Cjrocn '/wartsJexels in het hart-, D. Hemelrijk kreeg eremedaille in zilver Oosterend is verrukt over nieuwe school WOENSDAG 27 MEI 1959 TEXELSE 73e JAARGANG No. 7355 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooi] Boekhandel Drukkerij Bibliotheek Den Burg - Texel - Postbus 11 Tel. 11 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Burgemeester C. de Koning speldt de zilveren ere-medaille op. De heer D. Hemelrijk werd koninklijk onderscheiden, omdat hij niet minder aan veertig jaar werkzaam was bij de N.V. Goederenhandel Ph. Vlessing. De heer D. Hemelrijk, Oudeschild, is koninklijk onderscheiden met de ere medaille in zilver, welke zondagmiddag door burgemeester C. de Koning op de borst gespeld werd van de jubilaris: de heer Hemelrijk herdacht namelijk on langs het feit, dat hij vóór veertig jaar in dienst trad bij de N.V. Goederenhandel Ph. Vlessing, Den Burg. Deze plechtig heid vond plaats in hotel „Califormë", en een zeer grote schare van meelevende relaties (familieleden, collega's enz.) woonde deze plechtigheid bij. De heer E. Vlessing, directeur der N.V., bood de jubilaris een gouden horloge aan, alsmede een enveloppe met inhoud; mevr. Hemelrijk werd met bloemen ge huldigd. Een kwartet charmante dames verraste het echtpaar Hemelrijk, namens het Texelse personeel vervolgens met 'n serveerboy en door de brein van Dirk zal op dat moment wel gegaan zijn zoiets als „Ja, ja, het kan verkeren: veertig jaar geleden lopend van Oudeschild naar Den Burg, en nu 'n serveerboy tot je dienst!" De heer Joh. Hemelrijk verraste hen namens de familie met een enveloppe met inhoud. Er kwamen trouwens nog verscheidene andere geschenken. Een bijzondere verrassing was ook vooral het telegram, dat zijn vroegere collega. Jan van Lente, uit Australië zond. „Dirk Vlessing Holland" stond er op. De heer Hemelrijk werd door de bur gemeester huldigend toegesproken. Spre ker gewaagde van de uitstekende ver standhouding tussen werknemer en werkgever. „U heeft een voorbeeldige plichtsbetrachting betoond en blijk ge geven van grote belangstelling voor Uw vak. Helaas brengt de moderne tijd wel eens met zich mee, dat men die liefde voor zijn vak kwijt raakt en tenslotte al leen nog maar open oog heeft voor het loonzakje. Uw liefde voor Uw vak is ze ker even belangrijk als het loon. Vooral in de oorlogsjaren is U een zeer goede kracht gebleken, want toen heeft U zich met hart en ziel voor de persoon lijke belangen van de familie Vlessing ingezet. Daardoor kon U hen onder die moeilijke omstandigheden tot steun zijn. Het is mij dan ook een groot genoegen U te mogen mededelen, dat U de zilveren eremedaille van de Órde van Oranje- Nassau is toegekend. U heeft deze ko ninklijke onderscheiding ten volle ver diend en ik wens U hier dan ook gaarne geluk mee. Deze gebeurtenis ontlokte de aanwezi gen een spontaan applaus Hierna werd het woord gevoerd door de heer E. Vlessing, die allereerst vast stelde, dat dit nu het vierde jubileum was geworden, dat de heer Hemelrijk mag vieren in verband met zijn. functie bij de N.V. Ph. Vlessing. „De eerste tien jaar was mijn vader nog getuige van je medewerking en tot 1940 berustte de leiding bij mijn broer. In 1945 stond het er met de zaak niet zo best voor, maar jullie hebt je schou ders er weer onder gezet en door jullie energie kon weer een mooi bedrijf wor den opgebouwd. Ik heb hoge waardering voor de wijze waarop je altijd voor onze N.V. hebt gestreden". Hierna bood de heer Vlessing een gouden horloge aan, een geschenk onder couvert en bloemen. De heer A. v.d. Schans, die dertig jaar lang met de jubilaris samenwerkt, stak eveneens een allerhartelijkste