de hand en fluisterde:: „hoop maar dat ik vannacht kapot ga!" Ik vroeg mij af, zouden zielzorgers zulke taal ver staan? Waar ik mee zeggen wil, dat je makkelijker op verjaarsvisite kan gaan, dan op bezoek bij zo'n lijder van de „gevreesde ziekte...." Vlak voor zijn einde heeft hij nog mo gen weten, dat het J.L. Huis tot het laatst aan hem heeft „gedacht". Ten op zichte van deze worstelaar met zichzel- ve geldt, dat ook hij zich mocht be roepen op: „wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de recht vaardige en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele wereld". Hoewel nu voor moeder de centenaars- last van dag en nacht verpleging is afge wenteld, staat ze nu alleen voor de zorgen van het gezin. Dunkt U ook niet dat die jongens toch maar twee weken met ons naar Texel moeten? Dat is het minimum wat we voorlopig kunnen doen en het is iets meer nog, dan het uitrei ken van een beker water, als U nogmaals begrijpen wilt wat ik bedoel... Kijk, nu ben ik zomaar afgegleden naar het wezen van ons werk, terwijl ik heel wat anders had willen vertellen. Toch zijn we verheugd, dat we ook onze goede Texelse Courant mogen gebruiken als uitlaatklep en te zeggen: Wat is het jofel, om straks weer met onze jorda- r.ertjes in uw midden op dit voor ons zo onvolprezen eiland te mogen vertoeven. Joh. K. A. Schreuder TEXELSE MARKT Aangevoerd dinsdag 19 mei 1959: 2 koeien 9501050; 3 fokkalveren 110 125; 20 nuchtere kalveren 5575; 1600 lammeren 4763; 40 biggen en schram men 5080. HANDELSREGISTER Wij lezen in Handelsregister onder wijzigingen: Kleinhandelaren. Fa. Gebr. van Etten, Schagen, Markt 17. Kleinh. in aardappe len etc. Fil gevestigd te Texel, Den Burg, Kogerstraat 11. GRATIS ABONNEMENTEN Ter stimulering tot toetreding tot de kunstkring werden op de eerste avond van het seizoen vijf prijzen uitgeloofd, zijnde gratis abonnementen voor alle vijf avonden. Deze gratis entree's vielen op de nummers: 27, 67, 93, 154 en 162. Het betaalde abonnementsgeld (ƒ10,kan bij overlegging van deze kaarten terug ontvangen worden. SMEDEN VAN TEXEL TWEE DAGEN OP EXCURSIE Op vrijdag en zaterdag voor Pinkste ren moest de Texelse bevolking het na genoeg zonder smeden zien te redden, omdat deze onmisbare ambachtslieden er voor twee volle dagen op uitgetrokken waren. Vrijdagnacht ging men om drie uur met een extra boot over. Van Den Hel der ging het per TESO-bus in één ruk naar Café „De Lucht" bij 's-Hertogen- bosch. In Roermond werd nog een man netje opgepikt en toen richting Duits land. Het doel was de Mc. Cormick- fabriek te Neuss. Het gehele proces vanaf het smelten van de grondstoffen tot aan het einde, als de tractor de fabriek uit rolt, werd met grote interesse gevolgd. Men stond versteld hoe doodeenvoudig een onder deel wordt vervaardigd, terwijl reparatie ervan door de smid of ambachtsman dik wijls hoofdbrekens kost. Bijzonder inte ressant zijn de machines, welke in een afgesloten ruimte gebruikt worden onder een temperatuur van 20 gr. om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid van materiaal en bewerking te behouden. Deze machines kosten een vermogen. Ook de copiëermachine heeft grote belang stelling. Deze volautomatische machine, welke een reeds bestaand model aftast en geheel namaakt is een unicum in Europa. Deze excursie werd beëindigd met een maaltijd, welke door de Mc. Cormick- fabrieken werd aangeboden. In Keulen werd drie kwartier vrijaf gegeven om zich te verpozen met bezich tiging van de Dom, terwijl velen een souveniertje kochten. Via Vaals en Valkenburg ging het weer richting Roermond, waar men 's avonds om 9 uur arriveerde en in hotel „Christoffel" werd overnacht. Zaterdagochtend werd om half acht alweer gestart richting Nijmegen. Hier werd de Smit