speech af, evenals de heer Ph. Vlessing Jr., die de hoop uit sprak, dat de heer Hemelrijk nog tal van jaren in deze harmonie zijn werk zou willen voortzetten. „Op jouw cis chef van de werkplaats zijn we alle maal trots". „Ik word zondag 53 jaar", zei de heer Hemelrijk, toen wij hem enige vragen stelden. „Dus je was nog maar 12 jaar, toen je naar je patroon trok?" Inderdaad, want hij kwam op 16 mei 1919 bij Vles sing in dienst. We hadden geen stug slachtoffer aan hem toen hij persoonlijke herinneringen ging ophalen. „Standaart heeft mij opge leid. dat was een eerste klas vakman". Iedereen op Texel heeft Standaart ge kend: de door een ongelukkige val van drie hoog voor zijn leven lang invalide geworden man (vanaf zijn 19de jaar!) Standaart kreeg dus op 16 mei 1919 een knaap uit Skil als leerjongen bij zich. Die knaap was 's morgens om kwart voor zes uit de koffer gerold, had een hap brood genomen, zich gekleed en ge schoeid en was op weg gegaan naar Den Burg. Nee, niet op een brommer of een fiets, maar lopend. In die dagen kon je vader niet zo maar een fiets aanbieden. Trouwens, hoe zal de weg geweest zijn? Hij heeft in de eerste periode van zijn carrière heel wat kilometers afgetippeld. Later op de fiets, wat een evenement op zich was! „En als we tegenwoordig onder de middag naar huis gaan en de luxe auto nemen, wordt er heus niks van gezegd!" (U ziet dat de verstandhouding meer dan prima is en hoe kan het ook anders als men met het bedrijf vergroeid is geraakt. Standaart en de 12-, maar al spoedig 13-jarige Dirk waren in die dagen de enige employé's. Thans telt het bedrijf met de fabriek te Dokkum inbegrepen, honderd man personeel. „We liepen ook naar Den Hoorn, waar we de verhuizing van dominee Cuperus moesten behandelen, tenminste, ik liep, want Standaart had een fiets. Leendert Eelman zorgde voor het transport van de inboedel naar de haven. Dat ging in die dagen met paard en kar. Ik heb ook wel met paard en wagen gereden". (Maar we vernamen, dat Dirk het nooit erg op een paard voorzien had. Vangen dorst-ie ze al zo niet). De werkweek telde zes volle dagen, want de vrije zaterdagmiddag was nog onbekend, ook de patroon werkte uiter aard zes dagen. Ook kende men toen de 8-urige arbeidstijd nog niet en je begon al om zeven uur. Van uitbreiding gesproken? Ja, vroe ger verschafte het meubelbedrijf ons geen vol jaar werk. we maakten ons toen mede verdienstelijk met het woltrappen, zaterdags trokken we met paard en wa gen naar Den Hoorn, waar we afgescho ten kogels (z.g. elfponders) ophaalden, die een verzamelaar op de Hors had be machtigd". De heer Hemelrijk heeft allerlei leuke verhalen gedaan. Hij heeft werkelijk veel beleefd, want ze hebben met verhuizin gen legio reizen door het land gemaakt, ja het gehele land van noord tot zuid, van oost tot west doorkruist. Veelal wa ren ze laat klaar en dan zochten ze maar een tochtvrij kamertje op van het huis, dat ze gestoffeerd hadden. Ook hebben ze wel in de auto geslapen, och ze had den er dan helemaal geen zin in om nog laat een hotelkamer op te zoeken. „Nee. nooit een conflict gehad, noch met de patroon, noch met de collega's. De heer Van der Schans werkt nu al 30 jaar bij de N.V., de heer J. Eelman, boek houder, al 26 jaar, de heer Koningsveld al 27 jaar. Ik heb hier altijd met plezier gewerkt en ik hoop hier dan ook op deze wijze mijn werk voort te zetten tot ik met pensioen ga". Hierna namen we dan afscheid van de heer Hemelrijk om nog even naar ons tafeltje terug te keren, want het was er tafeltje, dek je", ja, de feestgenoten heeft het aan niets ontbroken. Wat ^ns betreft: morgen mogen ze ons we^r een jubilaris op ,Californië" laten iii^ervie- wen!c SUCCES VOOR ST. JEROEN-GROEP Tijdens de zaterdag en zondag gehou den districtspatrouille-wedstrijden, waaraan 12 teams deelnamen uit de kop van Noordholland wist de groep „De Zwanen", een patrouille van de St. Je- roengroep, Texel, de eerste plaats te bezetten. Door dit succes mogen zij op zaterdag 20 en zondag 21 juni deelnemen aan de diocesane patrouille-wedstrijden. Nader zal nog worden bepaald, waar deze zullen worden gehouden. BIJDRAGE AANSLUITING ONRENDABELE PERCELEN OP WATERLEIDING De gemeente heeft destijds besloten in principe medewerking te verlenen aan de aansluiting op de waterleiding van niet-rendabele gebieden. De eigenaren van die percelen zouden evenwel bereid moeten zijn om de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor hun rekening te ne men. B. en W. schrijven thans aan de raad, dat deze voorwaarde bij nader in zien toch wel onbillijk is, omdat voor iedere z.g. rendabele aansluiting een be paald bedrag voor rekening van de ge meente komt (bijdrage exploitatietekort). Dat tekort bedroeg omgerekend per aan sluiting over 1956, 1957 en 1958 resp. f 46,34,en 18,B. en W. me nen. dat het uit genoemd oogpunt aanbe veling verdient ook voor de met-renda bele aansluitingen een bedrag voor re kening van de gemeente te nemen. Een bedrag, groot 25,per aansluiting achten zij redelijk. SPORTUITWISSELING MET WIERINGEN Ten onrechte is Hemelvaartsdag al eens genoemd als datum voor de sport- uitwisseling. Deze dag is evenwel steeds bestemd ge weest voor de Texelse Sportdag en de vastgestelde data voor de uitwisseling zijn 13 en 14 juni. De tijdsindeling van het programma is nog niet precies uitgewerkt, maar wel zijn bepaald de onderdelen, die aan dit evenement zullen deelnemen. Deze zijn: bridge, biljarten, dammen en schaken voor de binnensporten. Ver der gymnastiek en volleybal, voetbal en handbal, alsmede een nader vast te stel len atletieknummer. Het wordt weer een heel programma en in totaal moeten ongeveer 150 perso nen worden ondergebracht. Het is dus hard nodig dat de verschil lende verenigingen te Den Burg hier de schouders onder zetten en de ingezete nen zich van haar goede kant laten zien door een vlotte medewerking. Adressen voor inkwartiering kunnen worden opgegeven aan het eigen club bestuur of aan de secretaris der Texelse Sportraad, J. Hooijberg, Wilhelminalaan 112, Den Burg. INSTALLATIE „STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL" De installatie van de „Stichting cultu reel werk „Texel", die gisteravond plaats vond, bracht het volgende programma: 1. Programma van 20 min. te verzor gen door de muziekvereniging „De Ha- venkanters" te Oudeschild. o.l.v. de heer J. Beumkes. 2. Installatie van de „Stichting cultureel werk Texel" en afscheid van de leden van de „Culturele Raad Texel" die niet in het nieuwe orgaan terugkeren. 3. Programma van 15 min. te verzor gen door het Ned. Herv. Dameskoor te Den Burg o.l.v. de heer Jn. Visser. Pauze. 4. Inleiding door de heer W. Harmsma, burgemeester der gemeente Opsterland over de ontwikkeling van het culturele werk op het platteland in het algemeen en in de gemeente Opsterland in het bij zonder. 5. Programma van 15 min. te verzor gen door de zangver. „Advendo" te De Koog, o.l.v. de heer Jn. Visser. In de zaal zal voorts een foto-expositie worden ingericht door de fotoclub „De Kiekendief" met als onderwerp „Texel", een expositie waarvoor wij wel Uw aan dacht willen vragen. In verband met deze expositie zal de zaal reeds om 7.30 uur toegankelijk zijn. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Heden, woensdag, consultatiebureau Woensdag 27 mei (heden) worden de moeders van Den Burg en Oudeschild verwacht. De moeders van Oudeschild van 45 uur. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot 25 mei 1959 Gevonden te Den Burg: witte wollen gehaakte dameshandschoen, armbandje; paar zwarte handschoenen; rood kinder jasje, rozenkrans; lijfriem. Verloren te Den Burg: herenpolshor loge, vierkant met metalen armband, merk Zentra; zwartlederen damesporte monnee met 35,gebreide grijze he rensjaal; klein model portefeuille met 3 of 4 muntbiljetten van 2,50; zwartlede ren zadeltasje met gereedschappen; bl. alpinopet; ouderwetse damesportemon nee met inh.; bl. gabardine regenjas met nieuwe alpinomuts; bruine herenporte monnee met rits en 13,60; bloedrode kralen (4 strengen onder elkaar). Gevonden te De Koog: bruinlederen herenportemonnee met 2,14 en Belg. geld en postzegels. Verloren te De Koog: bankbiljet van 10,bruinlederen portemonnee met ong. 60,damespolshorloge merk Union met goudkl. metalen bandje. Het bureau der Rijkspolitie te Den Burg is hiervoor op werkdagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur. „Hoera, we hebben een nieuwe school" juichten de jonge Oosterendertjes, die getooid met feestmutsen en zwaaiend met kleurige ballonnen over het schoolplein holden. De school wordt thans door 63 kleuters bezocht; er is nog plaats voor 12 kinderen meer! Over de feestelijke opening van de Oosterender kleuterschool hebben wij al het een en ander verteld Iedereen had daar uiteraard het hart van vol en was het dus een wonder, dat in het Gebouw voor Christelijke Belangen de nodige speeches afgestoken werden en de blijd schap in hartelijke bewoordingen vertolkt? In 1954 was de urgentieverklaring aan gevraagd en verkregen, maar tot aanbe steding van de school kon helaas niet worden overgegaan daardat de beste dingsbeperking ook deze sector ernstig trof. Het was een wel zeer moeilijke si tuatie en daarom verheugt het mij des tc. meer te mogen memoreren op welk een voorbeeldige wijze Oosterend zélf tot activiteit is gekomen en wij kunnen dan ook zeggen dat „De Robbedoes" ge bouwd is voor èn door Oosterend! Aldus sprak burgemeester C. de Koning in het Gebouw voor Christelijke Belangen aan de Julianastraat. Ja, het was ook hier toen weer het financiële probleem, dat ons danig in de weg stond. Oosterend heeft toen een aanzienlijk bedrag bijeen gebracht, zodat de lening van ruim j 70.000,toch gesloten kon worden met als eindresultaat dit prachtige gebouw, dat in ieder opzicht aan de hoogste eisen voldoet. Burgemeester De Koning herinnerde aan de bijzonder grote activiteit die b.v. de heer Van der Berg, penningmeester van het schoolbestuur, aan de dag gelegd heeft. Het aantal tochten, dat hij naar het raadhuis of andere instanties heeft ondernomen is legio geweest. De aanhou der heeft gewonnen! De burgemeester zag deze school als een middel om de eenheid onderling ten zeerste te bevorderen met daarnaast alle mogelijkheden van goed, verantwoord onderwijs. Dit is dan tevens het vijfde gebouw, waarin de kleuters op verant woorde wijze zijn gehuisvest. Wij hopen, dat deze reeks nog enigs zins uitgebreid kan worden. Spreker dacht in dit verband zo hoorden wij later aan de mogelijkheden „een klei ne kans, maar toch een kans" om ook te Midden^Eierland een kleuterschool te bouwen. Hiertoe is op de gemeentebegro ting nl. een post uitgetrokken. De beslis sing is wederom aan „Haarlem". De burgemeester roemde ook hier het geen door de architect, de heer G. v.d. Struys, en de uitvoerders is gepresteerd. Hoofduitvoerder was aannemer J Ver meulen, Oosterend. „De heer Vermeulen heeft een voorliefde voor deze bouw wijze (de heer