Transformatorenfabriek bezocht. Ook hier waren vele beziens waardigheden, zoals het machinaal proeflassen en het laboratorium voor technische gegevens. De transformato- renbouw verkreeg ook de volle belang stelling, zowel het wikkelen van de kernen als de opbouw der kernen, het vervaardigen van de transformatorkas- ten en het testen van de transformator in de kuil. Voor de leek is een dergelijk bedrijf gigantisch en overweldigend. Voor de ambachtsman biedt het een schat aan kennis op technisch gebied. Na een lunch in de kantine werd de terugweg aanvaard, waarbij het natuur schoon niet werd vergeten. Er werd even omgereden om de Boschban te bezichti gen. Voor de laatste maal werd er even gestopt in Staphorst voor een verfrissing, waarna via de Afsluitdijk naar Den Hel der voor de laatste boot naar ons Gouden Boltje. Want al waren beide dagen naar volle tevredenheid, overal komt een eind aan en dan gaat men weer, ook de Texelse smeden, naar huis en haard ver langen, vooral na een trip waarbij, zoals bij de smeden, niet op een paar kilome ters wordt gekeken. Het weer heeft fan tastisch meegewerkt. Was de stemming reeds vrijdagnacht prima, zij is de hele reis door van een prima gehalte geweest. Als collega's onder elkaar zijn de smeden van Texel collegiaal samen uit geweest, waarbij het nuttige met het aangename werd verenigd in een tweedaagse excur sietrip welke naar meer smaakt. PUZZELRIT 2DE PINKSTERDAG De M.A.B.-club Texel hield op 2de Pinksterdag een puzzelrit. Daar het geen strandweer was, kwamen 67 rijders aan de start. De heren C. Mets en H. Vee- nema hadden 2 parcoursen uitgezet, een hele zware en een wat gemakkelijker, een A- en een B-klasse. De A-klasse was moeilijk en goed uitkijken was dan ook het parool, want als je dat niet deed was je er zo uit. Voor een deel, dat in de A- klasse had ingeschreven, was hij veel te moeilijk en zij hadden beter gedaan om in de B-klasse te rijden. Dus weest U in den vervolge wijzer en neemt niet het moeilijke. De uitzetters hadden eer van hun werk, ondanks dat er toch nog in elke klas een foutje was geslopen. Maar dit kon verholpen worden door dat gedeelte uit de rit te laten. Men kan nu eens zien wat een ontzettend stuk werk het is om een rit foutloos te maken. En dan moet men na afloop niet zitten te mopperen. De finish \vas bij G. Coevert. Om plm. 6 uur kon onze tweede voorzitter, de heer C. de Wit de uitslag bekend maken, na uitzetters, controleurs en allen, die me degewerkt hadden hartelijk te hebben bedankt. Auto's, A-klasse, 26 deelnemers: 1. C. P. Moojen, 10 str.; 2 A. Ran 17 str.; 3. D. Lemstra 25 str.; 4. Bob Bakker 45 str., 5. P. Dam 52 str. Auto's, B-klasse, 8 deelnemers: 1. G. Kikkert 16 str., 2. C. de Jong 21 str., 3. Dokter Schalkwijk 37 str. Motoren, A-klasse, 15 deelnemers: 1. M. de Vries 22 str., 2. J. Grisnigt 24 str., 3. L. Daalder 27 str., 4. R. de Vries 28 str Brommers, A-klasse, 9 deelnemers: 1. M. Reij 9 str., 2. J. Huisman 10 str., 3. A. Douma 13 str. Brommers, B-klasse, 6 deelnemers: 1. A. J. vd.. Vis 68 str.. 2. M. v. Heer waarden 76 str., 3. A. Eelman 85 str. DIRECTEUR V.V.V. TEXEL TE NIJMEGEN BENOEMD De heer J. C. Quint is benoemd tot directeur der V.V.V. Nijmegen, tevens directeur der Streek-V.V.V. Nijmegen en Omgeving, omvattende de V.V.V's Ub- bergen, Berg en Dal, Groesbeek, Millin- gen, Plasmolen-Mook e.a. Hij zal zijn nieuwe functie eerst na afloop van het seizoen aanvaarden. ONVERWACHTE HULDE VOOR D.E.K. EN DIRIGENT BOUSMA D.E.K. is zo „geruisloos" terecht geko men in de Ere-afdeling op het onlangs in Andijk gehouden concours. Althans Den Hoorn heeft het korps niet ingehaald zoals Blokker dat met Armstrong en zijn mannen deed. Doch het dorp staat achter U, het heeft meegeleefd, er werd veel over