Vermeulen is nl. timmer man red.), loodgieterswerk, elektra en de uit een welgekozen type letter samen gestelde naam „De Robbedoes" werd verzorgd door de firma S. Rentenaar, de naam werd door de heer B. H. Roest ge smeed; het schilderwerk werd uitge voerd door de firma C. Bremer en Zonen, de centrale verwarming door de heer J Schoo. Een compliment ook voor de keu rige aanleg van het plantsoen onder leiding van de heer Bakker. Hierna werd het woord verleend aan de inspectrice, mej. Muller, die tot haar grote voldoening in haar met enthou siasme uitgesproken rede opmerkte, dat thans een derde Texelse kleuterschool binnen één jaar geopend werd. Zij dank te het gemeentebestuur en het schoolbe stuur voor deze activiteiten. „Het school bestuur was een stuwende drijfkracht". Zij herinnerde aan de verre van ideale omstandigheden waaronder de hoofd leidsters en de leidsters in het verleden hadden moeten werken, maar ondanks die moeilijkheden hebben zij altijd met liefde en toewijding hun taak vervuld. Er wordt, zo vervolgde spreekster, wel eens gezegd „Is zo'n (dure) kleuter school nu wel nodig. Of die nodig is. Ze ker, de leidster kan de plaats van de ouders niet innemen, maar wél kan zij hun de helpende hand bieden op het Ds. A. W. Kok was uit Nieuw-Amster dam, Drente, overgekomen, Als stichter van de Vereniging had het huidige be stuur aan hem n.l. het verzoek gericht de nieuwe school te willen openen, waaraan de oud-Oosterender gaarne had voldaan. Op de foto ziet U verder de 6-jarige Piet Vlaming, die de sleutel had aangeboden. moment, dat de kleuter zijn eigen wil letje krijgt. Hij komt dan voor de keuze te staan. De strijd tussen de wil en het moeten! Afleiding en spel zijn nodig om hem voort te helpen, waarbij hij in de gelegenheid wordt gesteld aan het expe rimenteren te slaan naar eigen aard. Onder leiding. Met kinderen van gelijke leeftijd Mej. Muller eindigde haar toespraak met de zegen af te smeken van de godde lijke Vader. De heer C. Bremer nam het woord als voorzitter van het schoolbestuur. „Wij zijn meer dan vervuld van diepe dank en het is eigenlijk te moeilijk om dat alles onder woorden te brengen. Spreker me moreerde het in vele opzichten duistere verleden, sprak van de moeilijkheden, waarover dominee Kok vooral ook kan meepraten. „U nam bij de oprichting de grootste moeilijkheden op Uw schouders. Het begon met een school in de kerke- kamer van de Hervormde kerk en daar na heeft de jeugd nog vele andere tijde lijke verblijven moeten accepteren. Bijna 25 jaar lang hebben we ons moeten be helpen. Ook wat het financiële gedeelte aangaat. Ja. ook in dat opzicht leven we nu in een tijd van weelde Doordat wij voorheen alles uit eigen zak moesten op brengen konden we de eerste leidster geen hoger salaris toekennen dan vijf tot zes gulden per week en zij deed haar werk tot volle tevredenheid! De heer Bremer richtte zich huldigend tot mevr. Medema-van der Slikke, die hij nog eenmaal „Juffrouw Grietje" noemde. U is altijd stiefmoederlijk bedeeld ge worden, maar U heeft doorgezet en al Uw vrije tijd aan deze werkkring be steed. U had 75 leerlingen onder U en moest dus met de ruimte woekeren, maar goed dat de inspectrice daar nooit achter gekomen is Wij zijn van ganser harte verblijd met de nieuwe school. Met hulp van het ge meentebestuur en met name van burge meester De Koning en de afdeling On derwijs zijn wij door alle moeilijkheden heengeworsteld. Ik denk, dat onze penningmeester on derhand wel een stel schoenen versleten zal hebben aan zijn heen en weer gehol naar het gemeentehuis! De nieuwe school (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1959 | | pagina 1