gepraat èn geld gegeven, aldus de heer A. Slegh, die tezamen met de heer H. Kiljan een rondgang door Den Hoorn had gemaakt en met een goed gevulde portemonnee was thuisgekomen. Het resultaat daarvan was, dat men vrijdagavond in „De Wald hoorn" D.E.K. op haar repetitie-avond kon verrassen en een ietwat onthutste dirigent een prachtig radiomeubel in ont vangst zag nemen. Er werd meteen een gezellig avondje van gemaakt, waarop de leden een sigaar of sigaret in de mond mochten steken in plaats van hun instrument. Ook waren er zoete dranken en koek Het werd echt gezellig. Maar er vielen ook ernstige woorden. Er zal hard geoefend moeten worden om dit peil te handhaven en zo mogelijk te verbeteren. Er moeten nieuwe instru menten komen, liefst van één merk. Het fanfare werd toegesproken door de heren H. Kiljan, A. Slegh en F. Zwanen burg; deze laatste namens de dorps- commissie. De heer G. Kiljan, voorzitter van D.E.K., bedankte de beide ereleden voor deze attentie en in het bijzonder ook de burgerij van Den Hoorn. Spreker vond het erg fijn, dat de dirigent bij deze hul diging zo goed bedacht is, want de heer Bousma doet zeer veel werk voor het korps. Hij wekte de leden op ook hun uiterste te geven, gelet op hetgeen nu ge presteerd moet worden. Ongetwijfeld zal D.E.K. zich geheel geven, opdat ook in deze hogere afdeling een gunstig resultaat wordt bereikt. BOUWVERGUNNINGEN De heer P. Swarthof, Weverstraat 23, Den Burg, veranderen cafetaria; de heer W. Koning, S 22a, uitbreiding kippenhok; de heer C. de Ridder, O 160. bouw var kenshok; de heer H. Donker, Schilderend 15, veranderen gevel woonhuis; de heer C. J. Zijm, B 138b, bouw v/agenloods; de heer E. van den Ban, K 61a, bouw kip penhok en garage; de heer J. G. Roeper, B 136, plaatsen kippenhok; de heer P. Bremer, Oudeschild 220, bouw droog schuur aan de Kogerweg; de heer A. Bakker, B 11a, uitbreiden kippenhok; de heer M. S. Witte, E 59, bouw kippenhok; de heer J. L. Koopman, Oudeschild 272, veranderen en verbeteren woonhuis; de heer P. Vunderink, Amstelveen, Fokker laan 26, bouw kamphuisje Everstekoog; de heer S. P. Kuiper. De Waal 2, bouw kamphuisje Everstekoog; de heer H. van Uden, C 53, kippenhok; de dames A. M. C. en A. C. Reij, Warmoesstraat 18, Den Burg, veranderen en uitbreiden kantoor Warmoesstraat 16; de heer J. Cupido, Den Hoorn 37, bouw bollenschuur in de P.H. Polder; Stichting Zomerhuisjes Cen trale Bank te Utrecht, St. Jacobstraat 30, bouw van een kamphuisje nabij De Koog; de heer J. D. Koning, Oudeschild 37ld, bouw van een kamphuisje Everstekoog; de heer M. Bakker, Weverstraat 13, Den Burg, bouw garage en kantoor; de heer Joh. Langeveld, K 24, bouw loods aan Mienterglop; Mevr. T. Roeper-Steenman, B 201, veranderen gevel woonhuis; de heer A. G. Boerhorst, B 92, bouw garage; Waterschap de gemeenschappelijke pol ders op Texel. Parkstraat 5, Den Burg, uitbreiden bemalingsgebouw polder het Noorden; de heer C. J. de Lugt, Wilhel- minalaan 2, Den Burg, bouw kapberg Eierland; de heer A. Vermeulen, Kerk plein 7, Oosterend, verbeteren woonhuis; de heer J. Spoor, Amersfoort, Cavalerie- straat 10, bouw kamphuisje nabij De Koog, de heer J. van der Vliet, B 156, bouw twee kamphuisjes; de heer W. Douma, De Koog, Kamerstraat 2, bouw zomerwoning. GEEN DUIZEND-EN-EEN-NACHT De belangstelling voor het optreden van de voordrachtskunstenaar Freek Sachs (Duizend en een nacht) was zo ge ring hetgeen uit de voorverkoop werd geconcludeerd dat besloten werd deze avond niet te laten doorgaan. De entree prijs was op slechts 75 ct. gesteld, zodat dit geen bezwaar geweest kan zijn. Elders in het land heeft de heer Sachs reeds driehonderd voorstellingen ge geven. RIJWIELEN EN - ONDERDELEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 3